Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2315/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Minh Hạc
Ngày ban hành: 07/09/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2315/QĐ

Hà nội, ngày 07 tháng 9 năm 1991

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC HUYỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO

- Căn cứ Nghị định số 418- HÐBT ngày 07/12/1990 Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Ðào tạo;

- Căn cứ Nghị định 196-HÐBT ngày 11/12/1989 của Hội đồng Bộ trưởng quy định nhiệm vụ và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ ;

- Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức và cán bộ;

QUYẾT ÐỊNH

Ðiều 1.

Nay ban hành bản "Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường bồi dưỡng giáo dục huyện".

Ðiều 2.

Quy chế này được áp dụng từ 1991 - 1992.

Ðiều 3.

Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ chức và các bộ, các Vụ có liên quan và Giám đốc các Sở Giáo dục - Ðào tạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG THỨ NHẤT
Phạm Minh Hạc

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ÐỘNG CỦA TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC HUYỆN
( Ban hành theo quyết định số 2315/QÐ ngày 07/09/1991 của Bộ trưởng Bộ GD và ÐT )

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRƯỜNG

Ðiều 1:

Trường bồi dưỡng giáo dục huyện là trung tâm bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên huyện ( quận, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh) quàn lý gọi chung là Trường bồi dưỡng Giáo dục Huyện, viết BDGD.

Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của phòng Giáo dục của - Ðào tạo huyện và chuyên môn nghiệp vụ.

Ðiều 2: Trường BCGDH có nhiệm vụ

1.Tổ chức bồi dưỡng (*) chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên các cấp học, ngành học, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục bổ túc, giáo dục chuyên nghiệp và hướng nghiệp, dạy nghề thuộc huyện quản lý ( kể cả quốc lập, dân lập, tư thục...) theo kế hoạch của Sở Giáo dục Ðào tạo, Ủy ban nhân dân huyện và sự chỉ đạo của phòng Giáo dục - Ðào tạo.

2. Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục. Cụ thể là :

a) Tổ chức nghiên cứu, tổng kết và quản lý các sáng kiến kinh nghiệm trong chuyên môn và quản ký giáo dục, hướng nghiệp và dạy nghề.

b) Phổ biến, triển khai những sáng kiến kinh nghiệm giúp giáo viên tham gia nghiên cứu, học tập và vận dụng trong giảng dạy và học tập.

3. Tham gia thanh tra, kiểm tra do phòng giáo dục tổ chức

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

Ðiều 3: Ủy ban nhân dân huyện, ra quyết định thành lập và giải thể trường, nếu thấy không đủ các điều kiện cần thiết để trường hoạt động và thực hiện nhiệm vụ được giao ( theo quy định ở điều 2 ).

Ðiều 4:

Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm hiệu trưởng nhà trường, theo đề nghị của phòng Giáo dục - Ðào tạo.

- Phó hiệu trưởng nhà trường do hiệu trưởng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét và quyết định .

- Giúp việc hiệu trưởng có các phó hiệu trưởng quản lý nhà trường trong phạm vi được hiệu trưởng phân công.

Ðiều 5: Trước khi quyết định thành lập, giải thể trường , bổ nhiệm miễn nhiệm hoặc thi hành kỷ luật hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường, UBND huyện cần có sự thỏa thuận với Sở Giáo dục -Ðào tạo.

Ðiều 6: Nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng.

a) Tổ chức, quản lý toàn diện các mặt hoạt động của nhà trường điều hành nhà trường xây dựng và thực hiện chương trình công tác hàng năm.

b) Trực tiếp xét duyệt chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cán bộ, giáo viên trong trường.

c) Tham mưu giúp phòng giáo dục xây dựng quy hoạch và kế hoạch bồi dưỡng giáo viên trong huyện tuyển chọn và xây dựng đội ngũ giáo viên của trường.

d) Thi hành đầy đủ chế độ báo cáo với phòng giáo dục, UBND huyện, Sở Giáo dục - Ðào tạo

e) Tiến hành xây dựng, kiện toàn bộ máy hoạt động của trường theo quy chế này. Có kế hoạch chỉ đạo việc xây dựng cơ sở vật chất. thiết bị và đảm bảo trật tự an ninh của trường để phục vụ tốt yêu cầu giảng dạy, học, nghiên cứu khoa học và cải thiện đời sống của cán bộ , giáo viên nhà trường.

Ðiều 7: Trong trường hợp BDGD huyện có các tổ chức công tác

a) Các tổ bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ giáo dục .

b) Tổ hành chính tổng hợp.

Mỗi tổ có một tổ trưởng do hiệu trưởng chỉ định.

Ðiều 8: Nhiệm vụ của các tổ.

a) Xây dựng chương trình hoạt động chung của tổ, giúp nhau xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn của cá nhân, đôn đốc thực hiện, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và vạch kế hoạch công tác đúng thời hạn và có chất lượng.

b) Tổ chức phong trào thi đua trong tổ, nhận xét và đánh giá tổ viên, đề nghị khen thưởng và thi hành kỷ luật đối với tổ viên.

Ðiều 9: Tổ trưởng có nhiệm vụ giúp hiệu trưởng theo dõi nắm tình hình hoạt động của to, tổ chức học tập trao đổi rút kinh nghiệm để giúp nhau thực hiện tốt chương trình kế hoạch của tổ, báo cáo tình hình chuyên môn của tổ trước hiệu trưởng.

Ðiều 10: Hoạt động của giáo viên trường BDGD huyện gồm:

a) Tổ chức các lớp bồi dưỡng, trực tiếp giảng dạy và theo dõi học tập của học viên .

b) Thanh tra, kiểm tra chuyên môn, đi cơ sở, dự giờ, thăm lớp ( nắm thực tế kết quả bồi dưỡng ).

c) Tự bồi dưỡng chuyên môn, tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục.

Ðiều 11: Tiêu chuẩn đội ngũ giáo viên của trường.

- Là giáo viên dạy giỏi, có nhiều kinh nghiệm.

- Có trình độ đào tạo chuẩn, tiến dần tới có trình độ đại học sư phạm ( của cấp đó).

Ðiều 12: Về phân phối thời gian lao động

a) Ðối với giáo viên : thời gian lao động trong một năm được quy định là 1/2 thời gian dành cho nội dung a, 1/4 thời gian dành cho nội dung b, 1/4 thời gian dành cho nội dung c ở điều 10 của bản quy chế này.

b) Cán bộ, nhân viên của trường làm việc theo đúng chức năng nhiệm vụ và định mức lao động theo quy định về chức năng đó.

Ðiều 13: Học viên của trường bao gồm các giáo viên, cán bộ của tất cả các loại hình trường thuộc huyện quản lý được phòng giáo dục cử đi học.

Ðiều 14: Trách nhiệm và quyền lợi của học viên

a) Học viên có trách nhiệm và nghĩa vụ học tập, thực hiện đầy đủ nội quy của nhà trường.

b) Sau khi hoàn thành việc học tập của các lớp bồi dưỡng mang tính chất chuyên đề, học viên được trường BDGD huyện cấp chứng chỉ (giấy chứng nhận).

Ðiều 15: Biên chế giáo viên, cán bộ, công nhân viên của trường là biên chế sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện quản lý. Căn cứ vào nhiệm vụ, yêu cầu của thực tiễn giáo dục mà bố trí số lượng biên chế cho hợp lý.

Chương III

HOẠT ÐỘNG VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA TRƯỜNG

Ðiều 16: Trường BDGD huyện triển khai thực hiện những yêu cầu nội dung, kế hoạch bồi dưỡng do Sở Giáo dục - Ðào tạo hướng dẫn và đề xuất biện pháp cụ thể với phòng giáo dục để tổ chức thực hiện.

Ðiều 17:

a) Trường BDGD huyện chịu sự kiểm tra trực tiếp của Sở Giáo dục - Ðào tạo, phải báo cáo với Sở Giáo dục - Ðào tạo tình hoạt động của trường qua từng học kỳ, năm học và sau khi hoàn thành mỗi chuyên đề bồi dưỡng.

b) Hiệu trưởng trường BDGD huyện được mời dự các kỳ họp do phòng giáo dục tổ chức có liên quan đến nhiệm vụ của trường.

Ðiều 18: Trường BDGD huyện liên kết chặt chẽ với các trường sư phạm tỉnh, các cơ quan ( tỉnh, huyện ) có liên quan để nâng cao hiệu quả bồi dưỡng giáo viên, tích cực tham gia thực nghiệm và nghiên cứu khoa học giáo dục.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2315/QĐ ngày 07/09/1991 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường bồi dưỡng giáo dục huyện do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.102

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!