Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 02/2001/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Huy Côn
Ngày ban hành: 11/01/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP II

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành theo Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 5954/QĐ-BGD & ĐT-TCCB ngày 27 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp II trên cơ sở Trường Kinh tế- Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Thủ Đức;
Căn cứ Quy định tạm thời về nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của các trường đại học ( bao gồm cả trường cao đẳng) được ban hành theo Quyết định số 35/QĐ-BĐH ngày 17 tháng 7 năm 1985 của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (trước đây) nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp II trực thuộc Bộ Công nghiệp, là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng kinh tế-kỹ thuật công nghiệp và các trình độ thấp hơn thuộc hệ thống giáo dục của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời là cơ sở nghiên cứu triển khai khoa học-công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Trường chịu sự quản lý Nhà nước cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường đại học và cao đẳng;

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: The industry Economico-Technical college II, viết tắt là: IETC-II;

Trụ sở chính đặt tại : Phường Phước Long B, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điều 2. Nhiệm vụ chủ yếu và quy mô đào tạo.

1. Đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng kinh tế-kỹ thuật, trung học chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật theo Quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục-đào tạo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành theo Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ;

2. Bồi dưỡng và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế-kỹ thuật và công chức, công nhân kỹ thuật bậc cao đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước;

3. Nghiên cứu, triển khai khoa học-công nghệ chuyên ngành công nghiệp; thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sản xuất-kinh doanh;

4. Thực hiện các quan hệ hợp tác, liên kết, liên thông về đào tạo- bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu, triển khai khoa học-công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước;

5. Quản lý, phát triển, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh, cơ sở vật chất và các nguồn kinh phí của Trường và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong Trường;

Quy mô đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân của Trường: từ 2500 đến 5000 sinh viên, học sinh.

Điều 3. Tổ chức và bộ máy của Trường

1. Lãnh đạo:

- Hiệu trưởng;

- Các Phó Hiệu trưởng.

2. Các bộ môn chuyên môn nghiệp vụ:

- Các phòng;

- Các khoa, tổ.

3 - Các bộ phận phục vụ, dịch vụ và chuyển giao công nghệ (gồm các đơn vị: Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế-kỹ thuật ; Dịch vụ đào tạo-thực nghiệm khoa học, sản xuất; Ngoại ngữ; Tư vấn nghề nghiệp, việc làm và dịch vụ đời sống sinh viên, học sinh v. v . . .);

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp II có trách nhiệm:

- Xây dựng Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trường trình Bộ phê duyệt, ban hành;

- Trên cơ sở Điều lệ được phê duyệt quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí, sắp xếp cán bộ, nhân viên, giáo viên cho từng bộ phận theo tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức của trường đại học, cao đẳng được ban hành theo Quyết định số 538/TCCP-TC ngày 18 tháng 12 năm 1995 của Bộ trưởng-Trưởng Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ;

- Căn cứ yêu cầu phát triển đào tạo cán bộ, công nhân theo từng thời kỳ, xây dựng các đề án tổ chức và hoạt động của các đơn vị phục vụ, dịch vụ và chuyển giao công nghệ, trình Bộ xem xét, quyết định.

Điều 4. Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp II là đơn vị sự nghiệp đào tạo, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ), có con dấu (kể cả con dấu nổi và con dấu thu nhỏ) để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp II có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Lê Huy Côn


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2001/QĐ-BCN ngày 11/01/2001 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp II do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.806

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!