Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2582/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2020

Số hiệu: 2582/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2582/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại Tờ trình số 1895/TTr-SGDĐT ngày 17/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2020 gồm 65 (sáu mươi lăm) ông, bà (có danh sách kèm theo).

Ủy nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội - Phó Trưởng ban thường trực quyết định thành lập Bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2020 chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2020 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hưởng thù lao theo quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian làm nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2020 kể từ ngày ký quyết định đến hết ngày 30/9/2020.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố Hà Nội, Thanh tra thành phố Hà Nội; Tài chính, Giao thông Vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội; Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Các đ/c Phó Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- VPUB: PCVP Đặng Hương Giang;
KGVX, NC, TKBT, HCTC, QTTV, TTTHCB;
- Lưu: VT, KGVX.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

DANH SÁCH

BAN CHỈ ĐẠO THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Trưởng ban

1. Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Phó Trưởng ban thường trực

2. Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Các Phó Trưởng ban

3. Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

4. Ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

5. Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

6. Bà Đặng Hương Giang, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội;

7. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội;

8. Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội;

9. Ông Nguyễn Tiến Thiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

10. Ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

11. Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế;

12. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

13. Ông Đồng Phước An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

14. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

15. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội;

16. Bà Chu Hồng Minh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội;

Các ủy viên

17. Ông Lưu Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND Quận Bắc Từ Liêm;

18. Bà Phạm Thị Diễm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình;

19. Ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm;

20. Ông Vũ Văn Hoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng;

21. Ông Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa;

22. Ông Phạm Xuân Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ;

23. Bà Trịnh Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy;

24. Bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân;

25. Ông Trần Quý Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai;

26. Bà Đinh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên;

27. Ông Trần Thanh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm;

28. Bà Phạm Thị Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hà Đông;

29. Bà Phạm Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì;

30. Ông Nguyễn Ngọc Thuần, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm;

31. Bà Nguyễn Thị Tám, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh;

32. Ông Lê Hữu Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn;

33. Ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây;

34. Ông Đỗ Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì;

35. Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ;

36. Ông Kiều Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất;

37. Ông Nguyễn Đức Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai;

38. Ông Hoàng Minh Hiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ;

39. Bà Đào Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng;

40. Ông Đỗ Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức;

41. Ông Nguyễn Trọng Khiển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai;

42. Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức;

43. Ông Nguyễn Chí Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa;

44. Bà Lê Thị Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín;

45. Ông Nguyễn Mạnh Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên;

46. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh;

47. Ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

48. Ông Lê Hồng Chung, Chánh Văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

49. Ông Kiều Văn Minh, Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

50. Bà Đoàn Thị Kiều Oanh, Chánh Thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

51. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

52. Bà Hoàng Thanh Hương, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

53. Ông Hoàng Hữu Trung, Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

54. Bà Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội;

55. Ông Đinh Quốc Hùng, Trưởng phòng Khoa giáo Văn xã, Văn phòng UBND Thành Phố;

56. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Trưởng phòng PA03, Công an thành phố Hà Nội;

57. Bà Hoàng Thị Thu Phương, Phó Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính;

58. Ông Nguyễn Thế Sơn, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

Các thư ký:

59. Ông Bùi Quang Thái, Phó trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

60. Bà Nguyễn Thu Hà, Phó trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

61. Ông Dương Công Thịnh, Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

62. Bà Đào Hải Yến, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

63. Bà Quách Thu Hằng, Phó Chánh văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

64. Ông Nguyễn Trọng Cường, Phó Chánh văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

65. Bà Nguyễn Quý Linh, Chuyên viên phòng Khoa giáo Văn xã, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2582/QĐ-UBND ngày 19/06/2020 về thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


372

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219