Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2119/QĐ-UBND 2020 Kế hoạch thời gian năm học 2020 2021 giáo dục mầm non Vĩnh Long

Số hiệu: 2119/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Thị Quyên Thanh
Ngày ban hành: 17/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2119/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 - 2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1496/TTr-SGDĐT, ngày 12/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Long.

(Kèm theo Kế hoạch số 1492/KH-SGDĐT, ngày 12/8/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- Như Điều 2;
- PCT.UBT phụ trách VHXH ;
- PVP.UBT phụ trách VHXH;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, 3.3.05.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyên Thanh

 

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1492/KH-SGDĐT

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT , ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 3614/UBND-VX, ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2020-2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2020- 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong tỉnh như sau:

I. KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021

1. Ngày tựu trường: Thứ ba, ngày 01 tháng 9 năm 2020.

2. Ngày khai giảng năm học: Thứ bảy, ngày 05 tháng 9 năm 2020.

3. Thời gian thực hiện học kỳ I năm học 2020-2021

a) Giáo dục mầm non: 18 tuần thực học, từ ngày 07 tháng 9 năm 2020 đến ngày 08 tháng 01 năm 2021.

b) Giáo dục tiểu học: 18 tuần thực học, 01 tuần nghỉ cuối học kỳ, từ ngày 07 tháng 9 năm 2020 đến ngày 08 tháng 01 năm 2021.

c) Giáo dục trung học cơ sở: 18 tuần thực học, 01 tuần sinh hoạt đầu năm, từ ngày 07 tháng 9 năm 2020 đến ngày 09 tháng 01 năm 2021.

d) Giáo dục trung học phổ thông: 18 tuần thực học, 01 tuần sinh hoạt đầu năm, từ ngày 07 tháng 9 năm 2020 đến ngày 09 tháng 01 năm 2021.

đ) Giáo dục thường xuyên: 17 tuần thực học, 01 tuần sinh hoạt đầu năm, từ ngày 07 tháng 9 năm 2020 đến ngày 09 tháng 01 năm 2021.

4. Thời gian thực hiện học kỳ II năm học 2020-2021

a) Giáo dục mầm non: 17 tuần thực học, từ ngày 11 tháng 01 năm 2021 đến ngày 21 tháng 5 năm 2021.

b) Giáo dục tiểu học: 17 tuần thực học và 01 tuần nghỉ cuối học kỳ, từ ngày 18 tháng 01 năm 2021 đến ngày 21 ngày 5 năm 2021.

c) Giáo dục trung học cơ sở: 17 tuần thực học, từ ngày 13 tháng 01 năm 2021 đến ngày 29 ngày 5 năm 2021.

d) Giáo dục trung học phổ thông: 17 tuần thực học, từ ngày 13 tháng 01 năm 2021 đến ngày 29 ngày 5 năm 2021.

đ) Giáo dục thường xuyên: 15 tuần thực học, từ ngày 11 tháng 01 năm 2021 đến ngày 29 ngày 5 năm 2021.

5. Ngày kết thúc năm học: ngày 31 tháng 5 năm 2021.

6. Thời gian thực hiện công tác tuyển sinh, xét tốt nghiệp, các cuộc thi

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2021.

- Xét tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và thi tuyển sinh lớp 10 THPT, THPT chuyên, Phổ thông dân tộc nội trú, Năng khiếu nghệ thuật và thể dục, thể thao năm học 2021- 2022: hoàn thành trước ngày 21 tháng 8 năm 2021.

- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp, thi nghề phổ thông, các cuộc thi, hội thi khác: theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Quy định việc thực hiện các ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ phép và các ngày nghỉ khác

- Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

- Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

II. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố; các trường THCS-THPT, trường THPT; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở) các loại báo cáo sau:

1. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2020-2021: trước ngày 07 tháng 9 năm 2020.

2. Báo cáo số liệu đầu năm học 2020-2021: trước ngày 15 tháng 9 năm 2020.

3. Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021: trước ngày 09 tháng 01 năm 2021.

4. Báo cáo tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 05 tháng 6 năm 2021.

5. Riêng báo cáo trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (http://csdl.moet.gov.vn) sẽ có hướng dẫn sau./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Bộ GDĐT;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Các cơ sở giáo dục trong tỉnh;
- Các phòng CM, NV thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC
Trương Thanh Nhuận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2119/QĐ-UBND ngày 17/08/2020 về phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.838

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!