Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2198/QĐ-BVHTTDL công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống học sinh sinh viên 2016

Số hiệu: 2198/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 22/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2198/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRỰC THUỘC BVĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2016-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hiệu trưởng/Giám đốc các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ: TCCB, KHTC, TĐKT;
- Văn phòng Bộ;
- Đoàn TNCSHCM;
- Các CSĐT trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, ĐT, ĐMC.50.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRỰC THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành theo Quyết định số 2198/QĐ-BVHTTDL ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong nhà trường trên cơ sở thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ đào tạo con người vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng mục tiêu giáo dục nhằm giúp cho người học phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ.

Triển khai Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016-2020”; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch hành động) với những nội dung:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ giai đoạn 2016-2020; đẩy lùi sự xuống cấp về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận học sinh, sinh viên trong tình hình hiện nay.

2. Yêu cầu

- Nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch hành động phải xây dựng thiết thực, hiệu quả, đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc, chất lượng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các trường, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của năm học.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

- Tạo được sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ trong giai đoạn 2016-2020, góp phần vào việc xây dựng môi trường văn hóa học đường.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

- 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ được tuyên truyền, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống.

- 100% cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

- 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trường học do cơ sở xây dựng.

- 100% đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý học sinh, sinh viên thường xuyên được học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên song hành với nâng cao trình độ, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ.

- 100% cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên phát động.

- 100% học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong nhà trường.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự của bộ phận quản lý công tác học sinh, sinh tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

- Xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong trường học với những nội dung tiêu chí, hành vi, thái độ phù hợp với lĩnh vực đào tạo cho học sinh, sinh viên tại mỗi cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

- Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong nhà trường.

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý công tác học sinh, sinh viên, cán bộ phụ trách công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong nhà trường.

- Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

- Tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, sinh viên trong nhà trường.

2. Giải pháp

2.1. Đối với công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước

- Tăng cường sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và các đơn vị chức năng tham mưu quản lý nhà nước về công tác học sinh, sinh viên. Định kỳ, đột xuất kiểm tra công tác quản lý học sinh, sinh viên tại cơ sở.

- Định hướng phát triển các hoạt động văn hóa, sáng tác văn học, nghệ thuật và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các tổ chức, đơn vị và văn nghệ sĩ; thông qua hoạt động biểu diễn tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, giáo dục lý tưởng cho học sinh, sinh viên.

- Chỉ đạo, lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong quá trình triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch hành động. Thành phần bao gồm đại diện lãnh đạo Bộ làm Trưởng ban Chỉ đạo, đại diện Vụ Đào tạo, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm thành viên.

- Chỉ đạo các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ biên soạn tài liệu phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên phù hợp với từng lĩnh vực đào tạo và điều kiện thực tế của từng cơ sở.

- Chỉ đạo các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học và chương trình hành động cụ thể thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm của từng cơ sở.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên/cố vấn học tập phụ trách công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho học sinh, sinh viên trong nhà trường.

- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch hành động và tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm.

- Định kỳ tổ chức Hội thi tài năng trẻ học sinh, sinh viên; Liên hoan học sinh, sinh viên tiên tiến làm theo lời Bác; Gặp mặt, giao lưu học sinh, sinh viên, vận động viên tiêu biểu các dân tộc thiểu số các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

2.2. Đối với công tác tổ chức thực hiện tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

- Xây dựng đề án hoặc chương trình hành động cụ thể thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm của cơ sở.

- Xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học với những nội dung tiêu chí, hành vi, thái độ phù hợp với lĩnh vực đào tạo của cơ sở.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự của bộ phận quản lý công tác học sinh, sinh viên tại cơ sở.

- Biên soạn tài liệu phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên phù hợp với lĩnh vực đào tạo và điều kiện thực tế của cơ sở.

- Tăng cường các nguồn lực để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên tại cơ sở. Chú trọng môi trường để phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh, sinh viên trong công tác này và các hoạt động của nhà trường.

- Tích cực triển khai việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường; thực hiện nghiêm túc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên”; tăng cường lồng ghép thêm các chuyên đề đạo đức nghề nghiệp, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên trong suốt khóa học.

- Thành lập bộ phận tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên; bố trí cán bộ quản lý, giáo viên/giảng viên làm công tác tư vấn tâm lý học đường, tâm lý nghề nghiệp, định hướng nghề nghiệp.

- Thực hiện và duy trì việc hát Quốc ca trong các lễ chào cờ; học sinh, sinh viên hô các khẩu ngữ sau khi tham gia các bài tập thể dục, các hoạt động tập thể.

- Tạo điều kiện để tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Học sinh - Sinh viên tại cơ sở triển khai hoạt động chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần đối với học sinh, sinh viên.

- Tạo điều kiện thành lập và xây dựng quy chế quản lý, hỗ trợ hoạt động từ các câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ hướng nghiệp, câu lạc bộ tài năng văn hóa, thể thao cho học sinh, sinh viên.

- Quy định cụ thể việc tổ chức phân công học sinh, sinh viên trực tiếp tham gia lao động, vệ sinh môi trường, làm sạch cảnh quan trong khu vực nhà trường.

- Hàng năm tổ chức phát động các phong trào học tập thi đua gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

- Tích cực tham gia Hội thi tài năng trẻ học sinh, sinh viên; Liên hoan học sinh, sinh viên tiên tiến làm theo lời Bác; Gặp mặt, giao lưu học sinh, sinh viên, vận động viên tiêu biểu các dân tộc thiểu số do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức định kỳ theo kế hoạch.

- Tham gia các hoạt động phong trào do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức đoàn, hội của trung ương và địa phương phát động.

- Khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, lao động công ích, tình nguyện “Mùa hè xanh”... Thực hiện đầy đủ chính sách cho cán bộ Đoàn - Hội - Thanh niên theo quy định tại Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và dạy nghề.

- Tăng cường nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng chính trị của học sinh, sinh viên, định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo hàng năm về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Đào tạo) để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động.

- Phân công trách nhiệm cho các cá nhân, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch hành động.

1. Vụ Đào tạo

- Tham gia Ban Chỉ đạo với tư cách là đơn vị đầu mối, cơ quan thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch hành động. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, đánh giá đề án hoặc chương trình hành động cụ thể của từng cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch hành động này.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên/cố vấn học tập phụ trách công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho học sinh, sinh viên.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ tổ chức Hội thi tài năng trẻ học sinh, sinh viên; Liên hoan học sinh, sinh viên tiên tiến làm theo lời Bác; Gặp mặt, giao lưu học sinh, sinh viên, vận động viên tiêu biểu các dân tộc thiểu số các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch hành động và tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm.

2. Vụ Thi đua khen thưởng

Tham gia Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch hành động. Phối hợp với Vụ Đào tạo và các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ trong việc khen thưởng học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong việc rèn luyện, tu dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong học tập và sinh hoạt. Định kỳ phát động các phong trào thi đua gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

3. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Tham gia Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch hành động với vai trò là nòng cốt. Phối hợp chặt chẽ với Vụ Đào tạo và tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống bằng các chương trình, sự kiện, hoạt động gắn với học sinh, sinh viên.

4. Vụ Tổ chức cán bộ

Tham gia Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch hành động. Phối hợp với Vụ Đào tạo và các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ trong việc rà soát bổ sung cán bộ quản lý công tác học sinh, sinh viên. Đặc biệt là nhân sự lãnh đạo trong Ban Giám hiệu/Ban Giám đốc chuyên trách về công tác học sinh, sinh viên của cơ sở.

5. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tham gia Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch hành động. Phối hợp với Vụ Đào tạo tham mưu với lãnh đạo Bộ bố trí kinh phí cho việc thực hiện Kế hoạch hành động. Đảm bảo nguồn kinh phí cho các hoạt động liên quan đến công tác học sinh, sinh viên của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch hành động trong giai đoạn từ 2016-2020 trên cơ sở cân đối ngân sách hàng năm.

6. Văn phòng Bộ

Tham gia Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch hành động. Kịp thời báo cáo cho lãnh đạo Bộ những vấn đề có liên quan đến công tác học sinh, sinh viên trong quá trình xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7. Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

Xây dựng nội dung chương trình cụ thể phù hợp với đặc điểm của từng trường để triển khai Kế hoạch hành động. Phối hợp với các cơ quan/tổ chức/đoàn thể có liên quan để thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức cho học sinh, sinh viên tại cơ sở.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020 từ nguồn kinh phí chi thường xuyên hàng năm do ngân sách Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho các đơn vị chức năng liên quan và các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ hàng năm.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có sự thay đổi, điều chỉnh về nội dung, Vụ Đào tạo có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến của lãnh đạo Bộ./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRỰC THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành theo Quyết định số 2198/QĐ-BVHTTDL ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

Nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Sản phẩm hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

 

Năm 2016

 

 

 

 

1.

Xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020”

Tháng 5/2016

Đề án

Vụ Đào tạo

Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

2.

Xây dựng Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020

Tháng 6/2016

Kế hoạch

Vụ Đào tạo

Văn phòng Bộ,
Vụ KHTC,
Vụ TĐKT,
Đoàn TNCSHCM

3.

Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch hành động

Tháng 7/2016

Quyết định

Vụ Đào tạo

Văn phòng Bộ,
Vụ KHTC,
Vụ TCCB
Vụ TĐKT,
Đoàn TNCSHCM

4.

Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch

Tháng 8/2016

Hội nghị

Vụ Đào tạo

Văn phòng Bộ,
Vụ KHTC,
Vụ TCCB,
Vụ TĐKT,
Đoàn TNCSHCM

5.

Xây dựng đề án hoặc chương trình hành động cụ thể thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm của cơ sở

Quý IV

Đề án hoặc chương trình

Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

Vụ Đào tạo,
Các đơn vị liên quan

6.

Xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học và chương trình hành động cụ thể

Quý IV

Bộ quy tắc ứng xử

Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

Vụ Đào tạo,
Các đơn vị liên quan

7.

Biên soạn tài liệu phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Quý IV

Tài liệu hướng dẫn

Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

Vụ Đào tạo,
Các đơn vị liên quan

8.

Tổ chức gặp mặt, giao lưu học sinh, sinh viên, vận động viên tiêu biểu các dân tộc thiểu số các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

Quý IV

Hội nghị

Vụ Đào tạo

Đoàn TNCSHCM,
Các đơn vị liên quan

 

Năm 2017

 

 

 

 

9.

Tập huấn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Quý I

Tài liệu tập huấn

Vụ Đào tạo

Văn phòng Bộ,
Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ,
Các đơn vị liên quan

10.

Tổ chức Hội thi tài năng trẻ học sinh, sinh viên văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch toàn quốc lần thứ ba

Quý II

Hội thi

Vụ Đào tạo

Văn phòng Bộ,
Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ,
Các đơn vị liên quan

11.

Tổ chức Liên hoan học sinh, sinh viên tiên tiến làm theo lời Bác

Quý III

Liên hoan

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Vụ Đào tạo,
Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ,
Các đơn vị liên quan

12.

Kiểm tra việc thực hiện triển khai Kế hoạch hành động định kỳ năm 2017

Quý IV

Báo cáo

Ban Chỉ đạo

Vụ Đào tạo,
Các đơn vị liên quan

 

Năm 2018

 

 

 

 

13.

Tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên

Quý II

Kịch bản truyền thông

Đoàn TNCSHCM

Vụ Đào tạo,
Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ,
Các đơn vị liên quan

14.

Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 410/QĐ- BGDĐT ngày 04/02/2016 về việc thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016-2020”

Quý III

Báo cáo

Ban Chỉ đạo

Vụ Đào tạo,
Các đơn vị liên quan

15.

Tổ chức gặp mặt, giao lưu học sinh, sinh viên, vận động viên tiêu biểu các dân tộc thiểu số các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

Quý IV

Hội nghị

Vụ Đào tạo

Đoàn TNCSHCM,
Các đơn vị liên quan

16.

Tổ chức Hội nghị sơ kết báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động

Quý IV

Hội nghị

Vụ Đào tạo

Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ,
Các đơn vị liên quan

 

Năm 2019

 

 

 

 

17.

Tập huấn nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Quý I

Tài liệu tập huấn

Vụ Đào tạo

Văn phòng Bộ,
Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ,
Các đơn vị liên quan

18.

Tổ chức Hội thi tài năng trẻ học sinh, sinh viên văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch toàn quốc lần thứ ba

Quý II

Hội thi

Vụ Đào tạo

Văn phòng Bộ,
Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ,
Các đơn vị liên quan

19.

Tổ chức Liên hoan học sinh, sinh viên tiên tiến làm theo lời Bác

Quý III

Liên hoan

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Vụ Đào tạo,
Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ,
Các đơn vị liên quan

20.

Kiểm tra việc thực hiện triển khai Kế hoạch hành động định kỳ năm 2019.

Quý IV

Báo cáo

Ban Chỉ đạo

Vụ Đào tạo,
Các đơn vị liên quan

 

Năm 2020

 

 

 

 

21.

Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 410/QĐ- BGDĐT ngày 04/02/2016 về việc thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016-2020”

Quý l

Báo cáo

Ban Chỉ đạo

Vụ Đào tạo,
Các đơn vị liên quan

22.

Tổ chức tuyên dương, vinh danh học sinh, sinh viên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học; vinh danh, khen thưởng cán bộ, nhà giáo có thành tích trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Quý II

Hội nghị

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Vụ Đào tạo,
Các đơn vị liên quan

23.

Tổ chức gặp mặt, giao lưu học sinh, sinh viên, vận động viên tiêu biểu các dân tộc thiểu số các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

Quý III

Hội nghị

Vụ Đào tạo

Đoàn TNCSHCM,
Các đơn vị liên quan

24.

Tổ chức Hội nghị tổng kết báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động

Quý IV

Hội nghị

Vụ Đào tạo

Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ,
Các đơn vị liên quan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2198/QĐ-BVHTTDL ngày 22/06/2016 Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.664

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.41
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!