Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1916/QÐ-BVHTTDL 2020 Đoàn kiểm tra giám sát thi tuyển sinh tại cơ sở trực thuộc Bộ

Số hiệu: 1916/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Tạ Quang Đông
Ngày ban hành: 06/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1916/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT THI, TUYỂN SINH VÀ TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĂN HÓA NGHỆ THUẬT, THỂ DỤC THỂ THAO TRỰC THUỘC BỘ NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát thi, tuyển sinh và tốt nghiệp sau đại học tại các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 (gọi tắt là Đoàn kiểm tra), gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng đoàn;

2. Ông Đoàn Tiến Lộc, Chuyên viên chính Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

3. Ông Phan Quốc Chiến, Chuyên viên chính Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

4. Bà Đỗ Thị Kim Thương, Chuyên viên chính Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

5. Bà Phạm Thị Hà, Chuyên viên chính Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

6. Bà Đoàn Thị Thắm, Chuyên viên chính Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

7. Ông Trần Duy Long, Chuyên viên Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

8. Bà Trần Thị Phương Thảo, Chuyên viên Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

9. Bà Nguyễn Kim Ngân, Chuyên viên Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

Điều 2. Kế hoạch, thời gian, phương tiện đi làm việc của Đoàn kiểm tra

1. Kế hoạch kiểm tra, giám sát tuyển sinh và tốt nghiệp sau đại học năm 2020 của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ ban hành theo Quyết định này.

2. Thời gian làm việc của Đoàn kiểm tra căn cứ theo lịch tuyển sinh và tốt nghiệp của các cơ sở đào tạo sau đại học gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Phương tiện đi và về của Đoàn kiểm tra, giám sát tại các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở vào bằng máy bay.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Đoàn kiểm tra trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin của Vụ Đào tạo cấp qua Văn phòng Bộ năm 2020.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 1881/QĐ-BVHTTDL ngày 03/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hiệu trưởng, Giám đốc Học viện và Viện trưởng các cơ sở có đào tạo sau đại học trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Tạ Quang Đông;
- Lưu: VT, ĐT. PQC 20.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Quang Đông

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, GIÁM SÁT KỲ THI TUYỂN, TỐT NGHIỆP SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020 CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĂN HÓA NGHỆ THUẬT, THỂ DỤC THỂ THAO TRỰC THUỘC BỘ
(Kèm theo Quyết định số
1916/QĐ-BVHTTDL ngày 06/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

a) Mục đích:

Kiểm tra, giám sát kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp sau đại học (SĐH) năm 2020 đối với các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao trực thuộc Bộ chỉ đạo, giám sát công tác tuyển sinh của các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm đúng Quy chế tuyển sinh SĐH và các văn bản pháp quy hiện hành có liên quan; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dự thi, không phát sinh tiêu cực, đảm bảo công bằng, công khai và minh bạch. Thông qua việc kiểm tra, giám sát tuyển sinh và tốt nghiệp đối với các cơ sở đào tạo SĐH trực thuộc Bộ, từng bước góp phần khắc phục các hạn chế trong công tác tuyển sinh và tốt nghiệp hàng năm.

b) Yêu cầu:

Đoàn kiểm tra, giám sát có trách nhiệm nắm vững nghiệp vụ về công tác kiểm tra, kiểm tra lĩnh vực giáo dục và đào tạo, những quy định về công tác tuyển sinh và Quy chế tuyển sinh SĐH hiện hành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giáo dục, các văn bản, quyết định liên quan đến tuyển sinh, tốt nghiệp SĐH của các cơ sở; tổng hợp, báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong kỳ thi tuyển sinh SĐH về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác chỉ đạo, kiểm tra kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp SĐH của các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao.

2. PHẠM VI, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TRA

a) Phạm vi thực hiện, đối tượng

Đoàn kiểm tra, giám sát tiến hành công tác kiểm tra, giám sát kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp SĐH năm 2020 đối với các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao trực thuộc Bộ.

Tên cơ sở đào tạo

TT

Cơ sở đào tạo

Trình độ đào tạo

Thạc sĩ

Tiến sĩ

1

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

x

x

2

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

x

 

3

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

x

 

4

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

x

x

5

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

x

x

6

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

x

x

7

Học viện Âm nhạc Huế

x

 

8

Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội

x

x

9

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

x

x

10

Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

x

 

11

Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

x

x

12

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

 

x

13

Viện Khoa học Thể dục thể thao

 

x

b) Nội dung triển khai Kế hoạch

TT

NỘI DUNG THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

Các cơ sở báo cáo Kế hoạch tuyển sinh và tốt nghiệp SĐH năm 2020 về các nội dung sau: ngành tuyển sinh; số lượng thí sinh đăng ký dự thi; phương án thi; lịch thi và khó khăn, vướng mắc cần giải quyết trong công tác tuyển sinh và tốt nghiệp SĐH năm 2020.

Vụ Đào tạo và các cơ sở đào tạo SĐH Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao.

Cả năm

2

Kiểm tra, giám sát kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp SĐH năm 2020 của các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao.

Trưởng ban và các thành viên Đoàn Kiểm tra kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2020.

3

Các cơ sở báo cáo kết quả trúng tuyển và tốt nghiệp SĐH năm 2020

Cơ sở đào tạo.

Tháng 12/2020

4

Tổng kết, đánh giá công tác tuyển sinh và tốt nghiệp SĐH 2020.

Vụ Đào tạo.

Tháng 12/2020

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

A) Vụ Đào tạo

1. Phân công thành viên tham gia các Đoàn kiểm tra theo lịch tuyển sinh và tốt nghiệp của các cơ sở đào tạo SĐH trực thuộc Bộ.

2. Tổng hợp, đánh giá về kỳ thi tuyển sinh SĐH của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ năm 2020 (số thí sinh đến dự thi, vi phạm Quy chế và các vấn đề liên quan đến kỳ thi tuyển sinh.v.v.).

2. Kịp thời báo cáo Lãnh đạo hai Bộ những khó khăn, vướng mắc của kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp SĐH năm 2020.

3. Thông báo đến các trường về Kế hoạch kiểm tra và tốt nghiệp SĐH của Đoàn kiểm tra Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo và đề xuất Trưởng ban chỉ đạo, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

B) Các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao

1. Chuẩn bị kỹ các điều kiện liên quan đến kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp SĐH năm 2020.

2. Thông tin về công tác tuyển sinh của Trường được công bố công khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thí sinh, phụ huynh và xã hội giám sát.

3. Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại kế hoạch này.

4. Chủ động báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp SĐH năm 2020 với Đoàn kiểm tra.

5. Mọi vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh và tốt nghiệp SĐH năm 2020 của các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao, liên hệ về Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch (qua Vụ Đào tạo; thông tin tuyển sinh liên hệ đồng chí Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch. Điện thoại: 0904.518.218).

4. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Kinh phí hoạt động phục vụ công tác Kiểm tra, giám sát thi tuyển sinh và tốt nghiệp SĐH năm 2020 trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin của Vụ Đào tạo cấp qua Văn phòng Bộ năm 2020./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1916/QÐ-BVHTTDL về thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát thi, tuyển sinh và tốt nghiệp sau đại học các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao trực thuộc Bộ ngày 06/07/2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.634

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!