Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 146/2006/QĐ-TTg về việc chuyển loại hình trường đại học, cao đẳng bán công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 146/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 22/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 146/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHUYỂN LOẠI HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG BÁN CÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Cho phép chuyển loại hình hoạt động của các trường đại học, cao đẳng bán công sang các loại hình sau:

1. Trường Đại học bán công Marketing, Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng, Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp và Trường Cao đẳng bán công Hoa Sen chuyển sang loại hình trường đại học, cao đẳng tư thục.

2. Trường Đại học Mở bán công thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang loại hình trường đại học công lập để thực hiện nhiệm vụ giáo dục từ xa.

3. Các trường đại học, cao đẳng được nêu tại khoản 1, 2 Điều này được quyết định ghi hay không ghi cụm từ xác định loại hình trường trong tên gọi của trường.

Điều 2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan ban hành quy định, hướng dẫn việc chuyển loại hình hoạt động của trường đại học, cao đẳng được quy định tại Điều 1 Quyết định này.
Việc chuyển đổi loại hình hoạt động của các trường phải bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý, rõ ràng, minh bạch và đúng quy định về tài chính, tài sản; bảo đảm các quyền lợi chính đáng của viên chức, người lao động và của người học, phù hợp với Điều lệ trường đại học, quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục do Thủ tướng Chính phủ ban hành, quy chế tổ chức và hoạt động của trường cao đẳng tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Việc xử lý vốn, tài sản và đất đai hiện có của nhà trường được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thời hạn chuyển đổi: hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2007.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Hiệu trưởng các trường nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 


Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- Các trường nêu tại Điều 1;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KG (5b). Trang

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 
 

Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 146/2006/QĐ-TTg về việc chuyển loại hình trường đại học, cao đẳng bán công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.509

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5