Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 14/2008/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 07/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 14/2008/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ trường mầm non.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 27/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 20 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 31/2005/ QĐ-BGD&ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện tối thiểu cho các lớp mầm non, lớp mẫu giáo và nhóm trẻ độc lập có nhiều khó khăn ở những nơi không đủ điều kiện thành lập trường mầm non.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Uỷ ban VHGD-TNTN&NĐ của Quốc hội;
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Tư pháp (Cục K.tr. VBQPPL);
- Công báo;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDMN.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

ĐIỀU LỆ

TRƯỜNG MẦM NON
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Điều lệ Trường mầm non quy định về: Vị trí, nhiệm vụ, tổ chức và quản lý trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ; Chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tài sản của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; Giáo viên và nhân viên; Trẻ em; Quan hệ giữa trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập với gia đình và xã hội.

2. Điều lệ này áp dụng đối với trường mầm non và trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục mầm non.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

1. Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật.

3. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

4. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

5. Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá hoặc theo yêu cầu tối thiểu đối với vùng đặc biệt khó khăn.

6. Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

7. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

8. Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các loại hình của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Trường mầm non, trường mẫu giáo (sau đây gọi chung là nhà trường), nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được tổ chức theo các loại hình: công lập, dân lập và tư thục.

1. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo công lập do cơ quan Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.

2. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo kinh phí hoạt động và được chính quyền địa phương hỗ trợ.

3. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Điều 4. Phân cấp quản lý nhà nước đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

1. Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) quản lý nhà trường, nhà trẻ công lập trên địa bàn.

2. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) quản lý nhà trường, nhà trẻ dân lập; nhà trường, nhà trẻ tư thục và các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn.

3. Phòng giáo dục và đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với mọi loại hình nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn.

Điều 5. Tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo dân lập; nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục; giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật

Tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo dân lập; nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục; giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật thực hiện theo các quy định của Điều lệ này và Quy chế tổ chức, hoạt động của trường mầm non dân lập; Quy chế tổ chức, hoạt động của trường mầm non tư thục; Quy định về giáo dục hoà nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chương 2:

VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON, TRƯỜNG MẪU GIÁO, NHÀ TRẺ

Điều 6. Vị trí, nhiệm vụ của nhà trường, nhà trẻ

1. Nhà trường, nhà trẻ có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

2. Nhà trường, nhà trẻ hỗ trợ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên cùng một địa bàn theo sự phân công của cấp có thẩm quyền và thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điều 2 của Điều lệ này.

Điều 7. Tên nhà trường, nhà trẻ; biển tên nhà trường, nhà trẻ

1.Tên nhà trường, nhà trẻ được quy định như sau:

Trường mầm non (hoặc trường mẫu giáo hoặc nhà trẻ) và tên riêng của nhà trường, của nhà trẻ.

Không ghi loại hình nhà trường, nhà trẻ công lập, dân lập hay tư thục.

Tên nhà trường, nhà trẻ được ghi trên quyết định thành lập nhà trường, nhà trẻ, con dấu, biển tên nhà trường, nhà trẻ và các giấy tờ giao dịch.

2. Biển tên nhà trường, nhà trẻ

a) Góc trên bên trái

- Dòng thứ nhất : Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tên riêng của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đó;

- Dòng thứ hai: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

b) Ở giữa: Tên nhà trường, nhà trẻ theo quy định tại khoản 1 của Điều này;

c) Cuối cùng: Địa chỉ, số điện thoại, số quyết định thành lập hoặc số giấy phép thành lập của nhà trường, nhà trẻ.

Điều 8. Điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ

Nhà trường, nhà trẻ được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập khi đảm bảo các điều kiện sau:

1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đi học.

2. Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 15 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

3. Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại các Điều 16, Điều 17 và Điều 38 của Điều lệ này.

4. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại Chương 4 của Điều lệ này.

Điều 9. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ công lập và cho phép thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục.

Điều 10. Hồ sơ và thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ

1. Hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ gồm:

a) Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ;

b) Tờ trình về Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; Dự thảo quy chế hoạt động của nhà trường, nhà trẻ;

c) Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc thành lập nhà trường, nhà trẻ;

d) Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu có);

đ) Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng.

2.Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ:

a) Uỷ ban Nhân dân cấp xã đối với nhà trường, nhà trẻ công lập; tổ chức và cá nhân đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 của Điều này;

b) Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, xem xét các điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ theo quy định tại Điều 8 của Điều lệ này. Sau khi xem xét, nếu thấy đủ điều kiện, phòng giáo dục và đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ thành lập nhà trường, nhà trẻ đến Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

c) Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục theo quy định.

Trường hợp chưa quyết định thành lập nhà trường, nhà trẻ hoặc chưa cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho phòng giáo dục và đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

Điều 11. Sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể nhà trường, nhà trẻ

1. Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ

a) Việc sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;

- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

- Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ;

c) Hồ sơ, trình tự, thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ để thành lập nhà trường, nhà trẻ mới được thực hiện theo các quy định tại Điều 10 của Điều lệ này.

2. Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ

a) Việc đình chỉ hoạt động của nhà trường, nhà trẻ được thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- Ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ em và cán bộ, giáo viên của nhà trường, nhà trẻ;

- Vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

- Không bảo đảm hoạt động bình thường của nhà trường, nhà trẻ.

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định đình chỉ hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

Trong quyết định đình chỉ hoạt động của nhà trường, nhà trẻ phải ghi rõ lý do đình chỉ hoạt động, quy định rõ thời gian đình chỉ; các biện pháp bảo đảm quyền lợi của trẻ em, cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Quyết định đình chỉ hoạt động của nhà trường, nhà trẻ phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;

c) Hồ sơ, trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động hoặc cho phép hoạt động trở lại đối với nhà trường, nhà trẻ tuân theo các bước sau:

- Uỷ ban nhân dân cấp xã lập biên bản gửi phòng giáo dục và đào tạo về việc nhà trường, nhà trẻ vi phạm quy định tại điểm a, khoản 2 của Điều này;

- Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra, xác nhận lý do đình chỉ hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định;

- Sau thời gian đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào biên bản xác nhận của các cơ quan chức năng để xem xét, quyết định cho phép trường hoạt động trở lại.

3. Giải thể nhà trường, nhà trẻ

a) Nhà trường, nhà trẻ bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường, nhà trẻ, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ;

- Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

- Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

- Theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ;

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ.

Trong quyết định giải thể phải nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của trẻ em, cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Hồ sơ sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ bao gồm:

a) Đề án về sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ;

b) Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ;

c) Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.

Việc gửi hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ thẩm định, thẩm tra về thủ tục và hồ sơ, thời hạn giải quyết về sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ được thực hiện như đối với việc thành lập nhà trường, nhà trẻ.

Điều 12. Điều kiện và thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; sáp nhập, chia, tách, đình chỉ, giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp phép trên cơ sở có ý kiến bằng văn bản của phòng giáo dục và đào tạo đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

2. Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập khi đảm bảo các điều kiện sau:

a) Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình;

b) Có giáo viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 38 của Điều lệ này;

c) Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu theo quy định tại Điều 31, Điều 32, Điều 33 của Điều lệ này.

3. Thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập :

a) Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã gồm: tờ trình đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ngư­ời dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục đó;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, xem xét hồ sơ và có văn bản gửi phòng giáo dục và đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

c) Phòng giáo dục và đào tạo có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. Việc cho phép thành lập hoặc không cho phép thành lập phải được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản trong thời hạn không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

4. Biển tên lớp mẫu giáo, nhóm trẻ độc lập

Biển tên lớp mẫu giáo, nhóm trẻ độc lập được quy định như sau:

- Góc trên bên trái: Uỷ ban nhân dân xã/ phường, thị trấn và tên riêng của xã phường, thị trấn đó;

- Ở giữa: Lớp mẫu giáo, nhóm trẻ và tên riêng của lớp mẫu giáo, nhóm trẻ; Không ghi loại hình lớp mẫu giáo, nhóm trẻ công lập, dân lập hay tư thục.

- Cuối cùng: Địa chỉ, số điện thoại, số quyết định thành lập hoặc số giấy phép thành lập của lớp mẫu giáo, nhóm trẻ.

5. Sáp nhập, chia, tách, đình chỉ, giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

a) Việc sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình;

- Bảo đảm quyền lợi của giáo viên và nhân viên;

- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

b) Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp phép sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

c) Hồ sơ, trình tự, thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập để thành lập trường mới được thực hiện theo các quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Điều lệ này;

d) Đình chỉ, giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

- Uỷ ban nhân dân cấp xã lập biên bản gửi phòng giáo dục và đào tạo về việc các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 11 của Điều lệ này; Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra, xác nhận lý do đình chỉ hoạt động đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập và có ý kiến để Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định đình chỉ hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

- Sau thời gian đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã căn cứ vào biên bản xác nhận của phòng giáo dục và đào tạo để xem xét, quyết định cho phép các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động trở lại;

- Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập bị giải thể và thu hồi giấy phép hoạt động nếu xảy ra các trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này.

Điều 13. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

1.Trẻ em được tổ chức theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo.

a) Đối với nhóm trẻ: trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ. Số trẻ tối đa trong một nhóm trẻ được quy định như sau:

- Nhóm trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi: 15 trẻ;

- Nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi: 20 trẻ;

- Nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi: 25 trẻ.

b) Đối với lớp mẫu giáo: Trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo. Số trẻ tối đa trong một lớp mẫu giáo được quy định như sau:

- Lớp mẫu giáo 3- 4 tuổi: 25 trẻ;

- Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi: 30 trẻ;

- Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi: 35 trẻ.

c) Nếu số lượng trẻ em trong mỗi nhóm, lớp không đủ 50% so với số trẻ tối đa được quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1 của Điều này thì được tổ chức thành nhóm trẻ ghép hoặc lớp mẫu giáo ghép;

d) Khi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có một trẻ khuyết tật học hòa nhập thì sĩ số của lớp được giảm năm trẻ. Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo không quá hai trẻ cùng một loại tật.

đ) Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có đủ số lượng giáo viên theo quy định hiện hành. Nếu nhóm, lớp có từ 2 giáo viên trở lên thì phải có 1 giáo viên phụ trách chính.

2. Tuỳ theo điều kiện địa phương, nhà trường, nhà trẻ có thể có thêm nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo ở những địa bàn khác nhau để thuận tiện cho trẻ đến trường, đến nhà trẻ (gọi là điểm trường). Hiệu trưởng phân công một phó hiệu trưởng hoặc một giáo viên phụ trách lớp phụ trách điểm trường. Mỗi trường, mỗi nhà trẻ không có quá 7 điểm trường.

Điều 14. Tổ chuyên môn

1. Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, người làm công tác thiết bị giáo dục và cấp dưỡng. Tổ chuyên môn có tổ trưởng và tổ phó.

2. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn gồm:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chư­ơng trình, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác;

b) Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường, nhà trẻ;

c) Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên.

3. Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ ít nhất hai tuần một lần.

Điều 15. Tổ văn phòng

1. Tổ văn phòng gồm các nhân viên làm công tác y tế trường học, văn thư, kế toán và nhân viên khác.

2. Nhiệm vụ của tổ văn phòng gồm:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm nhằm phục vụ cho việc thực hiện các hoạt động của nhà trường, nhà trẻ về chăm sóc, dinh dưỡng;

b) Giúp hiệu trưởng quản lý tài chính, tài sản, lưu giữ hồ sơ của nhà trường, nhà trẻ;

c) Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường, nhà trẻ;

d) Tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên.

3. Tổ văn phòng sinh hoạt định kỳ ít nhất hai tuần một lần.

Điều 16. Hiệu trưởng

1. Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường, nhà trẻ.

2. Hiệu trưởng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm đối với nhà trường, nhà trẻ công lập; công nhận đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục theo đề nghị của Trưởng phòng giáo dục và đào tạo. Nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường công lập là 5 năm; hết nhiệm kỳ, hiệu trưởng được bổ nhiệm lại hoặc luân chuyển sang một nhà trường, nhà trẻ khác lân cận theo yêu cầu điều động. Sau mỗi năm học, hiệu trưởng được cấp có thẩm quyền đánh giá về công tác quản lý các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường, nhà trẻ.

3. Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) Có trình độ chuẩn được đào tạo là có bằng trung cấp sư phạm mầm non, có ít nhất 5 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non. Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận là Hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục mầm non ít hơn theo quy định;

b) Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý; có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khoẻ.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng

a) Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

b) Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường, nhà trẻ; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó. Đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;

c) Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định;

d) Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường, nhà trẻ;

đ) Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường, nhà trẻ; quyết định khen thưởng, phê duyệt kết quả đánh giá trẻ theo các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

e) Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia các hoạt động giáo dục 2 giờ trong một tuần; được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định;

f) Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường, nhà trẻ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ;

g) Thực hiện xã hội hoá giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

Điều 17. Phó Hiệu trưởng

1. Phó Hiệu trưởng là ngư­ời giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm đối với nhà trường, nhà trẻ công lập; công nhận đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục theo đề nghị của Trưởng phòng giáo dục và đào tạo.

2. Trường hạng I có 2 phó hiệu trưởng; trường hạng II có 1 phó hiệu trưởng; được bố trí thêm 1 phó hiệu trưởng nếu có từ 5 điểm trường hoặc có từ 20 trẻ em khuyết tật trở lên. Các hạng I, II của nhà trường, nhà trẻ được quy định tại Thông tư số 71/2007/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 28 tháng 11 năm 2007 liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ, hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

3. Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm phó hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) Có bằng trung cấp sư phạm mầm non, có ít nhất 3 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non. Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận phó hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục mầm non ít hơn theo quy định;

b) Có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khoẻ.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của phó hiệu trưởng:

a) Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công;

b) Điều hành hoạt động của nhà trường, nhà trẻ khi được hiệu trưởng uỷ quyền;

c) Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ trong một tuần; được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.

Điều 18. Hội đồng trường

1. Hội đồng trường đối với nhà trường, nhà trẻ công lập, Hội đồng quản trị đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục được gọi chung là Hội đồng trường. Hội đồng trường là tổ chức chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, nhà trẻ, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, nhà trẻ, gắn nhà trường, nhà trẻ với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục.

2. Cơ cấu tổ chức, nội quy hoạt động và thủ tục thành lập Hội đồng trường công lập:

a) Cơ cấu tổ chức:

Hội đồng trường công lập gồm: đại diện tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban giám hiệu (gồm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng), đại diện Công đoàn, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện các tổ chuyên môn, đại diện tổ văn phòng.

Hội đồng trường có Chủ tịch, Thư ký và các thành viên khác. Chủ tịch Hội đồng trường không nhất thiết là hiệu trưởng. Số lượng thành viên Hội đồng trường có 7 hoặc 9 người.

b) Nội quy hoạt động:

- Hội đồng trường họp thường kỳ ít nhất hai lần trong một năm học. Trong trường hợp cần thiết, khi Hiệu trưởng hoặc ít nhất một phần ba số thành viên Hội đồng trường đề nghị, Chủ tịch Hội đồng trường có quyền triệu tập phiên họp bất thường để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường, nhà trẻ. Chủ tịch Hội đồng trường có thể mời đại diện chính quyền và đoàn thể địa phương tham dự cuộc họp của Hội đồng trường khi cần thiết.

Phiên họp Hội đồng trường được công nhận là hợp lệ khi có mặt từ ba phần tư số thành viên của Hội đồng trường trở lên (trong đó có Chủ tịch hội đồng). Nghị quyết của Hội đồng trường được thông qua và có hiệu lực khi được ít nhất hai phần ba số thành viên có mặt nhất trí. Các nghị quyết của Hội đồng trường được công bố công khai trong toàn nhà trường, nhà trẻ;

- Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ có trách nhiệm thực hiện các nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng trường về những nội dung được quy định tại Khoản 3 của Điều này. Khi Hiệu trưởng không nhất trí với nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng trường, phải kịp thời báo cáo xin ý kiến cơ quan quản lý giáo dục cấp trên. Trong khi chờ ý kiến của cấp trên, Hiệu trưởng vẫn phải thực hiện theo nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng trường đối với những vấn đề không trái với pháp luật hiện hành và Điều lệ trường mầm non.

c) Thủ tục thành lập:

Căn cứ vào cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng trường, Hiệu trưởng tổng hợp danh sách nhân sự do tập thể giáo viên và các tổ chức, đoàn thể nhà trường, nhà trẻ giới thiệu, làm tờ trình đề nghị phòng giáo dục và đào tạo trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập Hội đồng trường. Chủ tịch Hội đồng trường do các thành viên hội đồng bầu ra; Thư ký hội đồng trường do Chủ tịch hội đồng trường chỉ định. Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là 5 năm. Hằng năm, nếu có sự thay đổi về nhân sự, Hiệu trưởng làm văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định bổ sung, kiện toàn Hội đồng trường.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường công lập:

a) Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch đầu tư và phát triển của nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn và từng năm học;

b) Quyết nghị về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của nhà trường, nhà trẻ; giới thiệu người để bổ nhiệm làm hiệu trưởng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

c) Giám sát các hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần, cơ cấu tổ chức, thủ tục thành lập và nội quy hoạt động của Hội đồng quản trị đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập; nhà trường, nhà trẻ tư thục được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục.

Điều 19. Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng tư vấn

1. Hội đồng thi đua khen thưởng do Hiệu trưởng thành lập vào đầu mỗi năm học. Hiệu trưởng là Chủ tịch hội đồng thi đua, khen thưởng. Các thành viên của hội đồng gồm: Phó Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng.

Hội đồng thi đua khen thưởng giúp Hiệu trưởng tổ chức phong trào thi đua, đề nghị danh sách khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ em trong nhà trường, nhà trẻ.

Hội đồng thi đua khen thưởng họp vào cuối học kỳ và cuối năm học.

2. Trường hợp cần thiết, hiệu trưởng có thể thành lập các Hội đồng tư vấn giúp Hiệu trưởng về chuyên môn, quản lý nhà trường. Nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần và thời gian hoạt động của các hội đồng tư vấn do Hiệu trưởng quy định.

Điều 20. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và đoàn thể trong nhà trường, nhà trẻ

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trường lãnh đạo nhà trường, nhà trẻ và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng.

2. Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác hoạt động trong nhà trường, nhà trẻ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của từng tổ chức nhằm giúp nhà trường, nhà trẻ thực hiện mục tiêu giáo dục.

Điều 21. Quản lý tài sản, tài chính

1. Quản lý tài sản của nhà trường, nhà trẻ tuân theo các quy định của pháp luật. Mọi thành viên trong nhà trường, nhà trẻ có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản nhà trường, nhà trẻ.

2. Việc quản lý thu, chi từ các nguồn tài chính của nhà trường, nhà trẻ thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương 3:

CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ EM

Điều 22. Chương trình giáo dục, kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục

1. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thực hiện chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em căn cứ vào chương trình, hướng dẫn nhiệm vụ năm học và điều kiện của từng địa phương.

2. Đối với trẻ khuyết tật được nhà trường, nhà trẻ thực hiện kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục linh hoạt, phù hợp với khả năng của từng cá nhân và theo Quy định về giáo dục hoà nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật.

Điều 23. Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi và tài liệu phục vụ chương trình giáo dục mầm non

1. Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi và tài liệu hướng dẫn được sử dụng trong nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập có trách nhiệm trang bị thiết bị, đồ dùng, đồ chơi và tài liệu phục vụ chương trình giáo dục mầm non; khuyến khích giáo viên sử dụng tài liệu, thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

3. Tài liệu hướng dẫn chăm sóc trẻ khuyết tật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 24. Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

1. Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ được tiến hành thông qua các hoạt động theo quy định của chương trình giáo dục mầm non.

2. Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ bao gồm: chăm sóc dinh dưỡng; chăm sóc giấc ngủ; chăm sóc vệ sinh; chăm sóc sức khoẻ và đảm bảo an toàn.

3. Hoạt động giáo dục trẻ bao gồm: hoạt động chơi; hoạt động học; hoạt động lao động; hoạt động ngày hội, ngày lễ.

4. Hoạt động giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật trong nhà trường, nhà trẻ tuân theo Quy định về giáo dục trẻ em tàn tật, khuyết tật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

5. Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ còn thông qua hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho các cha mẹ trẻ và cộng đồng.

Điều 25. Hệ thống hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

1. Đối với nhà trường

a) Hồ sơ quản lý trẻ em;

b) Hồ sơ quản lý trẻ em học hoà nhập (nếu có);

c) Hồ sơ quản lý nhân sự;

d) Hồ sơ quản lý chuyên môn;

đ) Sổ lưu trữ các văn bản, công văn;

e) Hồ sơ quản lý tài sản, cơ sở vật chất, tài chính;

f) Hồ sơ quản lý bán trú.

2. Đối với giáo viên

a) Sổ kế hoạch giáo dục trẻ em;

b) Sổ theo dõi trẻ: điểm danh, khám sức khoẻ, theo dõi đánh giá trẻ;

c) Sổ chuyên môn: dự giờ, tham quan học tập, ghi chép các nội dung sinh hoạt chuyên môn;

d) Sổ theo dõi tài sản của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

Điều 26. Đánh giá kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

1. Kiểm tra định kỳ sức khoẻ trẻ em: hai lần trong một năm học.

2. Theo dõi biểu đồ tăng trưởng của trẻ em: trẻ dưới 24 tháng tuổi một tháng cân trẻ một lần; trẻ trên 24 tháng tuổi một quý cân trẻ một lần.

3. Đánh giá sự phát triển của trẻ em: căn cứ quy định về chuẩn phát triển trẻ em theo độ tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trẻ em khuyết tật học hoà nhập được đánh giá sự tiến bộ dựa vào mục tiêu kế hoạch giáo dục cá nhân.

Chương 4:

TÀI SẢN CỦA TRƯỜNG MẦM NON, TRƯỜNG MẪU GIÁO, NHÀ TRẺ, NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP

Mục I. TÀI SẢN CỦA TRƯỜNG MẦM NON, TRƯỜNG MẪU GIÁO, NHÀ TRẺ

Điều 27. Nhà trường, nhà trẻ

1. Nhà trường, nhà trẻ được đặt tại khu dân cư phù hợp quy hoạch chung, thuận lợi cho trẻ em đến nhà trường, nhà trẻ; đảm bảo các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường.

2. Độ dài đường đi của trẻ em đến nhà trường, nhà trẻ: đối với khu vực thành phố, thị xã, thị trấn, khu công nghiệp, khu tái định cư, khu vực ngoại thành, nông thôn không quá 1 km; đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 2km.

3. Diện tích khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ gồm: diện tích xây dựng; diện tích sân chơi; diện tích cây xanh, đường đi. Diện tích sử dụng đất bình quân tối thiểu 12m2 cho một trẻ đối với khu vực nông thôn và miền núi; 8m2 cho một trẻ đối với khu vực thành phố và thị xã.

4. Khuôn viên của nhà trường, nhà trẻ có tường bao ngăn cách với bên ngoài bằng gạch, gỗ, tre, kim loại hoặc cây xanh cắt tỉa làm hàng rào. Cổng chính của nhà trường, nhà trẻ có biển tên nhà trường, nhà trẻ theo quy định tại Điều 7 của Điều lệ này.

5. Cơ cấu khối công trình:

a) Yêu cầu chung

- Các công trình phải đảm bảo đúng quy cách về tiêu chuẩn thiết kế và các quy định về vệ sinh trường học hiện hành.

- Bố trí công trình cần đảm bảo độc lập giữa khối nhóm trẻ, lớp mẫu giáo với khối phục vụ; Đảm bảo an toàn và yêu cầu giáo dục với từng độ tuổi; Đảm bảo lối thoát hiểm khi có sự cố và hệ thống phòng cháy chữa cháy.

- Đảm bảo điều kiện cho trẻ em khuyết tật tiếp cận sử dụng.

b) Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

Số phòng của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được xây dựng tương ứng số nhóm, lớp theo các độ tuổi của nhà trường, nhà trẻ, đảm bảo mỗi nhóm, lớp có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em riêng. Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em gồm:

- Phòng sinh hoạt chung;

- Phòng ngủ;

- Phòng vệ sinh;

- Hiên chơi.

c) Khối phòng phục vụ học tập: phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng.

d) Khối phòng tổ chức ăn: khu vực nhà bếp và kho.

e) Khối phòng hành chính quản trị gồm:

- Văn phòng trường;

- Phòng hiệu trưởng;

- Phòng phó hiệu trưởng;

- Phòng hành chính quản trị;

- Phòng Y tế;

- Phòng bảo vệ;

- Phòng dành cho nhân viên;

- Khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên;

- Khu để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên.

6. Sân vườn gồm: sân chơi của nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi- cây xanh.

Điều 28. Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em

1. Phòng sinh hoạt chung: Đảm bảo 1,5 - 1,8m2 cho một trẻ; đủ ánh sáng tự nhiên và thoáng; nền nhà láng xi măng, lát gạch màu sáng hoặc gỗ. Được phép sử dụng phòng sinh hoạt chung làm nơi ăn, ngủ cho trẻ mẫu giáo. Phòng sinh hoạt chung có các thiết bị sau:

- Bàn, ghế của trẻ đúng quy cách và đủ cho số trẻ trong lớp;

- Bàn, ghế, bảng cho giáo viên;

- Hệ thống tủ, kệ, giá đựng đồ chơi, đồ dùng, tài liệu;

- Hệ thống đèn, hệ thống quạt.

2. Phòng ngủ: Đảm bảo 1,2 - 1,5m2 cho một trẻ; đảm bảo yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Phòng ngủ bao gồm các thiết bị sau:

- Giường, phản, chiếu, đệm, chăn, gối, màn, quạt tuỳ theo khí hậu từng miền;

- Hệ thống tủ, kệ, giá đựng các đồ dùng phục vụ trẻ em ngủ.

3. Phòng vệ sinh: Đảm bảo 0,4 - 0,6m2 cho một trẻ; đối với trẻ mẫu giáo có chỗ riêng cho trẻ em trai, trẻ em gái. Phòng vệ sinh có các thiết bị sau:

- Cho trẻ nhà trẻ:

+ Vòi nước rửa tay;

+ Ghế ngồi bô;

+ Có thể bố trí máng tiểu, bệ xí cho trẻ 24 - 36 tháng;

+ Vòi tắm;

+ Có thể có bể hoặc bồn chứa nước.

- Cho trẻ mẫu giáo:

+ Vòi nước rửa tay;

+ Chỗ đi tiểu và bệ xí cho trẻ em trai và trẻ em gái;

+ Vòi tắm;

+ Bể hoặc bồn chứa nước.

4. Hiên chơi

Đảm bảo 0,5 - 0,7m2 cho một trẻ, chiều rộng không dưới 2,1m; có lan can bao quanh cao 0,8-1m.

Điều 29. Nhà bếp

1. Đảm bảo 0,3- 0,35m2 cho một trẻ. Gồm có khu sơ chế, khu chế biến, khu nấu ăn, khu chia thức ăn; được thiết kế và tổ chức theo dây chuyền hoạt động một chiều.

2. Nhà bếp có các thiết bị sau đây:

a) Có đầy đủ đồ dùng phục vụ trẻ em ăn bán trú tại trường; Có dụng cụ chế biến thực phẩm đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm;

b) Có tủ lạnh để lưu mẫu thực phẩm của trẻ em ăn bán trú; Có đủ nước sử dụng, chất lượng nước phải được cơ quan Y tế kiểm định;

c) Đảm bảo việc xử lí các chất thải đúng quy định; Đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ.

Điều 30. Yêu cầu về thiết bị, đồ dùng đồ chơi, tài liệu

1. Nhà trường, nhà trẻ phải có đủ thiết bị, đồ chơi, đồ dùng cá nhân, tài liệu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sử dụng có hiệu quả trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

2. Nhà trường, nhà trẻ sử dụng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu ngoài danh mục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành phải đảm bảo tính giáo dục, an toàn, phù hợp với trẻ em mầm non.

3. Nhà trường, nhà trẻ phải có kế hoạch bảo quản, sửa chữa, thay thế, bổ sung, nâng cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu.

Mục II. TÀI SẢN CỦA NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP

Điều 31. Yêu cầu đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

1. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập không bị dột nát, được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố, an toàn, đủ ánh sáng tự nhiên, thoáng và sắp xếp gọn gàng. Nền nhà láng xi măng, lát gạch màu sáng hoặc bằng gỗ.

2. Diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em: đảm bảo ít nhất 1,5 m2 cho một trẻ. Có đủ nước sạch dùng cho sinh hoạt và đủ nước uống hàng ngày cho trẻ.

3. Có chỗ chơi, có hàng rào và cổng bảo vệ an toàn cho trẻ, có phòng vệ sinh ít nhất 0,4 m2 cho một trẻ và phương tiện phù hợp với lứa tuổi và đủ phục vụ.

4. Những nơi có tổ chức ăn cho trẻ phải có bếp riêng, an toàn, bếp đặt xa lớp mẫu giáo, nhóm trẻ; Đảm bảo phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện chế độ đăng kiểm thực phẩm.

Điều 32. Trang thiết bị đối với một nhóm trẻ độc lập

1. Có chiếu hoặc thảm cho trẻ ngồi chơi, giường nằm, chăn, gối, màn cho trẻ ngủ, dụng cụ đựng nước uống, giá để đồ chơi, giá để khăn và ca cốc cho trẻ, có đủ bô đi vệ sinh cho trẻ dùng; Một ghế cho giáo viên.

2. Có đủ thiết bị tối thiểu cho trẻ gồm: đồ chơi, đồ dùng và tài liệu phục vụ hoạt động chơi và chơi - tập có chủ đích.

3. Đủ đồ dùng cá nhân cho mỗi trẻ.

4. Có đồ dùng, tài liệu cho người nuôi dạy trẻ, gồm: bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; Sổ theo dõi trẻ; Sổ theo dõi tài sản của nhóm trẻ; Tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ.

Điều 33. Trang thiết bị đối với một lớp mẫu giáo độc lập

1. Có bàn, ghế đúng quy cách cho trẻ ngồi (đặc biệt đối với trẻ 5 tuổi): một bàn và hai ghế cho hai trẻ; Một bàn, một ghế và một bảng cho giáo viên; Kệ để đồ dùng, đồ chơi; Thùng đựng nước uống, nước sinh hoạt. Nếu lớp bán trú, có ván hoặc giường nằm, chăn, gối, màn, quạt phục vụ trẻ em ngủ.

2. Có đủ thiết bị tối thiểu cho trẻ bao gồm: đồ chơi, đồ dùng và tài liệu cho hoạt động chơi và học có chủ đích.

3. Đủ đồ dùng cá nhân cho mỗi trẻ.

4. Có đồ dùng, tài liệu cho giáo viên mẫu giáo gồm: bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; Sổ theo dõi trẻ; Sổ ghi chép tổ chức các hoạt động giáo dục của trẻ trong ngày; Tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ.

Chương 5:

GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

Điều 34. Giáo viên và nhân viên

Giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non là người làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Nhân viên là người làm nhiệm vụ phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Điều 35. Nhiệm vụ của giáo viên

1. Bảo vệ an toàn sức khoẻ, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

2. Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá và quản lý trẻ em; Chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

3. Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; G­ương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; Bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.

5. Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hoá; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

6. Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.

Điều 36. Nhiệm vụ của nhân viên

1. Thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch và sự phân công của Hiệu trưởng.

2. Thực hiện quy chế chuyên môn nghề nghiệp và chấp hành nội quy của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

3. Bảo đảm an toàn cho trẻ trong ăn uống và sinh hoạt tại nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến ăn uống cho trẻ, đảm bảo không để xảy ra ngộ độc đối với trẻ.

4. Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của bản thân và nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp.

5. Rèn luyện sức khỏe, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

6. Thực hiện nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.

Điều 37. Quyền của giáo viên và nhân viên

1. Đ­ược đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

2. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật khi được cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Được h­ưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo.

4. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự.

5. Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 38. Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên và nhân viên

Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non là có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non; Trình độ chuẩn được đào tạo của nhân viên y tế học đường, kế toán là có bằng tốt nghiệp trung cấp theo chuyên môn được giao; Đối với nhân viên thủ quỹ, thư viện, văn thư, nấu ăn, bảo vệ phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ được giao.

Điều 39. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên và nhân viên

1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải đáp ứng yêu cầu giáo dục đối với trẻ em.

2. Trang phục của giáo viên và nhân viên gọn gàng, sạch sẽ phù hợp với hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Điều 40. Các hành vi giáo viên và nhân viên không được làm

1. Các hành vi giáo viên không được làm:

a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp;

b) Xuyên tạc nội dung giáo dục;

c) Bỏ giờ; Bỏ buổi dạy; Tuỳ tiện cắt xén chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục;

d) Đối xử không công bằng đối với trẻ em;

e) Ép buộc trẻ học thêm để thu tiền;

f) Bớt xén khẩu phần ăn của trẻ em; Làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

2. Các hành vi nhân viên không được làm:

a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp;

b) Đối xử không công bằng đối với trẻ em;

c) Bớt xén khẩu phần ăn của trẻ em; Làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em.

Điều 41. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Giáo viên và nhân viên có thành tích được khen thư­ởng, được tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác theo quy định.

2. Giáo viên và nhân viên có hành vi vi phạm các quy định tại Điều lệ này thì tuỳ theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.

Chương 6:

TRẺ EM

Điều 42. Tuổi và sức khoẻ của trẻ em mầm non

1. Trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi được nhận vào nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

2. Không tiếp nhận trẻ em đang mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh bẩm sinh nguy hiểm vào học trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Điều 43. Quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em

1. Được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trẻ em khuyết tật học hòa nhập theo quy định và được lập kế hoạch giáo dục cá nhân.

2. Được chăm sóc sức khoẻ ban đầu; được khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.

3. Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu.

4. Được giảm phí đối với các dịch vụ vui chơi, giải trí công cộng.

5. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 44. Nhiệm vụ của trẻ em

1. Đi học đều; Tham gia đầy đủ các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục dành cho trẻ em; Thực hiện các quy định của nhà trường.

2. Có lời nói, cử chỉ lễ phép, có thói quen vệ sinh văn minh phù hợp lứa tuổi.

3. Trang phục sạch sẽ, gọn gàng, phù hợp lứa tuổi, thuận tiện cho các hoạt động vui chơi và học tập.

4. Giữ gìn vệ sinh cá nhân, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, nhà trường, nhà trẻ và nơi công cộng.

Điều 45. Khen thưởng, nhắc nhở

1. Trẻ em chăm, ngoan được khen ngợi, động viên, khích lệ.

2. Trẻ em mắc lỗi được giáo viên nhắc nhở và trao đổi với gia đình.

Chương 7:

QUAN HỆ GIỮA TRƯỜNG MẦM NON, TRƯỜNG MẪU GIÁO, NHÀ TRẺ, NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP VỚI GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Điều 46. Trách nhiệm của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

1. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập chủ động đề xuất biện pháp với cấp uỷ và chính quyền địa phương, phối hợp với gia đình và xã hội nhằm thống nhất quy mô, kế hoạch phát triển nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, các biện pháp giáo dục trẻ em và quan tâm giúp đỡ những trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

2. Phối hợp với cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân có liên quan nhằm:

a) Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ và cộng đồng; thực hiện phòng bệnh, khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ em trong nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

b) Huy động các nguồn lực của cộng đồng chăm lo sự nghiệp giáo dục mầm non; góp phần xây dựng cơ sở vật chất; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn; tạo điều kiện để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Điều 47. Trách nhiệm của gia đình

1. Thường xuyên liên hệ với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập để được thông báo kịp thời tình hình của trẻ em nhằm phối hợp trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

2. Tham gia các hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, nhà trường, nhà trẻ góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Điều 48. Ban đại diện cha mẹ trẻ em của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

1.Nhà trường, nhà trẻ có Ban đại diện cha mẹ trẻ em của từng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và Ban đại diện cha mẹ trẻ em của nhà trường, nhà trẻ. Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập có Ban đại diện cha mẹ trẻ em của từng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

2. Ban đại diện cha mẹ trẻ em được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

THE MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 14/2008/QD-BGDDT

Hanoi, April 7, 2008

 

DECISION

ON ENACTING THE STATUTES OF NURSERY SCHOOLS

THE MINISTER OF EDUCATION AND TRAINING

Pursuant to the Government's Decree No. 178/2007/ND-CP dated December 03, 2007 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of Ministries and Ministry-level agencies;

Pursuant to the Government's Decree No. 85/2003/ND-CP dated July 18, 2003 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training;

Pursuant to the Government's Decree No. 75/2006/ND-CP dated August 02, 2006 elaborating and providing guidance on the implementation of a number of articles of the Law on Education;

After considering the request of the Director of the Early Childhood Education Department,

HEREBY DECIDES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. This Decision shall enter into force after 15 days from the date of being published on the Official Gazette. This Decision shall supersede the Decision No. 27/2000/QD-BGD&DT of the Minister of Education and Training dated July 20, 2000 on enacting the statutes of nursery schools and the Decision No. 31/2005/ QD-BGD&DT of the Minister of Education and Training dated October 20, 2005 on enacting Regulations on the minimum conditions for operation of independent nursery classes, preschool education classes and preschool groups facing many difficulties in establishing nursery schools in underprivileged areas.

Article 3. Mr. (Mrs.) Chief of the Office, the Director of the Early Childhood Education Department, the Heads of relevant entities affiliated to the Ministry of Education and Training, the Presidents of the People’s Committees of centrally-governed cities and provinces, and the Directors of Departments of Education and Training, shall be responsible for enforcing this Decision.

 

 

PP. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Pham Vu Luan

 

STATUTES

OF NURSERY SCHOOLS
(Issued together with the Decision No. 14 /2008/QD-BGDDT of the Ministry of Education and Training dated April 7, 2008)

Chapter 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope and subjects of application

1. The Statutes of nursery schools provide for the status, duties, organization and management of nursery schools, preschools or preschool education establishments; child parenting, caring and training programs and activities; assets of nursery schools, preschools, preschool education establishments, or independent preschool education groups or classes; teachers and employees; children; relationship of nursery schools, preschools, or preschool education establishments, or independent preschool education groups or classes with families and society. 

2. These Statutes shall be applied to nursery schools and preschools, preschool education establishments, or independent preschool education groups and classes; natural and legal entities involved in preschool education activities. 

Article 2. Duties and powers of nursery schools, preschools, and preschool education establishments, or independent preschool education groups and classes

1. Make necessary arrangements for parenting, caring for and educating children aged between three months and six years by complying with the preschool education program adopted by the Minister of Education and Training 

2. Encourage preschool-aged children to go to school; develop inclusive education programs for disadvantaged and disabled children.  

3. Manage administrators, teachers and employees to fulfill their duties to foster, care for and educate children.

4. Mobilize, administer and utilize various resources in accordance with laws.

5. Develop facilities to meet standardization, modernization or minimum requirements for extremely disadvantaged areas.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Provide opportunities for administrators, teachers and employees and children to get involved in social responsibility and community contribution activities.

8. Conduct inspection of child fostering, care and education quality as provided by laws and regulations.

9. Perform other functions and powers in accordance with laws.

Article 3. Types of nursery schools, preschools, preschool education establishments, or independent preschool education groups and classes

Nursery schools and preschools (hereinafter referred to as preschool), and preschool education establishments, or independent preschool education groups and classes, shall be organized on a public, people-founded and private basis. 

1. Public preschools, preschool education establishments, groups and classes shall be established, equipped with facilities and provided with adequate budget for regular expenditure by state agencies.

2. People-founded preschools, preschool education establishments, groups and classes shall be established, equipped with facilities, provided with adequate operating budget by local communities, and accorded supports or subsidies by local governments.

3. Private preschools, preschool education establishments, groups and classes shall be established, equipped with facilities and provided with operating funds derived from nonstate budget.

Article 4. Delegation of authority over preschools, preschool education establishments, independent preschool education groups and classes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The People’s Committee of a commune, ward or commune-level town (hereinafter referred to as commune-level) shall exercise its delegated authority to manage people-founded preschools and preschool education establishments; private preschools, preschool education establishments, and independent preschool education groups and classes operating within these commune-level territories. 

3. The Division of Education and Training shall exercise its governmental authority concerning education matters in respect of preschools, preschool education establishments, independent preschool education groups and classes operating in areas that fall within its remit.

Article 5. Organization and operation of people-founded preschools, preschool education establishments, groups and classes; private preschools, preschool education establishments, groups and classes; inclusive education for disabled children

Organization and operation of people-founded preschools, preschool education establishments, groups and classes; private preschools, preschool education establishments, groups and classes; inclusive education for disabled children, shall be subject to regulations set out in these Statutes, organizational and operational rules of people-funded nursery schools; organizational and operational rules of private nursery schools; rules of inclusive education for the handicapped or disabled, adopted by the Minister of Education and Training.

Chapter 2

STATUS, DUTIES, ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF NURSERY SCHOOLS, PRESCHOOLS AND PRESCHOOL EDUCATION ESTABLISHMENTS

Article 6. Status and duties of preschools and preschool education establishments

1. Preschools and preschool education establishments must have the legal status, their own accounts and stamps.

2. Preschools and preschool education establishments must give supports to independent preschool education groups or classes as designated by competent authorities and carry out duties referred to in Article 2 hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Naming of a preschool or preschool education establishment shall be subject to the following regulations:

Specify the school category (nursery school, preschool or preschool education establishment) and give the registered name of a nursery school or kindergarten.

Prohibit displaying the public, people-founded or private form of a preschool or preschool education establishment.

Decide on the name of a preschool or preschool education establishment as stated in the establishment decision of a preschool or preschool education establishment, or seen on its stamp or name sign as well as other transactional documents.

2. The name sign of a preschool or preschool education establishment is designed as follows:

a) At the upper left corner

- The first line: The People's Committee of a suburban district, an urban district, a district-level town or a provincial city, and its name;

- The second line: The Division of Education and Training.

b) In the centre: Name of a preschool or preschool education establishment expressly given under the provisions of Clause 1 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Condition for foundation of preschools and preschool education establishments

Preschools and preschool education establishments shall be founded under the competent authority's decision or permission provided that they meet the following conditions:

1. Conform to the plan for development of the educational institution network, meet local socio-economic development requirements, and facilitate children’s going to school. 

2. Have at least 03 preschool education groups or classes attended by at least 50 children per each, but have no more than 15 preschool education groups or classes.  

3. Have an adequate staff of administrators, teachers and employees that meet standards stated in Article 16, 17 and 38 hereof.

4. Operate with facilities and equipment provided in accordance with provisions of Chapter 4 hereof.

Article 9. Authority to found or grant permission to found preschools and preschool education establishments

The Chairpersons of district-level People’s Committees may grant a decision on foundation of a public preschool or preschool education establishment, and a permission for foundation of a people-founded or private preschool or preschool education establishment.

Article 10. Application dossiers and procedures for foundation of preschools and preschool education establishments

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Project report for inception of a preschool or preschool education establishment;

b) Statement on the project for foundation of a preschool or preschool education establishment, its organizational and operational structure; Draft rules for its operations;

c) Written opinions from relevant entities about foundation of a preschool or preschool education establishment;

d) Report on responses to opinions from relevant entities and any additional report made under the directive opinion from the district-level People’s Committee (where applicable);

dd) Resume and attached qualifications or certificates owned by the recommended principal.

2. Procedures for foundation of a preschool or preschool education establishment:

a) The commune-level People’s Committee, and organization or individual, shall be responsible for formulating application dossiers for foundation of, respectively a public preschool or preschool education establishment, and a people-founded or private preschool or preschool education establishment, as provided in Clause 1 of this Article; 

b) The Division of Education and Training shall receive such application dossiers and consider eligibility conditions for foundation of that preschool or preschool education establishment as referred to in Article 8 hereof.  After such consideration, if all conditions are met, the Division of Education and Training shall send its written opinions and submit such application dossiers to the district-like People's Committee;

c) Within a period of 45 working days of receipt of all valid dossiers, the district-level People’s Committee may grant a decision on foundation of a public preschool or preschool education establishment, or a permission for foundation of a people-founded or private preschool or preschool education establishment in accordance with laws and regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 11. Merger, division, splitting, suspension of operation or dissolution of preschools or preschool education establishments

1. Merger, division or splitting of a preschool or preschool education establishment

a) Merger, division or splitting of a preschool or preschool education establishment must conform to the following requirements:

- Correspond to the plan for development of educational institution network;

- Meet socio-economic development needs;

- Make a contribution to improving quality and efficiency of parenting, caring and education operations;

- Assure rights and benefits of administrators, teachers and employees;

b) The Chairperson of district-level People’s Committee shall be accorded authority to grant the decision on merger, division or splitting of a preschool or preschool education establishment;  

c) Application dossiers, processes and procedures for merger, division or splitting of preschools or preschool education establishments for the purpose of founding new ones must comply with provisions set forth in Article 10 hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Operation of preschools or preschool education establishments is suspended in the event that one of the following situations occurs:

- Pose risks to life of children, administrators or teachers;

- Contravene regulations on imposition of penalties for any administrative violation arising in the educational sector to the extent where such violation results in suspension;

- Fail to maintain normal operations.

b) The Chairperson of district-level People’s Committee may grant the decision on suspension of operation of a preschool or preschool education establishment.

The decision on suspension of operation of that preschool or preschool education establishment must clearly specify reasons for such suspension and suspension time; measures to be taken to protect rights and interests of children, administrators, teachers and employees.  

Such decision must be made available to the public through mass media;

c) Application dossiers, processes and procedures for suspension of operation of a preschool or preschool education establishment must adhere to the following steps:

- The commune-level People’s Committee shall send the Division of Education and Training a statement on violations committed by a preschool or preschool education establishment as stipulated in Point a, Clause 2 of this Article; 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Upon expiry of such suspension, if causes for suspension are remedied, the Chairperson of district-level People's Committee may rely on written confirmations provided by competent authorities to consider or decide to permit operational resumption.

3. Dissolution of preschools and preschool education establishments:

a) A preschool or preschool education establishment is subject to dissolution in the event that one of the following situations occurs:

- Commit serious violations against regulations concerning management, organization or operation of such preschool or preschool education establishment which has caused impacts on child care and education quality;

- Upon expiry of such suspension, fail to mitigate causes resulting in such suspension;

- Realize that objectives and operational scope referred to in the decision on foundation or permission for foundation of such preschool or preschool education establishment no longer meet socio-economic development needs;

- Suspend its operation as duly requested by founding organizations or individuals;

b) The Chairperson of district-level People’s Committee may grant the decision on dissolution or termination of a preschool or preschool education establishment.

The decision on dissolution or termination must include reasons for dissolution or termination, and measures to be taken to protect rights and benefits of children, administrators, teachers and employees.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Application dossiers for merger, division or splitting of a preschool or preschool education establishment include the following documents:

a) Project report on merger, division or splitting of such preschool or preschool education establishment;

b) Statement on the project for merger, division or splitting of such preschool or preschool education establishment;

c) Written confirmations in respect of finance, assets, real estate, loans, debts and other related issues.

Submission of application dossiers, acceptance of application dossiers, processing of application dossiers for inspection and verification of procedures and other dossiers, and time limit for processing of application dossiers for merger, division or splitting of such preschool or preschool education establishment, shall be the same as those for foundation thereof.   

Article 12. Conditions and procedures for registration of independent preschool education groups or classes; merger, division, splitting, suspension, dissolution or termination of independent preschool education groups or classes

1. The Chairperson of commune-level People’s Committee may grant his/her permission for operation of independent preschool education groups or classes after taking into account written opinions obtained from the Division of Education and Training.

2. Organizations or individuals applying for registration of preschool education groups or classes shall be granted the permission for foundation thereof by the competent authority provided that they meet the following conditions:

a) Satisfy families’ needs for sending children to school;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Have rooms for child fostering, parenting, care and education, and equipment, furniture, toys and learning materials referred to in Article 31, 32 and 33 hereof. 

3. Procedures for registration of independent preschool education groups or classes:

a) Organizations or individuals apply for registration with the commune-level People’s Committee, which includes the application form for foundation of a preschool or preschool education establishment, enclosing a copy of valid qualification or certificate of the recommended manager thereof;  

b) The Chairperson of commune-level People’s Committee may accept and consider these documents and send the Division of Education and Training a written request for inspection of conditions for foundation of an independent preschool education group or class.

c) The Division of Education and Training shall deliver their written opinions to the Chairperson of commune-level People's Committee. Permission for foundation or refusal of permission for foundation must be confirmed in writing by the Chairperson of commune-level People’s Committee within the maximum period of 25 working days of receipt of valid dossiers.

4. Name sign of independent preschool education groups or classes:

The name sign of independent preschool education groups or classes shall be subject to the following regulations:

- At the upper left corner: The People’s Committee of a commune/ ward, commune-level town or name of thereof;

- In the center: Preschool education class or group and registered name thereof. The form of such class or group, whether public, people-founded or private, is not displayed.   

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Merger, division, splitting, suspension, dissolution or termination of independent preschool education groups or classes

a) Merger, division or splitting of an independent preschool education group or class must conform to the following requirements:

- Satisfy families’ needs for sending children to school;

- Assure rights and benefits of teachers and employees;

- Make a contribution to improving quality and efficiency of child parenting, care and education operations.

b) The commune-level People’s Committee may give permission for merger, division or splitting of independent preschool education groups or classes;

c) Application dossiers, processes and procedures for merger, division or splitting of independent preschool education groups or classes for the purpose of founding new ones must comply with regulations set out in Article 9 and 10 hereof;

d) Suspension, dissolution or termination of independent preschool education groups or classes

- The commune-level People’s Committee shall send the Division of Education and Training a statement on violations committed by a preschool education groups or classes against regulations laid down in Point a, Clause 2 of this Article; the Division of Education and Training shall examine and verify reasons for such suspension and submit its opinions to the commune-level People’s Committee for its consideration and grant of its decision on suspension thereof;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Independent preschool education groups or classes shall be subject to dissolution, termination or revocation of their licenses if any violation against regulations laid down in Clause 3 Article 11 hereof arises.

Article 13. Preschool education groups or classes

1. Children attending preschool education groups or classes shall be subject to the following regulations:

a) In respect of preschool education groups: Children aged from 3 months to 36 months are eligible to attend preschool education groups. The maximum number of children attending a preschool education group shall be provided for as follows:

- The preschool education group attended by children aged from 3 to 12 months: 15 children;

- The preschool education group attended by children aged from 13 to 24 months: 20 children;

- The preschool education group attended by children aged from 25 to 36 months: 25 children.

b) In respect of preschool education classes: Children aged from 3 to 6 years are eligible to attend preschool education classes. The maximum number of children attending a preschool education class shall be provided for as follows:

- A preschool education class attended by children aged 3-4 years: 25 children;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- A preschool education class attended by children aged 5-6 years: 35 children.

c) If the number of children per each group or class is less than 50% compared with the maximum number of children referred to in Point a, b Clause 1 of this Article, a combined group or class;

d) Where there is one disabled child offered an inclusive education program in a preschool education group or class, the number of preschoolers per a classroom shall be reduced by 5 children.  The fact that two children with the same disability have to attend a preschool education group or class is impermissible.

dd) The number of teachers in each preschool education group or class must be subject to applicable laws and regulations. If a preschool education group or class has at least 2 teachers, one teacher must be appointed as a principal teacher.

2. Subject to local conditions, a preschool or preschool education establishment may establish its preschool group or class in different areas to provide children with more opportunities to go to school (hereinafter referred to as school subsidiary). The President shall assign one Vice President or one class teacher to take charge of a school subsidiary. Each preschool or preschool education establishment shall not be allowed to run more than 7 school subsidiaries.   

Article 14. Specialized panel

1. A specialized panel is composed of teachers, school equipment and catering service employees  A specialized panel has both head and vice head.

2. A specialized panel shall take on the following roles:

a) Set the schedule of its activities by academic weeks, months or years for execution of child fostering, care and education programs or plans and other educational activities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Participate in assessment and ranking of teachers in conformity with the Professional Standards for nursery teachers;  

d) Propose any reward for or disciplinary action against teachers.

3. Members of a specialized panel shall hold a regular meeting at least once every two weeks.

Article 15. Administrative panel

1. An administrative panel is composed of employees tasked with school healthcare, paperwork, accounting and other employees.

2. An administrative panel shall take on the following roles:

a) Set the schedule of its activities by academic weeks, months or years to perform child care and nutrition program operations of a preschool or preschool education establishment;

b) Assist the President in managing finances, assets and keeping custody of documents or records of a preschool or preschool education establishment;

c) Hold refresher and professional improvement courses, inspect and assess quality and performance of its members in accordance with the plan of a preschool or preschool education establishment;  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Members of an administrative panel shall hold its regular meeting at least once every two weeks.

Article 16. President

1. The President of a preschool or preschool education establishment is responsible for conducting and managing activities and child fostering, care and education quality of his/her preschool or preschool establishment.

2. The President of a public preschool or preschool education establishment shall be subject to the appointment by the Chairperson of district-level People’s Committee. The President of a people-founded or private preschool or preschool education establishment shall be subject to the accreditation at the request of the Head of the Division of Education and Training.    The term of office for a public preschool’s President is 5 years; after expiration of his/her term of office, (s)he may be re-appointed or transferred to another nearby preschool or preschool education establishment upon request. After each academic year, a President shall be subject to the competent authority’s assessment of his/her performance in management of operations and educational quality of his/her preschool or preschool education establishment.  

3. The person appointed or accredited as a President of a preschool or preschool education establishment is required to meet the following standards:

a) Hold an associate degree in Early Childhood Education and have a minimum of 5 years’ consecutive experience in Early Childhood Education. In certain special circumstances where any special work demand arises, the person appointed or accredited as a President may have fewer years of experience in Early Childhood Education than those stipulated by laws and regulations;

b) Graduate from executive training program; earn his/her prestige regarding political credentials, ethical standards, lifestyle, professional skills and practices; have competence in organizing and managing preschools or preschool education establishments, and demonstrate his/her good health.

4. Duties and powers of a President

a) Develop the school development plan; draw up and implement the educational plan in specific academic years; submit a review and assessment report on plan execution outcomes to the School Council and competent authorities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Assign, manage, assess and rank, participate in the employee recruitment and transfer process for, and reward and impose any disciplinary action against, teachers or employees in accordance with laws and regulations;

d) Administer and utilize financial resources and assets of a preschool or preschool education establishment in an effective manner;

dd) Accept children, manage children and activities such as fostering, parenting, caring for and educating children in his/her preschool or preschool education establishment; grant a reward decision, approve child assessment results in conformity with the Ministry of Education and Training’s regulations on child fostering, care and education activities;  

e) Attend political, professional and managerial practice improvement classes; participate in 2 hours per week of educational activities; have access to benefits, allowances and incentive policies in accordance with laws and regulations;

f) Implement the grassroots democracy regulations and facilitate activities of socio-political organizations in a preschool or preschool education establishment in order to improve child care and education quality;

g) Call for private-sector involvement in education and capitalize on the preschool’s roles in communities.

Article 17. Vice President

1. The Vice President of a public preschool or preschool education establishment shall assist and be accountable to the President, and be appointed by the Chairperson of district-level People’s Committee. The Vice President of a people-founded or private preschool or preschool education establishment shall be subject to the accreditation at the request of the Head of the Division of Education and Training.    

2. A first-rank preschool shall have 2 Vice Presidents; a second-rank preschool shall have 1 Vice President; if there are at least 5 school subsidiaries or at least 20 disabled children, a preschool or preschool education establishment may assign 1 more Vice President.  The first or second rank of a preschool or preschool education establishment shall be provided for in the Joint Circular No. 71/2007/TTLT- BGDDT-BNV adopted by the Ministry of Education and Training, and the Ministry of Home Affairs, dated November 28, 2007 on providing guidance on state personnel limitations for public nursery schools.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Hold an associate degree in Early Childhood Education and have a minimum of 3 years' consecutive experience in Early Childhood Education. In certain special circumstances where any special work demand arises, the person appointed or accredited as a Vice President may have fewer years of experience in Early Childhood Education than those stipulated by laws and regulations;

b) Earn his/her prestige regarding political credentials, ethical standards, lifestyle, professional skills and practices; have competence in managing preschools or preschool education establishments, and demonstrate his/her good health.

4. Duties and powers of a Vice President:

a) Assume administrative duties assigned by the President;

b) Manage activities of his/her preschool or preschool education establishment as authorized by the President;

c) Attend political, professional and managerial practice improvement classes; participate in 4 hours per week of educational activities; have access to benefits, allowances and incentive policies in accordance with laws and regulations.

Article 18. School Council

1. School Council and Management Council shall, respectively for public preschools or preschool education establishments, and people-founded or private ones, be generally called School Council.    The School Council shall be responsible for making decisions on the aims and objectives of operations of preschools or preschool education establishments, and mobilize and supervise utilization of resources meant for them, and connect them with community and society, and ensure all educational objectives are met.

2. Organizational structure, operational rules and procedures for establishment of the School Council of a public preschool:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The School Council of a public preschool is composed of representative(s) from Vietnam’s Communist Party organizations, Board of Rectors (including President and Vice Presidents), representative(s) from the Trade Union, representative(s) from the Communist Youth Union of Ho Chi Minh City, representative(s) from specialized and administrative panel.  

The School Council has a Chairperson, Secretary and other members. The Chairperson of a School Council is not necessarily a preschool President. The number of members in a School Council is 7 or 9 persons.

b) Operational rules:

- The School Council shall hold a regular meeting at least twice every academic year. Whenever necessary and at the request of the President or at least one third of the School Council’s members, the Chairperson of the School Council may convene a special meeting to deal with any issues arising in the implementation of duties and powers of his/her preschool or preschool education establishment. The Chairperson of a School Council may invite representatives from local governments and entities to attend its meeting whenever necessary.

The meeting session of a School Council shall be considered legitimate if it is attended by at least three fourths of the School Council’s members (including the Chairperson). The resolution shall be ratified by the School Council and enter into force by agreement of at least two thirds of the Council members attending the meeting.   Resolutions of the School Council shall be made available to all of people in a preschool or preschool education establishment;

- The President of a preschool or preschool education establishment shall be responsible for implementing resolutions or conclusions of the School Council with regard to contents stipulated in Clause 3 of this Article. Where the President disagrees over any resolution or conclusion of the School Council, such disagreement must be promptly reported to the higher-level educational authority for any advice. Whilst waiting for such advice, the President must obey that resolution or conclusion of the School Council with respect to any matter which is not inconsistent with applicable laws and nursery school's statutes.

c) Establishment procedures:

After taking into consideration the organizational structure, duties, powers and operations of the School Council, the President shall compile a list of personnel recommended by teachers, organizations or unions of a preschool or preschool education establishment, and send a request to the Division of Education and Training for submission to the district-level People's Committee for its decision on establishment of a School Council.  The Chairperson of a School Council shall be appointed by Council members; the Secretary of a School Council shall be designated by the Chairperson of a School Council. The term of a School Council is 5 years. Every year, if there is any change to personnel, the President shall submit a written request to the competent authority for its decision on provision of additional personnel or enhancement of organizational structure of a School Council.

3. Duties and powers of a School Council for a public preschool:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Make a decision on organization, staffing, finance and assets of a preschool or preschool education establishment; recommend a person for appointment as a preschool President at the competent authority’s request; 

c) Supervise activities of a preschool or preschool education establishment; supervise implementation of resolutions of a School Council and democracy regulations for operations of a preschool or preschool education establishment.

4. Functions, duties, powers, composition, organizational structure, establishment procedures and operational regulations of a Management Council for people-founded and private preschools or preschool education establishment shall conform to their respective organizational and operational regulations.

Article 19. Emulation and award council, Advisory council

1. Emulation and award council shall be established by the President in the beginning of each academic year. The President is the Chairperson of the Emulation and Reward Council. Council members include the Vice President, the Secretary of a Vietnam Communist Party Branch, the Chairperson of a Trade Union, the Secretary of Communist Youth Union of Ho Chi Minh City, the Head of the specialized panel and the Head of the administrative panel.

The Emulation and Reward Council shall assist the President in organizing emulative movements and proposing the list of administrators, teachers, employees and children deserving of awards in a preschool or preschool education establishment.

The emulation and award council shall hold academic semester and year-end meetings.

2. Whenever necessary, the President may establish Advisory Councils assisting the President in respect of professional and managerial affairs in his/her preschool. Duties, powers, composition and operational time of an Advisory Council shall be subject to the President's regulations.

Article 20. Vietnam Communist Party organizations and unions in a preschool or preschool education establishment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Trade Union, Communist Youth Union of Ho Chi Minh City and other social organizations shall operate in a preschool or preschool education establishment in accordance with laws and regulations and their respective statutes in order to help such preschool or preschool education establishment reach its educational objectives.

Article 21. Asset and financial management

1. Asset management of each preschool or preschool education establishment shall comply with prevailing laws and regulations.  All members of a preschool or preschool education establishment shall be responsible for conserving and protecting property within their preschool or preschool education establishment.

2. Management of receipts and expenditures derived from financial resources of a preschool or preschool education establishment shall be subject to the applicable regulations adopted by the Ministry of Finance and the Ministry of Education and Training.

Chapter 3

CHILD FOSTERING, PARENTING, CARE AND EDUCATION PROGRAMS AND ACTIVITIES

Article 22. Education program, plan for education program execution

1. A preschool, preschool education establishment, independent preschool education group or class shall execute the Early Childhood Education program adopted by the Minister of Education and Training; develop the plan for child fostering, parenting, care and education by taking into consideration programs, guidelines of an academic year and respective local conditions.

2. With regard to disabled children, the child fostering, parenting, care and education plan of a preschool or preschool education establishment must be tailor-made and pay attention to their respective ability as well as comply with regulations on inclusive education for the handicapped or disabled.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. School equipment, furniture, toys and instructional materials used in a preschool, preschool education establishment, or independent preschool education group or class, shall comply with regulations adopted by the Ministry of Education and Training.  

2. A preschool, preschool education establishment, or independent preschool education group or class, shall be responsible for providing preschool education equipment, furniture, toys and materials; encourage teachers to use modern materials or equipment to improve child fostering, parenting, care and education quality.

3. Instructional materials for disabled child care shall be subject to regulations adopted by the Ministry of Education and Training.

Article 24. Child fostering, parenting, care and education activities

1. Child fostering, parenting, care and education shall be effected through activities referred to in the early childhood education program.

2. Child fostering and parenting activities include nutritional care, sleep care; sanitary care; health care and safety assurance.

3. Child education activities include play, learning, labour, celebration and ceremony-related activities.

4. Inclusive education for disabled children in a preschool or preschool education establishment shall comply with regulations on disabled and handicapped child education adopted by the Ministry of Education and Training.

5. Child fostering, parenting, care and education shall also be effected by means of disseminating scientific knowledge about child care and education to parents and communities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. With respect to preschools

a) Children management files and records;

b) Files and records of children provided with inclusive education programs (if available);

c) Personnel management files and records;

d) Specialized department’s management files and records;

dd) Documents and communications records;

e) Assets, facilities and financial management files and records; 

f) Semi-boarding management files and records.

2. With respect to teachers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Child monitoring books: child attendance check, health examination and assessment;

c) Specialized books: class observations, visits and meeting minutes;

d) Assets records of preschool education groups or classes.

Article 26. Assessment of outcomes of child fostering, parenting, care and education activities

1. Hold regular health examination for children twice an academic year.

2. Monitor the child development diagram: Check the weight of children under 24 months old on a monthly basis; check that of children above 24 months old on a quarterly basis.

3. Assess the development of children: conform to regulations on children's age-appropriate development standards adopted by the Ministry of Education and Training. Disabled children attending inclusive education programs shall be subject to child development assessment based on the educational objectives of a single child.

Chapter 4

ASSETS OF NURSERY SCHOOLS, PRESCHOOLS, PRESCHOOL EDUCATION ESTABLISHMENTS, INDEPENDENT PRESCHOOL EDUCATION GROUPS AND CLASSES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 27. Preschools, preschool education establishments

1. Preschools or preschool education establishments must be located in residential quarters in uniformity with the general planning and ensure children’s easy access to school; meet statutory safety and environmental sanitation requirements.

2. Children’s distance to get preschools or preschool education establishments: less than 1 km with respect to cities, district-level towns, commune-level towns, industrial zones, residential resettlement areas, suburban or rural areas; less than 2 km for areas facing extreme socio-economic difficulties.

3. The size of land lot for construction of a preschool or preschool education establishment covers that for construction, playgrounds, trees and pathways.    The minimum usable space is 12 m2 per each child in respect of those located in rural and mountain areas; 8 m2 per each child in respect of those located in municipal and district-level town areas.

4. A preschool or preschool education establishment must be surrounded by brick, wooden, bamboo or metal walls or fenced by trimmed trees.  At the main gate of a preschool, preschool education establishment, a name sign thereof must be placed in accordance with Article 7 hereof.

5. Construction of school blocks:

a) General requirements:

- Blocks to be built must meet design standards and applicable school sanitation regulations.

- Blocks for preschool education groups, classes and catering services must be separated; safety and age-appropriate educational requirements must be met; exit doors and fire safety systems must be in place.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Block of rooms for preschool education groups or classes

The number of rooms for preschool education groups or classes must be proportional to that of age-appropriate groups or classes, and ensure that each group or class has its own child fostering, care and education room.    A child fostering, parenting, care and education room is designed to include:

- Social hall;

- Rest and nap room;

- Restroom;

- Playground area.

c) Block of rooms for learning purposes is divided into physical, fine arts or multi-functional rooms.

d) Block of table rooms is divided into cooking and warehousing areas.

e) Block of administrative rooms comprises:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- President’s room;

- Vice President’s room;

- Administrative office;

- Medical room;

- Guard room;

- Staff room;

- Restroom area for teachers, administrators and employees;

- Parking space for teachers, administrators and employees.

6. Garden is designed to include playground intended for preschool education groups or classes; commonly-shared playground, tree-planted playground.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Social hall must provide a space of 1.5 - 1.8 m2 per each child, be naturally illuminated and well-ventilated with cemented, brightly-tiled or wooden floor.   The social hall can be used for snack, meal, nap and rest purposes for preschoolers. The social hall is equipped with the following furniture items:

- Tables and chairs that meet approved standards and are adequate for the number of children attending preschool classes;

- Teacher’s desks, chairs and whiteboards;

- Cabinets, shelves, racks for storage of toys, items and materials;

- Lights and fans.

2. Rest and nap room: The room size is 1.2 – 1.5 m2 per a child; the room must be soundproofed, air-conditioned in summer and warm in winter. The room is equipped with the followings:

- Beds, bed frames, mats, mattresses, blankets, cushions, mosquito nets and fans, depending on specific regional climate;

- Cabinets, shelving and racking systems for child nap or sleep items.

3. Restroom: The room size must be 0.4 – 0.6 per a child; with regard to preschoolers, the separate male and female restroom should be available. The restroom is equipped with the followings:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Hand-wash water taps;

+ Potty chair;

+ Gutters or toilet seats for children aged from 24 to 36 months;

+ Showers;

+ Water pools or tanks.

- Preschool children:

+ Hand-wash water taps;

+ Urinating and stooling areas for male and female preschoolers;

+ Showers;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Playground area.

The area size is 0.5 – 0.7 per a child with not less than 2.1 m in breadth and protective banisters that have 0.8 – 1m in height.

Article 29. Kitchen

1. The kitchen size is 0.3 – 0.35 per a child. It includes food raw material preparation, processing, cooking and meal portioning areas, and is designed and operated by employing the one-way line.

2. The kitchen is equipped with the followings:

a) Have a full amount of items to serve meals for semi-boarding children; Have food processing appliances that meet food hygiene and safety requirements;

b) Prepare the fridge to store food samples from semi-boarding children’s meals; provide an adequate amount of potable water subject to health authorities’ inspection;

c) Meet statutory waste treatment and fire safety requirements.

Article 30. Requirements of equipment, toy, items and materials

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Those preschools or preschool education establishments that use equipment, toys, personal items and materials which are not named in the list adopted by the Ministry of Education and Training must ensure that they are educational, safe and age-appropriate to preschool children.

3. Preschools or preschool education establishments must set the schedule for maintenance, repair, replacement, additional provision and upgradation of equipment, useful items, toys and materials.

Section II. PROPERTY OF INDEPENDENT PRESCHOOL EDUCATION GROUPS OR CLASSES

Article 31. Requirements as to independent preschool education groups and classes

1. Facilities of an independent preschool education group or class are not badly damaged but are solidly built and provide full natural illumination, tiny and well-ventilated space. It is designed with cemented, brightly tiled or wooden floors.

2. The size of child parenting, care and education room must be at least 1.5 m2 per a child. It is provided with a full amount of clean and potable water for children’s daily activities.  

3. It has a play area, fences and gates for children’s safety, and has built-in restrooms that have a minimum of 0.4 m2 per a child and an adequate amount of age-appropriate equipment that can meet all children’s demands.

4. Those groups or classes that provide meals for children must have kitchens which are safe to children and separate from other facilities. Statutory fire safety and food hygiene requirements must be met. These facilities must be subject to food inspection regulations.

Article 32. Equipment available in an independent preschool education group

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Have a minimum of useful items for children, such as toys, objects and materials used for play activities and intentional play and learning practices.

3. Provide an adequate number of personal items per each child.

4. Provide useful stuff and materials for childminders, including sets of manuals for child care and education activities; child activities logbook; preschool education group's property inspection record books; child parenting knowledge materials.

Article 33. Equipment available in an independent preschool education class

1. Provide chairs and tables meeting statutory standards (especially for 5-year-old children): one table and two chairs for two children; one table, one chair and one whiteboard for a teacher; racks used for storage of handy items and toys; potable and drink water tanks.  With regard to semi-boarding classes, wood frames or beds, blankets, cushions, mosquito nets and fans must be available to meet children's rest and nap demands.

2. Have a minimum of useful items for children, such as toys, handy objects and materials used for intentional play and learning practices.

3. Provide an adequate number of personal items per each child.

4. Provide useful stuff and materials for preschool teachers, including sets of manuals for child care and education activities; child activities logbooks; record books for organization of children’s educational activities; child parenting knowledge materials.

Chapter 5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 34. Teachers and employees

Teachers working for nursery education establishments must take charge of child parenting, care and education activities at preschools, preschool education establishments, or preschool education groups or classes.

Employees are tasked with performing their duties to assist child parenting, care and education activities at nursery education establishments.

Article 35. Teacher’s duties

1. Protect safety for children’s health and life during their stay at preschools, preschool education establishments, preschool education groups or classes.  

2. Perform the work of child parenting, care and education in uniformity with the early childhood education program: draw up the child care and education plan; create the educational environment, and organize child parenting, care and education activities; assess and manage children; bear responsibility for child parenting, care and education quality; participate in activities held by their specialized panels, preschools, preschool education establishments, independent preschool education groups or classes. 

3. Improve their moral standards, preserve their dignity, prestige and reputation of a teacher; act as an exemplary image, give fair treatment to children and respects for children’s personality; protect lawful rights and interests of children; foster solidarity among and provide supports for colleagues.

4. Disseminate scientifically–proven parenting knowledge to parents. Proactively cooperate with children’s families to accomplish children's education aims and objectives.

5. Involve themselves in physical exercise, cultural learning and professional and skill improvement activities to increase the quality of their child parenting, care and education.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 36. Employee’s duties

1. Perform duties as planned and assigned by the President.

2. Implement profession-based regulations and comply with rules set out by preschools, preschool education establishments, or independent preschool education groups or classes.

3. Ensure safety for children's meals and activities during their time spent at preschools, preschool education establishments, or independent preschool education groups or classes. Observe food hygiene regulations for children’s meals and prevent any food poisoning that children may get. 

4. Improve their moral standards, preserve dignity, prestige and reputation of their own, their preschools, preschool education establishments, or independent preschool education groups or classes; foster solidarity among and provide mutual supports for colleagues.

5. Involve themselves in physical exercise, cultural learning and professional and skill improvement activities to increase the quality of their child parenting, care and education.

6. Discharge their citizen’s obligations, implement legislative regulations or sector-specific rules as well as other school regulations and decisions granted by the President.

Article 37. Rights of teachers and employees

1. Have access to any necessary facilities to perform their child parenting, care and education activities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Have access to all physical and mental rights and interests, and health care and protection policies intended for teachers.

4. Have access to measures to protect their dignity and reputation.

5. Exercise other rights in accordance with laws.

Article 38. Professional standards framework for teachers and employees

Educational qualification standards for preschool teachers include early childhood associate degrees; Educational qualification standards for school healthcare and accounting staff include profession-specific associate degrees; those working as treasurers, librarians, archivists, cooks or security guards must be trained for their assigned scope of work.  

Article 39. Language, conduct and dress code of teachers and employees

1. Teacher’s conduct and language code must correspond to child education requirements.

2. Teachers and employees must wear clothes which are neat, fit well and clean to be suitable for their child parenting, care and education activities.

Article 40. Don’ts of teachers and employees

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Harm honour, reputation, dignity or carry out physical abuse of children and colleagues;

b) Defame educational contents;

c) Skip classes, class sessions or cut child parenting, care and education programs at their discretion;

d) Give unfair treatment to children;

e) Force children to attend their extra tuitions to gain their own benefits;

f) Decrease children’s meal portions; care about their individual work during class hours when they are responsible for child parenting, care and education activities.

2. Don’ts of employees include:

a) Harm honour, reputation, dignity or carry out physical abuse of children and colleagues;

b) Give unfair treatment to children;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 41. Awards and disciplinary actions

1. Teachers and employees who gain excellent achievements shall be given awards and win emulative titles and other honorable recognitions in accordance with laws and regulations.

2. Those who commit any violation against regulations set out herein shall, depending on the seriousness of such violation, be subject to disciplinary actions in accordance with laws and regulations.

Chapter 6

CHILDREN

Article 42. Age and health conditions of nursery school children

1. Children aged from 3 months to 6 years shall be eligible to have access to preschools, preschool education establishments, independent preschool education groups or classes.

2. Children with dangerous infectious or congenital diseases shall not be admitted into preschool education establishments.

Article 43. Children’s rights and policies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Have access to preliminary health care schemes, and free-of-charge medical examination and treatment at public healthcare service providers.

3. Have opportunities to participate in aptitude development activities.

4. Have access to reduction in fees paid for public recreational and entertainment services.

5. Enjoy other rights in accordance with laws.

Article 44. Children’s duties

1. Attend classes regularly; participate in child parenting, care and education activities; comply with school regulations.

2. Speak politely, exhibit respectful behaviors and form age-appropriate good hygiene habits.

3. Wear clean, neat and age-appropriate clothes which are well fit for play and learning activities.

4. Maintain proper hygiene of their own and for preschool education groups, classes, preschools and preschool education establishments as well as public areas.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Diligent and well-mannered children shall be given awards and incentives.

2. Children committing faults shall receive warnings from teachers who will then hold discussion with their families about this.

Chapter 7

RELATIONSHIP OF NURSERY SCHOOLS, PRESCHOOLS, PRESCHOOL EDUCATION ESTABLISHMENTS, INDEPENDENT PRESCHOOL EDUCATION GROUPS OR CLASSES WITH FAMILIES AND SOCIETY

Article 46. Responsibility of preschools, preschool education establishments and independent preschool education groups or classes

1. Preschools, preschool education establishments and independent preschool education groups or classes should take initiative in proposing measures to executive committees at different levels of the Communist Party and local governments, cooperate with families and society in agreeing on the school development scale and plan, and measures to educate children and give supports to disadvantaged children.

2. Cooperate with relevant agencies, socio-political organizations and individuals in:

a) Communicating scientifically-proven child parenting knowledge to parents and communities; carry out disease prevention and health check-ups for children attending preschools, preschool education establishments, independent preschool education groups or classes.  

b) Mobilizing possible resources available in communities to succeed in early childhood education missions; make contributions to development of facilities; work towards healthy and safe learning environment; facilitate improvement of child parenting, care and education quality.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Keep close contact with preschools, preschool education establishments, independent preschool education groups or classes to be promptly informed of what has happened to children in order to cooperate in child parenting, care and education activities.

2. Get involved in activities organized by preschool education groups, classes, preschools and preschool education establishments in order to make necessary contributions to improving child parenting, care and education quality.

Article 48. Parent representation committee of preschools, preschool education establishments and independent preschool education groups or classes

1. Preschools and preschool education establishments should establish the parent representation committee for respective preschool education groups or classes, and the parent representation committee of their own. Independent preschool education groups or classes must establish the parent representation committee for respective groups and classes.

2. Organization and operations of the parent representation committee shall be subject to the Statutes of the parent representation committee adopted by the Minister of Education and Training.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 về Điều lệ Trường Mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


139.113

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!