Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1071/QĐ-UBND 2020 sửa đổi Quyết định 242/QĐ-UBND tuyển sinh lớp 10 Khánh Hoà

Số hiệu: 1071/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 12/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1071/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 242/QĐ-UBND NGÀY 30/01/2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH, PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2020-2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành: Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên theo Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014; Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú; Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Sửa đổi khoản 2, khoản 3, khoản 5 và khoản 6 Điều 1 Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019- 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 849/TTr-SGDĐT ngày 27/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:

1. Điểm c khoản 1 Mục II Điều 1 được sửa đổi như sau:

“c) Ngày thi, lịch thi: Kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được tổ chức vào ngày 16 và 17/7/2020 theo lịch thi được Sở Giáo dục và Đào tạo qui định trong công văn hướng dẫn.”

2. Điểm c khoản 2 Mục II Điều 1 được sửa đổi như sau:

“c) Thời gian tuyển sinh: Hoàn thành trước ngày 15/8/2020.”

3. Khoản 4 Mục III Điều 1 (nội dung III) được sửa đổi như sau:

“4. Thời gian tuyển sinh: Hoàn thành trước ngày 15/8/2020; trong đó, các trường THPT công lập áp dụng phương thức Thi tuyển sẽ được tổ chức thi vào ngày 16 và 17/7/2020 theo lịch thi được Sở Giáo dục và Đào tạo qui định trong công văn hướng dẫn.”

4. Khoản 3 Mục IV Điều 1 được sửa đổi như sau:

“3. Thời gian tuyển sinh: Hoàn thành trước ngày 15/8/2020.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- Thường trực: TU, HĐND, UBND (báo cáo);
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông;
- Công an tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Đài PT-TH Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hòa;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NL, HPN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1071/QĐ-UBND ngày 12/05/2020 sửa đổi Quyết định 242/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


468

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.116.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!