Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trường trung học phổ thông chuyên Long An năm học 2017-2018 do tỉnh Long An ban hành

Số hiệu: 176/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/QĐ-UBND

Long An, ngày 17 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN NĂM HỌC 2017 - 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/01/2013 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 106/TTr-SGDĐT ngày 10/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trường trung học phổ thông chuyên Long An năm học 2017 -2018, do Sở Giáo dục và Đào tạo lập (số 105/KH-SGDĐT ngày 12/01/2017, đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện cụ thể và phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trường trung học phổ thông chuyên Long An triển khai thực hiện kế hoạch đúng theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An và Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Long An thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh (VX);
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng KGVX;
- Lưu: VT, LTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tấn Dũng

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN NĂM HỌC 2017 - 2018

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 04 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo”;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2013 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Sở Giáo dục và Đào tạo Long An xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Long An, năm học 2017-2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển sinh vào lớp 10 để tuyển chọn những học sinh có tư chất thông minh, năng khiếu đã tốt nghiệp THCS vào học tại trường nhằm thực hiện mục tiêu phát hiện học sinh năng khiếu để đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung.

2. Yêu cầu

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Long An năm học 2017- 2018 đảm bảo đúng quy chế, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đánh giá đúng thực chất về năng lực học tập và rèn luyện của thí sinh.

II. NỘI DUNG

1. Chỉ tiêu, chương trình học

- Tổng số lớp: 09 lớp.

- Tổng chỉ tiêu: 260.

Cụ thể:

TT

LỚP

SỐ LỚP

CHỈ TIÊU

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

MÔN NÂNG CAO

Ghi chú

1

Lớp chuyên Toán

2

60

Chuyên Toán; Tự chọn nâng cao: Hóa học, Vật lí, Sinh học

 

2

Lớp chuyên Vật lí

1

30

Chuyên Vật lí; Tự chọn nâng cao: Hóa học, Sinh học, Toán

 

3

Lớp chuyên Hóa học

1

30

Chuyên Hóa học; Tự chọn nâng cao: Vật lí, Toán, Sinh học

 

4

Lớp chuyên Sinh học

1

30

Chuyên Sinh học; Tự chọn nâng cao: Hóa học, Vật lí, Toán

 

5

Lớp chuyên Tiếng Anh

2

50

Chuyên Tiếng Anh; Tự chọn nâng cao: Ngữ văn, Toán, Vật lí

 

6

Lớp chuyên Ngữ văn

1

30

Chuyên Ngữ văn; Tự chọn nâng cao: Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí

 

7

Lớp không chuyên

1

30

Tự chọn nâng cao: Ngữ văn, Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Có 15 chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển

2. Điều kiện dự thi

- Học sinh đang học lớp 9 tại các trường thuộc tỉnh Long An hoặc học sinh có hộ khẩu tại tỉnh Long An.

- Học sinh xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên. Riêng năm lớp 9 học sinh phải đạt danh hiệu học sinh giỏi (học lực xếp loại Giỏi, hạnh kiểm xếp loại Tốt).

- Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

- Tuổi: 15 tuổi (sinh năm 2002). Riêng đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì được giảm hoặc tăng căn cứ vào khoản 1, khoản 2 - Điều 37 của Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

3. Hồ sơ dự thi, xét tuyển

3.1. Hồ sơ dự thi

- 01 đơn xin dự tuyển sinh có dán 2 ảnh cỡ 3x4 theo mẫu. Lưu ý: đơn phải ghi rõ các nguyện vọng.

- Bản sao hợp lệ (có đóng dấu và xác nhận sao y của trường THCS) hoặc bản photo có công chứng theo quy định các giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

- Đối với người đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn vào đơn xin dự tuyển sinh về việc người dự tuyển không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay đang phải chấp hành hình phạt.

* Lưu ý: hồ sơ dự thi không trả lại cho thí sinh.

3.2 Hồ sơ xét tuyển

Sau khi có kết quả thi, học sinh đủ điều kiện xét tuyển theo thông báo của trường nộp đầy đủ các hồ sơ để xét tuyển. Trường hợp không nộp đủ hồ sơ và đúng thời gian theo quy định thì sẽ không được xét tuyển. Hội đồng xét tuyển sẽ gọi những thí sinh đủ điều kiện tiếp theo để tham gia xét tuyển.

Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

- Đơn xin xét tuyển theo mẫu;

- Bản chính học bạ cấp THCS;

- Bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do hiệu trưởng trường THCS cấp hoặc bằng tốt nghiệp THCS (đối với các trường hợp tốt nghiệp các năm trước);

- 01 bản photo hộ khẩu có công chứng (đối với thí sinh không học THCS tại các trường của tỉnh Long An); thí sinh dự thi phải có tên trong hộ khẩu.

- Bản chính các giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

4. Lập và nộp hồ sơ

- Hiệu trưởng các trường có học sinh đăng ký dự thi hướng dẫn học sinh đăng nhập vào website của trường THPT chuyên Long An làm đơn đăng kí dự thi theo phần mềm của nhà trường và kí xác nhận vào đơn đăng kí của thí sinh; hướng dẫn học sinh lập hồ sơ theo quy định ở mục 3.

- Thí sinh nộp hồ sơ dự thi tại trường nơi mình đang học hoặc nộp trực tiếp tại trường THPT chuyên Long An. Các trường THCS có học sinh dự thi cử cán bộ, giáo viên hoặc nhân viên nộp lại đủ hồ sơ dự thi cho trường THPT chuyên Long An (số 112 - Nguyễn Minh Đường, phường 4, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An) từ ngày 01/6/2017 đến 05/6/2017 (sáng từ 7h30’ - 11h30’ chiều từ 13h30’ đến 16h30’ kể cả thứ bảy và chủ nhật).

* Đối với những học sinh không học lớp 9 năm học 2016 - 2017 tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh Long An sinh đăng nhập vào website của trường THPT chuyên Long An làm đơn đăng kí dự thi theo phần mềm của nhà trường, in đơn dự thi và nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT chuyên Long An.

5. Chế độ ưu tiên, hưởng điểm khuyến khích

5.1. Điểm khuyến khích đối với học sinh đạt giải trong cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia

- Giải nhất: được cộng 3,0 điểm vào điểm xét tuyển;

- Giải nhì: được cộng 2,0 điểm vào điểm xét tuyển;

- Giải ba: được cộng 1,5 điểm vào điểm xét tuyển;

- Giải khuyến khích: được cộng 1,0 điểm vào điểm xét tuyển.

5.2. Điểm khuyến khích đối với học sinh đạt giải trong cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh

- Giải nhất: được cộng 2.0 điểm vào điểm xét tuyển;

- Giải nhì: được cộng 1,5 điểm vào điểm xét tuyển;

- Giải ba: được cộng 1,0 điểm khuyến khích vào điểm xét tuyển.

5.3 Đối với học sinh đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh (áp dụng cho môn đạt giải trùng với môn chuyên đăng kí dự thi)

- Giải nhất: được miễn thi môn chuyên và ưu tiên xét tuyển trước;

- Giải nhì: được cộng 1,5 điểm vào điểm xét tuyển;

- Giải ba: được cộng 1,0 điểm vào điểm xét tuyển.

5.4. Đối với học sinh đạt giải trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU cấp quốc gia (chỉ dành cho những học sinh đăng kí lớp chuyên Ngữ văn)

- Giải nhất, giải nhì, giải ba: được miễn thi môn chuyên Ngữ văn và ưu tiên xét tuyển trước.

- Giải khuyến khích: được cộng 1,0 điểm vào điểm xét tuyển.

5.5 Đối với học sinh có chứng chỉ Tiếng Anh

a) Đối với học sinh thi các môn không phải chuyên tiếng Anh:

- Thí sinh được cộng 2,0 điểm vào điểm xét tuyển nếu có một trong những chứng chỉ Tiếng Anh sau:

TOEFL ITP 450 điểm; TOEFL iBT 45 điểm; IELTS 4.5 điểm; KET đạt từ 140 điểm trở lên, PET đạt từ 140 điểm trở lên; FCE đạt từ 140 điểm trở lên; TOEFL JUNIOR đạt từ 750 điểm trở lên và đảm bảo điểm của mỗi phần thi trong 3 phần thi (Nghe hiểu, Ngữ pháp - Từ vựng và Đọc hiểu) phải đạt từ 250 điểm trở lên.

b) Đối với học sinh thi môn chuyên tiếng Anh:

- Thí sinh được cộng 2,0 điểm vào điểm xét tuyển nếu có một trong những chứng chỉ Tiếng Anh sau:

TOEFL ITP 480 điểm, TOEFL iBT 55 điểm, IELTS 5.5 điểm, PET đạt từ 160 điểm trở lên, FCE đạt từ 160 điểm trở lên.

- Thí sinh được cộng 1,0 điểm vào điểm xét tuyển nếu có một trong những chứng chỉ tiếng Anh sau:

TOEFL ITP 450 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, IELTS 4.5 điểm; KET đạt từ 140 điểm trở lên, PET đạt từ 140 điểm trở lên, FCE đạt từ 140 điểm trở lên.

* Lưu ý:

- TOEFL ITP, TOEFL iBT, TOEFL JUNIOR do Hội đồng khảo thí tiếng Anh ETS, Hoa Kỳ cấp chứng chỉ, Cambridge tests do Hội đồng khảo thí tiếng Anh Cambridge ESOL, Đại học Cambridge, Vương quốc Anh cấp chứng chỉ và IELTS do Tổ chức Giáo dục quốc tế IDP hoặc Hội đồng khảo thí tiếng Anh Cambridge ESOL, Đại học Cambridge, Vương quốc Anh cấp chứng chỉ.

- Các chứng chỉ có giá trị 2 năm tính từ ngày thí sinh tham gia dự thi chứng chỉ đến hết ngày 08/6/2017.

- Đối với các thí sinh thi lớp chuyên Tiếng Anh có đăng ký nguyện vọng vào lớp không chuyên thì khi xét tuyển vào lớp không chuyên sẽ được hưởng mức điểm khuyến khích về chứng chỉ Tiếng Anh như học sinh ở các lớp chuyên khác cùng xét tuyển vào lớp không chuyên.

* Lưu ý:

- Thí sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong nhiều cuộc thi hoặc có nhiều chứng chỉ Tiếng Anh chỉ được hưởng một mức ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích của loại giải cao nhất.

- Chế độ ưu tiên, khuyến khích được bảo lưu trong cả cấp học THCS.

6. Phương thức tuyển sinh

6.1. Vòng 1 (sơ tuyển): Tổ chức sơ tuyển chọn những học sinh có hồ sơ dự thi hợp lệ và đủ điều kiện dự thi theo quy định.

6.2. Vòng 2: Tổ chức thi tuyển

a) Môn thi:

Thí sinh chỉ được chọn 1 nguyện vọng lớp chuyên và 1 nguyện vọng lớp không chuyên. Môn thi quy định cụ thể cho từng lớp chuyên như sau:

STT

Lớp chuyên

Môn chuyên (Hệ số 2)

Môn không chuyên 1 (Hệ số 1)

Môn không chuyên 2 (Hệ số 1)

1

Lớp chuyên Toán

Toán

Vật lí

Tiếng Anh

2

Lớp chuyên Vật Lí

Vật lí

Toán

Tiếng Anh

3

Lớp chuyên hóa học

Hoá học

Toán

Tiếng Anh

4

Lớp chuyên Sinh học

Sinh học

Toán

Tiếng Anh

5

Lớp chuyên Ngữ văn

Ngữ văn

Toán

Tiếng Anh

6

Lớp chuyên Tiếng Anh

Tiếng Anh

Toán

Ngữ văn

b) Đề thi, điểm bài thi:

- Đề thi theo hình thức tự luận. Riêng bài thi môn Tiếng Anh chuyên được áp dụng các hình thức phù hợp để đánh giá cả 3 kỹ năng nghe, viết, đọc hiểu.

- Điểm bài thi tính theo thang điểm 10. Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm bài thi môn chuyên tính hệ số 2.

c) Thời gian làm bài:

- Các bài thi không chuyên: Toán, Ngữ văn là 120 phút, Vật lí là 60 phút và Tiếng Anh là 60 phút.

- Các bài thi môn chuyên: Hóa học, Tiếng Anh, Sinh học, Vật lí là 120 phút, các môn Toán, Ngữ văn là 150 phút.

6.3. Nguyên tắc xét tuyển

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện dự thi, có hồ sơ xét tuyển hợp lệ; đã tham gia thi tuyển, dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm từ 4,0 trở lên.

a) Cách xét tuyển vào lớp chuyên:

a1. Ưu tiên xét tuyển trước: xét tuyển tất cả những học sinh đạt giải nhất trong kì thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh lớp 9 ở các lớp chuyên có môn đạt giải trùng với lớp chuyên đăng kí; học sinh đạt giải nhất, nhì, ba cuộc thi viết thư quốc tế UPU cấp quốc gia (đối với môn Ngữ văn) và hai môn còn lại đạt từ 4,0 điểm trở lên.

a2. Xét tuyển đối với các thí sinh dự thi ngoài đối tượng ưu tiên (căn cứ số chỉ tiêu còn lại ở các môn).

- Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên đã tính hệ số và điểm khuyến khích (nếu có).

- Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên của thí sinh đăng kí, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu đề ra cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: có điểm thi môn chuyên đăng ký xét tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký xét tuyển năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

b) Cách xét tuyển vào lớp không chuyên: Chỉ xét tuyển đối với học sinh không đủ điểm tuyển vào lớp chuyên và có đăng ký nguyện vọng vào lớp không chuyên trong đơn xin xét tuyển.

Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên, môn chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1), điểm khuyến khích theo môn chuyên (nếu có).

b1. Ưu tiên xét tuyển vào lớp không chuyên:

- Dành 15 chỉ tiêu ở lớp không chuyên để ưu tiên xét tuyển đối với các học sinh có điểm các bài thi từ 4,0 trở lên; đạt giải nhất, nhì trong kì thi chọn học sinh giỏi các bộ môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh ở 3 môn Lịch sử, Địa lí, Tin học (mỗi môn 5 chỉ tiêu). Nếu có nhiều hơn 5 thí sinh tham gia ưu tiên xét tuyển ở mỗi môn thì xét theo các thứ tự sau: điểm thi kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 cao hơn; điểm xét tuyển vào lớp không chuyên cao hơn; điểm trung bình các môn học năm lớp 9 cao hơn.

- Nếu 15 chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển không đủ thí sinh đăng kí sẽ chuyển sang để xét tuyển đối với các thí sinh khác có đăng kí xét tuyển vào lớp không chuyên.

b2. Sau khi xét ưu tiên đối với những học sinh theo mục b1 sẽ xét tuyển theo số chỉ tiêu còn lại ở lớp không chuyên.

Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu còn lại ở lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: có điểm thi môn chuyên cao hơn: điểm trung bình các môn học năm lớp 9 cao hơn.

7. Thời gian thi, lịch thi

- Thời gian tổ chức các buổi thi vào các ngày 08 và 09/6/2017.

- Tập trung thí sinh trước khi thi: lúc 8 giờ 00, ngày 08/6/2017 tại Hội đồng coi thi để sinh hoạt quy chế thi và nhận phiếu dự thi.

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ kết thúc

08/6/2017

Sáng

8 giờ 00: Tập trung thí sinh để sinh hoạt quy chế, nhận phiếu dự thi

Chiều

Toán (không chuyên)

120 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

16 giờ 00

Vật lí (không chuyên)

60 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

15 giờ 00

09/6/2017

Sáng

Tiếng Anh (không chuyên)

60 phút

7 giờ 30

7 giờ 35

8 giờ 35

Ngữ văn (không chuyên)

120 phút

7 giờ 30

7 giờ 35

9 giờ 35

Chiều

Toán (chuyên)

150 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

16 giờ 30

Vật lí (chuyên)

120 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

16 giờ 00

Hóa học (chuyên)

120 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

16 giờ 00

Ngữ văn (chuyên)

150 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

16 giờ 30

Tiếng Anh (chuyên)

120 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

16 giờ 00

Sinh học (chuyên)

120 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

16 giờ 00

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trường THPT chuyên Long An triển khai thực hiện Kế hoạch này. Cụ thể:

- Thành lập Ban tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 của nhà trường để tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh.

- Tổ chức tuyên truyền, tư vấn rộng rãi trong học sinh, phụ huynh học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên về mục đích, yêu cầu tuyển sinh vào lớp 10, về mục tiêu đào tạo, về truyền thống và sứ mạng của trường THPT chuyên nhằm tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc tham gia dự tuyển cũng như học tập, rèn luyện sau này.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở GDĐT (thông qua phòng KT&KĐCLGD) tổ chức triển khai kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 của nhà trường; ra quyết định thành lập Hội đồng ra đề và in sao đề thi. Hội đồng coi và chấm thi tuyển sinh, xét tuyển nghiêm túc, đúng quy chế.

- Phối hợp cùng với các Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố và Hiệu trưởng các trường THCS, THCS&THPT trên địa bàn tỉnh làm tốt việc tuyên truyền về công tác tuyển sinh; hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ và nộp hồ sơ về hội đồng thi của trường THPT chuyên Long An.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Long An năm học 2017 - 2018; kèm theo Kế hoạch thời gian tổ chức thực hiện (phụ lục đính kèm).

Trong quá trình triển khai, thực hiện có thể liên hệ:

• Trần Văn Chín, Hiệu trưởng THPT chuyên, điện thoại (072)3599399 hoặc 0933864749

• Đàm Văn Tuyến, Phó Hiệu trưởng, điện thoại số (072)6251060 hoặc 0908217833

• Trương Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng, điện thoại số (072)6251060 hoặc 0946788989

• Nguyễn Thị Như An, Phó Hiệu trưởng, điện thoại số (072)6251060 hoặc 0909171876

Thông tin chi tiết, các biểu mẫu, đơn xin dự thi, nội dung ôn tập, cấu trúc đề...có đăng tải trên website của nhà trường tại địa chỉ: www.thptchuyenlongan.edu.vn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trường trung học phổ thông chuyên Long An năm học 2017-2018 do tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.149
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33