Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1476/QĐ-BGDĐT 2018 giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia

Số hiệu: 1476/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 17/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Chính thức công bố danh sách 63 cụm thi THPT quốc gia năm 2018

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định 1476/QĐ-BGDĐT về giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018.

Theo đó, công bố danh sách 63 cụm thi THPT quốc gia năm 2018 điển hình như:

- Cụm thi số 1 tại thành phố Hà Nội:

+ Đơn vị chủ trì: Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội;

+ Đơn vị phối hợp: Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Hà Nội, trường Đại học Y Hà Nội,...
 
- Cụm thi số 2 tại thành phố Hồ Chí Minh:

+ Đơn vị chủ trì: Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh;

+ Đơn vị phối hợp: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, trường Đại học Nguyễn Tất Thành,...

Sở GD&ĐT chủ trì cụm thi phối hợp với các trường trong danh sách tổ chức in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thông báo kết quả, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định.

Xem chi tiết Danh sách các cụm thi tại Quyết định 1476/QĐ-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 17/4/2018.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1476/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ PHỐI HỢP TỔ CHỨC THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 sửa đổi, bổ sung Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các đại học, học viện, các trường đại học, các trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên (gọi tắt là các trường, trong danh sách kèm theo) phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia theo đúng quy định của Quy chế THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì cụm thi phối hợp với các trường có tên trong danh sách ở Điều 1 tổ chức in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thông báo kết quả thi, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp THPT và báo cáo kết quả thi, kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, Hiệu trưởng các trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

DANH SÁCH CỤM THI
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 1476/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Cụm thi số 1 - Tại Thành phố Hà Nội

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội.

Đơn vị phối hợp:

- Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

- Trường Đại học Hà Nội;

- Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung;

- Trường Đại học Lâm nghiệp;

- Trường Đại học Y Hà Nội;

- Học viện Y Dược cổ truyền;

- Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội;

- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội;

- Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Cụm thi số 2 - Tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn vị phối hợp:

- Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Nguyễn Tất Thành;

- Trường Đại học Hoa Sen;

- Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng;

- Trường Đại học Văn Hiến;

- Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Cụm thi số 3 - Tại Thành phố Hải Phòng

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hải Phòng.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Hàng hải;

- Trường Đại học Y Dược Hải Phòng;

- Trường Đại học Hải Phòng;

- Trường Đại học Dân lập Hải Phòng;

- Trường Đại học Nội vụ;

Cụm thi số 4 - Tại Tỉnh Hà Giang

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang.

Đơn vị phối hợp:

- Học viện Ngân hàng;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang.

Cụm thi số 5 - Tại Tỉnh Cao Bằng

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Cao Bằng.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng.

Cụm thi số 6 - Tại Tỉnh Lai Châu

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Lai Châu.

Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Cụm thi số 7 - Tại Tỉnh Điện Biên

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Điện Biên.

Đơn vị phối hợp:

- Học viện Tài chính;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.

Cụm thi số 8 - Tại Tỉnh Lào Cai

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Lào Cai.

Đơn vị phối hợp:

- Viện Đại học mở Hà Nội;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.

Cụm thi số 9 - Tại Tỉnh Tuyên Quang

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Tuyên Quang.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Tân Trào;

- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên.

Cụm thi số 10 - Tại Tỉnh Lạng Sơn

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Lạng Sơn.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn;

- Học viện Báo chí - Tuyên truyền.

Cụm thi số 11 - Tại Tỉnh Bắc Kạn

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Kạn.

Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Cụm thi số 12 - Tại Tỉnh Thái Nguyên

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thái Nguyên.

Đơn vị phối hợp:

- Đại học Thái Nguyên;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.

Cụm thi số 13 - Tại Tỉnh Yên Bái

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Yên Bái.

Đơn vị phối hợp:

- Học viện Bưu chính viễn thông;

- Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái.

Cụm thi số 14 - Tại Tỉnh Sơn La

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Sơn La.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Tây Bắc;

- Trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

- Trường Cao đẳng Sơn La.

Cụm thi số 15 - Tại Tỉnh Phú Thọ

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Phú Thọ.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Hùng Vương;

- Trường Đại học Giao thông vận tải.

Cụm thi số 16 - Tại Tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2;

- Học viện Kỹ thuật Mật mã;

- Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.

Cụm thi số 17 - Tại Tỉnh Quảng Ninh

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Ninh.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh;

- Trường Đại học Hạ Long;

- Trường Đại học Luật Hà Nội;

- Trường Đại học Dược Hà Nội.

Cụm thi số 18 - Tại Tỉnh Bắc Giang

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Giang.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

- Học viện Nông Nghiệp Việt Nam;

- Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang;

- Trường Đại học Dân lập Phương Đông;

- Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự.

Cụm thi số 19 - Tại Tỉnh Bắc Ninh

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Ninh.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Thương mại;

- Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh;

- Học viện Ngân hàng cơ sở Bắc Ninh;

- Trường Sĩ quan chính trị;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh.

Cụm thi số 20 - Tại Tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hải Dương.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Xây dựng;

- Trường Đại học Hải Dương;

- Trường Đại học Sao đỏ;

- Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương;

- Trường Cao đẳng Hải Dương.

Cụm thi số 21 - Tại Tỉnh Hưng Yên

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hưng Yên.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên;

- Trường Đại học Tài chính Quảng trị kinh doanh;

- Học viện Hậu Cần.

Cụm thi số 22 - Tại Tỉnh Hòa Bình

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hòa Bình.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;

- Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình;

Cụm thi số 23 - Tại Tỉnh Hà Nam

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hà Nam.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

- Học viện Quản lí giáo dục;

- Phân hiệu trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại Hà Nam.

Cụm thi số 24 - Tại Tỉnh Nam Định

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Nam Định.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Ngoại thương;

- Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

- Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định;

- Trường Đại học Y tế Công cộng;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

Cụm thi số 25 - Tại Tỉnh Thái Bình

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thái Bình.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Y Dược Thái Bình;

- Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội;

- Trường Đại học Đại Nam;

- Trường Đại học Thái Bình;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

Cụm thi số 26 - Tại Tỉnh Ninh Bình

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Ninh Bình.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Lao động xã hội;

- Trường Đại học Sư phạm kĩ thuật Nam Định;

- Trường Đại học Hoa Lư.

Cụm thi số 27 - Tại Tỉnh Thanh Hóa

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thanh Hóa

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Hồng Đức;

- Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa;

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Trường Đại học Thủy lợi;

- Trường Đại học Điện lực.

Cụm thi số 28 - Tại Tỉnh Nghệ An

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Nghệ An

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Vinh;

- Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh;

- Trường Đại học Y Khoa Vinh;

- Trường Đại học Công nghiệp Vinh;

- Trường Đại học Thăng Long;

- Trường Đại học Công đoàn;

- Học viện hành chính Quốc gia;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

Cụm thi số 29 - Tại Tỉnh Hà Tĩnh

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hà Tĩnh

Đơn vị phối hợp:

- Học viện Thanh thiếu niên;

- Trường Đại học Kinh tế quốc dân;

- Trường Đại học Hà Tĩnh.

Cụm thi số 30 - Tại Tỉnh Quảng Bình

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Bình

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế;

- Trường Đại học Quảng Bình;

- Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Cụm thi số 31 - Tại Tỉnh Quảng Trị

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Trị

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế;

- Học viện Cảnh sát nhân dân;

- Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.

Cụm thi số 32 - Tại Tỉnh Thừa Thiên Huế

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thừa Thiên Huế

Đơn vị phối hợp:

- Đại học Huế;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Huế.

Cụm thi số 33 - Tại Thành phố Đà Nẵng

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nng

Đơn vị phối hợp:

- Đại học Đà Nng;

- Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nng;

- Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nng.

Cụm thi số 34 - Tại Tỉnh Quảng Nam

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Nam

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nng;

- Trường Đại học Nội vụ (cơ sở tại Quảng Nam);

- Trường Đại học Quảng Nam;

- Trường Đại học Kiến trúc Đà Nng;

- Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Đà Nng;

- Trường Đại học Đông Á.

Cụm thi số 35 - Tại Tỉnh Quảng Ngãi

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Ngãi

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nng;

- Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

- Phân hiệu Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi;

- Trường ĐH Tài chính - Kế toán.

Cụm thi số 36 - Tại Tỉnh Bình Định

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bình Định

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Quy Nhơn;

- Trường Đại học Quang Trung;

- Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Tp. Hồ Chí Minh;

- Trường CĐ Bình Định.

Cụm thi số 37 - Tại Tỉnh Phú Yên

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Phú Yên.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;

- Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nng;

- Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Tp. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Ngân hàng cơ sở Phú Yên;

- Trường Đại học Phú Yên.

Cụm thi số 38 - Tại Tỉnh Gia Lai

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Gia Lai.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh;

- Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh tại Gia Lai;

- Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn;

- Trường Sĩ quan Thông tin liên lạc;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.

Cụm thi số 39 - Tại Tỉnh Kon Tum

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Kon Tum.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Huế;

- Phân hiệu Đại học Đà Nng tại Kon Tum;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum.

Cụm thi số 40 - Tại Tỉnh Đắk Lắk

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đắk Lắk.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Tây Nguyên;

- Trường Đại học Duy Tân;

- Trường Đại học Buôn Ma Thuột;

- Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk.

Cụm thi số 41 - Tại Tỉnh Đắk Nông

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đắk Nông.

Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh.

Cụm thi số 42 - Tại Tỉnh Khánh Hòa

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Khánh Hòa.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Nha Trang;

- Trường Đại học Khánh Hòa;

- Học viện Hải quân;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang.

Cụm thi số 43 - Tại Tỉnh Ninh Thuận

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Ninh Thuận.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Tài chính Marketing;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận.

Cụm thi số 44 - Tại Tỉnh Bình Thuận

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bình Thuận.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học mở Tp. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Kinh tế tài chính Tp. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Phan Thiết.

Cụm thi số 45 - Tại Tỉnh Lâm Đồng

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Lâm Đồng.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Đà Lạt;

- Trường Đại học Văn Lang;

- Trường Đại học Yersin Đà Lạt;

- Trường CĐ SP Đà Lạt.

Cụm thi số 46 - Tại Tỉnh Bình Phước

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bình Phước.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước.

Cụm thi số 47 - Tại Tỉnh Bình Dương

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bình Dương.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Thủ Dầu Một;

- Trường Đại học Bình Dương.

Cụm thi số 48 - Tại Tỉnh Tây Ninh

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Tây Ninh.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

Cụm thi số 49 - Tại Tỉnh Đồng Nai

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đồng Nai.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Lạc Hồng;

- Trường Đại học Đồng Nai;

- Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai.

Cụm thi số 50 - Tại Tỉnh Long An

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Long An.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Tôn Đức Thắng;

- Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Long An.

Cụm thi số 51 - Tại Tỉnh Đồng Tháp

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đồng Tháp.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Đồng Tháp;

- Trường Đại học Lao động - Xã hội Cơ sở 2 tại Tp. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Cụm thi số 52 - Tại Tỉnh An Giang

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh An Giang.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học An Giang;

- Trường Đại học Nam Cần Thơ;

- Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông - Cơ sở 2;

- Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

Cụm thi số 53 - Tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cụm thi số 54 - Tại Tỉnh Tiền Giang

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Tiền Giang.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Tiền Giang;

- Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh.

Cụm thi số 55 - Tại Thành phố Cần Thơ

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố cần Thơ.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Cần Thơ;

- Trường Cao đẳng Cần Thơ.

Cụm thi số 56 - Tại Tỉnh Hậu Giang

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hậu Giang.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Cần Thơ;

- Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ;

- Trường Đại học Võ Trường Toản.

Cụm thi số 57 - Tại Tỉnh Bến Tre

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bến Tre.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Sài Gòn;

- Trường Đại học kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 phía Nam.

- Trường Cao đẳng Bến Tre

Cụm thi số 58 - Tại Tỉnh Vĩnh Long

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Vĩnh Long.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long;

- Trường Đại học Cửu Long;

- Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Tp. Hồ Chí Minh.

Cụm thi số 59 - Tại Tỉnh Trà Vinh

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Trà Vinh.

Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Trà Vinh.

Cụm thi số 60 - Tại Tỉnh Sóc Trăng

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Sóc Trăng

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Cần Thơ;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng.

Cụm thi số 61 - Tại Tỉnh Bạc Liêu

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bạc Liêu.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Bạc Liêu.

Cụm thi số 62 - Tại Tỉnh Kiên Giang

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Kiên Giang.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Kiên Giang;

- Trường Đại học Tây Đô;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang;

- Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh.

Cụm thi số 63 - Tại Tỉnh Cà Mau

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Cà Mau.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Y dược Cần Thơ;

- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1476/QĐ-BGDĐT về giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia ngày 17/04/2018 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.889

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!