Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1914/QÐ-BVHTTDL 2020 thành lập Đoàn Kiểm tra giám sát thi tuyển sinh tại cơ sở

Số hiệu: 1914/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Tạ Quang Đông
Ngày ban hành: 06/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1914/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT THI TUYỂN SINH VÀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRỰC THUỘC BỘ NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 07/2019/BLĐTBXH ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn Kiểm tra, giám sát thi tuyển sinh và tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ năm 2020 (gọi tắt là Đoàn Kiểm tra, giám sát), gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng đoàn;

2. Ông Đoàn Tiến Lộc, Chuyên viên chính Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

3. Ông Phan Quốc Chiến, Chuyên viên chính Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Thành viên;

4. Bà Đỗ Thị Kim Thương, Chuyên viên chính Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Thành viên;

5. Bà Phạm Thị Hà, Chuyên viên chính Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Thành viên;

6. Bà Đoàn Thị Thắm, Chuyên viên chính Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Thành viên;

7. Ông Trần Duy Long, Chuyên viên Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Thành viên;

8. Bà Nguyễn Kim Ngân, Chuyên viên Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Thành viên;

9. Bà Trần Thị Phương Thảo, Chuyên viên Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Thành viên;

10. Bà Phạm Thị Thu Huyền, Chuyên viên Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Thành viên;

11. Bà Nguyễn Quỳnh Anh, Chuyên viên Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Thành viên;

12. Bà Ngô Thị Minh Ngọc, Phó Trưởng phòng Thanh tra Văn hóa - Gia đình, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Thành viên;

13. Bà Bùi Thị Mai Phương, Thanh tra viên chính, phòng Thanh tra Văn hóa - Gia đình, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Thành viên;

14. Ông Nguyễn Tiến Định, Chuyên viên, phòng Thanh tra Văn hóa - Gia đình, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Thành viên.

Điều 2. Đoàn Kiểm tra, giám sát có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, giám sát thi tuyển sinh và tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đối với các cơ sở sở đào tạo trực thuộc Bộ năm 2020 theo đúng Quy chế hiện hành.

- Cử cán bộ kiểm tra, giám sát thi tuyển sinh và tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2020 đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

- Các thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Kế hoạch, thời gian, phương tiện đi làm việc của Đoàn Kiểm tra, giám sát.

1. Kế hoạch kiểm tra, giám sát tuyển sinh và tốt nghiệp năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Thời gian làm việc của Đoàn Kiểm tra, giám sát căn cứ theo lịch tuyển sinh và tốt nghiệp của các cơ sở đào tạo gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

3. Phương tiện đi và về tại các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở vào bằng máy bay.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Đoàn kiểm tra trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin của Vụ Đào tạo cấp qua Văn phòng Bộ năm 2020.

Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định Số 1880/QĐ-BVHTTDL ngày 03/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT. Tạ Quang Đông;
- Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, ĐT. PQC 30.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
T
Quang Đông

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, GIÁM SÁT THI TUYỂN SINH VÀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRỰC THUỘC BỘ NĂM 2020
(Kèm
theo Quyết định số 1914/QĐ-BVHTTDL ngày 6/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1) Mục đích:

- Chỉ đạo công tác tuyển sinh và tốt nghiệp của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ thực hiện đúng Quy chế hiện hành.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát thi tuyển sinh và tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ theo kế hoạch.

- Thông qua việc kiểm tra, giám sát tuyển sinh và tốt nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ, từng bước góp phần khắc phục các hạn chế trong công tác tuyển sinh và tốt nghiệp hàng năm.

2) Yêu cầu:

- Đoàn Kiểm tra có trách nhiệm nắm vững nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát tuyển sinh và tốt nghiệp theo đúng Quy chế hiện hành.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giáo dục, các văn bản, quyết định liên quan đến tuyển sinh và tốt nghiệp của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

- Tổng hợp, báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp về Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

II. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT

TT

Cơ sở đào tạo

Thời gian

Ghi chú

 

Khối Văn hóa nghệ thuật

1.

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Trung cấp: ngày 01­02/08/2020

Đại học: 03-04/08/2020

 

2.

Học viện Âm nhạc Huế

Trung cấp từ tháng 5/2020 đến tháng 10/2020.

Đại học:

- Đợt 1: từ ngày 08/9 đến 09/9/2020

- Đợt 2: từ ngày 13/10 đến 14/10/2020

 

3.

Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Trung cấp và Đại học:

Đợt 1: 25/8-01/9/2020

Đợt 2: chưa xác định

 

4.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Từ 15-18/8/2020

 

5.

Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

Từ 17-18/8/2020

 

6.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc

Trung cấp: cả năm

Cao đẳng:

- Đợt 1: 26-27/8/2020

- Đợt 2: 17-18/9/2020.

- Đợt 3: 01-02/10/2020.

 

7.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc

Đợt 1: từ 6 đến 10/7/2020

Đợt 2: từ 7 đến 11/9/2020

 

8.

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Từ 16-19/8/2020

 

9.

Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Từ 25-27/8/2020

 

10.

Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

Trung cấp - Cao đẳng và liên thông: từ ngày 01/6 đến 05/11/2020

 

11.

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Sơ tuyển: 24/8/2020 - 27/8/2020

Chung tuyển: 28/8/2020 - 01/9/2020

 

12.

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM

Sơ tuyển: 12/9/ đến 15/9/2020 Chung tuyển: 17/9 đến 22/9/2020

 

13.

Học viện Múa Việt Nam

+ Trung cấp: 26-28/8/2020

+ Cao đẳng liên thông: 03/9/2020

+ Cao đẳng Huấn luyện múa: 04/9/2020

 

14.

Trường Trung cấp Múa TP. Hồ Chí Minh

Đợt 1: 17, 18/8/2020

Đợt 2: 17, 18/9/2020

 

15.

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

Vòng 2 (trung tuyển):

+ Thời gian: ngày 25 tháng 7 năm 2020

+ Địa điểm: Tại Trường

- Vòng 3 (phúc tuyển):

+ Thời gian: 26 tháng 7 năm 2020

+ Địa điểm: Tại Trường

 

 

Khối Thể dục thể thao

16.

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Đợt 1: 22/8/2020

Đợt 2: 16/10/2020

Đợt 3: 25/12/2020

 

17.

Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

Đợt 1: 15 - 16/8/2020

Đợt 2: 29 - 30/8/2020

Đợt 3: 12 - 13/9/2020

 

18.

Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh

Đợt 1: 22 - 23/8/2020

Đợt 2: 18 - 19/9/2020

Đợt 3: chưa xác định

 

 

Khối Du lịch

19.

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Trung cấp:

+ Đợt 1 từ 20/7/2020 đến 14/9/2020.

+ Đợt 2 từ 15/9/2020 đến 03/10/2020.

Cao đẳng:

- Đợt 1: từ 15/8/2020 đến 14/9/2020

- Đợt 2: từ 18/9/2020 đến 28/9/2020

 

20.

Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng

Đợt 1: 07/9/2020

Đợt 2: 20/10/2020

Đợt 3: 20/11/2020

 

21.

Trường Cao đẳng Du lịch Huế

Đợt 1: 24/8-11/9

Đợt 2: Dự kiến từ 14/9-03/10 và tiếp tục tuyển sinh đến 12/2020

 

22.

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng

Đợt 1: từ 20-30/9/2020

Đợt 2: từ 20-30/10/2020

 

23.

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

Đợt 1: 24/8/2020

Đợt 2: 15/9/2020

Đợt 3: 05/10/2020

Đợt 4: 20/10/2020

 

24.

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt

Đợt 1: 31/8/2020

Đợt 2: 30/9/2020

Đợt 3: 30/10/2020

 

25.

Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu

Đợt 1: Từ 01/06 - 25/10/2020 (gọi nhập học ngày 26/10/2020)

Đợt 2: từ 30/10-30/12/2020.

 

26.

Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ

Đợt 1: 28/8/2020

Đợt 2: 02/10/2020

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1) Vụ Đào tạo

1. Phân công thành viên tham gia các Đoàn Kiểm tra, giám sát theo lịch tuyển sinh và tốt nghiệp của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

2. Tổng hợp, đánh giá về kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ năm 2020 (số thí sinh đến dự thi, vi phạm quy chế và các vấn đề liên quan đến kỳ thi...).

3. Kịp thời báo cáo lãnh đạo các cơ quan liên quan những khó khăn, vướng mắc của kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp năm 2020.

4. Thông báo đến các trường về kế hoạch kiểm tra, giám sát thi tuyển sinh và tốt nghiệp của các đoàn công tác.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này.

6. Tổng hợp, báo cáo và đề xuất chỉ đạo, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2) Thanh tra Bộ

1. Cử cán bộ làm thành viên tham gia Đoàn Kiểm tra, giám sát theo lịch tuyển sinh và tốt nghiệp của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

2. Phối hợp chặt chẽ với Vụ Đào tạo trong việc giải quyết các sự vụ liên quan đến quá trình kiểm tra, giám sát tuyển sinh và tốt nghiệp tại cơ sở.

3) Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

1. Chuẩn bị tốt các điều kiện liên quan phục vụ kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp năm 2020.

2. Cung cấp đầy đủ thông tin về công tác tuyển sinh và tốt nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để gia đình, phụ huynh và xã hội giám sát.

4. Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại kế hoạch này.

5. Chủ động báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp với Đoàn kiểm tra. Mọi vấn đề liên quan xin liên hệ: Đồng chí: Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch. Điện thoại: 0904.518.218.

IV. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Kinh phí hoạt động phục vụ công tác Kiểm tra, giám sát thi tuyển sinh và tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung cấp năm 2020 trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin của Vụ Đào tạo cấp qua Văn phòng Bộ năm 2020./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1914/QÐ-BVHTTDL về thành lập Đoàn Kiểm tra, giám sát thi tuyển sinh và tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ ngày 06/07/2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.940

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.70.232
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!