Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1921/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La

Số hiệu: 1921/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Phạm Văn Thủy
Ngày ban hành: 13/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1921/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017 - 2018 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 -2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 172/TTr-SGDĐT ngày 07/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La như sau:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày kết thúc năm học, nghỉ tết âm lịch, nghỉ lễ và nghỉ hè

a) Ngày tựu trường

- Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục thường xuyên vào ngày 21/8/2017.

- Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông vào ngày 14/8/2017.

b) Tổ chức khai giảng vào Thứ 3, ngày 05/9/2017.

c) Kết thúc năm học: Ngày 31/5/2018.

d) Nghỉ tết âm lịch: Thực hiện theo quy định.

e) Ngày nghỉ lễ: Thực hiện theo quy định của Luật Lao động.

f) Nghỉ hè: 02 tháng, thay cho nghỉ phép của giáo viên.

2. Thời gian năm học đối với từng cấp học

a) Giáo dục mm non, giáo dục tiu học

- Thực học: 35 tuần, trong đó học kỳ I có 18 tuần và học kỳ II có 17 tuần.

- Tuyển sinh: Hoàn thành trước ngày 15/8/2017.

- Học kỳ I: Bắt đầu từ ngày khai giảng năm học mới, kết thúc học kỳ I chậm nhất ngày 19/01/2018.

- Học kỳ II: Bắt đầu từ ngày 22/01/2018, kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giáo dục) chậm nhất ngày 25/5/2018.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiu học: Hoàn thành trước ngày 15/6/2018.

b) Giáo dục thường xuyên

- Thực học: 32 tuần, trong đó học kỳ I có 16 tuần và học kỳ II có 16 tuần.

- Tuyển sinh: Hoàn thành trước ngày 30/8/2017.

- Học kỳ I: Bắt đầu từ ngày khai giảng năm học mới, kết thúc học kỳ I chậm nhất ngày 20/01/2018.

- Học kỳ II: Bắt đầu từ ngày 22/01/2018, kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giáo dục) chậm nhất ngày 25/5/2018.

c) Giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông

- Thực học 37 tuần, trong đó học kỳ I có 19 tuần và học kỳ II có 18 tun.

- Tuyển sinh: Hoàn thành trước ngày 31/7/2017.

- Học kỳ I: Bắt đầu từ ngày 21/8/2017, kết thúc học kỳ I chậm nhất ngày 20/01/2018.

- Học kỳ II: Bắt đầu từ ngày 22/01/2018, kết thúc học kỳ 2 (hoàn thành kế hoạch giáo dục) chậm nhất ngày 25/5/2018.

- Xét công nhận tt nghiệp trung học cơ sở: Hoàn thành trước ngày 10/6/2018.

- Xét công nhận tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở: Đợt 1 hoàn thành trước ngày 25/6/2018, đợt 2 hoàn thành trước ngày 25/12/2018.

3. Các kỳ thi cấp tỉnh và quốc gia

a) Các kỳ thi cấp tỉnh

- Thi chọn Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia: Trước ngày 30/10/2017.

- Thi học sinh giỏi Trung học phổ thông cấp tỉnh: Trước ngày 30/3/2018.

- Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 giải Toán trên máy tính cầm tay và thi học sinh giỏi Trung học cơ sở cấp tỉnh: Trước ngày 28/02/2018.

- Thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh: Trước ngày 30/01/2018.

- Thi Nghề phổ thông: Hoàn thành trước ngày 30/4/2018.

b) Các kỳ thi Quốc gia: Thi THPT quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm

a) Chủ động báo cáo và tham mưu kịp thời cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên bố trí lịch nghỉ của giáo viên thng nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Đảm bảo tổng số thời gian nghỉ hè là 02 tháng và đảm bảo công tác bồi dưỡng hè theo quy định.

c) Báo cáo nhanh với Chủ tịch UBND tỉnh về những trường hợp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học do thời tiết quá khắc nghiệt, do thiên tai và bố trí học bù.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Ch
tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tnh;
- Ban VH - XH, HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KGVX.20b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Thủy

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1921/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.762

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13