Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1531/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Đề án Hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2010-2015

Số hiệu: 1531/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Phạm Xuân Kôi
Ngày ban hành: 29/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1531/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 29 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA TỈNH ĐIỆN BIÊN VỚI 3 TỈNH BẮC LÀO GIAI ĐOẠN 2010-2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số: 16/2006/TT-BTC ngày 07/3/2006 của Bộ Tài chính quy định chế độ suất chi đào tạo học sinh Lào và học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số: 33/1999/QĐ-BGD-ĐT ngày 25/8/1999 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành “Quy chế công tác người nước ngoài học tại Việt Nam”; Quyết định số: 23/2001/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về ban hành Quy chế quản lí công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XI, XII; Biên bản hội đàm cấp cao giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào diễn ra từ ngày 12/12 đến ngày 19/12/2009 tại Điện Biên;

Căn cứ Nghị quyết số: 202/NQ-HĐND, ngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc thông qua Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2010-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2010-2015 (có Đề án chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án theo nhiệm vụ được phân công, báo cáo kết quả hàng năm về UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Kôi

 

ĐỀ ÁN

HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA TỈNH ĐIỆN BIÊN VỚI 3 TỈNH BẮC LÀO GIAI ĐOẠN 2010-2015}
(Kèm theo Quyết định số: 1531/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XI, về công tác đối ngoại của tỉnh xác định: tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào, mở rộng quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế trên cơ sở đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước;

Để tăng cường hợp tác về lĩnh vực đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh: Luông pha băng, U đom xay, Phong sa ly (sau đây gọi chung là các tỉnh Bắc Lào), đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ hội nhập phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và đối ngoại của tỉnh, từ năm 2006 đến nay công tác đào tạo học sinh Lào tại Điện Biên đã được triển khai thực hiện và thu được nhiều kết quả.

Tiếp tục tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt - Lào, duy trì và giữ vững mối quan hệ hợp tác gắn bó, bền chặt giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào, trong thời gian tới tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện nội dung hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về hợp tác quốc tế đã được đảng bộ và chính quyền tỉnh Điện Biên kí kết và ghi nhớ trong biên bản hội đàm thường niên với 3 tỉnh Bắc Lào.

A. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN I. Căn cứ pháp lí

- Quyết định số: 33/1999/QĐ-BGD-ĐT ngày 25/8/1999 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành “Quy chế công tác người nước ngoài học tại Việt Nam”;

- Thông tư số: 16/2006/TT- BTC ngày 07/3/2006 của Bộ Tài chính quy định chế độ suất chi đào tạo học sinh Lào và học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam;

- Quyết định số: 23/2001/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về ban hành Quy chế quản lí công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài;

- Biên bản hội đàm cấp cao giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào tại Thông báo số: 158/TB-TU ngày 27/9/2006 của Thường vụ Tỉnh ủy;

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XI, XII; Biên bản hội đàm cấp cao giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào diễn ra từ ngày 12/12 đến ngày 19/12/2009 tại Điện Biên;

- Nghị quyết số: 79/2006/NQ-HĐND ngày 12/12/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc ban hành chính sách đào tạo học sinh Lào tại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2010; Nghị quyết số: 136/2008/NQ-HĐND ngày 15/9/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc nâng mức tiền ăn cho lưu học sinh Lào tại tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số: 202/NQ-HĐND, ngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc thông qua Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2010-2015

- Quyết định số: 01/2007/QĐ-UBND , ngày 16/01/2007 của UBND tỉnh, về việc ban hành chính sách đào tạo học sinh Lào tại Điện Biên, giai đoạn 2006-2010; Quyết định số: 14/2008/QĐ-UBND , ngày 29/9/2008 về việc nâng mức tiền ăn cho lưu học sinh Lào tại tỉnh Điện Biên.

II. Căn cứ thực tiễn

- Tỉnh Điện Biên và 3 tỉnh Bắc Lào vốn có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt từ nhiều năm qua. Tình hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Điện Biên và 3 tỉnh Bắc Lào không ngừng được duy trì, củng cố và phát triển. Đảng bộ, chính quyền tỉnh Điện Biên luôn coi việc đào tạo nguồn nhân lực cho 3 tỉnh Bắc Lào là nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần tăng cường tình hữu nghị đặc biệt giữa Điện Biên và ba tỉnh Bắc Lào, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của 3 tỉnh Bắc Lào;

- Nước ta đã gia nhập WTO, nền kinh tế Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, chủ trương về hội nhập quốc tế được Đảng bộ và chính quyền tỉnh Điện Biên cụ thể hóa vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ của tỉnh có trình độ cao, hiểu biết sâu về kinh tế thế giới cùng các thông lệ quốc tế cũng được quan tâm, chú trọng.

- Sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của 3 tỉnh Bắc Lào những năm gần đây có bước phát triển nhanh song còn gặp nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Các tỉnh Bắc Lào có nhu cầu đào tạo nguồn cán bộ có trình độ TCCN, cao đẳng, đại học, lí luận chính trị.

Trong 5 năm qua, Điện Biên đã đào tạo cho 3 tỉnh Bắc Lào tổng số 330 học sinh, cán bộ (trong đó, có 30 học sinh tốt nghiệp về nước, 300 học sinh đang học tập). Học sinh của 3 tỉnh Bắc Lào đào tạo tại Điện Biên sau tốt nghiệp về nước hầu hết được tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước, đáp ứng được yêu cầu công tác, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của 3 tỉnh Bắc Lào.

B. KẾT QUẢ HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2006 - 2009

I. Đào tạo học sinh Lào tại Điện Biên

Thực hiện Biên bản hội đàm cấp cao giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào; căn cứ Thông báo số: 158/TB-TU ngày 27/9/2006 của Thường vụ Tỉnh ủy, từ năm 2006 đến 2010 tỉnh Điện Biên đào tạo cho các tỉnh Bắc Lào từ 215 đến 230 học sinh, học viên (sau đây gọi chung là học sinh). Kết quả, giai đoạn 2006-2009, tỉnh Điện Biên đã và đang đào tạo cho các tỉnh Bắc Lào 306 học sinh, đạt 131% kế hoạch giai đoạn 2006- 2010.

Từ tháng 9/2006 đến tháng 11/2009, tổng số lưu học sinh đã và đang học tập tại tỉnh Điện Biên là 303/307 (4 học sinh nghỉ học giữa chừng và về nước: 02 học sinh tỉnh Luông pha băng, 01 học sinh U đom xay, 01 học sinh Phong sa lỳ). Số đã tốt nghiệp ra trường là 30; Số học sinh đang học tiếng Việt tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh là 77. Số học sinh đang học tại 3 trường cao đẳng là 199, trong đó, cao đẳng 107 học sinh; Trung cấp chuyên nghiệp 92 học sinh.

1. Số học sinh đã tốt nghiệp ra trường giai đoạn 2006-2009

Giai đoạn 2006-2009, đã có 30 học sinh tốt nghiệp và trở về nước công tác. Số học sinh ra trường hầu hết được phân công công tác, có vốn tiếng Việt khá, được các cơ quan đánh giá cao trong vận dụng kiến thức chuyên ngành đào tạo, phục vụ tốt công việc được giao.

2. Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh

Năm học 2009-2010 có 77 học sinh đào tạo tiếng Việt, trong đó 36 nam, 41 nữ, chia làm 3 lớp (Luông Pha Băng: 26, U Đom Xay: 26, Phong Sa Ly: 25).

3. Trường Cao đẳng Sư phạm

Hiện đang đào tạo 107 học sinh.

Khóa học 2007-2010: 50, gồm các ngành cao đẳng toán - tin; sinh - hóa.

Khóa học 2008-2011: 40, gồm các ngành cao đẳng sinh - hóa; sử - giáo dục công dân; công tác xã hội; tin học; quản trị văn phòng.

Khoá học 2009 - 2012: 17, gồm các ngành cao đẳng toán - lý, văn - sử.

4. Trường Cao đẳng Y tế

Hiện đang đào tạo 44 học sinh.

Khóa học 2008-2010: 13, gồm dược sĩ trung cấp: 02; y sĩ: 11;

Khoá học 2009-2011: 31, gồm dược sĩ trung cấp: 8; y sĩ: 23.

Trường chưa đào tạo hệ cao đẳng.

5. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật

Hiện đang đào tạo 48 học sinh.

Khóa học 2008-2011: 21, gồm các ngành trung cấp và cao đẳng tài chính - ngân hàng; kế toán doanh nghiệp; trồng trọt;

Khoá học 2009-2012: 27, gồm các ngành tài chính - ngân hàng; kế toán - tài chính.

II. Đào tạo học sinh tỉnh Điện Biên tại Lào

Thực hiện biên bản hội đàm cấp cao giữa tỉnh Điện Biên với tỉnh Luông pha bang, từ năm 2006 đến 2009 tỉnh Điện Biên đã cử 4 khoá, với tổng số 20 học sinh sang học đại học tại trường đại học Xu Pha Nu Vông, tỉnh Luông Pha Băng. Trong đó, nam: 14; nữ: 6, gồm các dân tộc: Mông: 6, Thái: 10, Khơ Mú: 01, Lào: 03 thuộc các huyện Tuần Giáo, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Điện Biên, Mường Chà, thành phố Điện Biên Phủ.

Trong thời gian học tập, học sinh được tỉnh Luông Pha Băng hỗ trợ học bổng 1.800.000đồng/tháng/học sinh. Học sinh học dự bị tiếng Lào trong thời gian 1 năm, học chuyên ngành đào tạo theo nguyện vọng đăng kí (3 năm).

Số lượng học sinh các khoá học: Khoá 2006-2012: 05 học sinh. Khoá 2007-2013: 05 học sinh. Khoá 2008-2014: 05 học sinh. Khoá 2009-2015: 05 học sinh.

Trong số 15 học sinh đã phân ngành đào tạo, bao gồm các ngành: Sư phạm tiếng Lào (5 học sinh), Ngôn ngữ Lào (02), Du lịch (03 học sinh), Quản trị kinh doanh (02 học sinh), Kinh tế học (01 học sinh), Kinh tế đối ngoại (01 học sinh).

Học sinh chấp hành tốt luật pháp của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, đoàn kết gắn bó, tương trợ nhau trong học tập, tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa sinh viên Việt - Lào.

Kết quả xếp loại đạo đức, học tập: 100% học sinh có đạo đức tốt, lực học trung bình và khá.

C. KẾ HOẠCH HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2010-2015

I. Mục tiêu

1. Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào nói chung và duy trì, giữ vững mối quan hệ hợp tác gắn bó, bền chặt giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào.

2. Tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào; đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ và học sinh Lào tại trường Chính trị Tỉnh và các trường cao đẳng của tỉnh.

Đào tạo liên thông trình độ đại học các ngành sư phạm, y tế, kinh tế đối với những sinh viên Lào đã tốt nghiệp cao đẳng tại các trường cao đẳng của tỉnh.

3. Tiếp tục đào tạo học sinh Điện Biên tại trường Đại học Xu pha nu vông, tỉnh Luông pha bang, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

II. Kế hoạch cụ thể

1. Đào tạo học sinh Lào tại Điện Biên

1.1 Đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh Lào

Số lượng: 75 học sinh/năm (mỗi tỉnh 25 học sinh); Số học sinh hoàn thành chương trình tiếng Việt cơ bản được phân ngành đào tạo vào các trường cao đẳng trong tỉnh theo nhu cầu của các tỉnh Bắc Lào và khả năng đáp ứng của các trường cao đẳng (trung bình mỗi trường 25 học sinh/năm).

1.2. Đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ của 3 tỉnh Bắc Lào

Số lượng: 15 người/năm (mỗi tỉnh 05 người); số cán bộ đã hoàn thành chương trình tiếng Việt cơ bản được vào trường Chính trị Tỉnh để đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị trong thời gian 01 năm.

2. Đào tạo học sinh tỉnh Điện Biên tại Lào

Hằng năm tỉnh Điện Biên chọn, cử đào tạo đại học tại trường Đại học Xu Pha Nu Vông, tỉnh Luông Pha Băng 05 học sinh/năm. Nguồn kinh phí đào tạo, học phí và các chế độ cho học sinh do tỉnh Luông Pha Băng đài thọ.

3. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

3.1. Đào tạo học sinh Lào tại Điện Biên

- Đào tạo trình độ Cao đẳng cho học sinh Lào: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; có học lực trung bình và hạnh kiểm đạt khá trở lên. Trước khi sang Điện Biên học tập được khám sức khỏe tổng thể, xét nghiệm HIV, ma túy do cơ quan y tế các tỉnh Bắc Lào thực hiện; không quá 22 tuổi tính đến năm tuyển sinh (đối với học sinh THPT); không quy định tuổi tuyển sinh đối với học sinh là cán bộ.

- Đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; có đủ sức khỏe để học tập, được cử đi học theo đề nghị của 3 tỉnh Bắc Lào.

3.2. Đào tạo học sinh tỉnh Điện Biên tại Lào

- Học sinh chủ yếu là người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú từ 5 năm trở lên tại các huyện Điện Biên, Mường Chà, Mường Nhé, thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên; tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; xếp loại học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

-Học sinh dân tộc Kinh phải xếp loại học lực khá trở lên, hạnh kiểm tốt, tỉ lệ không quá 20% trên tổng số học sinh trúng tuyển.

- Học sinh có đủ sức khoẻ học tập theo quy định hiện hành; lí lịch rõ ràng, không vi phạm pháp luật.

4. Chế độ chính sách

4.1. Chế độ chính sách đối với học sinh, cán bộ Lào tại Điện Biên được thực hiện theo Quyết định số: 01/2007/QĐ-UBND , ngày 16/01/2007 của UBND tỉnh, về việc ban hành chính sách đào tạo học sinh Lào tại Điện Biên, giai đoạn 2006-2010; Quyết định số: 14/2008/QĐ-UBND , ngày 29/9/2008 về việc nâng mức tiền ăn cho lưu học sinh Lào tại tỉnh Điện Biên.

4.2. Chế độ chính sách đối với học sinh tỉnh Điện Biên đào tạo tại Lào

- Về kinh phí đi và về giữa Điện Biên - Luông Pha Bang: do tỉnh Điện Biên hỗ trợ 01 lượt đi và về (học sinh có thể thanh toán dịp nghỉ hè hoặc nghỉ Tết cổ truyền của dân tộc);

- Kinh phí đào tạo, tiền ăn, ở, hỗ trợ sinh hoạt phí cùng các phương tiện học tập: do tỉnh Luông pha băng đài thọ và chi trả trực tiếp học sinh.

5. Kế hoạch đào tạo

5.1. Đào tạo tiếng Việt, chuyên ngành

TT

Tỉnh

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Tổng

1

Luông pha băng

20

20

20

20

20

20

120

2

U đom xay

20

20

20

20

20

20

120

3

Phong sa ly

20

20

20

20

20

20

120

 

Tổng cộng

60

60

60

60

60

60

360

- Chương trình tiếng Việt thực hành học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, tổng số 600 tiết, thời gian học tập: 10 tháng; chương trình tiếng Việt nâng cao (theo các chuyên đề nâng cao thuộc các môn: Ngữ Văn, Toán học, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí).

- Học sinh hoàn thành chương trình tiếng Việt cơ bản tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh được chuyển tiếp đào tạo tại 3 trường cao đẳng trong tỉnh.

- Đào tạo chuyên ngành tại 3 trường cao đẳng, thực hiện theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Điều lệ trường cao đẳng.

Trong thời gian đào tạo chuyên ngành tại tỉnh Điện Biên, học sinh học thêm trong chương trình môn Tiếng Việt với 100 tiết/năm. Riêng đào tạo Trung cấp, Cao đẳng Y tế, học sinh tăng thêm số giờ thực hành tại cơ sở y tế nhiều hơn 20% so với quy định đối với học sinh Việt Nam.

5.2. Đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị

TT

Tỉnh

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Tổng

1

Luông pha băng

5

5

5

5

5

5

30

2

U đom xay

5

5

5

5

5

5

30

3

Phong sa ly

5

5

5

5

5

5

30

 

Tổng cộng

15

15

15

15

15

15

90

6. Kinh phí đào tạo

Định mức đào tạo học sinh, cán bộ Lào tại Điện Biên: Thực hiện theo Quyết định: 01/2007/QĐ-UBND , ngày 16/01/2007 của UBND tỉnh, về việc ban hành chính sách đào tạo học sinh Lào tại Điện Biên, giai đoạn 2006-2010; Quyết định số: 14/2008/QĐ- UBND, ngày 29/9/2008 về việc nâng mức tiền ăn cho lưu học sinh Lào tại tỉnh Điện Biên, ước tính khoảng 19.000.000 đồng/người/năm học (trong đó: đào tạo tiếng Việt 01 năm; chuyên ngành cao đẳng 03 năm; trung cấp lý luận chính trị 02 năm)

6.1. Đào tạo tiếng Việt:

75 người x 6 năm x 19.000.000 đồng/người/năm = 8.550.000.000đ

6.2. Đào tạo chuyên ngành hệ Cao đẳng:

75 người x 19.000.000 đồng/người/năm x 3 năm = 4.275.000.000/khóa

4.275.000.000/khóa x 6 khóa = 25.650.000.000đ

6.3. Đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị

15 người x 18.000.000 đồng/người/năm x 1 năm = 285.000.000đ/ khóa

2850.000.000đ/ khóa x 6 khóa = 1.710.000.000đ

Tổng cộng: mục 1 + 2 + 3 = 35.910.000.000đ

Tổng kinh phí thực hiện Đề án: Ước tính khoảng 35.910.000.000 đồng (bằng chữ: ba mươi năm tỷ chín trăm mười triệu đồng)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan Thường trực Đề án chủ trì, tham mưu và tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm, dự toán kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Phối hợp với ngành Giáo dục các tỉnh Bắc Lào và các ngành liên quan của tỉnh Điện Biên tổ chức tuyển sinh, phân ngành đào tạo cho học sinh Lào học tại Điện Biên;

- Chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan tuyển học sinh tỉnh Điện Biên sang học tại Lào, giúp UBND tỉnh quản lý toàn diện lưu học sinh tỉnh Điện Biên học tại Lào.

2. Các trường Cao đẳng: Y tế, Sư phạm, Kinh tế - Kỹ thuật và Trường Chính trị tỉnh thực hiện nhiệm vụ đào tạo học sinh theo chuyên ngành đã được UBND tỉnh phân bổ hàng năm. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo).

3. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan đến công tác đào tạo và khám chữa bệnh, theo dõi sức khỏe cho học sinh Lào trong quá trình đào tạo tại tỉnh Điện Biên theo chế độ hiện hành của nhà nước.

4. Sở Nội vụ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ sinh viên của tỉnh Điện Biên tốt nghiệp trường đại học Xu Pha Nu Vông (từ Sở Giáo dục và Đào tạo). Xây dựng phương án tuyển dụng sinh viên đã tốt nghiệp vào các cơ quan trong tỉnh theo Nghị định số: 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ, quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư liên tịch số: 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BNV-UBDT ngày 07/4/2008, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 134/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

5. Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các thủ tục về việc xuất nhập cảnh, tiếp nhận, quản lí học sinh Lào.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu công tác kế hoạch và thực hiện các chế độ, chính sách cho người học theo đề án, giai đoạn và từng năm./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1531/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Đề án Hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2010-2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.501
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.229.90