Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Mai Thanh Thắng
Ngày ban hành: 10/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2015/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG MẦM NON, MẪU GIÁO CHUYỂN SANG TRƯỜNG CÔNG LẬP (ĐỢT 3 - THỰC HIỆN NĂM 2014) THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2011/QĐ-UBND NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Công văn số 74/HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thỏa thuận bổ sung Trường Mầm non Tam Quan Bắc vào Danh sách các trường mầm non, mẫu giáo đề nghị chuyển sang Trường công lập (đợt 3);

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Danh sách các trường mầm non, mẫu giáo chuyển sang trường công lập, Đợt 3 - Thực hiện năm 2014 (theo Phụ lục đính kèm).

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính.

Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2015.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG MẦM NON, MẪU GIÁO BÁN CÔNG CHUYỂN SANG CÔNG LẬP

( Đợt 3 - Thực hiện năm 2014)

TT

Tên trường

Ghi chú

 

 

 

Huyện Tuy Phước ( 02 trường )

Giữ nguyên theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh

 

1

Trường MG xã Phước Lộc

 

2

Trường MG xã Phước Nghĩa

 

 

Huyện Phù Mỹ ( 03 trường )

 

1

Trường MG xã Mỹ Hiệp

 

2

Trường MG xã Mỹ Chánh

 

3

Trường MG xã Mỹ Quang

 

 

Huyện Hoài Nhơn ( 06 trường )

 

1

Trường MG xã Hoài Tân

 

2

Trường MG xã Hoài Xuân

 

3

Trường MG xã Hoài Sơn

 

4a

Trường Mẫu giáo Tam Quan Bắc

Điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định này

 

4b

Trường Mầm non Tam Quan Bắc

 

5

Trường Mẫu giáo xã Hoài Hương

Giữ nguyên theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh

 

 

Thị xã An Nhơn ( 10 trường )

 

1

Trường MG xã Nhơn Thành

 

2

Trường MG xã Nhơn Lộc

 

3

Trường MG xã Nhơn Hòa

 

4

Trường MG xã Nhơn Hưng

 

5

Trường MG xã Nhơn An

 

6

Trường MG xã Nhơn Phúc

 

7

Trường MG xã Nhơn Khánh

 

8

Trường MG xã Nhơn Hậu

 

9

Trường MG xã Nhơn Thọ

 

10

Trường MG xã Nhơn Phong

 

 

Huyện Tây Sơn ( 01 trường )

 

1

Trường MG xã Bình Thành

 

 

Huyện Phù Cát ( 03 trường )

 

1

Trường MG xã Cát Hanh

 

2

Trường MG xã Cát Trinh

 

3

Trường MG xã Cát Tân

 

 

Thành phố Quy Nhơn ( 04 trường )

 

1

Trường MG phường Nhơn Phú

 

2

Trường MG phường Nhơn Bình

 

3

Trường MG phường Bùi Thị Xuân

 

4

Trường MG phường Trần Quang Diệu

 

Tổng cộng : 29 trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2015/QĐ-UBND ngày 10/07/2015 điều chỉnh Danh sách các trường mầm non, mẫu giáo chuyển sang trường công lập (Đợt 3 - Thực hiện năm 2014) theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.556

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.244.170