Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường công lập do tỉnh Hà Nam ban hành

Số hiệu: 23/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 27/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2011/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 27 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI CÁC TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG SANG TRƯỜNG CÔNG LẬP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công,dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Nghị quyết số /2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam, khoá XVII, kỳ họp thứ 02 về chuyển đổi các trường mầm non bán công sang trường công lập,

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo tại Tờ trình số 809/TTr-SGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2011 về chuyển đổi các trường mầm non bán công sang trường công lập,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển đổi các trường mầm non bán công trên địa bàn tỉnh sang trường mầm non công lập, với nội dung cụ thể sau:

I. Số trường, thời điểm chuyển đổi, tổ chức và hoạt động của trường sau khi chuyển đổi

1. Số trường chuyển đổi: 112 trường (có danh sách kèm theo).

2. Thời điểm chuyển đổi: Kể từ tháng 01 năm 2012.

3. Về tổ chức và hoạt động:

- Sau khi chuyển đổi sang trường công lập, các trường tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.

- Chính sách đối với nhà giáo và học sinh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Các điều kiện đảm bảo cho việc chuyển đổi

1. Về biên chế:

Giao 3.225 biên chế viên chức sự nghiệp để bố trí cho 112 trường khi chuyển đổi sang công lập. Bao gồm:

- Giáo viên: 2.890 biên chế.

- Cán bộ quản lý: 115 biên chế.

- Hành chính: 220 biên chế.

(Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp đồng hiện có tại 112 trường mầm non 2.477 người; bao gồm: Giáo viên: 2.409, Cán bộ quản lý: 57, nhân viên hành chính: 11).

2. Về mức đầu tư kinh phí từ Ngân sách nhà nước hàng năm:

- Tổng kinh phí cấp từ nguồn ngân sách nhà nước cho việc chuyển đổi 112 trường: 124.000.000.000 đồng.

- Kinh phí thuộc Ngân sách nhà nước đã cấp:

+ Hỗ trợ tiền lương: 25.000.000.000 đồng.

+ Hỗ trợ BHXH, BHYT, BHTT, CĐ (22%): 5.000.000.000 đồng.

- Số thu từ học phí (khi các trường được chuyển đổi): 19.000.000.000 đồng.

- Số kinh phí cấp bổ sung: 75.000.000.000 đồng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước Hà Nam; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệu trưởng 112 trường mầm non bán công trên địa bàn tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD và ĐT (để b/c);
-TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCTUBND tỉnh;
- Như Điều 2 (thực hiện);
- VPUB: CPVP,VX,TC
- Website Haf Nam, TTCB;
- Lưu VT,VHXH;
QD HOC PHI

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2011/QĐ-UBND chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường công lập do tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.361
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168