Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 22/2001/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Vũ Ngọc Hải
Ngày ban hành: 26/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2001/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 22/2001/QĐ-BGDĐT NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2001 QUI ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO ĐỂ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THỨ HAI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, của cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ qui định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Đại học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Những qui định chung

1. Văn bằng đại học thứ hai là văn bằng cấp cho những người đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học, sau khi hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo đại học của ngành đào tạo mới, có đủ điều kiện để công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học.

2. Đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nâng cao tính thích ứng của nguồn nhân lực trước đòi hỏi ngày càng tăng của xã hội.

3. Đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai được thực hiện theo các phương thức giáo dục chính qui và không chính qui với các hệ và các hình thức học sau:

a. Hệ không chính qui: Học theo hình thức vừa làm vừa học (học tập trung không liên tục - hệ tại chức cũ), học từ xa, tự học có hướng dẫn.

b. Hệ chính qui: Học tập trung liên tục tại trường.

4. Người học bằng đại học thứ hai là nam giới trong độ tuổi gọi nhập ngũ không thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình theo qui định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 3/CP ngày 16-1-1995 của Chính phủ và Thông tư Liên Bộ Quốc phòng - Giáo dục và Đào tạo số 1144/TTLB-QP-GDĐT ngày 15-6-1995.

Điều 2: Điều kiện để học bằng đại học thứ hai

1. Công dân Việt Nam có đủ sức khoẻ để học tập theo qui định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) số 10/TTLB ngày 18-8-1989 và Công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20-8-1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có bằng tốt nghiệp đại học được đăng ký dự tuyển học bằng đại học thứ hai.

2. Nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ đăng ký dự tuyển theo qui định của trường. Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển bằng đại học thứ hai được qui định tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

3. Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường.

Điều 3: Điều kiện để được đào tạo bằng đại học thứ hai

1. Việc đào tạo bằng đại học thứ hai chỉ được thực hiện ở những cơ sở đào tạo được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoặc của Đại học Quốc gia, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Đại học Đà Nẵng đối với các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc) ở những ngành đã được phép đào tạo hệ chính qui sau khi có ít nhất hai khoá chính qui của ngành đó tốt nghiệp.

2. Cơ sở đào tạo phải có văn bản đề nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Đại học và Vụ Kế hoạch và Tài chính) và với Đại học Quốc gia, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Đại học Đà Nẵng (đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Đại học). Trong văn bản cần nêu rõ số lượng đào tạo bằng đại học thứ hai cho từng ngành, qui mô hệ chính qui đang đào tạo của ngành này; điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo như đội ngũ giảng viên (số lượng, trình độ, tỷ lệ sinh viên/1giảng viên), trang thiết bị, cơ sở vật chất, tài liệu giảng dạy và học tập.

3. Trên cơ sở đề nghị của các cơ sở đào tạo, chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính qui hàng năm và các điều kiện bảo đảm chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ hai cho các cơ sở có đủ điều kiện. (Các Đại học giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ hai cho các trường đại học thành viên và các khoa trực thuộc).

Điều 4: Tuyển sinh

1. Sau khi nhận chỉ tiêu đào tạo bằng đại học thứ hai, Hiệu trưởng xác định số lượng tuyển sinh bằng thứ hai cho từng ngành đào tạo của trường và thông báo kế hoạch tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng chậm nhất là 2 tháng trước thời điểm tuyển sinh.

2. Hình thức tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh

a. Việc miễn thi áp dụng đối với các trường hợp sau:

- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ chính qui hoặc hệ không chính qui trong cùng nhóm ngành và tại chính trường mà mình đã học và tốt nghiệp đại học.

- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ không chính qui thuộc nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ.

- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ không chính qui thuộc nhóm ngành kinh tế, ngoại ngữ.

Trong trường hợp số thí sinh đăng ký dự tuyển vượt quá chỉ tiêu đào tạo được giao thì Hiệu trưởng cơ sở đào tạo tổ chức việc kiểm tra để tuyển đủ chỉ tiêu. Môn kiểm tra, nội dung, hình thức kiểm tra do Hiệu trưởng qui định và thông báo cho thí sinh.

b. Hình thức thi

- Những người không thuộc diện miễn thi nêu tại điểm a khoản 2 điều này và những người đăng ký học để lấy bằng đại học thứ hai hệ chính qui phải thi hai môn thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương của ngành đào tạo thứ hai.

- Hiệu trưởng cơ sở đào tạo qui định môn thi, nội dung, hình thức thi và thông báo trước cho thí sinh.

- Mọi qui định về ra đề, bảo mật đề thi, tổ chức thi, chấm thi vận dụng các qui định của Qui chế tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính qui ban hành theo Quyết định số 05/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Đối với các ngành sư phạm, an ninh quốc phòng và các ngành đặc thù thuộc lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, Hiệu trưởng cơ sở đào tạo qui định cụ thể điều kiện đăng ký dự tuyển, qui định về các môn thi, nội dung, hình thức và tổ chức tuyển sinh.

Điều 5: Chương trình đào tạo và bảo lưu kiến thức

1. Chương trình đào tạo bằng thứ hai đối với từng ngành đào tạo là chương trình đào tạo hệ chính qui của ngành học đó đang được thực hiện tại cơ sở đào tạo.

2. Người học phải học đủ các học phần có trong chương trình đào tạo của ngành thứ hai mà khi học ngành thứ nhất chưa được học hoặc đã học nhưng chưa đủ khối lượng qui định.

3. Người học chỉ được bảo lưu kết quả học tập đối với những học phần trong chương trình đào tạo ngành thứ nhất có số đơn vị học trình tương đương hoặc lớn hơn so với chương trình đào tạo của ngành mới và đạt từ 5 điểm trở lên.

4. Dựa vào kết quả học tập trên bảng điểm kèm theo bằng, Hiệu trưởng cơ sở đào tạo quyết định việc bảo lưu kiến thức, khối lượng kiến thức, các học phần và nội dung phải học đối với từng sinh viên.

Điều 6: Tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập, xét công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng

1. Hiệu trưởng các cơ sở đào tạo căn cứ vào số lượng người học, ngành đã học, ngành đăng ký sẽ học, hệ đào tạo, hình thức học bằng đại học thứ hai để tổ chức lớp học cho người học phù hợp.

2. Đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai theo phương thức, hệ, hình thức học nào thì áp dụng các Qui chế hiện hành về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp đối với phương thức, hệ, và hình thức học đó như sau:

a. Người học theo hình thức vừa làm vừa học (hệ tại chức cũ), thực hiện các qui định về thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, xét và công nhận tốt nghiệp theo Qui chế của hệ không chính qui; nếu đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp bằng đại học thứ hai theo hình thức vừa làm vừa học (hệ tại chức cũ).

b. Người học theo hình thức từ xa, tự học có hướng dẫn, thực hiện các qui định về kiểm tra, thi, và công nhận tốt nghiệp theo Qui chế đối với hình thức này; nếu đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức học từ xa, tự học có hướng dẫn.

c. Người học theo hình thức tập trung liên tục tại trường, thực hiện đầy đủ các qui định về thi tuyển sinh, học lý thuyết, thực hành, bài tập, làm đồ án, khoá luận, làm luận văn hoặc thi cuối khoá, thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo Qui chế của hệ chính qui; nếu đủ điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp như hệ chính qui thì được cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui.

3. Trong văn bằng tốt nghiệp ghi hình thức đào tạo, dưới dòng chữ Bằng tốt nghiệp đại học ghi trong ngoặc đơn dòng chữ: "Bằng thứ hai".

Điều 7: Báo cáo và quản lý hồ sơ học tập

1. Chậm nhất là một tháng sau khi hoàn tất công tác tuyển sinh, cơ sở đào tạo phải gửi báo cáo danh sách tuyển sinh, và một tháng sau khi kết thúc mỗi khoá học, gửi báo cáo danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp về Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ chủ quản để theo dõi.

2. Các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc của các Đại học Quốc gia, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Đại học Đà Nẵng gửi báo cáo về các Đại học mà mình trực thuộc.

3. Hồ sơ theo dõi tuyển sinh, kết quả học tập, cấp bằng tốt nghiệp của người học bằng đại học thứ hai thuộc diện hồ sơ lưu trữ lâu dài tại cơ sở đào tạo.

Điều 8: Kinh phí đào tạo

1. Kinh phí đào tạo bằng đại học thứ hai do người học hoặc cơ quan cử người đi học chịu trách nhiệm. Học phí thu được là nguồn ngân sách bổ sung của trường

2. Việc thu, sử dụng học phí thực hiện theo các qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 9: Điều khoản thi hành

1. Văn bản này áp dụng đối với khoá tuyển sinh từ năm học 2001-2002. Đối với các khoá đào tạo bằng đại học thứ hai thí điểm trước đây đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép được tiếp tục thực hiện cho đến kết thúc khoá học theo qui định tại các văn bản đó.

2. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Giám đốc các đại học, Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Vũ Ngọc Hải

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------

No: 22/2001/QD-BGDDT

Hanoi, June 26, 2001

 

DECISION

PROVIDING FOR THE TRAINING TO AWARD SECOND UNIVERSITY GRADUATION DIPLOMA

THE MINISTER OF EDUCATION AND TRAINING

Pursuant to Decree No. 15/CP of March 2, 1993 of the Government on the tasks, powers and State managerial responsibilities of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to Decree No. 29/CP of March 30, 1994 of the Government providing for the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training;
At the proposal of the Director of the Tertiary Education Department,

DECIDES:

Article 1.- General provisions

1. The second university diploma is the diploma awarded to persons who have at least one university graduation diploma and who, after fully completing the university training program in the new subject, meet all the conditions for being recognized as a university graduate and awarded with a university graduation diploma.

2. Training for the award of the second university graduation diploma aims to meet the need to change jobs, foster knowledge and skills, and raise the adaptability of the manpower resource in face of the increasing demand of society.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ The non-formal system: Learning in the form of study-and-work (non-continuous full-time learning, the former in-service training system), distant learning, guided self teaching.

b/ The formal system: Continuous full-time learning at school.

4. The learners for a second university graduation diploma, who are male students in the military service age group, shall not fall in the category temporarily exempted from military service duty during peacetime as stipulated in Clause 1, Article 1 of Decree No. 3-CP of January 16, 1995 of the Government and in Joint Circular No. 1144/TTLB-QP-GDDT of June 15, 1995 of the Ministry of Defense and the Ministry of Education and Training.

Article 2.- Conditions for learning to get a second university diploma

1. Vietnamese citizens physically fit for learning as prescribed in Joint Circular No. 10/TTLB of August 18, 1989 of the Ministry of Health and the Ministry of Tertiary and Vocational Secondary Education and Job Training (now the Ministry of Education and Training) and Official Dispatch No. 2445/TS of August 20, 1990 of the Ministry of Education and Training, not in a period of conviction or examination for penal liability and having obtained a university graduation diploma, are entitled to register to learn for a second university diploma.

2. To submit on time a complete dossier of registration for candidacy of examinations as prescribed by the school. The dossier form of registration for candidacy to learn for a second university diploma is stipulated at the appendix attached to this Decision.

3. To meet the criteria for candidacy as prescribed by the school.

Article 3.- Conditions for training to get the second university diploma

1. The training for the second university diploma shall be conducted at the training establishments authorized by the Ministry of Education and Training (or by the National University, the Hue University, the Thai Nguyen University and the Da Nang University with regard to the member universities and the attached faculties) in the branches, which have been allowed to train in the formal system after at least two formal courses of these branches have been completed.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. On the basis of proposals of the training establishments, the annual rates of formal university training and the conditions to ensure quality, the Ministry of Education and Training shall assign the rates of student enrolment for the second university diploma to the eligible establishments (the Universities shall assign the rates of student enrolment for the second university diploma to the member universities and the attached faculties).

Article 4. Student enrolment

1. After receiving the assigned rates of trainees for the second university diploma, the school Director shall determine the number of students to be enrolled to each branch of training of the school and make public the plan of enrolment on the mass media two months at the latest before the time of enrolment.

2. Form and organization of enrolment

a/ Exemption from exams shall apply to the following cases:

- Persons having a graduation diploma from the formal system of university education now registering to study in a new discipline of the formal system or non-formal system of the same group of disciplines and at the same school where they have studied and graduated from;

- Persons having a university graduation diploma from the formal system of the group of disciplines of natural sciences now registering to study a new discipline of the non-formal system in the group of disciplines composed of technique, technology, economy and foreign languages.

- Persons having a university graduation diploma from the formal system in the disciplines of the group composed of natural sciences, technique and technology and now registering to study in a new discipline of the non formal system in the group of disciplines composed of economy and foreign languages.

In case the number of candidates exceeds the assigned rate of trainees, the Director of the training establishment shall organize examinations to choose the required number. The subjects, contents and forms of examinations shall be decided by the Director of the school and notified to the candidates.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Persons not in the category of exam-exemption mentioned at Point a, Clause 2 of this Article and those registering to learn for the second university diploma, formal system, shall sit for examinations in two subjects of general education knowledge of the discipline in which they shall be trained for the second diploma.

- The director of the training establishment shall provide for the subjects, contents and form of the exams and notify the examinees in advance.

- All regulations on the compilation of tests, protection of the tests secrecy, organization of the exams, and marking of the tests shall conform to the Regulation on enrolment to universities, colleges and vocational secondary schools, formal system, issued together with Decision No. 05/1999/QD-BGDDT of February 23, 1999 of the Minister of Education and Training.

3. With regard to the teacher schools, the security and defense schools, and special branches in the domains of culture, art, physical culture and sports, the Director of the training establishment shall make concrete provisions for the conditions to register for the exams, the subjects of the exams, the contents, forms and organization of enrolment.

Article 5.- Program of training and reservation of knowledge

1. The training program for the second university diploma of each discipline is the training program of the formal system of this discipline which is being taught at the training establishment.

2. The learner has to pass all the parts of the curriculum of the second discipline which have not yet been studied in the first discipline or have not been fully taught as prescribed.

3. The learner can make reservation of only the result of his studies in the curriculum of the first training program which has a number of credits equivalent or greater than those in the training program of the new discipline and of which he has got marks five upward.

4. On the basis of the results of the studies shown in the marksheet attached to the diploma, the Director of the training establishment shall decide the reservation of knowledge, the volume of knowledge, the credits and contents to be learnt by each student.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Basing himself/herself on the number of learners, the disciplines which they have followed, the disciplines they have registered to learn, the system of training and the form of training for the second university diploma, the Director of the training establishment shall organize the appropriate classes for the learners.

2. The regulations on the training to award the second university diploma shall be the same as to the organization of training, testing, examinations and recognition of graduation and award of graduation diploma with regard to the mode, system and form of training currently in force. More concretely:

a/ For learners in the form of study-and-work (the former in-service training system), the regulations on examinations, testing appraisal of the results of studies, consideration and recognition of graduation shall conform to the Regulation of the non-formal system. They are eligible for the award of the second university diploma in the study-and-work form (the former in-service training system) if they meet the graduation conditions.

b/ For learners in the forms of distant learning and guided self-teaching the regulations on testing, examinations, sitting for exams and recognition of graduation shall conform to the Regulation on these forms. They shall be awarded the graduation diploma in the form of distant learning or guided self teaching if they meet the graduation conditions.

c/ Learners in the form of continuous studies at school who fully observe the regulations on enrolment, theoretical studies, practice, exercises, thesis preparation, end-of-term essay or end-of-course examinations, examinations, testing, appraisal of results of studies shall conform to the Regulation on the formal system. They shall be awarded the formal-system graduation diploma if they meet all the conditions for the consideration and recognition of graduation as learners of the formal system.

3. The graduation diploma shall record the form of training. Under the title Graduation Diploma, the words "Second diploma" shall be printed in parenthesis.

Article 7.- Reporting on and managing the studies dossier

1. A month at the latest after the enrolment work, the training establishment shall have to send the report on the list of candidates, and a month after the end of a training course, send the list of the students awarded the graduation diploma to the Ministry of Education and Training and the managing ministry for monitoring.

2. The member universities, the departments attached to the National University. the Hue University, the Thai Nguyen University and the Da Nang University shall send their reports to the universities to which they are attached.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 8.- Training cost

1. The cost of training for the second university diploma shall be borne by the learner or the agency which sends him/her for learning. The school fees thus collected are the complementary budget source of the school.

2. The collection and use of the school fees shall comply with the current prescriptions of the State.

Article 9.- Implementation provision

1. This document applies to the enrolments beginning from the 2001-2002 academic year. The earlier experimental training courses for the second university diploma which have been permitted by the Ministry of Education and Training shall be allowed to continue until the end of the training course as stipulated in these documents.

2. The Director of the Ministry Office, the Director of the Higher Education Department, the heads of the related units of the Ministry and the Directors and Rectors of the universities shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE MINISTER OF EDUCATION AND TRAINING
VICE MINISTER
Vu Ngoc Hai

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2001 quy định đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai do Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.228

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!