Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1360/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 25/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1360/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017 - 2018 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 538/TT-SGDĐT ngày 19/7/2017 về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bao gồm:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng.

2. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I, ngày kết thúc học kỳ II và ngày kết thúc năm học.

3. Ngày thi học sinh giỏi, ngày xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và ngày xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS).

4. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.

5. Các ngày nghỉ lễ, tết.

6. Thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học.

7. Các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ lễ, tết).

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 cho từng ngành học, bậc học. Việc xây dựng kế hoạch phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Đối với giáo dục mầm non, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần).

2. Đối với giáo dục tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kì II có ít nhất 17 tuần).

3. Đối với giáo dục phổ thông (THCS và THPT), có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần).

4. Đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

5. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

6. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm học.

Điều 3. Khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:

1. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học: Tựu trường vào ngày 28/8/2017 và bắt đầu giảng dạy từ ngày 05/9/2017; Giáo dục phổ thông (THCS, THPT): Tựu trường và bắt đầu giảng dạy từ ngày 28/8/2017; Giáo dục thường xuyên (THCS, THPT): Tựu trường ngày 28/8/2017 và bắt đầu giảng dạy từ ngày 05/9/2017.

2. Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2017.

3. Kết thúc học kỳ I: Giáo dục mầm non, tiểu học trước ngày 15/01/2018; giáo dục phổ thông (THCS, THPT) trước ngày 15/01/2018; Giáo dục thường xuyên (THCS, THPT) trước ngày 25/12/2017.

4. Hoàn thành kế hoạch giảng dạy, học tập (kết thúc học kỳ II): Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trước ngày 25/5/2018.

5. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2018.

6. Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, thi chọn học giỏi quốc gia, Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn riêng sau khi có văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

7. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 01/6/2018.

8. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019 trước ngày 31/7/2018.

Điều 4. Trên cơ sở Khung thời gian năm học 2017-2018 và văn bản hướng dẫn của các cấp, giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn cụ thể về các ngày nghỉ lễ, tết và thời gian nghỉ hè của giáo viên; quyết định cho học sinh nghỉ học và kéo dài thời gian năm học trong các trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT(KGVX) UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXhmy400

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1360/QĐ-UBND ngày 25/07/2017 về Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.364

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222