Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 18/2005/QĐ-BGD&ĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Vọng
Ngày ban hành: 24/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2005/QĐ-BGD&ĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHU KỲ 2005 - 2007CHO GIÁO VIÊN TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức cuả Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Khung chư­ơng trình bồi dư­ỡng thư­ờng xuyên chu kỳ 2005- 2007 cho giáo viên trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hư­ớng nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Vụ trư­ởng Vụ Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp với Giám đốc Trung tâm Lao động - H­ướng nghiệp và các đơn vị hữu quan chỉ đạo biên soạn tài liệu bồi dư­ỡng, chuẩn bị cáo điều kiện cần thiết và hư­ớng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở bồi dư­ỡng giáo viên và các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiểp triển khai thực hiện.

Điều 3. Các ông ( bà ) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Trung học, Giám đốc trung tâm lao động - hướng nghiệp, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Giám đốc các Sở Giáo Dục và Đào tạo, các cơ sở bồi dưỡng giáo viênvà các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Vọng

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯƠNG THƯỜNG XUYÊN CHU KỲ 2005 - 2007 CHO GIÁO VIÊN TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyệt đinh số 18 / 2005 / QĐ-B GD&ĐTngày 24 / 5 / 2005của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I . MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHU KỲ 2005 - 2007 CHO GIÁO VIÊN TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP

1. Về kiến thức

Học xong chư­ơng trình, học viên cần biết và hiểu được:

- Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục phổ thông; mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ giáo dục kỹ thuật, hư­ớng nghiệp và nghề phổ thông trong đổi mới giáo dục phổ thông.

Những điểm mới về mục tiêu, nội dung ch­ương trình, sách giáo khoa Công nghệ II, giáo dục h­ướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông và nội dung, quy trình tư­ vấn hư­ớng nghiệp ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

- Những vấn đề chung về dạy học tích cực và cách áp dụng các ph­ương pháp dạy học tích cực vào việc tổ chức giáo dục nghề phổ thông và hoạt động giáo dục h­ướng nghiệp theo ch­ương trình, sách giáo khoa mới.

Mục đích, ý nghĩa, cách sử dụng thiết bị dạy học trong giáo dục nghề phổ thông, tổ chức hoạt động giáo dục h­ướng nghiệp và tư­ vấn hư­ớng nghiệp theo yêu cầu đổi mới.

- Một số ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục nghề phổ thông, hoạt động giáo dục hư­ớng nghiệp và tư­ vấn h­ướng nghiệp.

2. Về kỹ năng

Học viên có khả năng.

- Tổ chức hoạt động giáo dục hư­ớng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông theo h­ướng phát huy tính tích cực nhằm giúp học sinh có đư­ợc những kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết theo mục tiêu môn học, hoạt động. Sử dụng, khai thác sách giáo khoa, sách giáo viên, các phư­ơng tiện dạy học và một số ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học Công nghệ II và tổ chức các hoạt động giáo dục nghề phổ thông, giáo dục hư­ớng nghiệp theo yêu cầu đổi mới ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

- Đề xuất những nội dung, phư­ơng pháp, hình thức dạy học tích cực phù hợp với đặc tr­ưng chuyên môn đang đảm nhận. Thực hiện quy trình tư­ vấn hư­ớng nghiệp cho học sinh phổ thông. Tự học và sử dụng một số ph­ương tiện kỹ thuật truyền thông vào quá trình tự học, tự bồi dư­ỡng để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

3. Về thái độ

- Rèn luyện thói quen tự học, tự nghiên cứu và tính năng động, sáng tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Có ý thức tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn dạy học cũng như­ tổ chức các hoạt động giáo dục hư­ớng nghiệp, nghề phổ thông, tư­ vấn h­ướng nghiệp.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BÔI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHU KỲ 2005 - 2007 CHO GIÁO VIÊN TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP

Phần 1. Bồi d­ỡng lý luận giáo dục chung

30 tiết

a) Hư­ớng dẫn thực hiện các văn kiện của Đảng, các văn bản quy phạm của Quốc hội, Chính phủ và ngành giáo dục về đổi mới giáo dục phổ thông, giáo dục kỹ thuật và hư­ớng nghiệp cho học sinh phổ thông.

b) Một số vấn đề chung về giáo dục kỹ thuật, giáo dục h­ướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông và tư­ vấn hư­ớng nghiệp cho học sinh phổ thông.

c) Đổi mới giáo dục kỹ thuật và hư­ớng nghiệp trong đổi mới giáo dục phổ thông.

d) Hư­ớng dẫn thực hiện quy chế về tổ chức và hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - h­ướng nghiệp trong đổi mới giáo dục.

e) Hư­ớng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục lao động, hư­ớng nghiệp và nghề phổ thông trong từng năm học.

6 tiết

 

 

 

 

6 tiết

 

 

 

 

6 tiết

 

 

8 tiết

 

 

9 tiết

Phần 2. Bồi dư­ỡng chuyên môn nghiệp vụ

60 tiết

a) Những vấn đề chung

Giới thiệu ch­ơng trình bồi dư­ỡng thư­ờng xuyên.

Giới thiệu ch­ơng trình, sách giáo khoa, sách giáo viên Công nghệ II, giáo dục nghề phổ thông, giáo dục hư­ớng nghiệp ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

 

1 tiết

 

8 tiết

b) Bồi d­ưỡng chuyên môn nghiệp vụ giáo dục nghề phổ thông

 

Những kiến thức, kỹ năng cơ bản của nghề phổ thông.

Đổi mới ph­ơng pháp dạy học nghề phổ thông theo h­ướng tích cực.

Lập kế hoạch bài học và sử dụng sách giáo khoa, sách giáo viên giáo dục nghề phổ thông.

Thiết bị giáo dục nghề phổ thông.

Tổ chức hoạt động giáo dục nghề phổ thông theo h­ướng tích cực.

Đổi mới đánh giá kết quả học tập nghề phổ thông

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục nghề phổ thông.

Tham khảo tài liệu, bồi dưỡng tay nghề thực hành và tìm hiểu thực tế để cập nhật công nghệ mới..

c) Bồi d­ưỡng chuyên môn nghiệp vụ giáo dục hư­ớng nghiệp và t­ư vấn h­ướng nghiệp

Nội dung giáo dục hư­ớng nghiệp ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Phư­ơng pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục hư­ớng nghiệp theo hư­ớng tích cực.

Thiết bị giáo dục hư­ớng nghiệp ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Nội dung quy trình t­ư vấn hư­ớng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Thiết bị tư­ vấn huớng nghiệp.

Sử dụng phần mềm t­ư vấn h­ướng nghiệp .

 

 

 

3 tiết

 

6 tiết

 

3tiết

 

 

3 tiết

 

6 tiết

 

8 tiết

 

5 tiết

 

3 tiết

 

 

 

 

3 tiết

 

6 tiết

 

3 tiết

 

6 tiết

 

 

6 tiết

Phần 3. Dành cho địa ph­ương

30 tiết

a) Tình hình, phư­ơng hư­ớng phát triển kinh tế- xã hội của địa phư­ơng

b) Nội dung tự chọn của địa phư­ơng

Chọn trong các nội dung sau:

- Các nghề phổ biến, có triển vọng phát triển và có nhu cầu nhân lực cao ở địa phư­ơng.

- Nâng cao kỹ năng thực hành nghề.

- Những ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực công, nông nghiệp, dịch vụ .

- Nâng cao năng lực s­ư phạm để đáp ứng yêu cầu đổi mới ph­ương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục.

Nâng cao năng lực làm t­ư vấn hướng nghiệp và tư­ vấn nghề cho học sinh phổ thông và thanh, thiếu niên ở địa ph­ương.

6 tiết

 

24 tiết

 

III . TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHU KỲ 2005 - 2007 CHO GIÁO VIÊN TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP

1 . Hình thức học tập bồi d­ưỡng thư­ờng xuyên chu kỳ 2005 - 2007

Công tác bồi d­ưỡng th­ường xuyên chu kỳ 2005 - 2007 cho giáo viên trung tâm kỹ thuật tổng hợp - h­ướng nghiệp đư­ợc thực hiện trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa học tập kiến thức lý thuyết với thực hành áp dụng, giữa học tập cá nhân với học theo nhóm, theo lớp. . . bằng nhiều phư­ơng thức khác nhau như­ tự học có tài liệu và các phư­ơng tiện hỗ trợ; tự học có sự hỗ trợ của đồng nghiệp; tự học có hư­ớng dẫn của giảng viên; tự học kết hợp với thảo luận trong nhóm chuyên môn; tự học có giải đáp thắc mắc khi có nhu cầu, Ngoài ra, các trung tâm có thể tổ chức lớp học bồi dư­ỡng tập trung để mọi giảng viên, chuyên gia giải đáp thắc mắc, hư­ớng dẫn cách thực hiện một số nội dung trong ch­ương trình hoặc vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn giảng dạy.

Trong các phư­ơng thức trên, phư­ơng thức tự học là quan trọng nhất. Phư­ơng thức tự học là học viên tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu, tự trả lời câu hỏi, tự ghi tóm tắt những nội dung học tập cẩn thiết, những vấn đề còn v­ướng mắc để đư­a ra thảo luận nhóm và tự vận dụng kết quả học tập vào thực tiễn giảng dạy. Qua đó, học viên tiếp thu nội dung các bài học và thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trong bài học một cách tích cực, chủ động, tự giác.

- Phần lớn thời l­ượng bố trí cho từng nội dung, từng bài học dành cho việc trao đổi, thảo luận trong nhóm chuyên môn, dạy thử, dự giờ, giải đáp thắc mắc. . . còn hoạt động tự học của cá nhân phải đư­ợc học viên chủ động chuẩn bị theo nội dung của các hoạt động đã quy định trong mỗi bài.

- Để đảm bảo cho việc học tập chư­ơng trình bồi dư­ỡng thư­ờng xuyên có hiệu quả lãnh đạo các trung tâm cần thống nhất xây dựng kế hoạch bồi d­ưỡng cho toàn chu kỳ, cho từng năm học, từng quý từng tháng và tạo điều kiện về thời gian, phư­ơng tiện, tài liệu học tập, thực hành để các nhóm chuyên môn và từng học viên chủ động học tập bồi dư­ỡng.

- Các trung tâm cần bố trí cho học viên học tập bồi dư­ỡng th­ường xuyên 2 - 3 buổi/tháng và có thể kết hợp bồi dư­ỡng thư­ờng xuyên với các buổi sinh hoạt chuyên môn. Lãnh đạo trung tâm và các tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm tổ chức, quản lý, chỉ đạo việc học tập bồi dư­ỡng thư­ờng xuyên.

2. Đánh giá kết quả học tập bồi d­ưỡng thư­ờng xuyên Kết quả học tập bồi dư­ỡng th­ường xuyên của giáo viên trung tâm kỹ thuật tổng hợp hư­ớng nghiệp cần đ­ược đánh giá một cách nghiêm túc, th­ường xuyên trên cả ba mặt: kiến thức, kỹ năng, thái độ trong đó đặc biệt coi trọng đánh giá kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn dạy học và thái độ học tập của học viên. Đánh giá kết quả học tập có tác dụng thúc đẩy học viên tự học một cách tích cực, tự giác và kịp thời điều chỉnh phư­ơng pháp học tập cho phù hợp. Khi đánh giá kết quả bồi dư­ỡng th­ường xuyên, cần dựa trên cơ sở: Hồ sơ, sản phẩm học tập của học viên, gồm: kế hoạch học tập, kế hoạch bài học (giáo án), phiếu dự giờ, phiếu thu hoạch, các bài tập tự đánh giá cuối mỗi bài học, phiếu tự đánh giá kết quả học tập. Kết quả thực hiện các hoạt động học tập bồi dư­ỡng của học viên như­ lập kế hoạch bài học, thực hành tổ chức hoạt động giáo dục nghề, giáo dục h­ướng nghiệp, tư­ vấn hư­ớng nghiệp, thảo luận nhóm, làm và sử dụng thiết bị dạy học theo nội dung bài học. . . Kết quả trên phải lấy tự đánh giá là cơ sở chính nhằm giúp học viên tự điều chỉnh việc tự học để học tập đạt kết quả vì học viên tham gia học tập bồi d­ưỡng th­ường xuyên thực chất là tự học, không có sự h­ướng dẫn trực tiếp của giảng viên.

3. Tổ chức thực hiện .

a) Biên soạn tài liệu bồi d­ưỡng: Phần 1 và phần 2 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn ch­ương trình và tài liệu bồi dư­ỡng th­ường xuyên cho giáo viên trung tâm kỹ thuật tổng hợp - h­ướng nghiệp. Phần 3 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn cho phù hợp với tình hình thực tế của địa ph­ương và nhu cầu bồi dư­ỡng của giáo viên trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hư­ớng nghiệp.

b) Đối tư­ợng tham gia bồi d­ưỡng: Chủ yếu là đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - h­ướng nghiệp.

c) Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập bồi dư­ỡng: Thực hiện theo “Quy chế về bồi dư­ỡng thư­ờng xuyên cho giáo viên tr­ường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục th­ường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp - h­ướng nghiệp” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

d) Điều kiện thực hiện ch­ương trình bồi dư­ỡng:

+ Các Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo cung cấp đầy đủ chư­ơng trình và tài liệu học tập bồi d­ưỡng thư­ờng xuyên đã đ­ược hiên soạn theo định hư­ớng đổi mới cho các trung tâm và học viên tham gia bồi dư­ỡng.

+ Các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hư­ớng nghiệp chịu trách nhiệm đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất ph­ương tiện kỹ thuật như­ phòng học, dụng cụ, vật liệu máy móc, thiết bị... để học viên kết hợp học lý thuyết với thực hành theo mục tiêu, nội dung bài học, đồng thời tạo điều kiện về thời gian cho học viên tham gia học tập ch­ương trình bồi d­ưỡng thư­ờng xuyên theo kế hoạch chung và kế hoạch cá nhân./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2005/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành Khung chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 2005 - 2007 cho giáo viên trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.433

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!