Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ người dạy tiếng chữ Khmer vào dịp hè Sóc Trăng

Số hiệu: 17/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lâm Văn Mẫn
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2019/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ NGƯỜI DẠY TIẾNG VÀ CHỮ KHMER VÀO DỊP HÈ; TIẾNG VÀ CHỮ HOA TẠI CÁC TRƯỜNG NGOÀI HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG,
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 thng 12 năm 2016 của Chnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 thng 01 năm 2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc;

Xét Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 27 thng 11 năm 2019 của y ban nhân dân tnh ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer vào dịp hè; tiếng và chữ Hoa tại các trường ngoài hệ thống các trường công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Báo co thẩm tra của Ban dân tộc; kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer vào dịp hè; tiếng và chữ Hoa tại các trường ngoài hệ thống các trường công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer vào dịp hè tại các điểm chùa, salatel, nhà văn hóa ấp, các điểm trường; tiếng và chữ Hoa tại các trường ngoài hệ thống các trường công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Người dạy tiếng và chữ Khmer vào dịp hè gồm: Các vị sư, Achar, Ban Quản trị chùa;

b) Giáo viên dạy tiếng và chữ Hoa tại các trường ngoài hệ thống các trường công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

c) Các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ.

3. Nội dung chính sách hỗ trợ

a) Hỗ trợ kinh phí cho người dạy tiếng và chữ Khmer ngoài hệ thống các trường công lập được tổ chức vào dịp hè hàng năm (02 tháng hè) trên địa bàn tỉnh (tổ chức dạy tiếng Khmer theo bộ sách giáo khoa tiếng Khmer do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành) như sau: Hỗ trợ mỗi tiết dạy là 40.000 đồng/tiết. Số lượng tiết hỗ trợ không quá 4 tiết/ngày/lớp.

Thời gian thực hiện: 05 năm (từ năm 2020 đến năm 2024).

b) Hỗ trợ kinh phí cho giáo viên dạy tiếng và chữ Hoa tại các trường ngoài hệ thống các trường công lập trên địa bàn tỉnh (tổ chức dạy tiếng Hoa theo bộ sách giáo khoa tiếng Hoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) như sau: Hỗ trợ mỗi tiết dạy là 40.000 đồng/tiết. Số lượng tiết hỗ trợ không quá 12 tiết/tuần/lớp.

Thời gian thực hiện: 05 năm (từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2024 - 2025).

Điều 2.

1. Giao y ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- VP. Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Chính phủ;
- VP. Chính phủ;
- VP. Chủ tịch nước;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư;
- y ban Dân tộc;
- TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tnh;
- Htđt: sotp@soctrang.gov.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lâm Văn Mẫn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 quy định về chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer vào dịp hè; tiếng và chữ Hoa tại trường ngoài hệ thống trường công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.429

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!