Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2913/QĐ-BGDĐT bồi dưỡng Cán bộ chấm thi nói viết theo đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh 2016

Số hiệu: 2913/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 23/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Điều kiện theo học lớp bồi dưỡng cán bộ chấm thi Tiếng Anh

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định 2913/QĐ-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng cán bộ chấm thi đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (KNLNN).

Theo đó, người có nguyện vọng được bồi dưỡng thành cán bộ chấm thi nói và viết phải đồng thời đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có bằng thạc sĩ một trong các chuyên ngành về ngôn ngữ tiếng Anh, phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ học hoặc ngôn ngữ học ứng dụng;

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm liên tục giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục;

- Có chứng chỉ tiếng Anh:

+ Không thấp hơn bậc 4 theo KNLNN hoặc tương đương với người được giao nhiệm vụ chấm thi bậc 1 hoặc bậc 2

+ Không thấp hơn bậc 5 theo KNLNN hoặc tương đương với người được giao nhiệm vụ chấm thi bậc 3 hoặc bậc 4

+ Không thấp hơn bậc 6 theo KNLNN hoặc tương đương với người được giao nhiệm vụ chấm thi bậc 5 hoặc bậc 6

Trong đó, kết quả đánh giá năng lực nói và viết không thấp hơn mức quy đổi tương đương bậc 4 theo KNLNN.

Quyết định 2913/QĐ-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 23/8/2016.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2913/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CHẤM THI NÓI VÀ VIẾT THEO CÁC ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi Điểm b Khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật giáo dục;

Theo biên bản thẩm định ngày 5 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ (để t/h);
- Các cơ sở giáo dục đại học (để t/h);
- Các sở giáo dục và đào tạo (để t/h);
- Website Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, NGCBQLCSGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

CÁN BỘ CHẤM THI NÓI VÀ VIẾT THEO CÁC ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2913/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Đối tượng tham gia chương trình bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (sau đây gọi là chương trình bồi dưỡng cán bộ chấm thi) là những người có nguyện vọng trở thành cán bộ chấm thi nói và viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (KNLNN), đồng thời đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng Anh không thấp hơn bậc 4 theo KNLNN hoặc tương đương đối với người giao nhiệm vụ chấm thi bậc 1 hoặc bậc 2; không thấp hơn bậc 5 theo KNLNN hoặc tương đương đối với người được giao nhiệm vụ chấm thi bậc 3 hoặc bậc 4; không thấp hơn bậc 6 theo KNLNN hoặc tương đương đối với người được giao nhiệm vụ chấm thi bậc 5 hoặc bậc 6. Trong đó kết quả đánh giá năng lực nói và viết không thấp hơn mức quy đổi tương đương bậc 4 theo KNLNN;

- Có bằng thạc sĩ một trong các chuyên ngành về ngôn ngữ tiếng Anh, phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ học, hoặc ngôn ngữ học ứng dụng;

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm liên tục giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

Chương trình bồi dưỡng cán bộ chấm thi nhằm giúp cho người học nâng cao được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của người làm công tác chấm thi nói và viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN.

2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi được bồi dưỡng học viên sẽ:

a) Hiểu rõ các quan Điểm, cách tiếp cận, lý thuyết cơ bản trong đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh; các đặc tả về kỹ năng nói và viết trong KNLNN.

b) Có kỹ năng đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể theo KNLNN.

c) Có năng lực đánh giá, tự đánh giá chất lượng và hiệu quả của hoạt động chấm thi nói và viết tiếng Anh theo KNLNN.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Khối lượng kiến thức và thời lượng bồi dưỡng

a) Chương trình gồm 7 chuyên đề và được chia thành 3 phần:

- Phần 1: Tổng quan đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh theo KNLNN (3 chuyên đề);

- Phần 2: Đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh theo KNLNN, vận dụng 1 định dạng đề thi cụ thể (3 chuyên đề);

- Phần 3: Tìm hiểu thực tế và kiểm tra thực hành cuối khóa (1 chuyên đề)

b) Thời lượng bồi dưỡng: 360 Tiết

2. Cấu trúc chương trình

STT

Chủ đề

Số Tiết

Học lý thuyết

Thực hành, tự học, tự nghiên cứu

Phần 1: Tổng quan đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh theo KNLNN

70

70

Chuyên đề 1

Tổng quan về đánh giá năng lực ngoại ngữ và hoạt động chấm thi nói và viết tiếng Anh

20

10

Chuyên đề 2

Đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh

20

40

Chuyên đề 3

Vận dụng KNLNN trong hoạt động chấm thi nói và viết tiếng Anh

30

20

Phần 2: Đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh theo KNLNN, vận dụng 1 định dạng đề thi cụ thể

100

80

Chuyên đề 1

Định dạng và quy trình chấm thi nói và viết đánh giá năng lực tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể

40

30

Chuyên đề 2

Tiêu chí chấm Điểm và quy trình chấm Điểm đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể

50

40

Chuyên đề 3

Quy trình đảm bảo chất lượng đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể

10

10

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và kiểm tra thực hành cuối khóa

10

30

Cộng

180

180

(Số Tiết nêu trên được chia đều cho 2 kỹ năng nói và viết)

IV. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ

Phần 1

Tổng quan đánh giá năng lực nói và viết tiếng anh theo KNLNN

Chuyên đề 1: Tổng quan về đánh giá năng lực ngoại ngữ và hoạt động chấm thi nói và viết tiếng Anh

a) Mục tiêu: Sau khi học xong chuyên đề này, học viên sẽ:

Hiểu rõ những khái niệm cơ bản trong đánh giá năng lực ngoại ngữ, những vấn đề chung về đề thi nói và viết tiếng Anh.

b) Nội dung:

- Lý thuyết về năng lực ngôn ngữ giao tiếp;

- Tổng quan về đề thi đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh;

- Lỗi thường gặp trong quá trình chấm thi nói và viết tiếng Anh.

Chuyên đề 2: Đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh

a) Mục tiêu: Sau khi học xong Chuyên đề này, học viên sẽ:

- Hiểu những khái niệm cơ bản về đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh;

- Biết được những dạng thức kiểm tra, đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh; độ tin cậy và cách tính giá trị trong đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh;

- Biết cách chấm Điểm đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh theo KNLNN.

b) Nội dung:

- Các khái niệm chung về đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh;

- Các dạng thức đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh;

- Cách chấm Điểm đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh theo KNLNN;

- Độ tin cậy và tính giá trị trong hoạt động đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh.

Chuyên đề 3: Vận dụng KNLNN trong hoạt động chấm thi nói và viết tiếng Anh

a) Mục tiêu: Sau khi học xong Chuyên đề này, học viên sẽ:

Hiểu và vận dụng được Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ và KNLNN vào thực tiễn đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh.

b) Nội dung:

- Giới thiệu chi Tiết khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ và mức độ tương thích với KNLNN;

- Vận dụng bảng đặc tả kỹ năng nói và viết tiếng Anh theo KNLNN trong hoạt động chấm thi nói và viết.

Phần 2

Đánh giá năng lực nói và viết tiếng anh theo KNLNN, vận dụng 1 định dạng đề thi cụ thể

(Định dạng đề thi cụ thể này tương ứng với định dạng được quy định trong chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng)

Chuyên đề 1: Định dạng và quy trình chấm thi nói và viết đánh giá năng lực tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể

a) Mục tiêu: Sau khi học xong Chuyên đề này, học viên sẽ:

- Hiểu các kỹ năng được đánh giá theo định dạng đề thi đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh cụ thể;

- Biết quy trình chấm thi đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể.

b) Nội dung:

- Định dạng đề thi đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh cụ thể;

- Các kỹ năng và tiểu kỹ năng được sử dụng trong đề thi đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể;

- Quy trình chấm thi đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh theo định dạng đề thi nói và viết tiếng Anh cụ thể.

Chuyên đề 2: Tiêu chí chấm Điểm và quy trình chấm Điểm đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể

a) Mục tiêu: Sau khi học xong Chuyên đề này, học viên sẽ:

- Hiểu và vận dụng được thang chấm Điểm đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh theo định dạng đề thi tiếng Anh cụ thể vào thực tiễn đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh;

- Biết cách chấm Điểm có sử dụng thang chấm Điểm đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh theo định dạng đề thi tiếng Anh cụ thể; cách triển khai quy trình đánh giá chấm Điểm năng lực nói và viết tiếng Anh theo định dạng đề thi tiếng Anh cụ thể.

b) Nội dung:

- Thang chấm Điểm đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh theo định dạng đề thi tiếng Anh cụ thể;

- Hướng dẫn chấm Điểm có sử dụng thang chấm Điểm đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh theo định dạng đề thi tiếng Anh cụ thể;

- Quy trình chấm Điểm sử dụng thang chấm Điểm đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh theo định dạng đề thi tiếng Anh cụ thể.

Chuyên đề 3: Quy trình đảm bảo chất lượng đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể

a) Mục tiêu: Sau khi học xong Chuyên đề này, học viên sẽ:

Hiểu và vận dụng được quy trình đảm bảo chất lượng đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể.

b) Nội dung:

- Quy trình đảm bảo chất lượng đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể;

- Các yêu cầu đảm bảo độ tin cậy và tính giá trị của hoạt động đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh theo định dạng đề thi tiếng Anh cụ thể.

Phần 3

Tìm hiểu thực tế và kiểm tra thực hành cuối khóa

1. Tìm hiểu thực tế

a) Mục đích

Tìm hiểu, quan sát và trao đổi kinh nghiệm chấm thi qua thực tế tại một đơn vị có chức năng chấm thi. Giúp gắn kết giữa lý luận và thực tiễn; giữa kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành.

b) Yêu cầu

- Giảng viên xây dựng bảng quan sát để học viên ghi nhận trong quá trình đi thực tế. Học viên chuẩn bị trước câu hỏi hoặc vấn đề cần làm rõ trong quá trình đi thực tế.

- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bố trí tổ chức và sắp xếp đi thực tế cho học viên. Cơ quan, đơn vị học viên đến thực tế chuẩn bị báo cáo kinh nghiệm và tạo Điều kiện để học viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

2. Kiểm tra thực hành cuối khóa

a) Mục đích

Đánh giá mức độ kết quả học tập của học viên đã đạt được qua chương trình bồi dưỡng cán bộ chấm thi; đồng thời đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng thu nhận được vào thực tiễn công tác chấm thi nói và viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN.

b) Yêu cầu

- Cuối khóa học, mỗi học viên chấm 05 đề thi mẫu theo định dạng đề thi được bồi dưỡng.

- Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về bài thực hành sẽ được thông báo cho học viên khi bắt đầu khóa học.

V. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Biên soạn tài liệu

Tài liệu bồi dưỡng được biên soạn theo hướng mở, bám sát Mục tiêu và nội dung của từng chuyên đề, đảm bảo phù hợp với việc chấm thi nói và viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN.

2. Giảng dạy

a) Yêu cầu đối với học viên

Sau khi được cấp chứng chỉ cán bộ chấm thi nói và viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN, hàng năm các cán bộ chấm thi nói và viết phải có trách nhiệm bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, cập nhật văn bản mới, kiến thức mới, các định dạng đề thi điển hình trong thực tiễn để đáp ứng yêu cầu và thực hiện tốt các nhiệm vụ của cán bộ chấm thi nói và viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN.

b) Yêu cầu về báo cáo viên (giảng viên)

Báo cáo viên tham gia giảng dạy chương trình này phải:

- Có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng Anh tương đương bậc 5 theo KNLNN và có bằng thạc sĩ trở lên một trong các chuyên ngành về ngôn ngữ Anh, phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ học, hoặc ngôn ngữ học ứng dụng;

- Có kinh nghiệm và am hiểu sâu về giáo dục đào tạo nói chung, khảo thí tiếng Anh nói riêng;

- Có thời gian đầu tư nghiên cứu tài liệu, thường xuyên cập nhật văn bản mới, kiến thức mới, các bài tập tình huống điển hình trong thực tiễn để trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản, thiết thực, sát với chức trách, nhiệm vụ của công tác chấm thi nói và viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN.

c) Yêu cầu về dạy - học

- Chương trình bồi dưỡng cán bộ chấm thi có nhiều nội dung đòi hỏi gắn liền lý thuyết với thực hành. Do vậy, hoạt động dạy - học phải đảm bảo kết hợp giữa lý luận và thực tiễn; giữa kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành.

- Đa dạng hóa hình thức dạy học nhằm tạo Điều kiện thuận lợi cho học viên tham gia khóa bồi dưỡng (online, trực tiếp,...).

- Tăng cường áp dụng các phương pháp sư phạm tích cực hướng vào việc giải quyết các vấn đề trong thực tiễn giúp cho việc học tập và công tác sau này.

3. Đánh giá kết quả học tập

b) Kết thúc mỗi chuyên đề học viên làm bài kiểm tra trực tiếp hoặc trực tuyến theo quy định. Điểm của mỗi chuyên đề được chấm theo thang Điểm 10. Học viên không đạt Điểm 5 trở lên thì phải kiểm tra lại. Học viên không có đủ bài kiểm tra đạt yêu cầu sẽ không được tham gia làm bài kiểm tra thực hành cuối khóa.

c) Bài kiểm tra thực hành cuối khóa chấm theo thang Điểm 10. Học viên đạt Điểm 5 trở lên thì được cấp Chứng chỉ.

4. Tổ chức thực hiện

a) Các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) trước khi tổ chức lớp học. Cơ sở giáo dục này phải có đủ các Điều kiện sau đây:

- Là cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành thạc sĩ tiếng Anh;

- Có đơn vị trực thuộc có chức năng, nhiệm vụ chuyên trách về kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ;

- Có giảng viên cơ hữu trình độ tiến sĩ về chuyên ngành kiểm tra, đánh giá, đo lường ngoại ngữ hoặc giáo dục;

- Có đủ các nguồn lực về cơ sở vật chất, thiết bị (phòng học, thư viện, trang thông tin điện tử…) để thực hiện Chương trình bồi dưỡng này;

- Có kinh nghiệm tổ chức và triển khai các hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh;

- Có tài liệu bồi dưỡng đáp ứng theo yêu cầu tại Điểm 1, Mục V của chương trình này.

b) Việc quản lý và cấp phát chứng chỉ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2913/QĐ-BGDĐT ngày 23/08/2016 Chương trình bồi dưỡng Cán bộ chấm thi nói và viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.881

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!