Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND danh sách các thôn, làng xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 03/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 20/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2017/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 20 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH SÁCH CÁC THÔN, LÀNG XÁC ĐỊNH HỌC SINH KHÔNG THỂ ĐI ĐẾN TRƯỜNG VÀ TRỞ VỀ NHÀ TRONG NGÀY DO ĐỊA HÌNH CÁCH TR, GIAO THÔNG ĐI LẠI KHÓ KHĂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cNghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính ph quy định chính sách h trợ học sinh và trường ph thông xã, thôn đc biệt khó khăn;

Căn cứ Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, kỳ họp thứ 3 về Quy định khoảng cách và địa bàn đ xác định học sinh không th đến trường và trvề nhà trong ngày; quy định t lệ khoán kinh phí phục vụ việc nu ăn cho học sinh;

Theo đ nghị của S Giáo dục và Đào tạo Kon Tum tại Tờ trình số 06/TTr-SGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2017 về ban hành danh sách các thôn, làng xác đnh học sinh không thể đi đến trường và tr về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi li khó khăn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh sách các thôn, làng xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn đxét hưng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định s 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thtrưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 01 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Giáo dục và
Đào tạo;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL
);
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực Hội đ
ng nhân dân tỉnh;
- Đoàn
Đại biểu Quốc hội tnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân d
ân tnh;
- Ủy ban M
t trận Tổ quốc Việt Nam tnh:
- Các ban Hội đồng nhân dân t
nh;
- Các tổ chức chính trị-xã hội cấp t
nh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Văn ph
òng y ban nhân dân tnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình t
nh:
-
Báo Kon Tum;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ t
nh:
- Công báo t
nh;
- Cổng Thôn
g tin điện tử tnh;
- Lưu: VT, KGVX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

DANH SÁCH

CÁC THÔN, LÀNG XÁC ĐỊNH HỌC SINH KHÔNG THỂ ĐI ĐẾN TRƯỜNG VÀ TRỞ VỀ NHÀ TRONG NGÀY DO ĐỊA HÌNH CÁCH TRỞ, GIAO THÔNG ĐI LẠI KHÓ KHĂN
(Ban hành kèm theo
Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT

Tên đơn vị

Tên thôn, làng xác định học sinh không thể đi đến trường và trvề nhà trong ngày do địa hình cách tr, giao thông đi lại khó khăn

Ghi chú

I

THÀNH PHỐ KONTUM

 

 

1

Trường Tiu học Nguyn Thái Bình

Thôn Kon Klor 2, xã Đăk Rơ Wa.

 

2

Trường Tiu học Bế Văn Đàn

Thôn Kon Drei, xã Đăk Blà.

 

3

Trường THCS Phạm Hồng Thái

Thôn Kon Klor 2, Thôn Kon Tum Kơ Nâm và Thôn Kon Tum Kpơng Klah của xã Đăk Rơ Wa.

 

4

Trường THPT Trường Chinh

- Thôn Kon Kon Ktu, Kon Jơ Ri, Thôn Kon Tum KPơng Klah, Kon Tum Kơ Nâm Htô và Thôn Kon Klor 2 của xã Đăk Rơ Wa.

- Thôn Kon Gur, Thôn Kon Drei, Thôn Kon Jơ Drẻ Plơng của xã Đăk Blà.

 

5

Trường THPT Lê Lợi

- Thôn Đăk Kia, xã Đoàn Kết.

- Thôn Kon Hra Kơtu, Thôn Kon Hra Klah của xã Chư Hreng.

 

II

HUYN ĐĂK HÀ

 

 

1

Trường Tiu học Tô Vĩnh Diện

Thôn 13 (Kon Pao Kram) và Thôn 9 (Long Đuân) của xã Đăk Pxi.

 

2

Trường Tiu học Nguyn Văn Cừ

Thôn 4 (Kon Tú), Thôn 5 (Ling La) của xã Đăk Pxi.

 

3

Trường Tiểu học Xã Đăk Long

Thôn Kon Đao Yp (Tổ dân cư s4) của xã Đăk Long.

 

4

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

Thôn 2 (Kon Tu), Thôn 3 (Kon Hra), Thôn 4 (Wang Tó) và Thôn 5A (Kon Rmiang) của xã Đăk Ui.

 

5

Trường Tiu học Trần Quốc Ton

Thôn Kon Braih của xã Ngọc Réo.

 

6

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

Thôn Kon Jong, Thôn Kon Krớk, và Thôn Kon Hơ Drế của xã Ngọc Réo.

 

7

Trường PTDTBT THCS Đăk Pxi

- Thôn 4 (Kon Tú), Thôn 5 (Ling La), Thôn 9 (Long Đuân), Thôn 10 (Đăk Krong), Thôn 13 (Kon Pao Kram) của xã Đăk Pxi.

- Thôn 12 (Đăk Xế) của xã Đăk Long.

 

8

Trường PTDTBT THCS Ngọc Réo

Thôn Đăk Phía, Thôn Kon Braih và Thôn Kon Krơk của xã Ngọc Réo.

 

9

Trường THCS Đăk Ui

Thôn 1A (Kon Pông), Thôn 2 (Kon Tu), Thôn 3 (Kon Hra), Thôn 4 (Kon Wang Tó) và Thôn 5A (Kon Rmiang) của xã Đăk Ui.

 

10

Trường THPT Trn Quốc Tuấn

- Thôn 5 (Kon Trăng Kơ La) của xã Đăk La.

- Thôn 1 (Kon Chôn), Thôn 3 (Kon JơRi), Thôn 6 (Kon Gu 2) và Thôn 8 (Kon Brông) của xã Ngọc Wang.

- Thôn 6 (Đăk KĐem) của xã Đăk Ngọk.

 

III

HUYN ĐĂK TÔ

 

 

1

Trường Tiểu học Xã Ngọc Tụ

Thôn Kon Pring và Thôn Đăk Nu của xã Ngọc Tụ.

 

2

Trường THCS xã Pô Kô

Thôn Kon Tu Dốp 1 và Thôn Đăk Rao Nhỏ của xã Pô Kô.

 

3

Trường THCS xã Ngọc Tụ

Thôn Kon Pring của xã Ngọc Tụ.

 

4

Trường THCS xã Đăk Trăm

Thôn Đăk Hà, Thôn Đăk Rò và Thôn Đăk Dring của xã Đăk Trăm.

 

5

Trường THCS xã Văn Lem

Thôn Tê H Ô, Thôn Tê Rông, Thôn Đăk Xanh, Thôn Măng Rương, Thôn Tê Pên và Thôn Đăk Sing của xã Văn Lem.

 

6

Trường PT DTBT THCS Đăk Rơ Nga

Thôn Đăk Manh 1 và Thôn Đăk Pung của xã Đăk Rơ Nga.

 

IV

HUYỆN TU MƠ RÔNG

 

 

1

Trường Tiểu học Đăk Rơ Ông

Thôn Kon Hia 3, Thôn Ngọc Năng 1 và Thôn La Giông của xã Đăk Rơ Ông.

 

2

Trường Tiu học Đăk Tơ Kan

Thôn Kon HNông, Thôn Tê Xô Ngoài và Thôn Đăk Trăng của xã Đăk Tơ Kan.

 

3

Trường Tiu học Đăk Hà

Thôn Kon Tun của xã Đăk Hà.

 

4

Trường PTDTBT Tiu học xã Đăk Sao

Thôn Năng Nhỏ 1, Thôn Năng Nh 2, Thôn Năng Lớn 1 và Thôn Năng Lớn 2 của xã Đăk Sao.

 

5

Trường PTDTBT Tiu học Tu Mơ Rông

Thôn Tu Cp, Thôn Đăk Chum 1 và Thôn Đăk Neang của xã Tu Mơ Rông.

 

6

Trường PTDTBT Tiu học Ngọc Lây

Thôn Đăk Kinh I, Thôn Đăk Kinh II, Thôn Kô Xia I, Thôn Mô Za, Thôn Măng Rương II và Thôn Đăk Prế của xã Ngọc Lây.

 

7

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Yêu

Thôn Long Láy 1, Thôn Long Láy 2, Thôn Long Láy 3 và Thôn Tam Rin của xã Ngc Yêu.

 

8

Trường PTDTBT Tiểu học Măng Ri

Thôn Pu Tá, Thôn Chum Tam, Thôn Ngọc La, Thôn Long Láy và Thôn Đăk Dơn của xã Măng Ri.

 

9

Trường THCS Bán trú DTTS Tu Mơ Rông

Thôn Tu Mơ Rông, Thôn Kon Tun, Thôn Đăk Hà, Thôn Đăk Siêng, Thôn Kon Ling, Thôn Đăk Pơ Trang và Thôn Ty Tu của xã Đăk Hà.

 

10

Trường PTDTBT THCS Măng Ri

Thôn Long Hy, Thôn Long Láy, Thôn Đăk Dơn và Thôn Pu Tá của xã Măng Ri.

 

11

Trường PTDT BT THCS Ngọc Lây

Thôn Lộc Bông, Thôn Mô Za, Thôn Măng Rương II và Thôn Đăk Prế của xà Ngọc Lây.

 

12

Trường PTDTBT THCS Ngọc Yêu

Thôn Ba Tu 1, Thôn Ba Tu 3, Thôn Long Láy 1, Thôn Long Láy 2, Thôn Long Láy 3 và Thôn Tam Rin của xã Ngọc Yêu.

 

13

Trường PTDT BT THCS Văn Xuôi

Thôn Đăk Văn 1, Thôn Đăk Văn 3, Thôn Đăk Linh, Thôn Long Tro và Thôn Ba Khen của xã Văn Xuôi.

 

14

PTDT BT THCS Tu Mơ Rông

Thôn Văn Sang, Thôn Đăk Ka, Thôn Đăk Chum II, Thôn Long Leo và Thôn Đăk Chum I của xã Tu Mơ Rông.

 

15

Trường THCS Đăk Hà

Thôn Tu Mơ Rông, Thôn Kon Tun, Thôn Đăk Hà, Thôn Đăk Siêng, Thôn Kon Ling, Thôn Đăk Pơ Trang và Thôn Ty Tu của xã Đăk Hà.

 

16

Trường PTDTBT THCS Đăk Na

Thôn Đăk Rê 1, Thôn Đăk Riếp 1, Thôn Long Tum, Thôn Ba Ham, Thôn Kon Sang và Thôn Mô Pành 1 của xã Đăk Na.

 

17

Trường PTDT BT THCS Đăk Sao

Thôn Năng Nhỏ 1, Thôn Năng Nhỏ 2, Thôn Năng Lớn 1 và Thôn Năng Lớn 2 của xã Đăk Sao.

 

18

Trường PT DTNT Tu Mơ Rông

Thôn Kon Pia, Tn Ty Tu, Thôn Kon Ling, Thôn Đăk Pơ Trang và Thôn Đăk Hà của xã Đăk Hà.

 

V

HUYỆN NGỌC HỒI

 

 

1

Trường Tiu học Nguyễn Huệ

Thôn Đăk Vang của xã Sa Loong.

 

2

Trường Tiu học Lê Văn Tám

Thôn Nông Kon, Thôn Đăk Ba và Thôn Đăk Răng của xã Đăk Dc.

 

3

Trường Tiểu học Đăk Dục

Thôn Ch Nhy, Thôn Dục Nhy 1 và Thôn Dục Nhầy 3 của xã Đăk Dục.

 

4

Trường Tiểu học Đăk Ang

Thôn Long Dôn và Thôn Đăk Giá 2 của xã Đăk Ang.

 

5

Trường Tiểu học Đăk Xú

Thôn Thung Nai, Thôn Đăk Long, Thôn Đăk Giao, Thôn Phia Pháp và Thôn Đăk Nông của xã Đăk Xú.

 

6

Trường Tiu học Kim Đng

Thôn Gia Tun của xã Đăk Ang.

 

7

Trường Tiu học Bế Văn Đàn

Thôn Bc Phong, Thôn Ngọc Hải và Thôn Kon Khôn của xã Bờ Y.

 

8

Tờng Tiu học Nguyn Bá Ngọc

Thôn c của xã Bờ Y.

 

9

Trường THCS Lê Hồng Phong

Thôn Ngọc Tin, Thôn Ngọc Phúc và Thôn Ngọc Yên.

Thôn Thung Nai của xã Đăk Xú.

 

10

Trường THCS Bờ Y

Thôn c của xã Bờ Y.

 

VI

HUYỆN ĐĂK GLEI

 

 

1

Trường Tiu học xã Đăk Long

Thôn Vai Trang của xã Đăk Long.

 

2

Trường Tiểu học Đăk Nhoong

Thôn Đăk Ga và Thôn Đăk Ung của xã Đăk Nhoong.

 

3

Trường Tiu học xã Đăk Man

Thôn Măng Khên của xã Đăk Man

 

4

Trường Tiểu học xã Xốp

Thôn Đăk Xây, Thôn Long Ri, Thôn Kon Liêm và Thôn Tân Đum của xã Xốp.

 

5

Trường Tiểu học xã Đăk BLô

Thôn Lau Mưng của xã Đăk BLô.

 

6

Trường Tiu học xã Mường Hoong

Thôn Làng Đung và Thôn Tân Túc của xã Mường Hoong.

 

7

Trường Tiểu học xã Ngọc Linh

Thôn Đăk Dã, Thôn Tu Dp, Thôn Long Năng, Thôn Kon Tua và Thôn Lê Ngọc của xã Ngọc Linh.

 

8

Trường Tiểu học xã Đăk Môn

Thôn Đăk Tum, Thôn Kon Boong, Thôn Nú Kon và Thôn Măng Lon của xã Đăk Môn.

 

9

Trường PTDTBT Tiu học xã Đăk Choong

Thôn Đăk Lây, Thôn La Lua và Thôn Kon Brỏi của xã Đăk Choong.

 

10

Trường TH-THCS Lý Tự Trọng

Thôn Đăk Poi, Thôn Đăk Tung và Thôn Đăk Năng của thtrấn Đăk Glei.

 

11

Trường THCS xã Đăk Pek

Thôn Đăk Ven, Thôn Pêng Sal Pêng, Thôn Đăk Dền và Thôn Pêng Prông của xã Đăk Pek.

 

12

Trường THCS xã Đăk Kroong

Thôn Đăk Túc, Thôn Nú Vai và Cụm Đăk Xa của Thôn Đăk Bo thuộc xã Đăk Kroong.

 

13

Trưng THCS xã Xp

Thôn Xp Nghét của xã Xp.

 

14

Trường THCS Đăk Blô

Thôn Đăk Book của xã Đăk Blô

 

15

Trường THCS xã Đăk Môn

Thôn Brong Mỹ, Thôn Ri Nm, Thôn Ri Mẹt, Thôn Đăk Xam và Thôn Lanh Tôn của xã Đăk Môn.

 

16

Trường PTDTBT-THCS xã Ngọc Linh

Thôn Tân Út, Thôn Tu Kú, Thôn Long Năng, Thôn Lê Vân, Thôn Đắk Ia, Thôn Tu Dốp, Thôn Tu Chiêu, Thôn Tu Rang, Thôn Kon Tua, Thôn Lê Ngọc và Thôn Đắk Nai của xã Ngọc Linh.

 

17

Trường PTDTBT-THCS xã Mường Hoong

Thôn Tân Túc, Thôn Tu Hôn, Thôn Xa a và Thôn Mô Po của xã Mường Hoong.

 

18

Trường PTDTBT-THCS xã Đăk Choong

Thôn Bê Rê và Thôn Đăk Lây của xã Đăk Choong.

 

19

Trường PTDTBT-THCS xã Đăk Man

Thôn Đông Nây của xã Đăk Man.

 

20

Trường PTDTBT-THCS xã Đăk Nhoong

Thôn Đăk Ga và Thôn Đăk Ung của xã Đăk Nhoong.

 

21

Trường PTDTBT-THCS xã Đăk Long

Thôn Dục Lang, Thôn Vai Trang và Thôn Pênh Blong của xã Đăk Long.

 

22

Trường THPT Lương Thế Vinh

- Thôn Đăk Chung, Thôn Đăk Tung, Thôn Đăk Poi và Thôn Đăk Năng của TT Đăk Glei.

- Thôn Đăk Đoát, Thôn Pêng Prông, Thôn Đăk Dền và Thôn Đăk Ven của xã Đăk Pet.

 

23

Phân hiệu Trường THPT Lương Thế Vinh

- Thôn Kon Năng của xã Đăk Choong.

- Thôn Xốp Nghét, Thôn Kon Liêm và Thôn Tân Đum của xã Xốp.

 

24

Trường PT DTNT ĐăkGlei

- Thôn Đăk Chung của xã TT Đăk Glei.

- Thôn Đăk Ncủa xã Đăk Pék.

 

VII

HUYN SA THY

 

 

1

Trường Tiu học Lê Văn Tám

Thôn Bình Loong của xã Sa Bình.

 

2

Trường Tiu học- THCS Võ Nguyên Giáp

Thôn Ia Tri của xã Mô Rai.

 

3

Trường PTDTBT THCS Hai Bà Trưng

Thôn Kà By và Thôn Lung Leng của xã Sa Bình.

 

4

Trường PTDTBT THCS Nguyn Hu

Làng Grập của xã Mô Rai.

 

5

Trường PTDTBT THCS Trn Hưng Đo

Làng Trấp của xã Ya Tăng.

 

VIII

HUYỆN IA H’DRAI

 

 

IX

HUYN KON RY

 

 

1

Trường PTDTBT TH Đăk Pne

Thôn 1 (Kon Túc), Thôn 2 (Kon Gol 1), Thôn 3 (Kon Gol 2) và Thôn 4 (Kon Gộp) của xã Đăk Pne.

 

2

Trường THCS thị Trn Đăk Rve

Thôn 5 (Kon Băp Ju) của xã Tân Lp.

 

3

Trường THCS Đăk Rung

Thôn 10 (Kon Skôi) của xã Đăk Rung.

 

4

Trường THCS Đăk Tờ Re

Thôn 3 (Kon Jri Pen) của xã Đăk Tờ Re.

 

5

Trường PTDTBT- THCS Đăk Pne

Thôn 2 (Kon Gol 1) của xã Đăk Pne.

 

6

Trường PTDTBT- THCS Đăk Kôi

Thôn 5 (Ngọc Răng, Nhân Líu), Thôn 6 (Tu Kri), Thôn 9 (Tea Reang) và Thôn 10 (Tu Tơ Bang) của xã Đăk Kôi.

 

7

Trường THPT Chu Văn An

- Thôn 10 (Kon Skôi), Thôn 11 (Kon Tuh, Kon Bdeh) và Thôn 12 (Kon Sơ Lak, Kon Sơ Muôn) của xã Đăk Ruồng.

- Thôn 1 (Kon Rơ Nu), Thôn 2 (Kon Rơ Lang), Thôn 3 (Kon Jri Pen) và Thôn 4 (Kon Hơ DRm) của xã Đăk Tờ Re.

- Thôn 4 (Kon Biêu) và Thôn 5 (Kon Băp Ju) của xã Tân Lập.

- Thôn 5 (Ngọc Răng, Nhân Líu), Thôn 6 (Tu Kri), Thôn 7 (Trăng Nó), Thôn 8 (Kon Blo), Thôn 9 (Tea Reang), Thôn 10 (Tu Tơ Bang,) ca xã Đăk Kôi.

 

X

HUYỆN KON PLÔNG

 

 

1

Trường Tiu học Măng Bút 2

Thôn Đăk Lanh, Thôn Đăk Chun và Thôn Đăk Dt của xã Măng Bút.

 

2

Trường PTDTBT- TH xã Hiếu

Thôn Vi Chring của xã Hiếu.

 

3

Trưng PTDTBT- TH Đăk Ring

Thôn Đăk Doa và Làng Măng Lây của xã Đăk Ring.

 

4

Trường PTDTBT- TH Măng Bút 1

Thôn Đăk Pong và Thôn Đăk Pleng của xã Măng Bút.

 

5

Trường PTDTBT- TH Ngọc Tem

Thôn Điek Tem

 

6

Trường THCS Măng Bút 2

Thôn Đăk Lanh và Thôn Kô Chăk của xã Măng Bút.

 

7

Trường PTDTBT THCS xã Miếu

Thôn Tu Cần và Thôn Vi Choong của xã Hiếu.

 

8

Trường PTDTBT THCS Đăk Ring

Thôn Đăk Sao, Thôn Ngọk Hoàng và Thôn Ngọk Ring của xã Đăk Ring.

 

9

Trường PTDTBT THCS Đăk Long

Thôn Kon Leang 1 của xã Đăk Long.

 

10

Trường PTDTBT THCS Đăk Nên

Thôn Tu Ngú của xã Đăk Nên.

 

11

Trường PTDTBT THCS Măng Bút

Thôn Đăk Pong 1, Thôn Đăk Pong 2, Thôn Đăk Pleng 2 và Thôn Ngọc Mô của xã Măng Bút.

 

12

Trường PTDTBT THCS Pờ Ê

Thôn Vi KLâng 1, Thôn Vi KLâng 2 và Thôn Vi O Lắc của xã Pờ Ê.

 

13

Trường PTDTBT THCS Ngọc Tem

Thôn Điek Cua của xã Ngọc Tem.

 

14

Trường PTDTBT THCS Măng Cành

Thôn Đăk Ne và Thôn Kon Kum của xã Măng Cành.

 

15

Phân hiệu Trường PT DTNT Kon Plông

Thôn Vi Ring và Thôn Rô Xia 1 của xã Đăk Tăng.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2017/QĐ-UBND danh sách các thôn, làng xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


593

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81