Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1367/QĐ-UBND 2020 kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Ninh Thuận

Số hiệu: 1367/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 12/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1367/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1827/TTr-SGDĐT ngày 06 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh, như sau:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II (ngày hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập), ngày kết thúc năm học, ngày thi chọn học sinh giỏi, ngày xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học (Đính kèm Phụ lục).

2. Thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

3. Nghỉ tết và các ngày nghỉ lễ khác:

- Ngày nghỉ Tết Nguyên đán đối với học sinh các cấp học mầm non, cấp học tiểu học, cấp học THCS (GDTX THCS) và cấp học THPT (GDTX THPT) tối đa 10 ngày.

- Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các quy định tại các văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

- Thời gian nghỉ tết của đồng bào dân tộc thiểu số, các cơ sở giáo dục tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, giáo viên và nhân viên là người dân tộc thiểu số được nghỉ 01 (một) ngày và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định về:

1. Kế hoạch thời gian năm học áp dụng cụ thể cho từng cấp học.

2. Ngày thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa (cấp THCS, THPT), thi nghề ở giáo dục phổ thông cấp tỉnh và các cuộc thi, hội thi khác theo quy định.

3. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; chịu trách nhiệm báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo về những quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 và thời gian nghỉ học, thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

4. Nghỉ Tết Nguyên đán của cán bộ quản lý và giáo viên 07 (bảy) ngày.

5. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 (hai) tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TT.TỈnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở: TC, NV, KHĐT;
- Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn;
- Báo Ninh Thuận Đài PTTH;
- Công báo, Cổng TTĐT tỉnh;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT, VXNV. NAM.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Cấp học

Ngày tựu trường

Ngày khai giảng

Ngày bắt đầu năm học

Học kỳ I

Học kỳ II

Hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập

Ngày kết thúc năm học

Các kỳ thi và xét tốt nghiệp

Mầm non

01/9/2020

05/9/2020

07/9/2020

Có 18 tuần thực học.

Có 17 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

Trước ngày 25/5/2021

Trước ngày 31/5/2021

 

Tiểu học

01/9/2020

05/9/2020

07/9/2020

Có 18 tuần thực học.

Có 17 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

Trước ngày 25/5/2021

Trước ngày 31/5/2021

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 15/6/2021.

THCS

01/9/2020

05/9/2020

07/9/2020

Có 18 tuần thực học.

Có 17 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

Trước ngày 25/5/2021

Trước ngày 31/5/2021

- Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2021.

- Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2021- 2022 trước ngày 31/7/2021.

THPT

01/9/2020

05/9/2020

07/9/2020

Có 18 tuần thực học.

Có 17 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

Trước ngày 25/5/2021

Trước ngày 31/5/2021

- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021, thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia (theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ);

- Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 trước ngày 31/7/2021.

GDTX (THCS và THPT)

01/9/2020

05/9/2020

07/9/2020

Có 16 tuần thực học.

Có 16 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

Trước ngày 25/5/2021

Trước ngày 31/5/2021

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1367/QĐ-UBND ngày 12/08/2020 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!