Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 207/QĐ-BXD năm 2012 phê duyệt cơ cấu tổ chức, bộ máy Trường Đại học Xây dựng Miền Tây do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 207/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 08/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 207/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ- CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 06/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Tây trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Xét đề nghị của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tại Tờ trình số 04/TTr-ĐHXDMT ngày 04/01/2012;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt cơ cấu tổ chức, bộ máy Trường Đại học Xây dựng Miền Tây gồm các phòng, khoa và các trung tâm cụ thể như sau:

I/ Danh sách các phòng:

1 - Phòng Quản lý Đào tạo;

2 - Phòng Tổ chức - Hành chính;

3 - Phòng Tài chính - Kế toán;

4 - Phòng Công tác học sinh- sinh viên;

5 - Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế;

6 - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;

7 - Phòng Quản trị và Thiết bị.

II/ Danh sách các khoa:

1 - Khoa Xây dựng;

2 - Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị;

3 - Khoa Kinh tế;

4 - Khoa Khoa học Cơ bản;

5 - Khoa Lý luận chính trị;

6 - Khoa Đào tạo nghề.

7 - Bộ môn Kiến trúc;

8 - Bộ môn Ngoại ngữ

9 - Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng.

III/ Danh sách các trung tâm:

1 - Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;

2 - Trung tâm Tư vấn xây dựng;

3 - Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng.

Điều 2. Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị thuộc Trường nói trên, trên cơ sở Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã được ban hành theo quy định tại Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc thành lập mới hoặc giải thể các tổ chức, đơn vị trực thuộc Trường khác với quyết định này do Hiệu trưởng Nhà trường quyết định sau khi báo cáo và được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT,TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 207/QĐ-BXD năm 2012 phê duyệt cơ cấu tổ chức, bộ máy Trường Đại học Xây dựng Miền Tây do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.503

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58