Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1570/QĐ-BQP năm 2005 về Danh mục giáo trình đào tạo cán bộ quân sự cấp xã hoàn thiện trung cấp quân sự cơ sở do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu: 1570/QĐ-BQP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Phùng Quang Thanh
Ngày ban hành: 26/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1570/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUÂN SỰ CẤP XÃ HOÀN THIỆN TRUNG CẤP QUÂN SỰ CƠ SỞ

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Căn cứ Quyết định số 03/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2010;
Xét đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Danh mục giáo trình đào tạo cán bộ quân sự cấp xã hoàn thiện trung cấp quân sự cơ sở (dùng cho các đồng chí đã qua đào tạo trung cấp quân sự 9 tháng).

Điều 2. Giao Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị phối hợp với các cơ quan có liên quan trong và ngoài quân đội, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Tổng Tham mưu trưởng, Thủ trưởng các Tổng cục, Tư lệnh các quân khu, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Phùng Quang Thanh

 

DANH MỤC

GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUÂN SỰ CẤP XÃ HOÀN THIỆN TRUNG CẤP QUÂN SỰ CƠ SỞ

(Dùng cho các đồng chí đã qua đào tạo trung cấp quân sự 9 tháng)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1570/QĐ-BQP ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

I- MÔN: TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN

1- Triết học Mác-Lênin cơ sở thế giới quan và phương pháp luận khoa học

2- Lý luận nhận thức

3- Lý luận hình thái kinh tế xã hội

4- Giai cấp - nhà nước - cách mạng xã hội

5- Vai trò của quần chúng và cá nhân trong lịch sử, cá nhân và xã hội

6- ý thức xã hội và các hình thái ý thức xã hội

II- MÔN: KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH TẾ Ở VIỆT NAM

1- Sản xuất hàng hoá khởi điểm của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

2- Sản xuất giá trị thặng dư, quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản

3- Các hình thức biểu hiện giá trị thặng dư

4- Tuần hoàn và chu chuyển tư bản

5- Chủ nghĩa tư bản ngày nay

6- Đặc điểm kinh tế - chính trị thời kỳ quá độ

7- Sở hữu về tư liệu sản xuất, các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ

8- Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân

9- Toàn cầu hoá kinh tế và việc chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

10- Quản lý vĩ mô của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

11- Tăng trưởng kinh tế và chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến 2010 của Việt Nam

12- Các nguồn lực phát triển kinh tế ở nước ta

13- Chuyển dịch cơ cấu và phương hướng phát triển các lĩnh vực kinh tế

14- Đổi mới quản lý Nhà nước đối với các đơn vị kinh tế cơ sở

15- Báo cáo kinh nghiệm về sự phát triển và quản lý kinh tế trang trại, hợp tác xã thủ công nghiệp v.v...

III- MÔN: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

1- Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay

2- Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức trong thời kỳ quá độ lên CNXH

3- Vấn đề gia đình trong công cuộc đổi mới

IV- MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1- Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

2- Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam trong điều kiện Đảng cầm quyền.

3- Học tập, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới

V- MÔN: VĂN HOÁ XÃ HỘI

1- Văn hoá và phát triển kinh tế - xã hội

2- Chiến lược xây dựng con người trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước

3- Tổ chức xây dựng đời sống văn hoá và quản lý nhà nước về văn hoá ở cơ sở

4- Quan điểm, pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

5- Báo cáo thực tế về những vấn đề xã hội ở địa phương và cách giải quyết chính sách xã hội, bảo vệ trẻ em, tệ nạn xã hội

VI- MÔN: TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

1- Một số vấn đề về tâm lý học đại cương

2- Một số vấn đề về tâm lý học quân sự

3- Những hiện tượng tâm lý xã hội thường gặp trong quá trình lãnh đạo, quản lý

4- Một số vấn đề tâm lý xã hội trong công tác tổ chức cán bộ ở cơ sở

VII- MÔN: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỐI NGOẠI

1- Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

2- Sự hình thành và phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam

3- Đường lối quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay

4- Quản lý Nhà nước về quốc phòng, công tác quốc phòng ở cấp xã

5- Chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam

6- Báo cáo tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

7- Thời đại ngày nay và những xu thế thế giới

8- Phong trào Cộng sản Quốc tế trong giai đoạn hiện nay

9- Quan hệ của Việt Nam với các nước ASEAN và một số nước khác

VIII- MÔN: XÂY DỰNG ĐẢNG

1- Học thuyết Mác-Lênin về chính Đảng của giai cấp công nhân

2- Đặc điểm, vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền

3- Đảng viên và công tác đảng viên của tổ chức cơ sở Đảng

4- Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở Đảng

5- Kỷ luật Đảng và giữ nghiêm kỷ luật Đảng ở cơ sở

6- Công tác kiểm tra của tổ chức cơ sở Đảng

7- Công tác của cấp uỷ Đảng ở cơ sở và người Bí thư

8- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

IX- MÔN: CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

1- Những vấn đề cơ bản công tác Đảng, công tác chính trị trong công tác quốc phòng - quân sự địa phương

2- Công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện lực lượng DBĐV

X- MÔN: CÔNG TÁC DÂN VẬN

1- Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta về công tác dân vận

2- Nội dung, phương pháp công tác dân vận của tổ chức Đảng ở cơ sở

3- Tổ chức và hoạt động của Ban dân vận địa phương

4- Báo cáo kinh nghiệm công tác của Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh

XI- MÔN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1- Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2- Pháp luật, thực hiện Pháp luật và Pháp chế ở cấp xã

3- Khái quát về quản lý hành chính nhà nước

4- Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

5- Công vụ, công chức

6- Cải cách hành chính nhà nước

7- Tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

8- Công tác văn phòng và thống kê của chính quyền cấp xã

9- Quản lý kinh tế, tài chính của chính quyền cấp xã

10- Quản lý đất đai và địa giới hành chính của chính quyền cấp xã

11- Quản lý văn hoá xã hội của chính quyền cấp xã

12- Quản lý giao thông, công chính của chính quyền cấp xã

13- Quản lý hành chính, tư pháp của chính quyền cấp xã

14- Công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

XII- MÔN: QUÂN SỰ CHUNG

1- Điều lệnh đội ngũ

2- Kỹ thuật đánh bắt địch

3- Giới thiệu một số loại vũ khí công nghệ cao: Bom đạn điều khiển, tên lửa hành trình...

XIII- MÔN: KỸ THUẬT

1- Giới thiệu các bài bắn súng bộ binh, binh chủng của lực lượng DQTV

2- Tổ chức phương pháp huấn luyện kỹ thuật

3- Một số loại vũ khí tự tạo, bố trí vật cản không nổ

4- Phóng nổ

XIV- MÔN: CHIẾN THUẬT BỘ BINH

1- Từng người trong chiến đấu tiến công (đánh địch ngoài công sự)

2- Từng người trong chiến đấu phòng ngự

3- Từng người làm nhiệm vụ tuần tra canh gác

4- Tổ bộ binh trong chiến đấu tiến công (đánh địch ngoài công sự)

5- Tổ bộ binh trong chiến đấu phòng ngự

6- Tiểu đội bộ binh tiến công (đánh địch ngoài công sự)

7- Tiểu đội bộ binh phòng ngự

8- Trung đội bộ binh phòng ngự

9- Trung đội bộ binh vận động phục kích

10- Trung đội bộ binh vận động tập kích

XV- MÔN: CHIẾN THUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ

1- Tổ DQTV bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh

2- Tổ DQTV làm nhiệm vụ tuần tra canh gác

3- Tổ chức phương pháp huấn luyện chiến thuật cho DQTV

XVI- MÔN: QUỐC PHÒNG - QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG

1- Lịch sử quốc phòng, quân sự Việt Nam

2- Tổ chức thực hiện chính sách hậu phương quân đội

3- Xây dựng lực lượng DQTV trong tình hình mới

4- Xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên ở cơ sở.

5- Khu vực phòng thủ huyện (quận)

6- Hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương trong khu vực phòng thủ huyện

7- Thứ tự chuyển trạng thái SSCĐ ở cấp xã và chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến

8- Cách làm kế hoạch và phương pháp tổ chức thực hành diễn tập ở cơ sở

9- Thực hành chỉ huy diễn tập cấp xã

10- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

XVII- MÔN: HẬU CẦN, KỸ THUẬT

1- Cách lập dự toán ngân sách quốc phòng cấp xã

2- Tổ chức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong khu vực phòng thủ cấp huyện.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1570/QĐ-BQP năm 2005 về Danh mục giáo trình đào tạo cán bộ quân sự cấp xã hoàn thiện trung cấp quân sự cơ sở do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.495
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177