Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1198/QĐ-UBND 2020 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Đắk Nông

Số hiệu: 1198/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Tôn Thị Ngọc Hạnh
Ngày ban hành: 12/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1198/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 140/TTr-SGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông, bao gồm:

1. Ngày tựu trường: Sớm nhất vào ngày 01 tháng 9 năm 2020.

2. Ngày khai giảng: Ngày 05 tháng 9 năm 2020.

3. Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021

a) Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông:

- Học kỳ I kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2020 đến trước ngày 16 tháng 01 năm 2021, trong đó có ít nhất 18 tuần thực học;

- Học kỳ II có ít nhất 17 tuần thực học, hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 25 tháng 5 năm 2021 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2021.

b) Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông):

- Học kỳ I kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2020 đến trước ngày 16 tháng 01 năm 2021, trong đó có ít nhất 16 tuần thực học;

- Học kỳ II có ít nhất 16 tuần thực học, hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 25 tháng 5 năm 2021 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2021.

4. Các kỳ thi

a) Thi học sinh giỏi các môn văn hóa và thi khoa học kỹ thuật:

- Cấp tỉnh:

+ Thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021: Ngày 16, 17 và 18 tháng 12 năm 2020.

+ Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở cấp tỉnh năm 2020-2021: Ngày 11 và 12 tháng 3 năm 2021.

+ Thi học sinh giỏi lớp 12 trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2020-2021: Ngày 14, 15 và 16 tháng 4 năm 2021.

- Cấp quốc gia: Thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Thi nghề phổ thông:

- Cấp trung học phổ thông: Ngày 19 tháng 3 năm 2021.

- Cấp trung học cơ sở: Ngày 09 tháng 4 năm 2021.

c) Thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15 tháng 6 năm 2021.

Đối với giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở: Xét tốt nghiệp đợt 1 trước ngày 25 tháng 12 năm 2020, đợt 2 trước ngày 15 tháng 6 năm 2021.

6. Tuyển sinh

- Hoàn thành tuyển sinh lớp 1, tuyển sinh trẻ trong độ tuổi mầm non năm học 2021-2022 trước ngày 30 tháng 8 năm 2021.

- Hoàn thành tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 trước ngày 31 tháng 7 năm 2021.

- Duyệt kết quả tuyển sinh giáo dục thường xuyên: trung học cơ sở ngày 09 tháng 10 năm 2020; trung học phổ thông ngày 13 tháng 10 năm 2020.

7. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Thời gian nghỉ Tết âm lịch 2021: từ ngày 08 tháng 02 năm 2021 đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2021.

9. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép của giáo viên là 08 tuần, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm học để phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị và kế hoạch thời gian năm học.

10. Báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh: tình hình chuẩn bị năm học và tình hình khai giảng năm học 2020-2021 trước ngày 10/9/2020; sơ kết học kỳ I trước ngày 31/01/2021, tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học 2020 - 2021 trước ngày 25 tháng 6 năm 2021.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn và triển khai thực hiện Kế hoạch năm học 2020-2021; chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch năm học trong các trường hợp đặc biệt theo chỉ đạo của Trung ương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTTĐT, KGVX(Vn).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tôn Thị Ngọc Hạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1198/QĐ-UBND ngày 12/08/2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Đắk Nông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.513

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!