Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2665/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Công an nhân dân; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Căn cước công dân; Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014 do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 2665/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 28/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2665/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN; LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM; LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN; LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 27/11/2014;

Căn cứ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16/6/2014;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 24/6/2014;

Căn cứ Luật Căn cước công dân ngày 20/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 1078/TTr-CAT-PV11 ngày 08/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến Luật Công an nhân dân; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Căn cước công dân; Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014.

Điều 2. Giao Giám đốc Công an tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này cho UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN; LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM; LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN; LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục trang bị và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về các nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Căn cước công dân; Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014 và các văn bản liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh nắm rõ, nâng cao nhận thức về pháp luật để chấp hành, áp dụng nghiêm, đúng các quy định.

2. Xác định trách nhiệm, phân công cụ thể tạo sự thống nhất, đồng bộ giữa các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phổ biến Luật Công an nhân dân; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Căn cước công dân; Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014.

3. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phải phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn dân cư để đảm bảo quyền được thông tin pháp luật và chủ động tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung

- Phổ biến sự cần thiết ban hành;

- Quan điểm chỉ đạo xây dựng văn bản và nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật trên.

- Tài liệu tuyên truyền, phổ biến:

+ Toàn văn Luật Công an nhân dân; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Căn cước công dân; Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014.

+ Đề cương giới thiệu các văn bản pháp luật trên;

+ Các tài liệu tham khảo khác có liên quan.

2. Hình thức

- Tuyên truyền trực tiếp bằng miệng;

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Biên soạn tài liệu hỏi - đáp, tờ gấp pháp luật;

- Các hình thức khác…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Công an nhân dân; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Căn cước công dân; Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014 và các văn bản liên quan cho lãnh đạo UBND tỉnh; Mặt trật tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội; Báo cáo viên pháp luật của tỉnh; thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; cán bộ chủ chốt của lực lượng CAND và Thủ trưởng các sở, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo UBND, Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

2. Thủ trưởng các sở, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể để phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người nước ngoài và nhân dân.

3. Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến các Luật trên và các văn bản liên quan đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu...

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định tăng cường đưa tin, tuyên truyền, phổ biến các Luật trên và các văn bản liên quan bằng các hình thức và nội dung phù hợp.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm đề xuất việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2665/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Công an nhân dân; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Căn cước công dân; Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014 do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.557

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226