Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 01/2005/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 10/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2005/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 214/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp IV;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Trường) là đơn vị trực thuộc Bộ Công nghiệp, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học kỹ thuật - kinh tế công nghiệp và các trình độ thấp hơn thuộc các ngành: Cơ khí, động lực, điện, nhiệt, điện tử, công nghiệp thực phẩm, hoá, may thời trang, công nghệ thông tin, kinh tế, ngoại ngữ, sinh học và môi trường theo cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998, là cơ sở nghiên cứu triển khai khoa học - công nghệ phục vụ quản lý, sản xuất - kinh doanh của ngành công nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội.

Trường chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Bộ Công nghiệp; sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành có liên quan và chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minhh nơi Trường đặt trụ sở; được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và đào tạo.

Tên tiếng Việt: Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh;

Tên giao dịch quốc tế: HO CHI MINH UNIVERSITY OF INDUSTRY;

Tên viết tắt: HUI;

Trụ sở chính đặt tại: Số 12, Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh;

Cơ sở 2: Số 39, đường Cách mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai;

Cơ sở 3: Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Trường có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học kỹ thuật - kinh tế công nghiệp và các trình độ thấp hơn thuộc các ngành: Cơ khí, động lực, điện, nhiệt, điện tử, công nghiệp thực phẩm, hoá, nhiệt, may thời trang, công nghệ thông tin, kinh tế, ngoại ngữ, sinh học và môi trường theo quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục.

2. Đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật - kinh tế chuyên ngành, công nhân kỹ thuật bậc cao đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp trong, ngoài ngành.

3. Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các ngành nghề được phép đào tạo theo chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

4. Tổ chức và thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý người học, tổ chức các hoạt động đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục.

5. Xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên bảo đảm đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, ngành nghề theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Tổ chức nghiên cứu, triển khai, chuyển giao khoa học - công nghệ chuyên ngành, các hoạt động dịch vụ khoa học - kỹ thuật, thực nghiệm sản xuất, sản xuất - kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo; tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên, học sinh và cho các đơn vị có nhu cầu.

7. Tổ chức hoạt động thông tin bằng các hình thức hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học, khảo sát, tham quan học tập kinh nghiệm, in ấn, xuất bản các ấn phẩm, tài liệu, giáo trình phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà nước.

8. Thực hiện quan hệ hợp tác quốc tế, liên kết, liên thông về đào tạo- bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu, triển khai khoa học - công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn vốn được Nhà nước và Bộ Công nghiệp giao.

10. Quản lý tổ chức, biên chế theo phân cấp quản lý của Bộ Công nghiệp.

11. Giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Trường; bảo vệ tài sản, bí mật quốc gia; xây dựng thực hiện các quy chế, biện pháp bảo hộ, an toàn lao động.

12. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Bộ Công nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trường

1. Lãnh đạo:

a) Hiệu trưởng;

b) Các Phó Hiệu trưởng.

2. Các phòng, ban nghiệp vụ:

a) Phòng Đào tạo;

b) Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế;

c) Phòng Tài chính – Kế toán;

d) Phòng Tổ chức - Hành chính;

đ) Phòng Quản trị;

e) Ban Thanh tra giáo dục và Quản lý học sinh, sinh viên;

g) Phòng Công tác chính trị.

3. Các khoa, tổ bộ môn:

a) Khoa Cơ khí;

b) Khoa Động lực;

c) Khoa Điện;

d) Khoa Nhiệt;

đ) Khoa Điện tử;

e) Khoa Hoá;

f) Khoa Công nghiệp thực phẩm, Sinh học và Môi trường;

g) Khoa May và Thiết kế thời trang;

h) Khoa Công nghệ thông tin;

i) Khoa kinh tế;

k) Khoa Ngoại ngữ;

l) Khoa Tại chức;

m) Khoa Khoa học cơ bản;

n) Khoa Kỹ thuật cơ sở;

p) Khoa Mác - Lênin;

q) Các bộ môn trực thuộc.

4. Các cơ sở phục vụ đào tạo, sản xuất và dịch vụ, bao gồm: Phòng thí nghiệm, thư viện, nhà văn hoá; doanh nghiệp, trung tâm dịch vụ: đào tạo, khoa học - kỹ thuật, tin học, ngoại ngữ, các cơ sở thực nghiệm sản xuất, sản xuất - kinh doanh, tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm, dịch vụ đời sống sinh viên và học sinh, cửa hàng giới thiệu sản phẩm.

Điều 4. Hiệu trưởng Trường có trách nhiệm:

a) Trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trường trên cơ sở Điều lệ Trường đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Căn cứ Điều lệ được phê duyệt; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí, sắp xếp cán bộ, nhân viên, giảng viên cho từng bộ phận theo tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 202 /TCCP-VC ngày 08 tháng 6 năm 1994 và Quyết định số 538/TCCP-TC ngày 18 tháng 12 năm 1995 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc thay đổi tên gọi các ngạch công chức và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch trong trường đại học và cao đẳng.

Điều 5. Trường là đơn vị sự nghiệp đào tạo có thu, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng, có con dấu (kể cả con dấu nổi và con dấu thu nhỏ) để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Khoa học và Công nghệ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Kho bạc Nhà nước,
- Ngân hàng Nhà nước,
- UBND thành phố Hồ Chí Minh,
- Công báo
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Xuân Thuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2005/QĐ-BCN ngày 10/01/2005 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.511

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!