Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1475/QĐ-UBND về phê duyệt phương án xét tốt nghiệp trung học cơ sở, tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020

Số hiệu: 1475/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 25/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1475/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 25 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN XÉT TỐT NGHIỆP THCS, TUYỂN SINH THCS VÀ THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở;

Căn cứ văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Căn cứ văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;

Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định về tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 49/TTr- SGD&ĐT ngày 21/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án xét tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), tuyển sinh THCS và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020, như sau:

1. Xét tốt nghiệp THCS:

- Số đợt xét trong năm: 01 đợt.

- Thời gian: 02 ngày, ngày 09/7 và ngày 10/7/2020.

- Tổ chức xét duyệt: mỗi trường phổ thông có cấp học THCS thành lập 01 Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS; mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập 01 Hội đồng xét duyệt kết quả tốt nghiệp THCS.

2. Tuyển sinh THCS, THPT:

2.1. Tuyển sinh vào lớp 6 THCS:

- Đối tượng tuyển sinh: học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình tiểu học.

- Phương thức tuyển sinh: xét tuyển. Trường hợp có số học sinh đăng ký vào lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh thì có thể thực hiện phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT:

a) Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai:

- Địa bàn tuyển sinh: toàn tỉnh.

- Phương thức tuyển sinh: thi tuyển.

- Đối tượng dự thi: học sinh học và tốt nghiệp cấp THCS trên địa bàn tỉnh Lào Cai có đủ điều kiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức tuyển sinh:

+ Thời gian thi: 03 ngày, từ ngày 18/7 đến ngày 20/7/2020.

+ Môn thi: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc) và môn chuyên.

+ Hình thức thi: đề thi theo hình thức tự luận; đề thi môn Ngoại ngữ kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan; đề thi môn chuyên Ngoại ngữ thi đủ các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết; đề thi môn Ngoại ngữ không chuyên thi 02 kỹ năng: Đọc và Viết.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập các Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng duyệt tuyển sinh vào trường THPT Chuyên.

+ Đăng ký dự thi: thí sinh có nguyện vọng thi tuyển vào trường THPT Chuyên đăng ký dự thi tại Hội đồng thi tuyển sinh trường THPT Chuyên. Học sinh không trúng tuyển vào trường THPT Chuyên được sử dụng kết quả thi của 03 môn không chuyên (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ) để dự tuyển vào các trường THPT khác, kể cả trường THPT dân tộc nội trú theo đối tượng quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đăng ký dự thi vào các lớp chuyên của trường THPT Chuyên.

+ Nguyên tắc xét tuyển: tuyển theo điểm xét tuyển lấy từ cao xuống thấp cho tới khi đủ chỉ tiêu được giao.

b) Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT không chuyên:

- Địa bàn tuyển sinh: Trường THPT thực hiện tuyển sinh trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể địa bàn tuyển sinh của các trường trong cùng huyện, thị xã, thành phố, riêng trường THPT số 1 thành phố Lào Cai tuyển sinh trong địa bàn toàn tỉnh.

- Phương thức tuyển sinh:

+ Xét tuyển: đối với 08 trường, gồm: THPT số 2 Bắc Hà; THPT số III Bảo Yên; THPT số 2 Bát Xát; THCS & THPT Bát Xát; THPT số 3 Mường Khương; THPT số 2 Sa Pa; THPT số 2 Si Ma Cai và THPT số 4 Văn Bàn.

+ Thi tuyển: các trường THPT còn lại.

- Đối tượng tuyển sinh: thực hiện theo quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức tuyển sinh:

+ Thời gian thi: 02 ngày, từ ngày 18/7 đến ngày 19/7/2020.

+ Môn thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc).

+ Hình thức thi: đề thi theo hình thức tự luận; đề thi môn Ngoại ngữ kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan; đề thi có 02 kỹ năng: Đọc và Viết.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập tại mỗi trường 01 Hội đồng tuyển sinh. Các trường tuyển sinh theo phương thức thi tuyển thành lập thêm 01 Hội đồng coi thi, 01 Hội đồng chấm thi (trừ các trường chấm thi tập trung). Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập 01 Hội đồng chấm thi tập trung cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường THPT trên địa bàn thành phố Lào Cai.

+ Đăng ký dự thi, xét tuyển: theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Nguyên tắc xét tuyển: số chỉ tiêu còn lại (sau khi tuyển thẳng) được tuyển theo điểm xét tuyển lấy từ cao xuống thấp cho tới khi đủ chỉ tiêu được giao.

- Chế độ tuyển thẳng: thực hiện theo quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (không thực hiện chế độ tuyển thẳng đối với trường THPT số 1 thành phố Lào Cai).

c) Tuyển sinh vào lớp 10 các trường phổ thông dân tộc nội trú:

- Địa bàn tuyển sinh: Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh tuyển sinh trong địa bàn toàn tỉnh; các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT tuyển sinh trên địa bàn huyện, thị xã. Học sinh thuộc địa bàn thành phố Lào Cai (nếu đủ điều kiện) có thể đăng ký dự thi vào trường phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT huyện Bảo Thắng, số học sinh trúng tuyển không quá 10 học sinh.

- Đối tượng tuyển sinh: theo Quyết định 858/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Phương thức tuyển sinh: thi tuyển.

- Tổ chức tuyển sinh:

+ Môn thi, thời gian thi: như các trường THPT không chuyên.

+ Đăng ký dự thi: (1) Thí sinh có nguyện vọng thi tuyển vào trường THPT dân tộc nội trú tỉnh: đăng ký và dự thi tại Hội đồng thi trường THPT dân tộc nội trú tỉnh. (nếu không trúng tuyển thì được sử dụng kết quả để dự tuyển vào các trường THPT khác); (2) Thí sinh có nguyện vọng thi tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT các huyện, thị xã: đăng ký và dự thi tại Hội đồng thi trường phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT các huyện, thị xã (nếu không trúng tuyển thì được sử dụng kết quả để dự tuyển vào các trường THPT khác theo quy định).

- Nguyên tắc xét tuyển:

+ Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh: số chỉ tiêu còn lại (sau khi tuyển thẳng) được tuyển theo điểm xét tuyển lấy từ cao xuống thấp cho tới khi đủ chỉ tiêu được giao.

+ Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT huyện, thị xã: sau khi tuyển thẳng, số chỉ tiêu còn lại tuyển 80% theo điểm xét tuyển lấy từ cao xuống thấp, 20% xét tuyển dựa trên cơ cấu dân tộc, vùng miền kết hợp với điểm xét tuyển.

- Chế độ tuyển thẳng: thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2.3. Quy định về điểm cộng ưu tiên, khuyến khích và đối tượng tuyển thẳng:

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ quy chế tuyển sinh và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn chi tiết.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (QĐ);
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh ;
- CVP, PCVP3;
- Lưu: VT, TH1, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1475/QĐ-UBND về phê duyệt phương án xét tốt nghiệp trung học cơ sở, tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


32

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112