Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1784/QĐ-UBND năm 2020 về ban hành Bộ tiêu chí thẩm định chương trình, tài liệu giáo dục địa phương bậc trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Chương trình giáo dục phổ thông

Số hiệu: 1784/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Trần Văn Tân
Ngày ban hành: 03/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1784/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 03 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG BẬC TRUNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT ngày 06/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 106/TTr-SGDĐT ngày 30/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bộ tiêu chí thẩm định chương trình, tài liệu giáo dục địa phương bậc trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Chương trình giáo dục phổ thông (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức việc thẩm định chương trình, tài liệu giáo dục địa phương bậc trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Chương trình giáo dục phổ thông đảm bảo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tân

 

PHỤ LỤC

BỘ TIÊU CHÍ THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG BẬC TRUNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1784 /QĐ-UBND ngày 03 /7/2020 của UBND tỉnh)

1. Tiêu chí thẩm định chương trình

Tiêu chí 1. Nội dung chương trình phù hợp với quy định của pháp luật; không có định kiến xã hội về giới, sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, địa vị.

Tiêu chí 2. Mục tiêu của chương trình môn học cụ thể hóa được mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với đặc thù môn học; xác định được yêu cầu về các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi, năng lực đặc thù môn học mà học sinh cần đạt được cuối mỗi cấp học.

Tiêu chí 3. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học phản ánh được yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh ở mỗi cấp học; tạo cơ hội phát triển các phẩm chất và năng lực đặc thù môn học; là cơ sở đánh giá kết quả giáo dục học sinh.

Tiêu chí 4. Nội dung giáo dục bắt buộc, kế hoạch dạy học được quy định cho từng cấp học, định hướng cho từng lớp đáp ứng mục tiêu chương trình môn học; bảo đảm cơ bản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và định hướng nghề nghiệp của học sinh.

Tiêu chí 5. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, cách thức đánh giá kiến thức, kỹ năng và năng lực học sinh, phương tiện dạy học được định hướng, giải thích, hướng dẫn, minh họa nhằm hỗ trợ hoạt động dạy, học theo định hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

Tiêu chí 6. Các thuật ngữ chính được giải thích; thể thức, kỹ thuật trình bày bảo đảm quy định hiện hành.

2. Tiêu chí thẩm định tài liệu

Tiêu chí 1. Nội dung và hình thức tài liệu không trái với quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về xuất bản phẩm.

Tiêu chí 2. Nội dung và hình thức tài liệu không mang định kiến về sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới, lứa tuổi và địa vị xã hội.

Tiêu chí 3. Nội dung tài liệu thể hiện đúng và đủ nội dung của chương trình môn học hoặc hoạt động giáo dục; bảo đảm tính cơ bản, khoa học; thiết thực, phù hợp với thực tiễn Quảng Nam.

Tiêu chí 4. Các thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa, số liệu, sự kiện, hình ảnh đảm bảo tính xác, khách quan, nhất quán và phù hợp với trình độ học sinh; các số liệu, sự kiện, hình ảnh, có nguồn gốc rõ ràng.

Tiêu chí 5. Các thành tựu khoa học mới liên quan đến chương trình giáo dục địa phương, hoạt động giáo dục được cập nhật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phù hợp mục tiêu của chương trình giáo dục địa phương, hoạt động giáo dục.

Tiêu chí 6. Những nội dung giáo dục về chủ quyền quốc gia, quyền con người, quyền trẻ em, bình đẳng giới, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu được thể hiện hợp lý.

Tiêu chí 7. Các bài học trong tài liệu tạo điều kiện cho giáo viên vận dụng sáng tạo trong phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm; tạo cơ hội và khuyến khích học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, phát huy tiềm năng của mỗi học sinh.

Tiêu chí 8. Các bài học trong tài liệu thể hiện đúng đủ, rõ mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh và yêu cầu về đánh giá kết quả giáo dục được quy định trong chương trình giáo dục địa phương, hoạt động giáo dục, làm cơ sở cho việc đánh giá chính xác kết quả giáo dục.

Tiêu chí 9. Cấu trúc tài liệu có đủ các thành phần cơ bản sau: phần, chương hoặc chủ đề; bài học; giải thích thuật ngữ; mục lục.

Tiêu chí 10. Cấu trúc bài học trong tài liệu bao gồm các thành phần cơ bản sau: mở đầu, kiến thức mới, luyện tập, vận dụng.

Tiêu chí 11. Ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu là tiếng Việt, bảo đảm các quy định về chính tả và ngữ pháp, các chữ viết tắt, các ký hiệu, phiên âm, đơn vị đo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; diễn đạt trong sáng, dễ hiểu, thể hiện chính xác nội dung cần trình bày, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Tiêu chí 12. Hình thức trình bày tài liệu cân đối, hài hoà giữa kênh chữ và kênh hình, hệ thống ký hiệu, biểu tượng, kiểu chữ, cỡ chữ.

Tiêu chí 13. Tranh ảnh, bảng biểu, đồ thị, hình vẽ trong tài liệu rõ ràng, chính xác, cập nhật, có tính thẩm mỹ, phù hợp với nội dung bài học, lứa tuổi học sinh và chỉ rõ nguồn trích dẫn.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1784/QĐ-UBND năm 2020 về ban hành Bộ tiêu chí thẩm định chương trình, tài liệu giáo dục địa phương bậc trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Chương trình giáo dục phổ thông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


51

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55