Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2006/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ tỉnh Hậu Giang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang vào Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Số hiệu: 05/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Trịnh Quang Hưng
Ngày ban hành: 15/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2006/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 15 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SÁP NHẬP TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ TỈNH HẬU GIANG TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẬU GIANG VÀO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 4128/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, sáp nhập Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ tỉnh Hậu Giang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang vào Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ và cơ quan có liên quan tổ chức việc bàn giao Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ cho Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang.

1. Việc sáp nhập theo nguyên tắc: nguyên hiện trạng của Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ; toàn bộ tổ chức bộ máy, nhân sự (cán bộ, viên chức và nhân viên hợp đồng ); toàn bộ tài chính, tài sản, trang thiết bị...

2. Thời điểm sáp nhập và giao nhận: kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 168/2004/QĐ-UB ngày 17/11/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ tỉnh Hậu Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ qua đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4.
- VP Chính phủ (HN-TP.HCM);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản - BTP;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- TT.UBND tỉnh;
- Phòng VBTT - Sở Tư pháp;
- Lưu VP (2A, 4, LT).MĐ

TM. UBND TỈNH HẬU GIANG KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trịnh Quang Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2006/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ tỉnh Hậu Giang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang vào Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.136
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210