Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1808/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Văn Tí
Ngày ban hành: 09/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1808/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP SỬ DỤNG 12 BỘ CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO TỪ ÚC ĐỂ ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CỦA ÚC VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CỦA VIỆT NAM CHO 12 NGHỀ TRỌNG ĐIỂM CẤP ĐỘ QUỐC TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020”;

Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế” giai đoạn 2012 -2015;

Căn cứ Quyết định số 1820/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế” giai đoạn 2012 - 2015 và Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 11 ngày 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 371/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 1474/QĐ-LĐTBXH ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề tại Tờ trình số 197/TTr-TCDN ngày 18/11/2015 về việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 1077/QĐ-LĐTBXH, số 1078/QĐ-LĐTBXH ngày 04/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cho phép sử dụng bộ chương trình chuyển giao từ Úc và phê duyệt Kế hoạch đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép sử dụng 12 bộ chương trình chuyển giao từ Úc để đào tạo thí điểm cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Úc cho 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế (chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo).

Điều 2. Cho phép sử dụng 12 chương trình đào tạo để đào tạo thí điểm cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam cho 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế (Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo); trong đó, phần chuyên môn theo các bộ chương trình đã chuyển giao từ Úc đối với từng nghề tương ứng đã cho phép sử dụng nêu tại Điều 1 của Quyết định này và 6 môn học chung theo quy định của Việt Nam.

Điều 3. Các trường được lựa chọn đào tạo thí điểm được phép áp dụng bộ chương trình đào tạo nêu tại Điều 1, Điều 2 của Quyết định này để tổ chức đào tạo thí điểm đối với các lớp được giao để khi sinh viên tốt nghiệp được cấp 02 bằng: Cao đẳng của Việt Nam và cao đẳng của Úc.

Điều 4. Tổng cục Dạy nghề có trách nhiệm.

1. Chỉ đạo tổ chức áp dụng 12 bộ chương trình chuyển giao từ Úc và chương trình đào tạo trình độ cao đẳng của 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế tại các trường được lựa chọn đào tạo thí điểm.

2. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá quá trình đào tạo của từng nghề, theo từng năm học, khóa học để hoàn thiện bộ chương trình đào tạo, quy trình tổ chức đào tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo và báo cáo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước khi tổ chức đào tạo nhân rộng.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 1077/QĐ-LĐTBXH ngày 04/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Hiệu trưởng các trường được lựa chọn tổ chức đào tạo thí điểm, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ KH-TC, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

MINISTRY OF LABOUR - INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------------------

No.: 1808/QD-LDTBXH

Hanoi, December 09, 2015

 

DECISION

APPROVING THE APPLICATION OF 12 CURRICULUMS TRANFERRED FROM AUSTRALIA TO THE PILOT TRAINING FOR AUSTRALIAN COLLEGE DEGREE AND VIETNAMESE COLLEGE DEGREE IN 12 KEY OCCUPATIONS THAT MEET INTERNATIONAL STANDARDS

MINISTER OF LABOUR - INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS

Pursuant to Government’s Decree No. 106/2012/ND-CP dated December 20, 2012 defining functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs;

Pursuant to the Decision No. 630/QD-TTg dated May 29, 2012 by Prime Minister approving the “Vocational training development strategy for the 2011-2020 period”;

Pursuant to the Decision No. 371/QD-TTg dated February 28, 2013 by Prime Minister approving the Project “Transfer of curriculums; training teachers and vocational education managers; pilot training in key occupations that meet ASEAN and international standards” during 2012 - 2015;

Pursuant to the Decision No. 1820/QD-TTg dated October 26, 2015 by Prime Minister on amendments and supplementations to certain contents of the Decision No. 371/QD-TTg dated February 28, 2013 by Prime Minister approving the Project “Transfer of curriculums; training teachers and vocational education managers; pilot training in key occupations that meet ASEAN and international standards” during 2012 - 2015, and the Decision No. 2047/QD-TTg dated November 11, 2014 by Prime Minister on amendments and supplementations to the Decision No. 371/QD-TTg;

Pursuant to the Decision No. 1474/QD-LDTBXH dated September 30, 2013 of Minister of Labour - Invalids and Social Affairs approving the Plan for the implementation of Decision No. 371/QD-TTg dated February 28, 2013 by Prime Minister;

At the request of the Director General of the General Directorate of Vocational Training at the Request No. 197/TTr-TCDN dated November 18, 2015 for the promulgation of a Decision to replace the Decision No. 1077/QD-LDTBXH and Decision No. 1078/QD-LDTBXH dated August 04, 2015 of Minister of Labour - Invalids and Social Affairs approving the application of curriculums which are transferred from Australia and the Plan for pilot college-level training in 12 key occupations that meet international standards,
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1808/QĐ-LĐTBXH ngày 09/12/2015 cho phép sử dụng 12 bộ chương trình chuyển giao từ Úc để đào tạo thí điểm cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Úc và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam cho 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.686

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96