Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1239/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 05/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1239/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HOÁN CẢI, VÔ HIỆU HÓA SÚNG TIỂU LIÊN AK CẤP 5; MUA SẮM TRANG  BỊ, THIẾT BỊ BẮN TẬP PHỤC VỤ MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011 của y ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011; Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13 ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án hoán cải, vô hiệu hóa súng tiểu liên AK cấp 5; mua sắm trang bị, thiết bị bắn tập phục vụ môn học giáo dục quốc phòng và an ninh (giáo dục QPAN) với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

Nhằm chuẩn hóa thiết bị dạy học quân dụng chuyên dùng phục vụ môn giáo dục QPAN ở các trường trung học phổ thông, sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trung tâm giáo dục QPAN; bảo đảm cho học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện, thực hành sát với môi trường quân sự, sn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

II. NỘI DUNG CỦA Đ ÁN

Tận dụng súng tiểu liên AK cấp 5 được loại khỏi biên chế của quân đội, để hoán cải, vô hiệu hóa; mua sắm trang bị, thiết bị bắn tập cho thực hiện môn học giáo dục QPAN.

III. KINH PHÍ THC HIỆN Đ ÁN

Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí vào dự toán ngân sách được giao hàng năm của Bộ Quốc phòng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Quốc phòng

Chỉ đạo cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương xây dựng dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện Đ án theo quy định của pháp luật.

2. Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo cơ quan chức năng, nhà trường tiếp nhận, quản lý, sử dụng súng AK đã hoán cải; trang bị, thiết bị bắn tập bảo đảm cho nhà trường và trung tâm giáo dục QPAN; đăng ký, quản lý, kiểm tra sử dụng, bảo quản, thống kê, báo cáo theo hướng dẫn ca cơ quan có thẩm quyền.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính bố trí kinh phí chi đu tư thực hiện Đề án theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành trình cấp có thẩm quyền quyết định.

4. Bộ Tài chính

Chủ trì, phi hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí chi thường xuyên thực hiện Đ án theo phân cp ngân sách nhà nước hiện hành trình cấp có thẩm quyền quyết định.

5. Bộ Công an

Chỉ đạo công an các địa phương chủ trì, phối hợp cơ quan quân sự cùng cấp đăng ký, quản lý, kiểm tra việc sử dụng súng tiểu liên AK đã hoán cải, vô hiệu hóa tại các trung tâm giáo dục QPAN, nhà trường đứng chân trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KGVX, KTTH;

-
Lưu: VT, NC (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1239/QĐ-TTg ngày 05/08/2015 phê duyệt Đề án hoán cải, vô hiệu hóa súng tiểu liên AK cấp 5; mua sắm trang bị, thiết bị bắn tập phục vụ môn học giáo dục quốc phòng và an ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.089

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159