Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2011/QĐ-UBND về Quy định giải thưởng Văn học - nghệ thuật Phố Hiến do tỉnh Hưng Yên ban hành

Số hiệu: 19/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Khắc Hào
Ngày ban hành: 15/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2011/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 15 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT PHỐ HIẾN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

Theo đề nghị của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tại Tờ trình số 12/TTr - VHNT ngày 04/7/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy định về giải thưởng Văn học - nghệ thuật Phố Hiến".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 123/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học-Công báo;
- CV: VX;
- Lưu: VT, VXII.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Khắc Hào

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT PHỐ HIẾN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND Ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

Giải thưởng văn học nghệ thuật Phố Hiến là giải thưởng cao nhất về lĩnh vực văn học nghệ thuật của tỉnh Hưng Yên, nhằm đánh giá và biểu dương tài năng, cống hiến của văn nghệ sỹ trong lao động sáng tạo; động viên, khích lệ các tác giả sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

2. Yêu cầu:

Đánh giá đúng kết quả, thành tựu trong sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật, trong công tác quản lý và phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật.

Việc xét tặng phải đảm bảo công khai, chính xác, công bằng, có tác dụng thúc đẩy sáng tạo văn học nghệ thuật.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Quy định này điều chỉnh hoạt động tổ chức xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật Phố Hiến trên phạm vi cấp tỉnh. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, đơn vị (sau đây gọi là đơn vị) tổ chức xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật Phố Hiến; Tập thể, cá nhân (sau đây gọi là tác giả) tham dự giải thưởng văn học nghệ thuật Phố Hiến.

Điều 3. Thời gian xét thưởng

Giải thưởng văn học nghệ thuật Phố Hiến 5 năm xét tặng 1 lần. Lần thứ III, xét tặng năm 2011, dành cho các tác phẩm được sáng tác, công bố trong thời gian từ ngày 01/01/2006 đến hết ngày 31/12/2010. Đây là mốc để tính cho các kỳ xét Giải thưởng văn học nghệ thuật Phố Hiến tiếp theo.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nội dung đánh giá tác phẩm

Những tác phẩm văn học nghệ thuật được tặng giải thưởng Phố Hiến là những tác phẩm, công trình có giá trị nội dung tư tưởng và nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu, phản ánh về mọi mặt của đời sống xã hội.

Khuyến khích những tác phẩm sáng tác về quê hương Hưng Yên, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước; đề tài công cuộc đổi mới và các gương điển hình tiên tiến; đề tài chiến tranh cách mạng; đề tài thiếu niên, nhi đồng.

Điều 5. Đối tượng xét giải

Tác phẩm của người sáng tác chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Hưng Yên đều được tham dự xét tặng giải thưởng (kể cả những tác phẩm của tác giả là thành viên các Hội đồng sơ khảo, chung khảo).

Tác phẩm của người sáng tác chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp ở ngoài tỉnh sáng tác về Hưng Yên có tặng thưởng riêng. Các trường hợp đặc biệt khác Cơ quan Thường trực của việc xét tặng giải thưởng có tờ trình riêng.

Mỗi tác giả có thể đăng ký tham dự giải thưởng với nhiều thể loại, nhưng chỉ được nhận 01 giải cao nhất.

Mỗi thể loại chỉ được gửi tham dự một đơn vị tác phẩm, công trình.

Điều 6. Điều kiện tác phẩm được tham gia xét tặng giải thưởng

1. Tất cả các tác phẩm văn học nghệ thuật thuộc thể loại: thơ, văn xuôi, kịch bản, nghiên cứu, lý luận phê bình, ảnh nghệ thuật, âm nhạc, mỹ thuật, kiến trúc, sân khấu, văn nghệ dân gian, dịch thuật; không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại về nội dung từ khi tác phẩm được công bố, xuất bản đến thời điểm xét tặng giải thưởng; những tác phẩm đã được giải thưởng cấp khu vực, giải thưởng của các Hội chuyên ngành Trung ương, của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trở lên đều được dự giải.

Không đưa vào xét dự giải thưởng đối với tập sách trong đó có những bài in lại từ các tập đã nhận giải thưởng văn học nghệ thuật Phố Hiến trước đó.

2. Chỉ xét những tác phẩm đã được các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội từ cấp tỉnh trở lên phổ biến qua xuất bản, triển lãm, biểu diễn, phát thanh, truyền hình có xác nhận (bằng văn bản) của cơ quan sử dụng về nội dung, thời điểm phổ biến tác phẩm.

2.1. Đối với văn học là: Tập thơ, tiểu thuyết, tập truyện, tập ký, kịch bản sân khấu, tiểu luận, sưu tầm - nghiên cứu văn nghệ dân gian.

2.2. Đối với nghệ thuật kiến trúc là 3 đồ án được sử dụng và công trình xây dựng theo đồ án đó đã hoàn thành (hoặc 01 tác phẩm có giá trị đặc biệt).

2.3. Đối với loại hình nghệ thuật: Tranh, tượng, phù điêu, ảnh nghệ thuật, ca khúc..., đơn vị tham dự giải thưởng là nhóm 03 tác phẩm (hoặc 01 tác phẩm có giá trị đặc biệt).

2.4. Đối với sân khấu: Đạo diễn, âm nhạc sân khấu, mỹ thuật sân khấu, biên đạo múa, diễn viên (vai diễn), nhạc công có tác phẩm đạt các giải thưởng từ cấp ngành trở lên. Đơn vị tham dự giải thưởng là nhóm 03 tác phẩm (hoặc 01 tác phẩm có giá trị đặc biệt).

2.5. Đối với các tập biên soạn, dịch thuật về văn học nghệ thuật phải là tác phẩm có giá trị đặc biệt.

3. Mỗi tác giả dự giải thưởng phải có văn bản đăng ký tự nguyện tham gia và chấp hành các quy định của Giải thưởng văn học nghệ thuật Phố Hiến; trong đó ghi rõ họ tên, thể loại, thời gian, cơ quan xuất bản, phổ biến tác phẩm dự giải.

Trường hợp đặc biệt, người thân có thể gửi thay, theo đúng quy định của pháp luật.

Tác phẩm có từ 02 đồng tác giả trở lên thì ngoài các yêu cầu đã nêu ở trên phải có văn bản đồng thuận đăng ký tham dự giải thưởng.

4. Tác giả gửi tác phẩm tham dự về cơ quan thường trực là Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện (gửi đảm bảo) đúng hạn quy định.

Điều 7. Thang điểm chấm giải

Giải thưởng Văn học nghệ thuật Phố Hiến tính theo thang điểm tối đa là 100 điểm, như sau:

1. Nội dung (tối đa 50 điểm):

Tác phẩm phản ánh chân thực cuộc sống; có tính tư tưởng tốt, đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thể hiện tình cảm tha thiết đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương; có tác dụng giáo dục Chân -Thiện - Mỹ sâu sắc.

2. Nghệ thuật (tối đa 40 điểm):

Tác phẩm có tính nghệ thuật cao, độc đáo, hấp dẫn công chúng.

3. Điểm phân loại (tối đa 10 điểm)

Dành cho tác phẩm đã được nhận giải thưởng từ cấp khu vực, giải thưởng của các Hội chuyên ngành Trung ương, của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trở lên.

4. Cơ quan Thường trực giải thưởng thống nhất với Ban chung khảo chuyên ngành về: biểu điểm chi tiết; cách chấm tác phẩm; quan điểm xác định tác phẩm có giá trị đặc biệt nêu ở Khoản 2 Điều 5; cách tính điểm phân loại… cho phù hợp với đặc thù của từng bộ môn nghệ thuật.

Điều 8. Giải thưởng

1. Cơ cấu, điều kiện xếp giải thưởng cho mỗi thể loại:

Giải A: Trao cho tác phẩm ở mức đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu, có tổng số điểm từ 90 trở lên.

Giải B: Trao cho những tác phẩm ở mức xuất sắc, có tổng số điểm từ 80 đến 89.

Giải C: Trao cho những tác phẩm ở mức cao, có tổng số điểm từ 70 đến 79.

Giải Khuyến khích: Trao cho những tác phẩm có tổng số điểm từ 65 đến 69.

2. Các loại giải thưởng và giá trị giải thưởng:

2.1 Cơ cấu:

Bộ giải thưởng, gồm:

1. Giải thưởng Thơ

2. Giải thưởng Văn xuôi

3. Giải thưởng Lí luận - Phê bình

4. Giải thưởng Văn nghệ dân gian

5. Giải thưởng Sân khấu - ca múa

6. Giải thưởng Âm nhạc

7. Giải thưởng Nhiếp ảnh

8. Giải thưởng Mỹ thuật

9. Giải thưởng Kiến trúc

10. Giải thưởng Văn học thiếu nhi - Văn học dịch

Mỗi bộ giải thưởng có: 01 giải A; 02 giải B; 03 giải C; 06 giải khuyến khích. Căn cứ kết quả chấm tác phẩm để xét giải thưởng, không nhất thiết cơ cấu cho đủ loại và đủ số lượng giải thưởng.

Việc đánh giá trao giải, cần phù hợp với thực trạng hoạt động văn học - nghệ thuật của tỉnh trong giai đoạn xét giải.

2.2 Giá trị giải thưởng:

Giá trị giải thưởng cụ thể của từng đợt xét thưởng do UBND tỉnh quy định.

Chương III

TỔ CHỨC, QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 9. Cơ quan thường trực của việc xét tặng giải thưởng

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh là cơ quan thường trực của việc xét tặng giải thưởng, có trách nhiệm:

1. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu với UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng giám khảo, giá trị giải thưởng; chủ động xây dựng kế hoạch, các biểu mẫu cụ thể, tổ chức thực hiện quy trình xét tặng giải thưởng theo quy định.

2. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, vận động sáng tác và tham dự giải thưởng; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, quản lý và thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký tham dự, chuẩn bị điều kiện làm việc cho Hội đồng giám khảo.

3. Tiếp nhận, phối hợp với Hội đồng giám khảo xem xét và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo đồng thời báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại với Hội đồng giám khảo, UBND tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.

4. Tổ chức trao tặng giải thưởng theo đúng quy định hiện hành.

Điều 10. Hội đồng giám khảo

Trên cơ sở đề nghị của cơ quan thường trực xét tặng giải thưởng, UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng giám khảo, gồm Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo.

1. Bước Sơ khảo:

Do Hội đồng sơ khảo và các Tiểu ban thực hiện:

1.1. Hội đồng sơ khảo gồm có Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên, số lượng thành viên của Hội đồng sơ khảo phù hợp với số lượng cơ cấu các loại giải thưởng ở từng đợt xét giải, các thành viên Hội đồng sơ khảo tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các Tiểu ban sơ khảo chuyên ngành.

1.2. Các Tiểu ban được thành lập theo từng chuyên ngành của giải, theo từng đợt xét tặng giải thưởng. Mỗi Tiểu ban gồm từ 3 đến 5 thành viên, trong đó có 01 trưởng Tiểu ban, 01 thư ký và 01 đến 03 ủy viên. Các thành viên được chọn từ các trưởng, phó Ban chuyên môn (và tương đương) của Hội Văn học - Nghệ thuật, của các sở, ngành hữu quan trở lên, các văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu có chuyên môn phù hợp, có trình độ, am hiểu văn học nghệ thuật.

1.3. Trưởng Tiểu ban nhận hồ sơ hợp lệ từ Cơ quan thường trực xét tặng giải thưởng, tổ chức cho các thành viên Tiểu ban nghiên cứu, nhận xét (bằng văn bản), thảo luận trước khi bỏ phiếu kín, kiểm phiếu, lập biên bản và danh sách tác phẩm đưa vào vòng chung khảo.

1.4. Chỉ có tác phẩm được từ 2/3 số phiếu đồng ý của các thành viên Tiểu ban sơ khảo trở lên (trong đó bao gồm cả tác phẩm đề nghị tặng thưởng riêng) mới được đưa vào danh sách gửi Hội đồng chung khảo.

1.5 Chủ tịch Hội đồng sơ khảo chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cho các Tiểu ban hoạt động; tổng hợp kết quả của từng Tiểu ban, kết quả chung của bước sơ khảo; gửi báo cáo và đề nghị danh sách tác phẩm đưa vào chấm vòng chung khảo.

1.6. Trường hợp trong tỉnh không đủ thành phần, số lượng thành viên tham gia Hội đồng sơ khảo và các Tiểu ban thì Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tham mưu với UBND tỉnh, mời giám khảo có đủ tiêu chuẩn (đã nêu ở Mục 1, phần 1.2) thuộc các Bộ, ngành, Hội ở Trung ương.

1.7. Các thành viên Tiểu ban sơ khảo có thể tiếp tục tham gia Ban chung khảo chuyên ngành theo đề nghị của Thường trực Hội đồng xét tặng giải thưởng và quyết định của UBND tỉnh.

1.8. Thừa uỷ quyền của Ban chỉ đạo xét tặng giải thưởng, cơ quan Thường trực giải thưởng chọn, thành lập Ban thư ký giúp việc các Tiểu ban sơ khảo và Ban chung khảo chuyên ngành trong suốt quá trình xét tặng giải thưởng.

2. Bước Chung khảo:

Do Hội đồng chung khảo và các Ban chung khảo chuyên ngành thực hiện.

2.1. Hội đồng chung khảo có số lượng phù hợp với số lượng cơ cấu các loại giải thưởng ở từng đợt xét giải; có Chủ tịch Hội đồng và các thành viên. Giúp việc Hội đồng chung khảo có 1 thư ký tổng hợp là cán bộ Văn phòng Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh. Hội đồng chung khảo có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức chấm chung khảo, thống nhất dự kiến kết quả xếp giải trước khi trình UBND tỉnh quyết định.

Thành viên Hội đồng chung khảo có thể đồng thời tham gia vào Ban chung khảo chuyên ngành khi có chuyên môn phù hợp, am hiểu về lĩnh vực mà mình tham gia và được đánh giá cho điểm như những thành viên chung khảo khác.

2.2. Mỗi Ban chung khảo chuyên ngành có từ 3 đến 5 thành viên; thành phần gồm: 01 Trưởng ban, 01 Thư ký và các ủy viên. Các thành viên Ban chung khảo chuyên ngành là đại diện các văn nghệ sỹ, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý cấp sở, ban, ngành, hội của tỉnh có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành, có trình độ, uy tín, am hiểu lĩnh vực văn học nghệ thuật. Trường hợp trong tỉnh không đảm bảo đủ số lượng thành viên cho Ban chung khảo chuyên ngành, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tham mưu với UBND tỉnh mời thành viên theo tiêu chuẩn trên từ các Bộ, ngành, Hội ở Trung ương.

2.3. Trưởng Ban chung khảo chuyên ngành nhận hồ sơ hợp lệ từ Hội đồng sơ khảo, tổ chức cho các thành viên nghiên cứu, nhận xét (bằng văn bản), thảo luận tập thể trước khi cho điểm vào phiếu chấm, cộng điểm trung bình của từng tác phẩm, tổng hợp, lập danh sách, báo cáo kết quả về Hội đồng chung khảo theo các biểu mẫu quy định.

Việc chấm hay xét tác phẩm đề nghị tặng thưởng do Ban chung khảo chuyên ngành đề nghị với Hội đồng chung khảo.

2.4. Hội đồng chung khảo căn cứ kết quả chấm chung khảo, căn cứ tình hình thực tế, lập danh sách tác phẩm đạt giải thưởng, tác phẩm đề nghị tặng thưởng trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Danh sách tác phẩm đạt giải thưởng, tác phẩm đề nghị tặng thưởng trình UBND tỉnh được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và niêm yết tại trụ sở Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh trong vòng 10 ngày. Trường hợp có khiếu nại tố cáo, nếu thấy có cơ sở thực tế thì Hội đồng chung khảo, các giám khảo có trách nhiệm xem xét giải quyết, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 11. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng giám khảo, các Tiểu ban sơ khảo, Ban chung khảo

1. Các phiên họp đánh giá xét tặng giải thưởng của các Tiểu ban sơ khảo, Ban chung khảo chuyên ngành phải có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự, bỏ phiếu; trong đó có Trưởng ban và Ban Thư ký.

2. Các tiểu ban sơ khảo, Ban chung khảo làm việc theo nguyên tắc bàn bạc dân chủ, công khai trước khi bỏ phiếu kín; bảo đảm chính xác, khách quan; quyết định theo đa số (đối với tiểu ban sơ khảo) và theo điểm trung bình cộng (đối với Ban chung khảo).

3. Thành viên của tiểu ban sơ khảo, Ban chung khảo không có mặt tham dự thảo luận, bỏ phiếu (hoặc cho điểm) đối với tác phẩm mà mình là tác giả hoặc đồng tác giả. Số phiếu và số điểm để xét kết quả được tính trên số phiếu và số điểm thực tế do thành viên hội đồng tham dự bỏ phiếu, cho điểm thực hiện.

4. Ban chung khảo chỉ xem xét những tác phẩm đã được Ban sơ khảo đề nghị.

Điều 12. Kinh phí

Kinh phí chấm và trao giải thưởng do UBND tỉnh quyết định.

Điều 13. Giải quyết khiếu nại

1. Tác giả có quyền khiếu nại về kết quả xét tặng giải thưởng và việc vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét tặng giải thưởng nếu thấy có dấu hiệu sai phạm.

2. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ và tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gửi về cơ quan Thường trực xét tặng giải thưởng (Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh).

3. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh nhận đơn và có trách nhiệm xem xét trả lời đơn khiếu nại đồng thời báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Hội đồng giám khảo, UBND tỉnh và Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14.

1. Thời gian thực hiện:

1.1. Việc xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật Phố Hiến phải tiến hành hoàn thành trong năm đến niên hạn xét tặng giải thưởng.

1.2. Bước Sơ khảo phải hoàn thành trong thời gian không quá 30 ngày từ khi công bố kế hoạch xét tặng giải thưởng.

1.3. Bước Chung khảo phải hoàn thành trong thời gian không quá 45 ngày sau khi hoàn tất bước Sơ khảo.

1.4 Sau khi nhận kết quả từ các Ban chung khảo chuyên ngành, Ban lãnh đạo bước chung khảo tiến hành họp sau thời gian không quá 15 ngày.

2. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu thấy có những điểm nào không còn phù hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh kịp thời./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2011/QĐ-UBND về Quy định giải thưởng Văn học - nghệ thuật Phố Hiến do tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.339

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57