Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 17/2007/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 24/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Số: 17/2007/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM Y TẾ TRONG CÁC ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển tổng thể hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGPhạm Vũ Luận

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM Y TẾ TRONG CÁC ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
(ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, bao gồm: chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; cơ cấu tổ chức và chế độ chính sách; cơ sở vật chất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các trường).

Chương 2:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

Giúp cho Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng) trong việc bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường.

Điều 4. Nhiệm vụ

1. Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của Trạm Y tế cho từng năm học, từng khóa học.

2. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường, cụ thể:

a) Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm và phân loại sức khỏe;

b) Quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe;

c) Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp thuốc thông thường; chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.

3. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

4. Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống  các bệnh dịch, bệnh, tật học đường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học.

5. Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

7. Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

Điều 5. Quyền hạn

1. Được sử dụng con dấu riêng theo quy định để giao dịch trong phạm vi công tác chuyên môn.

2. Được Hiệu trưởng ủy quyền kiểm tra công tác y tế trường học theo kế hoạch.

Chương 3:

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điều 6. Cơ cấu tổ chức

1. Trạm Y tế do Hiệu trưởng quản lý toàn diện và được sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ sở y tế tuyến trên thuộc ngành y tế.

2. Trạm Y tế có một Trưởng Trạm là bác sỹ hoặc một phụ trách Trạm là y sỹ (đối với nơi thiếu bác sỹ) thuộc biên chế của nhà trường.

3. Số lượng cán bộ y tế làm công tác chuyên môn tại Trạm Y tế được xác định theo quy định của Nhà nước

Điều 7. Chế độ chính sách

1. Cán bộ y tế công tác tại Trạm Y tế được hưởng lương, chế độ, chính sách, phụ cấp ưu đãi theo quy định của Nhà nước. Trường hợp cán bộ làm kiêm nhiệm công tác y tế trường học được hưởng lương, phụ cấp theo công việc chính đang làm và hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định hiện hành.

2. Trưởng Trạm Y tế, phụ trách Trạm Y tế được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo quy định của Nhà nước.

3. Cán bộ y tế công tác tại Trạm Y tế được tham gia các cuộc hội thảo, lớp tập huấn; lớp đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về công tác y tế do ngành giáo dục, y tế và các ban ngành, cơ quan khác tổ chức.

Chương 4:

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Điều 8. Địa điểm và tổ chức

1. Trạm Y tế được bố trí ở vị trí thuận lợi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh và vận chuyển bệnh nhân. Môi trường xung quanh khu vực Trạm Y tế được bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh.

2. Trạm Y tế được bố trí đầy đủ các phòng chức năng và chuyên môn để: sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và cấp phát thuốc thông thường; tư vấn, tuyên truyền giáo dục về sức khỏe; lưu, theo dõi bệnh nhân.

Điều 9. Trang thiết bị

1. Trạm Y tế được trang bị đầy đủ các trang thiết bị chuyên môn thiết yếu dùng để sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định.

2. Bố trí đầy đủ các phương tiện làm việc thông thường.

3. Có giường khám bệnh và giường lưu bệnh nhân để theo dõi.

Điều 10. Thuốc

1. Trạm Y tế có tủ thuốc với đủ cơ số thuốc cấp cứu và thuốc thiết yếu theo quy định.

2. Thực hiện chế độ mua, cấp thuốc theo quy định.

3. Có sổ quản lý, kiểm tra và đối chiếu thuốc theo quy định.

Điều 11. Kinh phí

1. Kinh phí thực hiện công tác y tế trường học được lấy từ:

a) Nguồn ngân sách nhà nước;

b) Nguồn kinh phí được để lại từ Quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tự nguyện của học sinh, sinh viên;

c) Các khoản tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;

d) Các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

2. Kinh phí chi cho công tác y tế trường học được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ theo quy định hiện hành.

Chương 5:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường

1. Thành lập Trạm Y tế trong trường theo quy định.

2. Bổ nhiệm Trưởng Trạm Y tế hoặc phân công cán bộ Phụ trách Trạm theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Quy định này.

3. Tổ chức thực hiện sự chỉ đạo về chuyên môn, nhiệm vụ của cơ sở y tế tuyến trên thuộc ngành y tế đối với Trạm Y tế của trường.

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trong Quy định này.

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ, ngành chủ quản, địa phương

1. Chỉ đạo, tổ chức Trạm Y tế trong nhà trường thuộc phạm vi phụ trách.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong Quy định này./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 17/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/05/2007 quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm y tế trong các Đại học, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.277

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!