Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1292/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh Cà Mau

Số hiệu: 1292/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Nguyễn Tiến Hải
Ngày ban hành: 24/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1292/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 24 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐỐI TƯỢNG 3 NĂM 2018 CỦA TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Căn cứ Kế hoạch số 275/KH-HĐGDQPAN ngày 26/02/2015 của Hội đồng GDQPAN Quân khu 9 về công tác GDQPAN giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 1029/TTr-HĐGDQPAN ngày 13/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2018 của tỉnh Cà Mau do Hội đồng GDQPAN tỉnh xây dựng (có kèm theo Kế hoạch s 1030/KH-HĐGDQPAN ngày 13/7/2017).

Điều 2. Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thành viên Hội đồng; Ban Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Cà Mau; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- HĐ GDQPAN TW, QK9; (báo cáo)
- TT. TU, HĐND tỉnh; (báo cáo)
- TT. UBND tỉnh; (báo cáo)
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; (thực hiện)
- Thành viên HĐGDQPAN tỉnh;
- UBND huyện, thành phố; (thực hiện)
- CVP, PVP Lưu Minh Nhựt;
- NC (N176);
- Lưu: VT. Tr 25/7.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

UBND TỈNH CÀ MAU
HỘI ĐỒNG GDQPAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1030/KH-HĐGDQPAN

Cà Mau, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐỐI TƯỢNG 3 NĂM 2018

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN);

Căn cứ số lượng cán bộ đối tượng 3 trên địa bàn tỉnh Cà Mau phải bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (nhiệm kỳ công tác năm 2015-2020);

Hội đồng GDQPAN tỉnh Cà Mau xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt triển khai thực hiện hệ thống quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Hội đồng GDQPAN Trung ương và Quân khu 9 về công tác GDQPAN đảm bảo chặt chẽ, thống nhất; đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành làm tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cùng cấp xây dựng củng cố Quốc phòng, an ninh ở địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

Xác định rõ vai trò, vị trí của công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, thực hiện đạt hiệu quả và cử cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đúng quy định.

Nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, nội dung văn bản pháp luật về công tác GDQPAN, vận dụng linh hoạt, hiệu quả kiến thức đã học vào thực tiễn trên từng cương vị công tác.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thực hiện chương trình, thời gian, nội dung theo Thông tư số 38/2014/TT-BQP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

III. THÀNH PHẦN ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Năm 2018, Hội đồng GDQPAN tỉnh Cà Mau mở 03 khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cán bộ thuộc đối tượng 3, với 330 học viên; chỉ tiêu cụ thể các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố Cà Mau như sau:

T

Đơn vị

Chỉ tiêu Bồi dưỡng KTQPAN đối tượng 3 năm 2018

Ghi chú

1

Sở, Ban, Ngành tỉnh

80

Chỉ tiêu các khóa học cụ thể sẽ có kế hoạch và thông báo sau đến từng cơ quan, đơn vị

2

Thành phố Cà Mau

20

3

Huyện Thới Bình

22

4

Huyện U Minh

32

5

Huyện Trần Văn Thời

30

6

Huyện Cái Nước

50

7

Huyện Phú Tân

42

8

Huyện Năm Căn

26

9

Huyện Ngọc Hiển

06

10

Huyện Đầm Dơi

22

Tổng

330

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

Thời gian chung mỗi khóa 12 ngày (không tính các ngày thứ bảy và chủ nhật). Thời gian cụ thể Trường Quân sự tỉnh, phối hợp trường Chính trị tỉnh xây dựng kế hoạch trình Hội đồng GDQPAN phê duyệt.

2. Địa điểm

Trường quân sự tỉnh Cà Mau. Phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

V. NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ

1. Ban Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh

Chủ trì Phối hợp với cơ quan chức năng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức rà soát cán bộ thuộc đối tượng 3 trên địa bàn tỉnh thống nhất phân bổ chỉ tiêu từng khóa đúng quy định.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng đôn đốc các huyện, thành phố cử cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo kế hoạch; nắm chắt kết quả chiêu sinh; Chỉ đạo trường quân sự tỉnh tổ chức bồi dưỡng từng khóa tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh.

2. Trường quân sự tỉnh

Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan lập kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 từng khóa trình chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh Phê duyệt; phân bổ chỉ tiêu chiêu sinh và thông báo cho các cơ quan, đơn vị và địa phương; bảo đảm chương trình, nội dung giảng dạy, nơi ăn, ở sinh hoạt, học tập và quản lý học viên theo quy chế nhà trường.

Làm tốt công tác chuẩn bị, bài phát biểu của Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh trong khai giảng, bế giảng các khóa theo kế hoạch. Xây dựng kế hoạch luyện tập và tổ chức bắn súng K54 bài 1 đảm bảo đạt chất lượng hiệu quả và an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Lập dự toán kinh phí theo Điều 18 Luật GDQPAN

3. Các cơ quan, đơn vị liên quan và Hội đồng GDQPAN các huyện thành phố

Phối hợp chặt chẽ với trường Quân sự tỉnh, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên các khóa học tập theo kế hoạch của Trường Quân sự tỉnh bảo đảm an toàn, chất lượng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở Kế hoạch này, Trường quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng từng khóa; Hội đồng GDQPAN cấp huyện phối hợp với các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương có trụ sở trên địa bàn huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng lập danh sách, thông báo cho cán bộ đối tượng 3 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo kế hoạch./.

 


Nơi nhận:
- TT Hội đồng GDQPAN TW (Báo cáo);
- TT Hội đồng GDQPAN QK9 (Báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (Báo cáo);
- Các thành viên HĐGDQPAN tỉnh (Thực hiện);
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh (Thực hiện);
- Hội đồng GDQPAN huyện, TP (Thực hiện);
- Lưu: VT, BDQ; T80

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
CHỈ HUY TRƯỞNG
Đại Tá Trương Dũng Tiến

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1292/QĐ-UBND ngày 24/07/2017 phê duyệt Kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2018 của tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.164

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!