Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 28/1999/QĐ-BGD&ĐT về kiểm tra, đánh giá và công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 28/1999/QĐ-BGD&ĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Lê Vũ Hùng
Ngày ban hành: 23/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 28/1999/QĐ-BGD&ĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI ĐỊNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Luật Phổ cập giáo dục tiểu học ban hành ngày 12/8/1991 và Nghị định số 388/HĐBT ngày 26/10/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về thi hành Luật Phổ cập giáo dục tiểu học;
Căn cứ Thông tư số 14/GD-ĐT ngày 05/8/1997 về hướng dẫn tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra, đánh giá kết quả chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Qui định về việc kiểm tra, đánh giá và công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Lê Vũ Hùng

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI

(Ban hành theo Quyết định số 28/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 23 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Để củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học (PCGDTH) đã đạt được và từng bước xây dựng bậc tiểu học có chất lượng cao hơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định việc kiểm tra, đánh giá và công nhận PCGDTH đúng độ tuổi theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Tiêu chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi

1. Đối với cá nhân:

Trẻ em được công nhận đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi phải tốt nghiệp tiểu học ở độ tuổi 11 (tính theo năm không tính theo tháng).

2. Đối với các xã, phường và đơn vị hành chính tương đương:

Đơn vị xã, phường được công nhận đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi phải có những điều kiện sau:

a) Huy động ít nhất 95% số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1.

- Có ít nhất 80% số trẻ em ở độ tuổi 11 tốt nghiệp tiểu học;

- Số trẻ em còn lại trong độ tuổi đang học các lớp tiểu học.

b) Đội ngũ giáo viên đạt các yêu cầu:

- Đảm bảo tỉ lệ giáo viên/lớp theo qui định.

- Trình độ đào tạo: Có ít nhất 80% số giáo viên đạt chuẩn THSP, trong đó có một số giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, theo Quyết định số 3856/GD-ĐT ngày 14/12/1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Cơ sở vật chất:

- Có mạng lưới trường lớp phù hợp, tạo điều kiện cho trẻ em đi học thuận lợi; có đủ phòng học, bàn ghế cho học sinh; có thư viện, phòng đồ dùng dạy học và được sử dụng thường xuyên, theo Quyết định số 2164/GD-ĐT ngày 27/6/1995.

- Thực hiện qui định về vệ sinh trường tiểu học, theo Quyết định số 2165/GD-ĐT ngày 27/6/1995 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Đối với các tỉnh, huyện và đơn vị hành chính tương đương:

- Lấy đơn vị cơ sở (xã, phường) để tính công nhận đạt chuẩn.

- Tỉnh, huyện được công nhận là đơn vị đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi phải có ít nhất 90% số đơn vị cơ sở (xã, phường) được công nhận đạt chuẩn, 10% số còn lại đạt chuẩn PCGDTH theo qui định tại Thông tư số 14/GD-ĐT ngày 05/8/1997 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Thể thức kiểm tra, đánh giá và công nhận kết quả

Căn cứ tiêu chuẩn nêu trên, đơn vị cơ sở xã, phường tự kiểm tra, đánh giá; nếu đạt chuẩn thì lập hồ sơ đề nghị cấp trên về kiểm tra công nhận. Việc quyết định công nhận đơn vị đạt chuẩn các cấp theo qui định:

- UBND huyện, quận ra quyết định công nhận đơn vị cơ sở xã, phường trực thuộc.

- UBND tỉnh, thành phố ra quyết định công nhận đối với huyện, quận trực thuộc.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 3. Hồ sơ công nhận

1. Ở xã, phường:

- Sổ theo dõi PCGDTH.

- Tờ ghi tên, ghi điểm học sinh thi tốt nghiệp tiểu học có liên quan.

- Biểu thống kê tổng hợp trẻ em trong diện PCGDTH đúng độ tuổi.

- Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả đạt được trong năm học vừa qua của xã, phường.

- Các quyết định công nhận đạt chuẩn của huyện (cấp tương đương).

2. Ở huyện,quận (tỉnh):

- Biểu thống kê tổng hợp trẻ em PCGDTH đúng độ tuổi của huyện, quận (tỉnh).

- Biên bản kiểm tra để công nhận đạt chuẩn các đơn vị trực thuộc.

- Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện năm học vừa qua.

- Các quyết định công nhận đạt chuẩn của tỉnh (cấp tương đương).

Điều 4. điều khoản thi hành

Qui định này được thực hiện ở các tỉnh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn quốc gia về PCGDTH-CMC theo qui định tại Thông tư số 14/GD-ĐT ngày 05/8/1997.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/1999/QĐ-BGD&ĐT về kiểm tra, đánh giá và công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.977

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224