Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1872/QĐ-UBND 2020 kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Đắk Lắk

Số hiệu: 1872/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: H'Yim Kđoh
Ngày ban hành: 18/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1872/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 121/TTr-SGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

1. Tựu trường ngày 01 tháng 9 năm 2020.

2. Khai giảng năm học ngày 05 tháng 9 năm 2020.

3. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I

a) Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: Bắt đầu ngày 05 tháng 9 năm 2020, kết thúc ngày 09 tháng 01 năm 2021 (18 tuần).

b) Đối với GDTX: Bắt đầu ngày 05 tháng 9 năm 2020, kết thúc ngày 26 tháng 12 năm 2020 (16 tuần).

4. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II

a) Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: Bắt đầu ngày 11 tháng 01 năm 2021, kết thúc vào 22 tháng 5 năm 2021 (17 tuần).

b) Đối với GDTX: Bắt đầu ngày 28 tháng 12 năm 2020, kết thúc ngày 08 tháng 5 năm 2021 (16 tuần).

5. Ngày kết thúc năm học: Trước ngày 31 tháng 5 năm 2021.

6. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15 tháng 6 năm 2021.

7. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học (năm học 2021-2022) trước ngày 31 tháng 7 năm 2021.

8. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia thực hiện theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh

a) Đối với giáo dục trung học cơ sở: ngày 30 tháng 3 năm 2021.

b) Đối với giáo dục trung học phổ thông, GDTX: ngày 17 tháng 3 năm 2021.

c) Thành lập đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia: ngày 22 tháng 9 năm 2020.

10. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và Quyết định của UBND tỉnh.

11. Nghỉ hè năm 2021 của giáo viên: Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương, đơn vị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GDĐT (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KGVX (T- 5bH).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
H’Yim Kđoh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1872/QĐ-UBND ngày 18/08/2020 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.345

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!