Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 28/2010/QĐ-UBND Quy định thực hiện chính sách đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học; bác sỹ, dược sỹ: chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sỹ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010 - 2020

Số hiệu: 28/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Nguyễn Khắc Chử
Ngày ban hành: 08/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2010/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 08 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN, CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO BÁC SỸ, DƯỢC SỸ ĐẠI HỌC; BÁC SỸ, DƯỢC SỸ: CHUYÊN KHOA I, CHUYÊN KHOA II, THẠC SỸ TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 178/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thông qua Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học, bác sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sỹ, dược sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sỹ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện các chế độ, chính sách về công tác đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học; bác sỹ, dược sỹ: chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sỹ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010 - 2020.

(Có Quy định kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Chử

 

QUY ĐỊNH

THỰC HIỆN, CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO BÁC SỸ, DƯỢC SỸ ĐẠI HỌC; BÁC SỸ, DƯỢC SỸ: CHUYÊN KHOA I, CHUYÊN KHOA II, THẠC SỸ TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2010 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Quy chế này được áp dụng:

Đối với đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học chính quy là học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc Bổ túc văn hoá trong 3 năm liền kề với năm tuyển sinh, có hộ khẩu thường trú tại Lai Châu ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm xét tuyển, có nguyện vọng xét tuyển đi học bác sỹ, dược sỹ đại học chính quy theo địa chỉ sử dụng của Lai Châu.

Đối với đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học hệ tập trung 4 năm (chuyên tu), bác sỹ, dược sỹ sau đại học là cán bộ hiện đang công tác tại các cơ sở y tế có bằng chuyên môn đúng chuyên ngành đào tạo, có thời gian công tác ít nhất 36 tháng trở lên tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Lai Châu, có trong quy hoạch đào tạo của Ngành Y tế.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Đối với đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học chính quy.

a. Các quy định thực hiện

Có giấy cam kết của cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh với Sở Y tế tỉnh Lai Châu về các nội dung sau:

- Trong quá trình học tập học sinh bị đuổi học, tự ý bỏ học thì cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh phải hoàn trả 100% kinh phí đào tạo, học phí, sinh hoạt phí, học bổng đã được tỉnh Lai Châu cấp.

- Trong trường hợp vi phạm cam kết thì phải chịu trách nhiệm bồi hoàn kinh phí hỗ trợ đào tạo theo Quy định này và quy định của pháp luật hiện hành.

- Hồ sơ và bằng tốt nghiệp Sở Y tế được giữ, quản lý 10 năm sau khi tốt nghiệp, học sinh đã tốt nghiệp không được chuyển công tác ra ngoài tỉnh trong thời gian đó.

- Sau khi tốt nghiệp ra trường phải chấp hành sự phân công công tác của Sở Y tế.

- Tu dưỡng rèn luyện đạo đức, học tập đạt kết quả theo quy định, báo cáo kết quả học tập về Sở Y tế khi kết thúc năm học.

- Học sinh không được chuyển trường khác trong thời gian theo học.

- Học sinh học 1 năm văn hoá thi không trúng tuyển trả về địa phương.

- Học sinh thi đỗ văn hoá và học chuyên môn chỉ được phép lưu ban với lý do chính đáng (như ốm, tai nạn...) thì được hỗ trợ kinh phí đào tạo 1 năm.

b. Kinh phí hỗ trợ đào tạo bác sỹ, dược sỹ chính quy:

- Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo và học phí theo quy định của Nhà nước.

- Hỗ trợ học bổng chính sách như đối với người đi học cử tuyển theo quy định của Nhà nước.

- Hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại, mua tài liệu, đồ dùng học tập, bảo hiểm y tế: Mức hỗ trợ bằng 50% mức lương tối thiểu chung của Nhà nước. Số tháng được trợ cấp trong năm là 10 tháng. Riêng năm cuối khoá, thời gian được hưởng trợ cấp tính đến khi được công nhận tốt nghiệp, nếu số ngày của tháng cuối khoá lớn hơn ½ tháng thì làm tròn 1 tháng, nếu nhỏ hơn hoặc bằng ½ tháng thì tính ½ tháng.

- Đối với học sinh của tỉnh Lai Châu thi đỗ các trường đại học Y, Dược trong cả nước có cam kết sau khi tốt nghiệp ra trường về công tác lâu dài tại tỉnh Lai Châu thì được hỗ trợ kinh phí đào tạo và sinh hoạt phí như người đi học hệ đào tạo theo địa chỉ của tỉnh Lai Châu.

2. Đối với đào tạo bác sỹ, dược sỹ hệ tập trung 4 năm (chuyên tu), bác sỹ, dược sỹ sau đại học (CKI, CKII, thạc sỹ)

a. Các quy định thực hiện

Cán bộ được cử đi học với cam kết thực hiện những nội dung sau:

- Tu dưỡng rèn luyện đạo đức, học tập đạt kết quả theo quy định, báo cáo kết quả học tập về đơn vị cử đi học khi kết thúc năm học.

- Sau khi tốt nghiệp ra trường phải chấp hành sự phân công công tác của Sở Y tế.

- Hồ sơ và bằng tốt nghiệp Sở Y tế được giữ, quản lý 10 năm sau khi tốt nghiệp không được xin ra ngoài tỉnh trong thời gian đó.

- Trong quá trình học tập học sinh vi phạm khuyết điểm bị đuổi học, tự ý bỏ học phải hoàn trả 100% kinh phí đào tạo và học phí, sinh hoạt phí, tiền tài liệu đã được UBND tỉnh cấp.

b. Kinh phí hỗ trợ đào tạo bác sỹ, dược sỹ hệ tập trung 4 năm (chuyên tu), bác sỹ, dược sỹ sau đại học (CKI,CKII và thạc sỹ)

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% tiền kinh phí đào tạo và học phí theo quy định của Nhà nước.

- Được hỗ trợ sinh hoạt phí theo quy định hiện hành do HĐND và UBND tỉnh ban hành về chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút đối với cán bộ, công chức đi học và đến công tác tại tỉnh Lai Châu.

III. NGUỒN KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO:

Chế độ, chính sách về công tác đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học; bác sỹ, dược sỹ: CKI, CKII, thạc sỹ giai đoạn 2010-2020 do tỉnh Lai Châu quy định được trích từ nguồn kinh phí địa phương. Thời hạn thực hiện chế độ, chính sách trong Quy định này đến hết năm 2020.

Nguồn kinh phí để thực hiện chi trả đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học; bác sỹ dược sỹ: CKI, CKII, thạc sỹ giai đoạn 2010-2020 được bố trí trong dự toán hàng năm của Sở Y tế và được chi trả cho cho các đối tượng theo danh sách do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, quản lý, thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, quy chế tuyển sinh hàng năm trình UBND tỉnh quyết định, lập danh sách tuyển sinh theo đối tượng trên trình Hội đồng tuyển sinh tỉnh xét tuyển.

- Hàng năm lập dự toán kinh phí trình Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; ký kết hợp đồng và thanh toán kinh phí đào tạo với các trường đại học Y và Dược.

- Phối hợp với các trường đại học Y, Dược quản lý học sinh trong thời gian đào tạo.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tiếp nhận và phân công công tác khi học sinh ra trường theo quy định; quản lý hồ sơ, bằng tốt nghiệp chuyên môn 10 năm.

- Hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình sử dụng kinh phí đào tạo và tình hình học sinh đang theo học tại các trường Đại học y - Dược.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Thông báo rộng rãi đến các trường phổ thông trung học, trung tâm giáo dục thường xuyên từ đầu năm học để khuyến khích học sinh thi vào các trường đại học Y - Dược trong cả nước.

- Phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch, quy chế tuyển sinh hàng năm.

- Đề nghị Bộ Giáo dục - Đào tạo, các trường Đại học Y - Dược phân bổ chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ bác sỹ, dược sỹ hàng năm cho tỉnh Lai Châu theo kế hoạch đào tạo của đề án.

3. Sở Tài chính:

Thẩm định dự toán đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học; bác sỹ, dược sỹ: CKI, CKII, Thạc sỹ hàng năm của Sở Y tế trình UBND tỉnh quyết định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học; bác sỹ, dược sỹ: CKI, CKII, thạc sỹ để thực hiện đề án.

5. Sở Nội vụ:

Phối hợp với Sở Y tế tổ chức xét cử, quản lý cán bộ đi học bác sỹ, dược sỹ đại học; bác sỹ, dược sỹ: CKI, CKII, thạc sỹ theo địa chỉ sử dụng; tiếp nhận và phân công công tác khi học sinh ra trường theo quy định; không giải quyết các bác sỹ, dược sỹ đại học; bác sỹ, dược sỹ: CKI, CKII, thạc sỹ được đào tạo theo đề án chuyển công tác ra khỏi tỉnh Lai Châu trước 10 năm kể từ khi tốt nghiệp.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề phát sinh Sở Y tế và các cơ quan chức năng có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/2010/QĐ-UBND Quy định thực hiện chính sách đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học; bác sỹ, dược sỹ: chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sỹ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010 - 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.917

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44