Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1665/QĐ-TTg 2017 đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025

Số hiệu: 1665/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 30/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp đối với HSSV đến năm 2025

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1665/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Hổ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

Theo đó, đẩy mạnh việc hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên (HSSV), đơn cử như:

- Hình thành đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các trường;

- Biên soạn và ban hành bộ tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho HSSV;

- Tổ chức các khóa đào tạo, học tập, giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm quốc tế cho HSSV và đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp trong các nhà trường;

- Khuyến khích các trường xây dựng các chuyên đề về khởi nghiệp và đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn để phù hợp với thực tiễn;

- Tăng cường tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho HSSV được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Quyết định 1665/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2017.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1665/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án) với những nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu chung

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà trường. Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu đến năm 2020:

- 100% các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

- Có ít nht 90% học sinh, sinh viên của các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học ph thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thực, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp;

- 100% các đại học, học viện, trường đại học, 50% các trường cao đng, trường trung cấp có ít nhất 02 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm.

b) Mục tiêu đến năm 2025:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên;

- Tăng cường cơ sở vật chất cho các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp;

- 100% các đại học, học viện, trường đại học, 70% các trường cao đẳng, trường trung cấp có ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Đối tượng

- Học sinh, sinh viên đang học tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, học sinh đang học tại các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trong toàn quốc;

- Cán bộ, giảng viên, giáo viên, người làm công tác hỗ trợ sinh viên trong các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đng, trường trung cấp và giáo viên hưng nghiệp tại các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trong toàn quốc.

2. Phạm vi

- Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thưng xuyên trong toàn quốc;

- Các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Các bộ, ngành, địa phương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sn Hồ Chí Minh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông

a) Biên soạn các tài liệu, ấn phẩm, phục vụ công tác truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhà trường, doanh nghiệp đối với hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên;

b) Huy động sự tham gia của các cơ quan truyền thông ở trung ương và địa phương vào việc xây dựng, triển khai các chuyên mục, chuyên đtuyên truyền về hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

c) Hằng năm tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp quốc gia cho học sinh, sinh viên trong toàn quốc; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên;

d) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các cuộc giao lưu để giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước;

đ) Tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia được xây dựng theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

2. Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp

a) Hình thành đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp trong cả nước và tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đối vi đội ngũ cán bộ này; khuyến khích các cá nhân có kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp tình nguyện tham gia công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên tại các nhà trường;

b) Tổ chức đào tạo, tập huấn các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên hướng nghiệp tại các trường phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên;

c) Biên soạn và ban hành bộ tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tài liệu đào tạo cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, tài liệu đào tạo giáo viên hướng nghiệp;

d) Tổ chức các khóa đào tạo, học tập, giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm quốc tế cho học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các nhà trường;

đ) Khuyến khích các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp xây dựng các chuyên đề về khởi nghiệp và đưa vào chương trình đào tạo theo hưng bt buộc hoặc tự chọn để phù hợp với thực tiễn;

e) Tăng cường tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

a) Hình thành trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp từ bộ phận hoặc trung tâm hướng nghiệp, tư vấn việc làm, hỗ trợ học sinh, sinh viên của các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp;

b) Thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp theo các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như: Khởi sự kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo; các câu lạc bộ khoa học kỹ thuật về vật liệu, tự động hóa,...;

c) Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của các nhà trường để hình thành môi trường dịch vụ cung cấp, hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tạo không gian chung cho học sinh, sinh viên của các trường trên cùng địa bàn, khu vực; hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khởi nghiệp, các câu lạc bộ khởi nghiệp, các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

d) Cung cấp dữ liệu, tài liệu, thông tin về các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp cho cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia;

đ) Tăng cường liên kết hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hiệp hội doanh nhân trẻ, cựu sinh viên để thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp;

e) Khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đặt các vấn đề về đổi mới, sáng tạo đối với học sinh, sinh viên để học sinh, sinh viên có định hướng xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp;

g) Xây dựng nội dung, chương trình phát triển sàn giao dịch ý tưởng, dự án khởi nghiệp trực tuyến giữa các cơ sở đào tạo, các học sinh, sinh viên và các doanh nghiệp.

4. Hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên

a) Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của nhà trường (bao gồm các nguồn chi thường xuyên, nguồn nghiên cứu khoa học sinh viên,...) để hỗ trợ các hoạt động, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong trường;

b) Xây dựng Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các nhà trường từ nguồn kinh phí xã hội hóa;

c) Hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

5. Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

a) Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; cơ chế, chính sách hỗ trợ giảng viên, giáo viên, người làm công tác hướng nghiệp hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tại các nhà trường; quy định về công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các nhà trường;

b) Xây dựng quy trình thẩm định, xét duyệt, triển khai và cơ chế đầu tư, theo dõi, quản lý, giám sát các dự án, mô hình kinh doanh được hình thành từ ý tưởng của học sinh, sinh viên;

c) Nghiên cứu, rà soát, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, nhà đầu tư tham gia đầu tư, góp vốn vào các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo phân cấp ngân sách; nguồn kinh phí lng ghép trong các chương trình, đề án về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nguồn thu hoạt động sự nghiệp, Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

3. Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện Đề án

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Là cơ quan thường trực của Đề án, chủ trì xây dựng chương trình kế hoạch triển khai các nội dung của Đề án theo từng giai đoạn, hưng dẫn, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Đề án; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án. Định kỳ hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình triển khai Đề án;

b) Chủ trì tổ chức xây dựng tài liệu giáo dục khởi nghiệp, tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tài liệu đào tạo cán bộ tư vn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, tài liệu đào tạo giáo viên hướng nghiệp, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp của các đại học, học viện, trường đại học, trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên;

c) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1; các điểm b, d, đ khoản 2; các điểm d, e, g khoản 3, điểm c khoản 4 mục III Điều 1 Quyết định này;

d) Phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết để hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các đại học, học viện, trường đại học, trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện Đề án theo từng giai đoạn, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thuộc phạm vi quản lý; tổ chức sơ kết, tng kết tình hình thực hiện Đề án. Định kỳ hng năm gửi báo cáo tình hình thực hiện Đề án về Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp liên quan xây dựng các tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tài liệu đào tạo cán bộ tư vn, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp của các trường cao đng, trường trung cấp và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thuộc phạm vi quản lý;

c) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, liên quan thực hiện các nhiệm vụ quy định tại các điểm a, b, d, đ khoản 1; các điểm b, d, đ khoản 2; các điểm d, e, g khoản 3; điểm c khoản 4 mục III Điều 1 Quyết định này đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý;

d) Phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất ban hành mới sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết để hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng tài liệu, tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ tư vn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp về các chuyên đề khởi nghiệp đi mới sáng tạo;

b) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lựa chọn, giới thiệu các dự án của học sinh, sinh viên có tim năng tăng trưởng cao với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn cả nước.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Lồng ghép các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp với các hoạt động của Quỹ Phát trin doanh nghiệp nhỏ và vừa;

b) Hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lồng ghép các hoạt động về đào tạo đội ngũ cán bộ tư vấn tại các cơ sở đào tạo vào Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. Bộ Tài chính

a) Cân đối kinh phí thực hiện các nội dung của Đề án của các bộ, ngành;

b) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, cơ quan có liên quan hướng dẫn cơ chế tài chính triển khai các nội dung của Đề án.

6. Các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

a) Chỉ đạo các cơ sở đào tạo trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án; phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai các chương trình, hoạt động theo kế hoạch;

b) Hằng năm báo cáo tình hình triển khai Đề án, kết quả hỗ trợ đối với các hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Chỉ đạo các sở, ban, ngành tại địa phương, các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý triển khai thực hiện các nội dung của Đề án; lồng ghép các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương;

b) Hng năm báo cáo tình hình triển khai Đề án, kết quả hỗ trợ đối với các hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

a) Chủ trì tuyên truyền chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến cộng đồng doanh nghiệp;

b) Xây dựng chương trình hỗ trợ để các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động đào tạo cùng với các cơ sở đào tạo, tạo điều kiện để học sinh sinh viên của các nhà trường tham quan, thực tập, kiến tập tại doanh nghiệp;

c) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hng năm tổ chức các din đàn, hội nghị, hội thi, các hoạt động giao lưu, đào tạo về khởi nghiệp; tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước với các nhà trường để trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến công tác khởi nghiệp;

d) Vận động, tìm kiếm nguồn lực từ các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để xây dựng các chương trình, dự án liên quan đến các hoạt động khi nghiệp và nâng cao nhận thức về kinh doanh của học sinh, sinh viên.

9. Đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

a) Tổ chức tuyên truyền chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến các đoàn viên thanh niên trong toàn quốc về chương trình khởi nghiệp;

b) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan tổ chức các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp;

c) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm c khoản 1 mục III Điều 1 Quyết định này.

10. Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

a) Triển khai thực hiện các nội dung của Đề án theo sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên;

b) Xây dựng kế hoạch của nhà trường để triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

c) Triển khai các nhiệm vụ quy định tại các điểm a, e khoản 2; các điểm a, b, c, đ khoản 3; các điểm a, b khoản 4 mục III Điều 1 Quyết định này;

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2b).KN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 về phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


32.631

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!