Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1681/QĐ-UBND năm 2020 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 1681/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thị Hồng Ánh
Ngày ban hành: 19/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1681/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 - 2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2088/TTr-SGDĐT ngày 14 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cụ thể như sau:

1. Ngày tựu trường: Ngày 01 tháng 9 năm 2020.

Trong tuần có ngày tựu trường, các trường học tổ chức tuần lễ sinh hoạt đầu năm theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Tổ chức khai giảng vào ngày 05 tháng 9 năm 2020. Riêng Giáo dục thường xuyên khai giảng vào ngày 07 tháng 9 năm 2020.

3. Học kỳ I

a) Mầm non: Từ ngày 07 tháng 9 năm 2020 đến ngày 08 tháng 01 năm 2021 (Có 18 tuần thực học).

b) Tiểu học: Từ ngày 07 tháng 9 năm 2020 đến ngày 08 tháng 01 năm 2021 (Có 18 tuần thực học).

c) Trung học cơ sở, trung học phổ thông: Từ ngày 07 tháng 9 năm 2020 đến ngày 09 tháng 01 năm 2021 (Có 18 tuần thực học).

d) Giáo dục thường xuyên: Từ ngày 07 tháng 9 năm 2020 đến ngày 09 tháng 01 năm 2021 (Có ít nhất 16 tuần thực học).

4. Học kỳ II

a) Mầm non: Từ ngày 11 tháng 01 năm 2021 đến ngày 21 tháng 5 năm 2021 (Có 17 tuần thực học).

b) Tiểu học: Từ ngày 11 tháng 01 năm 2021 đến ngày 21 tháng 5 năm 2021 (Có 17 tuần thực học).

c) Trung học cơ sở, trung học phổ thông: Từ ngày 11 tháng 01 năm 2021 đến ngày 22 tháng 5 năm 2021 (Có 17 tuần thực học).

d) Giáo dục thường xuyên: Từ ngày 11 tháng 01 năm 2021 đến ngày 22 tháng 5 năm 2021 (Có ít nhất 16 tuần thực học).

Các trường học tổ chức tổng kết năm học 2020 - 2021 sau ngày hoàn thành kế hoạch giáo dục và trước ngày 31 tháng 5 năm 2021.

5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 14 tháng 6 năm 2021. Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 03 tháng 6 năm 2021.

6. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022 trước ngày 31 tháng 7 năm 2021.

7. Các kỳ thi, kiểm tra

a) Kiểm tra học kỳ I

- Tiểu học: Từ ngày 28 tháng 12 năm 2020 đến ngày 08 tháng 01 năm 2021.

- Trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên: Từ ngày 28 tháng 12 năm 2020 đến ngày 05 tháng 01 năm 2021.

b) Kiểm tra học kỳ II

- Tiểu học: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2021 đến ngày 21 tháng 5 năm 2021.

- Trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2021 đến ngày 21 tháng 5 năm 2021.

c) Thi tốt nghiệp

- Thi tốt nghiệp trung học cơ sở chương trình song ngữ tiếng Pháp: Tháng 6 năm 2021.

- Khảo sát chất lượng học sinh lớp 12: Tháng 6 năm 2021.

- Xét tốt nghiệp trung học phổ thông chương trình song ngữ tiếng Pháp: Tháng 7 năm 2021.

d) Thi học sinh giỏi cấp thành phố

- Thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia năm 2020: Tháng 9 năm 2020.

- Thi học sinh giỏi máy tính cầm tay: Tháng 11 năm 2020.

- Cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp thành phố: Tháng 01 năm 2021.

- Thi học sinh giỏi lý thuyết trung học phổ thông: Tháng 02 năm 2021.

- Thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành trung học cơ sở và trung học phổ thông: Tháng 3 năm 2021.

- Thi học sinh giỏi lý thuyết trung học cơ sở: Tháng 4 năm 2021.

- Thi học sinh giỏi giải Toán bằng tiếng Anh, tiếng Pháp: Tháng 8 năm 2021.

đ) Thi trung học phổ thông quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Các ngày nghỉ

a) Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và hướng dẫn tại các văn bản dưới Luật.

b) Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 08 tháng 02 năm 2021 đến hết ngày 20 tháng 02 năm 2021.

c) Học sinh, giáo viên người dân tộc Khmer được nghỉ Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay (có thông báo riêng).

d) Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm sao cho phù hợp với kế hoạch thời gian năm học của từng đơn vị.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp học, bậc học triển khai thực hiện nghiêm túc Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

3. Thực hiện khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2020 - 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GD&ĐT;
- TT. TU, TT. HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- UBMTTQVN TP;
- VP Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban VH-XH của HĐND TP;
- VP UBND TP(3C);
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT, ND.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thị Hồng Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1681/QĐ-UBND năm 2020 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.613

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97