Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23/2004/QĐ-BGDĐT ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kinh tế- Quản trị Kinh doanh trình độ đại học, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 23/2004/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 29/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 23/2004/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KINH TẾ- QUẢN TRỊ KINH DOANH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ- CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/ NĐ- CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ- CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ biên bản thẩm định ngày 25/10/2003 của Hội đồng tư vấn xây dựng Chương trình
khung giáo dục đại học khối ngành Kinh tế - Quản trị Kinh doanh trình độ đại học, cao đẳng;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Đại học và sau Đại học, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kinh tế- Quản trị Kinh doanh trình độ đại học, cao đẳng bao gồm 7 chương trình khung (của 5 ngành) sau: 

1. Ngành Kinh tế, trình độ đại học;

2. Ngành Quản trị Kinh doanh, trình độ đại học;

3. Ngành Kế toán, trình độ đại học;

4. Ngành Tài chính- Ngân hàng, trình độ đại học;

5. Ngành Hệ thống Thông tin Kinh tế, trình độ đại học;

6. Ngành Quản trị Kinh doanh, trình độ cao đẳng;

7. Ngành Kế toán, trình độ cao đẳng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ chương trình khung kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng có nhiệm vụ đào tạo 7 chương trình khung trên ở trình độ đại học, cao đẳng và được áp dụng từ khoá tuyển sinh năm 2004.

Điều 3. Ông/ Bà Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học chịu trách nhiệm hướng dẫn Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường, tổ chức biên soạn và duyệt các giáo trình sử dụng chung theo quy định. 

Điều 4.Các Ông/ Bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Ông/ Bà Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

 
Nơi nhận :
-Uỷ ban VHGD– TNTN&NĐ của QH
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Khoa giáo TW
- Bộ Tư pháp
- Công báo
- Các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ
- Như điều 4 (để thực hiện)
- Lưu VP, Vụ PC , Vụ ĐH & SĐH  

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỨ TRƯỞNG
Bành Tiến Long

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

THE MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 23/2004/QD-BGDDT

Hanoi, July 29, 2004

 

DECISION

PROMULGATING THE HIGHER EDUCATION CURRICULUM FRAMEWORK FOR BACHELOR’S AND ASSOCIATE’S DEGREE EDUCATION IN ECONOMICS - BUSINESS ADMINISTRATION

THE MINISTER OF EDUCATION AND TRAINING

Pursuant to the Government’s Decision No. 86/2002/ND-CP dated November 5, 2002 on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of Ministries and Ministry-level agencies;

Pursuant to the Government’s Decree No. 85/2003/ND-CP dated July 18, 2003 on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training;

Pursuant to the Government’s Decree No. 43/2000/ND-CP dated August 30, 2000 on specifying and providing instructions on the implementation of several articles of the Law on Education;

Pursuant to the appraisal record dated October 25, 2003 of the Advisory Council on development of the higher education curriculum framework for Bachelor’s and Associate’s degree education in economics - business administration; 

After considering the request of the Director of the Department of the Undergraduate and Graduate Education,

HEREBY DECIDES
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2004/QĐ-BGDĐT ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kinh tế- Quản trị Kinh doanh trình độ đại học, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.295

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.133