Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/2010/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chuyển đổi Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ từ bán công sang công lập do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 24/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 22/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2010/QĐ-UBND

Huế, ngày 22 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ TỪ LOẠI HÌNH BÁN CÔNG SANG LOẠI HÌNH CÔNG LẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Nghị quyết 13i/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, Trường Trung học phổ thông Đặng Trần Côn từ loại hình bán công sang loại hình công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển đổi Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ từ loại hình bán công sang loại hình công lập với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Cơ cấu tổ chức

- Tên trường sau khi chuyển đổi: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ

- Loại hình trường: Công lập.

- Địa chỉ: Số 03 đường Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

- Thời điểm chuyển đổi: từ ngày 01/7/2010

2. Về nhân sự: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

a) Quy mô trường: 34 lớp, số cán bộ giáo viên theo định mức biên chế là 88 người, trong đó:

- Cán bộ quản lý: 4 người;

- Giáo viên và Bí thư Đoàn TNCS: 78 người;

- Nhân viên: 6 người.

b) Số cán bộ giáo viên trong biên chế hiện có: 33 người. Trong đó:

- Cán bộ quản lý: 4 người;

- Giáo viên và Bí thư Đoàn TNCS: 27 người;

- Nhân viên: 2 người.

c) Số cán bộ giáo viên trong biên chế cần bổ sung: 55 người.

- Đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong biên chế: Tiếp tục được hưởng các quyền lợi và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của nhà nước.

- Đối với giáo viên và nhân viên cơ hữu hiện đang hợp đồng giảng dạy tại trường: Thực hiện chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của nhà nước.

3. Về học sinh: Sau thời điểm chuyển đổi, tất cả học sinh đều được hưởng mọi quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo điều lệ trường công lập; biên chế học sinh/lớp không vượt quá quy định cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Về tài sản, tài chính:

a) Đất đai và tài sản trên đất: Diện tích đất hiện có 2.377m2 (hai ngàn ba trăm bảy mươi bảy) và tài sản trên đất gồm 1 dãy nhà 3 tầng (15 phòng), 1 dãy nhà trệt (4 phòng), một số phòng chức năng trong khuôn viên. Đất đai và toàn bộ tài sản trên đất đều thuộc sở hữu Nhà nước.

b) Tài sản: Tổng giá trị tài sản của trường THPT Nguyễn Trường Tộ là 2.485.199.445 (hai tỷ bốn trăm tám mươi lăm triệu một trăm chín mươi chín ngàn bốn trăm bốn mươi lăm đồng) được định giá theo Chứng thư thẩm định giá số 370/CTTĐG-CNHUE ngày 16/4/2010 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn – Dịch vụ về tài sản – Bất động sản DATC tại Huế.

c) Tài chính: Thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

- Trong năm 2010, trước thời điểm ngày 01/7/2010, học phí thu theo mức quy định của trường bán công. Sau khi chuyển đổi sang công lập (sau ngày 01/7/2010 trở đi) học phí thu theo mức quy định của trường công lập.

- Dự toán năm 2010 ngân sách cấp bù 2.768.204.000đ (hai tỷ bảy trăm sáu mươi tám triệu hai trăm lẻ bốn ngàn đồng).

- Dự toán năm 2011 ngân sách cấp 4.062.420.000đ (bốn tỷ không trăm sáu mươi hai triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng).

Điều 2. Phân công tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Đề án, định kỳ hàng năm đánh giá kết quả hoạt động của Trường, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp Sở Tài chính bố trí đủ nguồn vốn để đảm bảo triển khai thực hiện Đề án.

3. Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu bố trí kinh phí hoạt động của Trường đúng theo quy định hiện hành.

4. Sở Nội vụ: Tham mưu UBND tỉnh quyết định chuyển đổi loại hình trường; thẩm định kế hoạch biên chế của Trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

5. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2010.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TVTU;
- TT.HĐND tỉnh
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và TP Huế;
- VP: PCVP Đoàn T Vinh và CV: NC, TH;
- Lưu: VT, GD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2010/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chuyển đổi Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ từ bán công sang công lập do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.718
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7