Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 119/NQ-HĐND 2018 hỗ trợ phát triển giáo dục phổ thông ngoài công lập Bắc Ninh

Số hiệu: 119/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Hương Giang
Ngày ban hành: 18/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/NQ-HĐND

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

V/V THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP TỈNH BẮC NINH, GIAI ĐOẠN 2018 - 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ, quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, th thao, môi trường;

Căn cứ Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ, về việc sa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008;

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiu học, trung học cơ sở, trung học ph thông có nhiều cp học loại hình tư thục;

Xét Tờ trình số 237/TTr-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh, đề nghị thông qua chủ trương hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non và giáo dục ph thông ngoài công lập tỉnh Bc Ninh, giai đoạn 2018 - 2025; Báo cáo thm tra của Ban văn hoá - xã hội và ý kiến tho luận của các đại biu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chủ trương hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2018-2025 tại Tờ trình số 237/TTr-UBND ngày 03/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi ban hành quyết định thực hiện. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tđại biu và đại biu Hội đng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hội đng nhân dân tỉnh Bc Ninh Khoá XVIII, kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 18/7/2018 và có hiệu lực ktừ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH; CP (b/c);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
;
- TT Tỉnh ủy,
HĐND, UBND, UBMTTQ tnh:
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Các Ban HĐND
; các đại biu HĐND tỉnh;
- VP: TU, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn th
tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh
;
- Các Hu
yện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- TTHĐND, UBND c
ác huyện, TX, TP;
- Công báo, Đài PTTH
, Cổng TTĐT tỉnh, BBN, TTXVN tại BN;
- VP: LĐVP, phòng Tổng hợp
;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 119/NQ-HĐND ngày 18/07/2018 về thông qua chủ trương hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2018-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


866

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159