Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND về Đề án Chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với trường trung học cơ sở cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 10/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 15/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2006/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH ĐỀ ÁN CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHO UBND CÁC QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về việc Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Trung học;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 21/2004/TTLT/BGD&ĐT-BNV ngày 23 tháng 7 năm 2004 của Liên bộ Giáo dục và Đào tạo - Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005 về nhiệm vụ năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII (2004-2009), kỳ họp thứ 6;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 2390/GD&ĐT/TCCB ngày 05 tháng 12 năm 2005 về việc đề nghị phê duyệt Đề án Phân cấp trường trung học cơ sở trên địa bàn quận, huyện,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các trường trung học cơ sở cho UBND các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Tuấn Anh

 

ĐỀ ÁN

CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHO UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. Thực trạng tình hình:

Sau khi Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý ngành theo các nội dung hoạt động sau đây: Tổ chức bộ máy, cán bộ; tài chính, ngân sách; chuyên môn. Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý nhà nước đối với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên. Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện quản lý nhà nước đối với các trường mầm non, tiểu học.

Cơ chế quản lý theo ngành và việc Sở quản lý trực tiếp các trường trung học cơ sở đã tạo điều kiện để ngành giáo dục và đào tạo quản lý các hoạt động sự nghiệp giáo dục và đào tạo một cách tập trung, thống nhất nhiều lĩnh vực và có sự phân cấp quản lý trực tiếp các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành một cách hợp lý, nên việc chỉ đạo, điều hành từ Sở đến các trường trung học cơ sở, từ Phòng Giáo dục và Đào tạo đến các trường tiểu học, mầm non, sâu sát, chủ động và kịp thời; thực hiện tốt việc điều hành, điều chuyển, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng nhằm đảm bảo định mức, biên chế lao động, cơ cấu bộ môn; nâng cao trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng công tác, chất lượng giảng dạy của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; tiết kiệm biên chế, quỹ tiền lương của các Phòng Giáo dục và Đào tạo; tập trung đầu tư được cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, có trọng tâm, trọng điểm; đáp ứng được yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục và đào tạo.

Cơ chế quản lý theo ngành, cùng với việc phân cấp trực tiếp trường trung học cơ sở trong thời gian qua đã tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương về phát triển giáo dục và đào tạo, đảm bảo sự thống nhất về trách nhiệm giữa quản lý ngành và quản lý lãnh thổ; cùng chăm lo xây dựng và góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục và đào tạo.

Việc thực hiện cơ chế quản lý theo ngành và Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý trực tiếp các trường trung học cơ sở, tuy đem lại những kết quả tốt, song để thực hiện đúng quy định quản lý nhà nước về giáo dục theo Luật Giáo dục năm 2005 và Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về Qui định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; đồng thời, đẩy mạnh việc phân cấp quản lý đối với các hoạt động sự nghiệp thuộc ngành giáo dục và đào tạo; thực hiện Nghị quyết số 28/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ năm 2006, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Đề án Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các trường trung học cơ sở cho UBND các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.

II. Cơ sở pháp lý:

1. Luật Giáo dục năm 2005 do Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.

2. Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về việc Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

3. Thông tư Liên tịch số 21/2004/TTLT/BGD&ĐT-BNV ngày 23 tháng 7 năm 2004 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương.

4. Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Trung học.

5. Nghị quyết Hội đồng nhân dân số 28/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005 về nhiệm vụ năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII (2004-2009), kỳ họp thứ 6.

III. Mục đích, yêu cầu:

Việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện nhằm đảm bảo mục đích và yêu cầu sau:

- Bảo đảm tính thống nhất và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

- Bảo đảm tương ứng giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm, nguồn lực tài chính, nhân sự và các điều kiện cần thiết để Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Xác định cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận, huyện và cơ quan chuyên môn các cấp đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn; đồng thời, bảo đảm tính chủ động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo các cấp trong việc quyết định và thực hiện các nhiệm vụ được phân công, phân cấp.

Phần thứ hai

NỘI DUNG CHUYỂN GIAO VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

I. Nội dung chuyển giao:

Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển giao cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện đầy đủ và đồng bộ các nhiệm vụ quản lý về chuyên môn, tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự; ngân sách và tài chính đối với các trường trung học cơ sở.

Riêng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến, tuy nằm trên địa bàn quận Hải Châu, nhưng do nguồn tuyển sinh là học sinh xuất sắc từ tất cả các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đào tạo nguồn cho Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quí Đôn, nên Sở Giáo dục và Đào tạo vẫn quản lý trực tiếp các hoạt động của trường.

II. Trách nhiệm quản lý:

1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Trên cơ sở những chủ trương và định hướng phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực công tác này.

- Thống nhất với Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc thành lập, hợp nhất, sáp nhập, giải thể các đơn vị trường học trên địa bàn.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng và triển khai kế hoạch, quy hoạch cán bộ quản lý bậc học trung học cơ sở; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuẩn hóa, nâng cao trình độ, đồng bộ hóa nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

- Quản lý và chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ theo quy chế, quy định của ngành.

2. Đối với Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các trường trung học cơ sở trên địa bàn theo quy định của pháp luật và sự phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Xây dựng chương trình, đề án phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo đối với bậc học trung học cơ sở trên địa bàn quận, huyện; đảm bảo các điều kiện về ngân sách, biên chế giáo viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo.

- Tổ chức và kiểm tra các đơn vị trường học thực hiện các quy định của pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong giáo dục và đào tạo.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục.

- Thực hiện các quy định về tổ chức, cán bộ theo sự phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Thực hiện việc xây dựng tổ chức bộ máy, khung biên chế hành chính và đảm bảo đủ biên chế cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phần thứ ba

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

I. Chức năng:

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các trường trung học cơ sở (trừ đào tạo nghề); quản lý các dịch vụ công theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân quận, huyện; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

II. Nhiệm vụ:

1. Trình Ủy ban nhân dân quận, huyện các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về hoạt động giáo dục trên địa bàn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

2. Trình Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định kế hoạch 5 năm, hằng năm và chương trình cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Trình Ủy ban nhân dân quận, huyện về quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận, huyện.

4. Thẩm định các đề án, hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động giải thể các trường trung học cơ sở trên địa bàn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định.

5. Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn xã, phường.

6. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục trên địa bàn quận, huyện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố và phân công của Ủy ban nhân dân quận, huyện; chịu trách nhiệm thực hiện các qui định về tiêu chuẩn giáo viên, qui chế thi cử, cấp phát văn bằng chứng chỉ theo quy định.

7. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của quận, huyện. Tổng hợp kế hoạch, biên chế sự nghiệp giáo dục hàng năm để Ủy ban nhân dân quận, huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo thuộc địa phương quản lý.

8. Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục và đào tạo, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục và đào tạo, gửi cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân quận, huyện theo quy định. Sau khi được giao dự toán ngân sách, phối hợp với cơ quan có liên quan phân bổ ngân sách giáo dục và đào tạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

9. Tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục và tổ chức thực hiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận, huyện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.

10. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận, huyện.

11. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân quận, huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.

13. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

14. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện giao.

III. Tổ chức và biên chế:

1. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo có Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận, huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

- Việc bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo là biên chế hành chính, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện phân bổ trong tổng số biên chế hành chính được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao cho quận, huyện. Việc bổ sung biên chế để thực hiện nhiệm vụ quản lý các trường trung học cơ sở sẽ được thực hiện bằng cách điều chuyển nội bộ ngành, đảm bảo không làm tăng biên chế ngành giáo dục và đào tạo thành phố.

Căn cứ quy mô số lượng, trường, lớp và đặc điểm địa giới của từng địa phương; biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện được dự kiến theo số lượng sau để hình thành các tổ công tác: Tổ Tổng hợp - Hành chính, Tổ chuyên môn Tiểu học - Mầm non và Tổ chuyên môn Trung học cơ sở.

TT

Đơn vị

Tổng số

Hiện có

Bổ sung

01

Hải Châu

20

12

08

02

Hòa Vang

20

10

10

03

Thanh Khê

18

10

08

04

Sơn Trà

18

10

08

05

Cẩm Lệ

18

08

10

06

Liên Chiểu

16

08

08

07

Ngũ Hành Sơn

16

06

10

Tổng số

126

64

62

3. Các vấn đề khác:

Công tác đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, kỷ luật, khen thưởng đối với cán bộ quản lý và giáo viên thuộc phạm vi phân cấp và quản lý của Ủy ban nhân dân các quận, huyện được thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Phần thứ tư

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các trường trung học cơ sở cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện quản lý có liên quan đến nhiều nội dung công việc, nhiều ngành, nhiều cấp. Do vậy, để việc chuyển giao này phải đạt được mục tiêu đề ra, ổn định được việc điều hành các hoạt động sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên mỗi địa bàn quận, huyện; thời điểm chuyển giao và việc phân công tổ chức thực hiện được cụ thể như sau:

I. Thời điểm thực hiện chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các trường trung học cơ sở:

1. Từ tháng 3 năm 2006, thực hiện thí điểm việc chuyển giao công tác quản lý các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Hải Châu từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho Ủy ban nhân dân quận Hải Châu quản lý (trừ trường trung học cơ sở Nguyễn Khuyến).

2. Tháng 6 năm 2006: Rút kinh nghiệm việc chuyển giao thí điểm và chuẩn bị kế hoạch chuyển giao các trường trung học cơ sở về Ủy ban nhân dân các quận, huyện còn lại.

3. Tháng 8 năm 2006: Chuyển giao toàn bộ các trường trung học cơ sở từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện quản lý.

Việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các trường trung học cơ sở cho UBND các quận, huyện quản lý phải hoàn thành trước ngày khai giảng năm học 2006-2007.

II. Phân công trách nhiệm:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ các hoạt động của các trường trung học cơ sở và chuẩn bị các báo cáo, hồ sơ bàn giao về tài chính, tài sản; biên chế, lao động; hồ sơ cán bộ, công tác chuyên môn để bàn giao cụ thể cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản phân cấp quản lý, quy định các nội dung quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tiến hành bàn giao việc quản lý tài chính trường trung học cơ sở cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo đảm bảo số lượng và chất lượng theo yêu cầu quản lý mới.

2. Sở Nội vụ:

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản phân cấp quản lý, quy định các nội dung quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và đề xuất việc điều chuyển để bổ sung biên chế hành chính cho Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các chính sách về tuyển dụng, tinh giản, đào tạo, bồi dưỡng và các chính sách ưu đãi khác đối với cán bộ, công chức, viên chức các trường trung học cơ sở theo Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND ngày 20/5/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

3. Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xét duyệt kế hoạch và phân bổ ngân sách, kinh phí của trường trung học cơ sở cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan đề xuất chính sách phát triển mạng lưới trường, lớp các trường trung học cơ sở trên địa bàn các quận, huyện.

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận việc bàn giao và tổ chức tốt việc quản lý trường trung học cơ sở trên địa bàn theo quy định của Pháp luật và của UBND thành phố.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy Phòng Giáo dục và Đào tạo, bố trí cán bộ, công chức; đặc biệt là cán bộ lãnh đạo Phòng, đảm bảo số lượng và chất lượng, đáp ứng được yêu cầu quản lý.

- Chỉ đạo triển khai công tác quản lý tài chính đối với các trường trung học cơ sở trên địa bàn theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Quy định những nội dung phân công, phân cấp đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo nhằm thực hiện tốt chức năng cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn.

- Chỉ đạo các Phòng, Ban chuyên môn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến việc ổn định và phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 10/2006/QĐ-UBND về Đề án Chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với trường trung học cơ sở cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.331
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66