Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND hỗ trợ khen thưởng lĩnh vực giáo dục đào tạo văn hóa Cần Thơ

Số hiệu: 13/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Phạm Văn Hiểu
Ngày ban hành: 04/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13 /2015/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC HỖ TRỢ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, VĂN HÓA, VĂN NGHỆ VÀ CỤM, KHỐI THI ĐUA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung Phụ lục I về mức chi khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Mức khen thưởng và hỗ trợ khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ và cụm, khối thi đua của thành phố Cần Thơ.

1. Đối tượng, nội dung và mức khen thưởng

Kèm theo các phụ lục:

- Phụ lục I. Mức chi khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

- Phụ lục II. Mức chi khen thưởng đối với lĩnh vực văn hóa, văn nghệ;

- Phụ lục III. Mức chi khen thưởng đối với các đơn vị đạt thứ hạng cao tại các cụm, khối thi đua.

2. Nguồn kinh phí chi khen thưởng

- Chi từ kinh phí sự nghiệp của các ngành được giao dự toán hàng năm và kinh phí vận động từ nguồn xã hội hóa đối với Phụ lục I. Mức chi khen thưởng đối với lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo và Phụ lục II. Mức chi khen thưởng đối với lĩnh vực Văn hóa, Văn nghệ;

- Chi từ kinh phí khen thưởng của thành phố quản lý đối với Phụ lục III. Mức chi khen thưởng đối với các đơn vị đạt thứ hạng cao tại các Cụm, Khối thi đua.

Điều 2.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3.

Nghị quyết này thay thế 02 (hai) Nghị quyết:

- Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc mức chi khen thưởng và hỗ trợ khen thưởng đối với lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Văn nghệ, Cụm thi đua.

- Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ điều chỉnh Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc mức chi khen thưởng và hỗ trợ khen thưởng đối với lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Văn nghệ, Cụm thi đua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, kỳ họp thứ mười tám thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2015; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ: Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Thường trực HĐND quận, huyện;
- UBND quận, huyện;
- Website Chính phủ;
- TT Công báo; Chi cục VT-LT thành phố;
- Báo Cần Thơ; Đài PT và TH TP. Cần Thơ;
- Lưu: VT,HĐ,250.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu

 

PHỤ LỤC I

MỨC CHI KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 (Kèm theo Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: 1.000 đồng

STT

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG

MỨC THƯỞNG

1

Cán bộ quản lý, giáo viên đạt giải trong các hội thi, hội giảng, hội thao cấp thành phố

a) 

Giải cá nhân: Các giải thưởng của 01 lứa tuổi, 01 khối lớp, 01 môn học, 01 ngành học

 

 

- Giải Nhất

500

- Giải Nhì

400

- Giải Ba

350

- Giải Khuyến khích

300

b)

Giải tập thể

 

 

- Giải Nhất

1.000

- Giải Nhì

800

- Giải Ba

700

- Giải Khuyến khích

600

2

Giáo viên tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi đạt giải trong kỳ thi, hội thi, cuộc thi cấp quốc gia

 

- Giải Nhất

2.000

 

- Giải Nhì

1.600

 

- Giải Ba

1.400

 

- Giải Khuyến khích

1.000

3

Học sinh đạt thủ khoa trong kết quả công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông; học sinh đạt thủ khoa ngành, trường trong kết quả tuyển sinh vào Đại học

2.000

4

Học sinh giỏi kỳ thi, hội thi, cuộc thi cấp quốc gia

 

- Giải Nhất

2.000

 

- Giải Nhì

1.600

 

- Giải Ba

1.400

 

- Giải Khuyến khích

1.000

5

Học sinh (phổ thông), học viên (giáo dục thường xuyên) đạt giải trong kỳ thi, hội thi, cuộc thi, giao lưu, olympic, giao lưu qua internet cấp thành phố 

a) 

Giải cá nhân: các giải thưởng của 01 lứa tuổi, 01 khối lớp, 01 nội dung thi

 

 

- Giải Nhất

500

- Giải Nhì

400

- Giải Ba

350

- Giải Khuyến khích

300

b)

Giải đồng đội (có từ 02 học sinh hoặc học viên trở lên tham gia thi)

 

 

- Giải Nhất

700

- Giải Nhì

600

- Giải Ba

550

- Giải Khuyến khích

500

c)

Giải tập thể

 

 

- Giải Nhất

1.000

- Giải Nhì

800

- Giải Ba

700

- Giải Khuyến khích

600

6

Cha mẹ của học sinh: Giải thưởng dành cho cha mẹ của học sinh (giáo dục mầm non) đạt giải cá nhân trong các hội thi (của 01 lứa tuổi, 01 khối lớp, 01 nội dung thi)

 

- Giải Nhất

500

- Giải Nhì

400

- Giải Ba

350

- Giải Khuyến khích

300

7

Hội khỏe Phù Đổng, Hội thao quốc phòng, Hội thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20 tháng 11) cấp thành phố

a)

Giải cá nhân

 

 

- Giải Nhất

500

- Giải Nhì

400

- Giải Ba

350

b)

Giải đồng đội (có 02 vận động viên tham gia thi đấu)

 

 

- Giải Nhất

700

- Giải Nhì

600

- Giải Ba

400

c)

Giải đồng đội (có trên 02 vận động viên tham gia thi đấu)

 

 

- Giải Nhất

1.000

- Giải Nhì

800

- Giải Ba

700

d)

Giải toàn đoàn

 

 

- Giải Nhất

2.100

- Giải Nhì

1.700

- Giải Ba

1.400

- Giải Khuyến khích

1.100

8

Hội thi Giọng hát hay học sinh phổ thông, Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20 tháng 11) cấp thành phố

a)

Giải đơn ca

 

 

- Giải Nhất

500

 

- Giải Nhì

400

 

- Giải Ba

350

 

- Giải Khuyến khích

300

b)

Giải song ca

 

 

- Giải Nhất

700

 

- Giải Nhì

600

 

- Giải Ba

400

 

- Giải Khuyến khích

350

c)

Giải tốp ca

 

 

- Giải Nhất

1.000

 

- Giải Nhì

800

 

- Giải Ba

700

 

- Giải Khuyến khích

600

d)

Giải toàn đoàn

 

 

- Giải Nhất

2.100

 

- Giải Nhì

1.700

 

- Giải Ba

1.400

 

- Giải Khuyến khích

1.100

 

PHỤ LỤC II

MỨC CHI KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC VĂN HÓA, VĂN NGHỆ
(Kèm theo Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: 1.000 đồng

STT

NỘI DUNG

MỨC THƯỞNG

1

Liên hoan ca nhạc, dân ca

a)

Tiết mục đơn ca

 

 

- Giải nhất

600

 

- Giải nhì

500

 

- Giải ba

350

 

- Giải khuyến khích

250

b)

Tiết mục song ca

 

 

- Giải nhất

700

 

- Giải nhì

600

 

- Giải ba

500

 

- Giải khuyến khích

350

c)

Tiết mục tam ca

 

 

- Giải nhất

800

 

- Giải nhì

700

 

- Giải ba

600

 

- Giải khuyến khích

500

d

Tiết mục tốp ca

 

 

- Giải nhất

1.000

 

- Giải nhì

800

 

- Giải ba

700

 

- Giải khuyến khích

600

2

Hội thi tuyên truyền lưu động

a)

Giải toàn đoàn

 

 

- Giải nhất

1.800

 

- Giải nhì

1.400

 

- Giải ba

1.200

 

- Giải khuyến khích

1000

b)

Giải chương trình, kịch bản tuyên truyền

 

 

- Giải nhất

1.200

 

- Giải nhì

1.000

 

- Giải ba

700

c)

Giải triển lãm ảnh

 

 

- Giải nhất

1.000

 

- Giải nhì

700

 

- Giải ba

500

d)

Giải tiết mục, cá nhân

 

 

- Tác giả kịch bản, họa sĩ, đạo diễn, dàn dựng

250

 

- Diễn viên, tuyên truyền viên, phát thanh viên

250

đ)

Giải chương trình văn nghệ quần chúng

 

 

- Giải nhất

1.200

 

- Giải nhì

1.000

 

- Giải ba

700

e)

Giải trang trí xe hoa cổ động

 

 

- Giải nhất

1.200

 

- Giải nhì

1.000

 

- Giải ba

700

3

Hội thi sáng tác kịch bản, ca khúc tuyên truyền cổ động

a)

Giải kịch bản, ca khúc

 

 

- Giải nhất

1.800

 

- Giải nhì

1.400

 

- Giải ba

1.200

 

- Giải khuyến khích

1.000

b)

Các giải phụ khác (dành cho tác giả có nhiều tác phẩm nhất, đơn vị có nhiều tác giả tham gia, tác phẩm tuyên truyền có tính thời sự cao)

500

4

Hội thi giải thưởng Mộc quán - Nguyễn Trọng Quyền

 

- Giải nhất

1.800

 

- Giải nhì

1.400

 

- Giải ba

1.200

 

- Giải khuyến khích

1.000

 

- Các giải phụ khác

600

5

Liên hoan đờn ca tài tử

a)

Giải toàn đoàn

 

 

- Giải xuất sắc

1.800

 

- Giải nhất

1.400

 

- Giải nhì

1.200

 

- Giải ba

 800

 

- Giải khuyến khích

500

b)

Giải các trích đoạn, chập cải lương

 

 

- Giải nhất

700

 

- Giải nhì

500

 

- Giải ba

350

 

- Giải khuyến khích

250

c)

Giải các ban đờn

 

 

- Giải nhất

700

 

- Giải nhì

500

 

- Giải ba

350

 

- Giải khuyến khích

250

d)

Giải tiết mục, cá nhân

 

 

- Dành cho các tác giả, đạo diễn

250

 

- Các tiết mục, các nghệ nhân

250

6

Hội thi Hoa Phượng đỏ

a)

Giải toàn đoàn

 

 

- Giải xuất sắc

1.800

 

- Giải nhất

1.400

 

- Giải nhì

1.200

 

- Giải ba

1.000

 

- Giải khuyến khích

800

b)

Văn nghệ tổng hợp

 

 

- Giải nhất

1.200

 

- Giải nhì

1.000

 

- Giải ba

700

 

- Giải khuyến khích

500

 

- Giải giải tiết mục, cá nhân

250

c)

Thi vẽ tranh (dành cho 3 độ tuổi)

 

 

- Giải nhất (3 độ tuổi)

500

 

- Giải nhì (3 độ tuổi)

350

 

- Giải ba (3 độ tuổi)

250

d)

Thi làm thơ nhanh

 

 

- Giải nhất

500

 

- Giải nhì

350

 

- Giải ba

250

đ)

Thi đấu cờ vua (dành cho 2 độ tuổi)

 

 

- Giải nhất

500

 

- Giải nhì

350

 

- Giải ba

250

e)

Trò chơi dân gian có thưởng

120

7

Liên hoan ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm

a)

Ca cổ

 

 

- Giải nhất

600

 

- Giải nhì

500

 

- Giải ba

350

 

- Giải khuyến khích

250

b)

Ca nhạc

 

 

- Giải nhất

600

 

- Giải nhì

500

 

- Giải ba

350

 

- Giải khuyến khích

250

c)

Tiểu phẩm

 

 

- Giải nhất

1.400

 

- Giải nhì

1.200

 

- Giải ba

1.000

 

- Giải khuyến khích

600

8

Hội diễn văn nghệ quần chúng công nhân viên chức lao động

a)

Giải toàn đoàn

 

 

- Giải nhất

1.800

 

- Giải nhì

1.400

 

- Giải ba

1.200

 

- Giải khuyến khích

1000

b)

Giải tiết mục cá nhân

 

 

Dành cho tiết mục, tác giả, biên đạo, diễn viên

250

9

Liên hoan những bài ca đi cùng năm tháng

a)

Tiết mục đơn ca

 

 

- Giải nhất

600

 

- Giải nhì

500

 

- Giải ba

350

 

- Giải khuyến khích

250

b)

Tiết mục song ca

 

 

- Giải nhất

700

 

- Giải nhì

600

 

- Giải ba

500

 

- Giải khuyến khích

350

c)

Tiết mục tam ca

 

 

- Giải nhất

800

 

- Giải nhì

700

 

- Giải ba

600

 

- Giải khuyến khích

500

d)

Tiết mục tốp ca

 

 

- Giải nhất

1.000

 

- Giải nhì

800

 

- Giải ba

700

 

- Giải khuyến khích

600

 

PHỤ LỤC III

MỨC CHI KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ ĐẠT THỨ HẠNG CAO TẠI CÁC CỤM KHỐI THI ĐUA
(Kèm theo Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố)

STT

NỘI DUNG

MỨC THƯỞNG

1

Đơn vị hạng nhất

13.000.000 đồng

2

Đơn vị hạng nhì

9.000.000 đồng

3

Đơn vị hạng ba

6.000.000 đồng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 về mức hỗ trợ khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ và cụm, khối thi đua do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.668

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!