Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND về Quy định việc thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 23/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Trương Thị Ngọc Ánh
Ngày ban hành: 23/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2009/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 23 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC THU VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo (tại Tờ trình số 11/TTr-SGDĐT ngày 16/02/2009 và Công văn số 200/SGDĐT-KHTC ngày 17/3/2009); ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (tại Công văn số 58/STP-PL ngày 24/02/2009),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thị Ngọc Ánh

 

QUY ĐỊNH

VỀ THU VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này quy định về thu và sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục gồm: trường mẫu giáo, mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Nguồn kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh và mức thu

1. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh được hình thành từ các nguồn dưới đây:

- Đóng góp kinh phí của cha mẹ học sinh.

- Nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác do Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động.

2. Mức thu: Theo nguyên tắc tự nguyện và tuỳ theo điều kiện, địa bàn của mỗi trường mà Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, lớp bàn bạc thống nhất mức thu phù hợp.

Điều 3. Nội dung chi và mức chi kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

1. Quỹ của Ban đại diện cha mẹ học sinh được sử dụng chi cho các nội dung sau đây:

- Văn phòng phẩm phục vụ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh;

- Thưởng học sinh theo học kỳ và cuối năm học; khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong các phong trào, các hội thi, kỳ thi, học sinh có thành tích đột xuất;

- Giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh mồ côi, học sinh mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro;

- Hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên khi gia đình gặp hoạn nạn; hỗ trợ tổ chức gặp mặt cán bộ, giáo viên, nhân viên dịp 20/11; hỗ trợ tổ chức khai giảng, sơ kết, tổng kết năm học; khen thưởng giáo viên đạt thành tích cao khi tham gia hội thi giáo viên giỏi các cấp;

- Hỗ trợ các hoạt động văn nghệ, thể thao; hỗ trợ hoạt động ngoại khoá, tham quan học tập (đối tượng là học sinh);

- Hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị dạy và học (chỉ áp dụng cho những nội dung ngân sách nhà nước, các dự án, chương trình khác chưa thực hiện và nhằm mục đích tạo cảnh quan, môi trường học tập);

- Hỗ trợ một số hoạt động giảng dạy và học tập (chi photocopy đề thi học kỳ, đề kiểm tra; chi bổ sung hóa chất, nguyên vật liệu cho các tiết học thí nghiệm, thực hành; hỗ trợ cho các em học sinh giỏi dự thi các cấp; hỗ trợ giáo viên làm đồ dùng dạy học, dự thi đồ dùng dạy học, triển lãm đồ dùng dạy học; mua sách, tài liệu bổ sung cho thư viện nhà trường);

- Thuê người dọn vệ sinh, giữ xe, phục vụ nước uống cho học sinh (nếu có nhu cầu).

2. Mức chi:

- Đối với lớp: Mức chi cụ thể cho các nội dung trên do Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp quyết định sau khi bàn bạc thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp.

- Đối với trường: Mức chi cụ thể cho các nội dung trên do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường quyết định sau khi bàn bạc thống nhất với hiệu trưởng nhà trường.

Điều 4. Đối tượng miễn giảm

Đối tượng miễn giảm do Ban đại diện cha mẹ học sinh cấp trường bàn bạc với Hiệu trưởng để thống nhất.

Điều 5. Quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Thực hiện đúng quy định tại khoản 3 điều 11 của Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT , cụ thể như sau:

1. Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến;

2. Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường chủ trì phối hợp với hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí huy động được và sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến;

3. Việc thu chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, báo cáo công khai tình hình thu chi và quyết toán kinh phí tại các cuộc họp cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

4. Hồ sơ quản lý tài chính kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm có:

- Phần lưu của biên lai thu tiền;

- Sổ quỹ tiền mặt;

- Phiếu thu, phiếu chi tiền;

- Các chứng từ chi tiêu và các tài liệu khác có liên quan.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo địa phương hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện quy định này đối với các trường trên địa bàn theo phân cấp do địa phương quản lý; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định này đối với các trường theo phân cấp do Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý.

Trong quá trình áp dụng nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2009/QĐ-UBND về Quy định việc thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.247
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41