Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND về chính sách khen thưởng học sinh đạt giải cao Quảng Trị

Số hiệu: 05/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 20/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2019/QĐ-ND

Quảng Trị, ngày 20 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ “PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 VÀ CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI HỌC SINH ĐẠT GIẢI CAO TẠI CÁC KỲ THI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Xét Tờ trình s3027/TTr-UBND ngày 05 tháng 07 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đán “Phát triển Trường Trung học ph thông chuyên Lê Quý Đôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ”; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội; Ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc “Phát triển Trường trung học phổ thông (THPT) chuyên Lê Quý Đôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và chính sách khen thưởng đối với học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” với các nội dung chủ yếu sau:

I. Phát triển trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

1. Mục tiêu chung: Tiếp tục xây dựng và phát triển Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trở thành cơ sở giáo dục trung học có chất lượng giáo dục cao, đạt chuẩn quốc gia; có cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại. Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả xuất sắc trong học tập, và đạt thành tích cao tại các cuộc thi trong nước, khu vực và quốc tế. Nhằm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2025:

+ Củng cố, xây dựng và phát triển Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ có 33 lp, 990 học sinh.

+ Có cơ sở vật chất kỹ thuật chất lượng cao, ngang tầm với các trường trung học phổ thông chuyên trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

+ Trên 50% giáo viên đạt trình độ thạc sĩ, 8 -10% giáo viên đạt trình độ tiến sĩ; 100% giáo viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng thành thạo Tin học và thiết bị dạy học hiện đại; 50% cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng được ngoại ngữ trong giảng dạy và giao tiếp; có đội ngũ giáo viên chất lượng cao của tất cả các môn học.

+ Có ít nhất 70% học sinh nhà trường xếp loại học lực giỏi; trên 50% (số học sinh dự thi) đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia; có học sinh dự thi Olympic Khu vực, Quốc tế; 70% học sinh giỏi, khá về Tin học; 30% học sinh đạt bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng với ít nhất từ 02 đến 05 cơ sở giáo dục có uy tín trong khu vực, quốc tế.

- Đến năm 2030:

+ Có 70% giáo viên có trình độ thạc sĩ, 10 - 15% cán bộ quản lý, giáo viên đạt trình độ tiến sĩ và trên 70% cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng được ngoại ngữ trong giảng dạy và giao tiếp.

+ Có ít nhất 80% học sinh được xếp loại lực học giỏi; trên 70% (số học sinh dự thi) đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia; có học sinh dự thi Olympic Khu vực, Quốc tế; 90% học sinh giỏi, khá về Tin học; 50% học sinh đạt bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

3. Chính sách hỗ trợ cho giáo viên và học sinh được chi từ ngun ngân sách chi thường xuyên của tỉnh (Kèm theo phụ lục I)

4. Kinh phí thực hiện

a) Tổng kinh phí thực hiện là: 85,00 tđồng, trong đó:

- Vốn đối ứng địa phương: 29,91 tỷ đồng;

- Vốn Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 (ADB): 12,04 tỷ đồng;

- Nguồn kinh phí ngân sách Trung ương (nguồn trái phiếu Chính phủ và nguồn Chương trình mục tiêu): 32,00 tỷ đồng.

- Nguồn xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác: 11,05 tỷ đng.

b) Các hạng mục đầu tư:

- Xây dựng cơ bản và sửa chữa: 50,00 tỷ đng;

- Mua sắm trang thiết bị: 25,00 tỷ đồng;

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phụ trách phòng học bộ môn và học sinh: 5,00 tỷ đồng;

- Hợp tác trong nước và quốc tế: 5,00 tỷ đồng.

c) Phân kỳ đầu tư

- Giai đoạn 2019 - 2020: Tổng mức đầu tư là: 14,95 tỷ đồng; Trong đó:

Vốn đối ứng địa phương: 2,91 tỷ đồng; vốn Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 (ADB): 12,04 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2021 - 2025: Tổng mức đầu tư là: 32,00 tỷ đồng; Trong đó:

Vốn đối ứng địa phương: 12,00 tỷ đồng; Vốn Trung ương (nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và nguồn vốn Chương trình mục tiêu) là: 15,00 tỷ đồng; Nguồn xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác là: 5,00 tỷ đồng;

- Giai đoạn 2026-2030: Tổng mức đầu tư là: 38,05 tỷ đồng. Trong đó:

Vốn đối ứng địa phương: 15,00 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương (nguồn vn trái phiếu Chính phủ và ngun vn Chương trình mục tiêu) là: 17,00 tỷ đng; Nguồn xã hội hóa và các nguồn thu hp pháp khác là: 6,05 tỷ đồng.

II. Chính sách khen thưởng đối với học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp quốc gia, khu vực, quốc tế và các cuộc thi tương đương khác được khen thưởng theo quy định của Nghị quyết này (Kèm theo phụ lục II)

Kinh phí thực hiện: Chi từ nguồn khen thưởng của tỉnh

Điều 2.

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khóa VII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Các Bộ: GDĐT, Tài chính, KHĐT;
- TT.T
U, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh, TAND, VKSND tnh;
- VPTU, VPHĐND, VPUBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành cấp t
nh;
- TTHĐND, UBND cấp huyện;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Trung tâm công báo;
- Lưu: VT, VHXH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

PHỤ LỤC I

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh)

STT

Nội dung

Đơn v tính

Tỷ lệ theo mức lương cơ sở (%)

Mức chi

I

Hỗ trợ chi phí học tập thường xuyên

 

 

 

1

Học sinh hộ nghèo trong toàn tỉnh, dân tộc thiểu số ở các xã miền núi khó khăn

đồng/tháng/ học sinh

0.30

447.000

2

Học sinh cư trú vùng nông thôn, thị trấn, thị xã ... ngoài TP Đông Hà

đồng/tháng/ học sinh

0.20

298.000

II

Mức học bổng khuyến khích học tập

 

 

 

1

Đối với học sinh xét điểm môn chuyên

đồng/tháng/ học sinh

 

 

1.1

Loại 1

 

0.50

745.000

1.2

Loại 2

 

0.60

894.000

2

Đối với học sinh đạt giải Quốc gia

đồng/tháng/ học sinh

 

 

2.1

Giải nhất

 

0.80

1.192.000

2.2

Giải nhì

 

0.70

1.043.000

2.3

Giải ba

 

0.65

968.500

2.4

Giải khuyến khích

 

0.60

894.000

3

Đối với học sinh đạt giải Quốc tế

đồng/tháng/ học sinh

 

 

3.1

Huy chương vàng

 

1.10

1.639.000

3.2

Huy chương bạc

 

1.00

1.490.000

3.3

Huy chương đồng

 

0.90

1.341.000

3.4

Giải khuyến khích

 

0.80

1.192.000

4

Đối với học sinh đạt giải khu vực

đồng/tháng/ học sinh

 

 

4.1

Huy chương vàng

 

0.90

1.341.000

4.2

Huy chương bạc

 

0.80

1.192.000

4.3

Huy chương đồng

 

0.70

1.043.000

4.4

Giải khuyến khích

 

0.65

968.500

III

Chế độ hỗ trợ tham gia bồi dưỡng

 

 

 

1

Đi với học sinh

 

 

 

1.1

Thi Quốc gia

 

 

 

 

Chi tiền sinh hoạt phí cho học sinh trong những ngày tập huấn

Người/ngày

0.10

149.000

 

Chi tiền ăn cho học sinh trong những ngày thi

Người/ngày

0.20

298.000

 

Hỗ trợ trang phục cho các em trong đội tuyển

Lần

0.40

596.000

1.2

Tham gia đội dự tuyển khu vực và Quốc tế

 

 

 

 

Chi tiền sinh hoạt phí cho học sinh trong những ngày dự thi

Người/ngày

0.15

223.500

 

Chi tiền ăn cho học sinh trong những ngày dự thi

Người/ngày

0.20

298.000

2

Đối với giáo viên

 

 

 

2.1

Thi Quốc gia

 

 

 

 

Giáo viên trong tỉnh

Tiết

0.20

298.000

 

Giáo viên thỉnh giảng (Mức tối đa)

Tiết

0.50

745.000

2.2

Tham gia giảng dạy đội dự tuyển khu vực và Quốc tế

 

 

 

 

Giáo viên trong tỉnh

Tiết

0.25

372.500

 

Giáo viên thỉnh giảng (Mức tối đa)

Tiết

0.60

894.000

IV

Chế độ cho Hội đồng tập huấn đội tuyển học sinh giỏi dự thi Quốc gia...

Người/ngày

 

 

1

Chủ tịch

 

 

130.000

2

Phó Chủ tịch

 

 

120.000

3

Thư ký

 

 

110.000

4

Chủ nhiệm đội tuyển

 

 

130.000

5

Phục vụ

 

 

60.000

 

PHỤ LỤC II

CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN ĐẠT GIẢI CAO TẠI CÁC KỲ THI
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh)

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức chi

I

Đối vi hc sinh

Đồng/giải

 

1

Đi với học sinh đạt giải Quốc gia

 

 

1.1

Giải nhất

 

20.000.000

1.2

Giải nhì

 

10.000.000

1.3

Giải ba

 

8.000.000

1.4

Giải khuyến khích

 

5.000.000

2

Đi với học sinh đạt giải Quc tế

 

 

2.1

Huy chương vàng

 

60.000.000

2.2

Huy chương bạc

 

40.000.000

2.3

Huy chương đồng

 

20.000.000

2.4

Giải khuyến khích

 

10.000.000

3

Đối với học sinh đạt giải khu vực Quốc tế

 

 

3.1

Huy chương vàng

 

48.000.000

3.2

Huy chương bạc

 

32.000.000

3.3

Huy chương đồng

 

16.000.000

3.4

Giải khuyến khích

 

8.000.000

II

Đi với giáo viên

Đồng/giải

 

1

Thưởng cho GV, tổ GV tham gia bồi dưỡng có học sinh đạt giải Quốc gia và Quốc tế

 

 

 

Giải nhất Quốc gia

 

20.000.000

 

Giải nhì Quốc gia

 

10.000.000

 

Giải ba Quốc gia

 

8.000.000

 

Giải khuyến khích Quốc gia

 

5.000.000

 

Huy chương vàng Quốc tế

 

42.000.000

 

Huy chương bạc Quốc tế

 

28.000.000

 

Huy chương đồng Quốc tế

 

14.000.000

 

Giải khuyến khích Quốc tế

 

7.000.000

2

Thưởng cho GV, tổ GV tham gia bồi dưỡng có học sinh đạt giải khu vực Quốc tế

 

 

 

Huy chương vàng KV Quốc tế

 

33.600.000

 

Huy chương bạc KV Quốc tế

 

22.400.000

 

Huy chương đồng KV Quốc tế

 

11.200 000

 

Giải khuyến khích KV Quốc tế

 

5.600.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND ngày 20/07/2019 về “Phát triển Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và chính sách khen thưởng đối với học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.985

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!