Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1358/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2015-2016 tại tỉnh Bình Định

Số hiệu: 1358/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Mai Thanh Thắng
Ngày ban hành: 17/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1358/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 4 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYỂN SINH VÀO LỚP 1, LỚP 6, LỚP 10 NĂM HỌC 2015-2016 TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/ 2010 ban hành Điều lệ Trường Tiểu học và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung Điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học phổ thông chuyên; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012;

Căn cứ Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức hoạt động của trường phổ thông Dân tộc nội trú;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2015-2016 tại tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ GD&ĐT;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TUYỂN SINH VÀO LỚP 1, LỚP 6, LỚP 10, NĂM HỌC 2015-2016 TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

I. Căn cứ để xây dựng kế hoạch

Kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 1 Tiểu học, lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2015-2016 được thực hiện theo quy định tại các văn bản dưới đây:

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT-ngày 30/12/ 2010 ban hành Điều lệ Trường Tiểu học và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung Điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức hoạt động của trường phổ thông Dân tộc nội trú;

- Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học phổ thông chuyên, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông.

II. Nội dung

1.Tuyển sinh vào lớp 1

- Hình thức tuyển sinh: Trên cơ sở điều tra độ tuổi học sinh, phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tiểu học của đơn vị mình chuẩn bị mọi điều kiện về CSVC, đội ngũ giáo viên ... để đón học sinh đúng độ tuổi (6 tuổi) vào học lớp 1 Tiểu học năm học 2015-2016.

- Thời điểm bắt đầu tuyển sinh: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn các trường tiểu học trên địa bàn bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh từ ngày 16/6/2015.

Hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 do Công ty CP sách và thiết bị Bình Định phát hành.

- Địa bàn tuyển sinh, số lượng tuyển sinh, kinh phí bồi dưỡng cho giáo viên dạy trong hè, kiểm tra công tác tuyển sinh... : Thực hiện như các năm học trước,

Các trường tiểu học chỉ nhận những trẻ 6 tuổi trở lên (sinh từ năm 2009 trở về trước) vào học lớp 1, không nhận trẻ có năm sinh sau năm 2009. Nhà trường phổ biến cho phụ huynh học sinh (khi gia đình đến nộp hồ sơ xin vào lớp 1) đem theo bản chính giấy khai sinh và hộ khẩu. Người nhận hồ sơ xin vào lớp 1 phải đối chiếu, kiểm tra giấy khai sinh và hộ khẩu về ngày tháng năm sinh và xác nhận (ghi vào phía sau bản sao giấy khai sinh) là đã đối chiếu về họ tên, chữ lót, ngày tháng năm sinh ... đúng như bản khai sinh gốc và hộ khẩu. Sau đó, ghi rõ họ tên, ký và trả lại bản chính giấy khai sinh, hộ khẩu cho phụ huynh học sinh.

2. Tuyển sinh vào lớp 6

- Hình thức tuyển: Xét tuyển

- Thời gian tuyển sinh: từ ngày 16/6/2015 đến 16/8/2015.

- Hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 do Công ty CP sách và thiết bị Bình Định phát hành.

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học.

* Các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo chỉ tiêu của Phòng Giáo dục và Đào tạo giao (sau khi được UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt)

3. Tuyển sinh vào lớp 10

3.1. Hình thức tuyển

- Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: gồm 02 vòng là sơ tuyển và thi tuyển.

- Trường PTDTNT tỉnh Bình Định: thi tuyển.

- Đối với các trường THPT công lập (không thuộc ba huyện miền núi Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão): thi tuyển.

- Đối với các trường THPT công lập tự chủ, hệ công lập tự chủ trong trường THPT công lập, trường THPT tư thục và các trường THPT, PTDTNT thuộc địa bàn ba huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão: xét tuyển.

3.2. Thời gian

- Thi vào trường chuyên: ngày 06 và 07/6/2015

- Thi vào trường công lập (không chuyên): ngày 18 và 19/6/2015

- Xét tuyển: sau khi có kết quả thi tuyển vào các trường THPT công lập.

3.3. Chỉ tiêu tuyển sinh

Thực hiện theo Quyết định số 2732/QĐ-UB ngày 31/7/2002 của UBND tỉnh Bình Định.

3.4. Cách tổ chức

a) Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức 02 vòng:

+ Vòng 1: sơ tuyển, căn cứ vào các tiêu chí sau:

* Kết quả dự thi chọn học sinh giỏi, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực một số nước, quốc tế, Điểm tối đa: 40 điểm;

* Kết quả xếp loại học lực 4 năm cấp THCS . Điểm tối đa:40 điểm;

* Kết quả tốt nghiệp THCS . Điểm tối đa: 20 điểm.

+ Cơ cấu điểm sơ tuyến (đính kèm)

+ Những học sinh đạt mức điểm vòng 1 (sơ tuyển) theo quy định sau đây sẽ được tham dự vòng 2 (thi tuyển):

Đạt từ 30 điểm trở lên đối với thí sinh dự thi vào các lớp chuyên: Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh;

Đạt từ 25 điểm trở lên đối với thí sinh dự thi vào các lớp chuyên: Sinh học, Toán - Tin, Ngữ văn,

+ Vòng 2: thi tuyển.

b) Các trường THPT công lập, trường THPT công lập tự chủ, trường THPT tư thục: thực hiện theo Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Mỗi trường THPT thành lập 01 Hội đồng coi thi hoặc Hội đồng xét tuyển.

+ Về căn cứ tuyển sinh, đối tượng, hồ sơ dự tuyển, điều kiện dự tuyển, cách tổ chức xét tuyển, thi tuyển và việc sắp xếp học sinh vào các ban: thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Các trường THPT có chung địa bàn tuyển sinh (Quốc học Quy Nhơn và THPT Trưng Vương; THPT số 3 Phù Cát và Nguyễn Hữu Quang; THPT Hoài Ân và Nguyễn Bỉnh Khiêm), mỗi trường thành lập 01 Hội đồng coi thi. Học sinh dự thi vào các trường này được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng, dự thi vào trường nào thì đăng ký nguyện vọng 1 tại trường đó và nguyện vọng 2 ở trường còn lại. Căn cứ kết quả thi và nguyện vọng của thí sinh, Sở sẽ xét công nhận học sinh trúng tuyển vào từng trường. Riêng hai trường Quốc học Quy Nhơn và THPT Trưng Vương, điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 phải cao hơn điểm chuẩn của trường đó từ 2,0 điểm trở lên.

+ Hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 do Công ty CP sách và thiết bị Bình Định phát hành.

* Ghi chú: Việc tuyển sinh vào lớp 10 trường PT.DTNT tỉnh được thực hiện như năm học 2014-2015, cụ thể:

+ Chỉ tiêu tuyển sinh: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Bình Định.

+ Hiệu trưởng trường PT.DTNT tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy chế tuyển sinh đối với trường phổ thông Dân tộc nội trú do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

III. Tổ chức thực hiện:

1. UBND các cấp:

- Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm: chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh; phê duyệt kế hoạch tuyển sinh.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm: phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6; chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh.

2. Ngành Giáo dục và Đào tạo:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Lập kế hoạch tuyển sinh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Hướng dẫn tuyển sinh, phê duyệt phương án phân ban của các trường THPT.

- Ra quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh của từng trường THPT; hội đồng ra đề và in sao đề thi, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, hội đồng phúc khảo.

- Tiếp nhận hồ sơ của các hội đồng tuyển sinh, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, ra quyết định phê duyệt kết quả tuyển sinh của từng trường THPT.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh THCS và THPT.

- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh THPT theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

b) Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố:

- Lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phê duyệt và hướng dẫn việc tổ chức thực hiện kế hoạch này.

- Ra Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh của các trường Tiểu học và THCS.

- Phê duyệt kết quả tuyển sinh của từng trường Tiểu học và THCS.

- Thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6.

- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 theo quy định.

Trên đây là kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2015 - 2016 tại tỉnh Bình Định. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể để các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT tổ chức thực hiện./.

 

CƠ CẤU ĐIỂM SƠ TUYỂN

(Kèm theo Kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2015-2016 tại tỉnh Bình Định được phê duyệt tại Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Kết quả dự thi chọn học sinh giỏi, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực một số nước, quốc tế (ở lớp cuối cấp).

a) Đạt giải các bộ môn văn hóa lớp 9; quốc gia, khu vực, cấp tỉnh

- Giải quốc gia, khu vực do Bộ tổ chức (Khoa học kỹ thuật, MTCT, ViOlympic, IOE, UPU, Tin học trẻ); nhất cấp tỉnh 40 điểm;

- Giải nhì cấp tỉnh

- Giải ba cấp tỉnh

- Giải khuyến khích cấp tỉnh

30 điểm;

20 điểm;

10 điểm.

b) Đạt giải cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực chuyên

- Giải nhất

-Giải nhì

- Giải ba

- Giải khuyến khích

20 điểm;

15 điểm;

10 điểm;

5 điểm;

Ghi chú: Các giải liên quan đến lĩnh vực chuyên được cộng cho các môn như sau:

+ MTCT, ViOlympic

+ Tin học trẻ không chuyên

+ IOE

+ Viết thư quốc tế UPU

+ Khoa học kỹ thuật

→Toán, Toán - Tin

→Toán - Tin

→Tiếng Anh

→Ngữ văn

→Tương ứng với các môn văn hóa

c) Lưu ý:

- Những học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn HSG các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh do Sở GD&ĐT tổ chức chỉ được tính điểm khi đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên tương ứng. Riêng học sinh dự thi vào chuyên Toán-Tin chỉ được tính điểm Toán hoặc Tin học.

- Các giải cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực chuyên được tính điểm khi đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên tương ứng;

- Trường hợp một học sinh đạt nhiều giải ở mục 1, 2 thì chỉ lấy điểm của một giải cao nhất.

2. Xếp loại học lực 4 năm cấp THCS

- Bốn năm giỏi

- Ba năm giỏi

- Ba năm giỏi

- Hai năm giỏi

- Hai năm giỏi

- Một năm giỏi

- Một năm giỏi

 

(có năm lớp 9)

(không có năm lớp 9)

(có năm lớp 9)

(không có năm lớp 9)

(có năm lớp 9)

(không có năm lớp 9)

40 điểm

35 điểm

30 điểm

25 điểm

20 điểm

15 điểm

10 điểm

3. Xếp loại tốt nghiệp THCS

- Loại giỏi:

- Loại khá:

20 điểm;

10 điểm.

Những học sinh đạt mức điểm sơ tuyển vòng 1 theo quy định sau đây sẽ được tham dự thi tuyển vòng 2:

- Đạt từ 30 điểm trở lên đối với thí sinh dự thi vào lớp chuyên: Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh;

Đạt từ 25 điểm trở lên đối với thí sinh dự thi vào lớp chuyên Sinh học, Toán - Tin, Ngữ văn./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1358/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2015-2016 tại tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.144

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228