Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 178/2010/NQ-HĐND thông qua Đề án đào tạo Bác sỹ, Dược sỹ đại học, Bác sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, Thạc sỹ; Dược sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, Thạc sỹ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010 - 2020

Số hiệu: 178/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Giàng Páo Mỷ
Ngày ban hành: 13/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/2010/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 13 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO BÁC SỸ, DƯỢC SỸ ĐẠI HỌC, BÁC SỸ CHUYÊN KHOA I, CHUYÊN KHOA II, THẠC SỸ; DƯỢC SỸ CHUYÊN KHOA I, CHUYÊN KHOA II, THẠC SỸ TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2010 – 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND&UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 243/2005/QĐ-TTg ngày 05/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số: 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 402/TTr-UBND ngày 19/4/2010 của UBND tỉnh về “Đề án đào tạo Bác sỹ, Dược sỹ đại học, Bác sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, Thạc sỹ; Dược sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, Thạc sỹ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010 - 2020”; Báo cáo thẩm tra số 04/BC-BVHXH ngày 12/5/2010 của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án đào tạo Bác sỹ, Dược sỹ đại học, Bác sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, Thạc sỹ; Dược sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, Thạc sỹ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010 - 2020 với các nội dung chính sau:

1. Mục tiêu đào tạo

Tập trung đào tạo nguồn nhân lực y tế đảm bảo về số lượng, chất lượng và có cơ cấu hợp lý; đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân hướng tới mục tiêu công bằng, hiệu quả. Đến năm 2015 có 8 bác sỹ/1vạn dân, 0,7 dược sỹ đại học/1 vạn dân và 50% số trạm y tế xã có bác sỹ; đến năm 2020 có 15 bác sỹ/1vạn dân, 1,5 dược sỹ đại học/1 vạn dân và 100% số trạm y tế xã có bác sỹ.

2. Chỉ tiêu và phương thức đào tạo

- UBND tỉnh căn cứ vào mục tiêu để xác định số lượng đào tạo hàng năm cho phù hợp với nhu cầu thực tế của tỉnh và thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi thực hiện, tránh dôi dư, lãng phí về ngân sách.

- Phương thức đào tạo: Hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng.

3. Đối tượng đào tạo

3.1. Đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học chính quy

Là các học sinh đã tốt nghiệp hệ Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông trong 3 năm liền kề với năm tuyển sinh, có hộ khẩu thường trú tại Lai Châu ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm xét tuyển, có nguyện vọng xét tuyển đi học bác sỹ, dược sỹ đại học chính quy theo địa chỉ sử dụng của Lai Châu.

3.2. Đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học chuyên tu; bác sỹ, dược sỹ sau đại học (CKI,CKII, Thạc sỹ)

- Là cán bộ hiện đang công tác tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Lai Châu có bằng chuyên môn đúng chuyên ngành đào tạo.

- Có thời gian công tác ít nhất 36 tháng trở lên tại các cơ sở y tế công lập trong tỉnh Lai Châu.

- Có trong quy hoạch đào tạo của Ngành Y tế.

4. Quy định thực hiện đối với người được cử đi đào tạo

Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm quy định cụ thể về cam kết thực hiện đối với các đối tượng được cử đi đào tạo.

5. Chính sách đào tạo

5.1. Đối với đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học hệ chính quy

+ Đối với học sinh học hệ đào tạo theo địa chỉ sử dụng được hỗ trợ:

- Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo và học phí theo quy định của nhà nước.

- Hỗ trợ học bổng chính sách như đối với người đi học cử tuyển theo quy định của nhà nước.

- Hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại, mua tài liệu, đồ dùng học tập, bảo hiểm y tế: mức hỗ trợ bằng 50% mức lương tối thiểu chung của Nhà nước. Số tháng được trợ cấp trong năm là 10 tháng. Riêng năm cuối khoá, thời gian được hưởng trợ cấp tính đến khi được công nhận tốt nghiệp, nếu số ngày của tháng cuối khoá lớn hơn ½ tháng thì làm tròn 1 tháng, nếu nhỏ hơn hoặc bằng ½ tháng thì tính ½ tháng.

+ Đối với các học sinh thi đỗ các trường Đại học Y, Dược trong cả nước, có cam kết sau khi tốt nghiệp ra trường về công tác lâu dài tại tỉnh Lai Châu thì được hỗ trợ kinh phí đào tạo và sinh hoạt phí như người đi học hệ đào tạo theo địa chỉ của tỉnh Lai Châu.

5.2. Đối với đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học chuyên tu; bác sỹ, dược sỹ sau đại học (CKI,CKII và Thạc sỹ)

Cán bộ được cấp có thẩm quyền cử đi học bác sỹ, dược sỹ đại học và sau đại học tại các trường đại học y, dược được hưởng các chính sách đào tạo như sau:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% tiền kinh phí đào tạo và học phí theo quy định của nhà nước.

- Được hỗ trợ sinh hoạt phí theo quy định hiện hành do HĐND và UBND tỉnh ban hành về chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút đối với cán bộ, công chức đi học và đến công tác tại tỉnh Lai Châu.

6. Kinh phí thực hiện

Căn cứ số lượng đào tạo được xác định và các quy định về chính sách hiện hành, hàng năm UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí đào tạo đảm bảo đầy đủ, kịp thời để thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khoá XII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 178/2010/NQ-HĐND thông qua Đề án đào tạo Bác sỹ, Dược sỹ đại học, Bác sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, Thạc sỹ; Dược sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, Thạc sỹ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010 - 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.918

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196